Publikasjonsliste ansatt

Andre publikasjoner

International publications

Strand, O., Skogland, T., & Kvam, T. 1995. Placental scars and the estimation of litter size: an experimental test in the arctic fox. Journal of Mammalogy. 4:1220-1225.

Landa, A., Strand, O., Skogland, T., & Swenson, J. 1997. Wolverines and their prey in southern Norway. Canadian Journal of Zoology. 8:1292-1299.

Skogland, T., Baskin, L. M., Espelien, I. S., & Strand, O. 1997. Pollution of heavy methals and radioactivity of reindeer populations. In. Russian. Vestnik Moskovskogo universiteta, seria 5. Geographiya. 6:19-24.

Landa, A., Strand, O., Linnell, J. D. C., & Skogland, T. 1998. Management implications of home range size and habitat selection for two alpine carnivores: the arctic fox and the wolverine. Canadian Journal of Zoology. 3:448-457.

Solberg, E., Sæther, B. E., Strand, O., & Loison, A. 1999. Dynamics of a harvested moose population in a variable environment. Journal of Animal Ecology. 68: 186-204.

Strand, O., Linnell, J. D. C., Krogstad, S., & Landa, A. 1999. Dietary and Reproductive Responses of Arctic foxes to Changes in Small Rodent Abundance. Arctic 52:3. 272-278.

Linnell, J. D. C., Strand, O., & Landa, A. 1999. Use of dens by red and arctic foxes in alpine environments. Can inter-specific competition explain the non-recovery of Norwegian arctic foxes? Wildlife Biology. 5:3. 167- 176.

Strand, O., Landa, A., Linnell, J. D. C., Zimmermann, B., & Skogland, T. 2000. Social organisation of the Arctic fox. Journal of Mammalogy. 81:1. 223-233.

Nellemann, C., Jordhøy, P., Støen, O. G., & Strand, O. 2000. Cumulative impacts of tourist resorts on wild reindeer (Rangifer tarandus tarandus) during winter. Arctic. 53. 1: 9- 16.

Linnell, J. D. C., & Strand, O. 2000. Interference interactions, co-existence and conservation of mammalian carnivores. Diversity and distributions 6:xx-xx.

Solberg, E. J., Loison, A., Sæther, B. E. and Strand, O. 2000. Age-specific harvest mortality in a Norwegian moose population; A consequence of hunter mortality. Wildlife Biology. 6:1.41-52.

Scientific reports

Strand, O. 1993. Effekter av kroppsstørrelse, alder og fettdepoter på fostervekst og kjønnsforholdet hos villrein (Rangifer Tarandus L).(Effects of body-size, age and fat depositions on foetal sex ratios in wild reindeer) Unpub. Can. Scient. tesis at the University of Trondheim.

Strand, O., Espelien, I. S., & Skogland, T. 1995. Metaller og radioaktivitet i reinsdyr fra Rondane. (Metalls and radioactivity in wild reindeer from the Rondane area) NINA Fagrapport No 5: 40s.

Jordhøy, P., Strand, O., Gaare, E., & Skogland, T. 1996. Oppsummerings rapport fra overvåkingprogrammet for hjortevilt 1990- 1995, Villreindelen. NINA Fagrapport No 22: 57s.

Strand, O., Solberg, E. J., Jordhøy, P., Nelleman C., & Mølmen, Ø. 1998. Villrein og kraftledninger. Rapport til STATNETT's forprosjekt på effekter av kraftledninger. NINA Oppdragsmelding No. 511: 18s.

Strand O., Syverinsen, T., & Espelien, I. 1998. Metaller og Radioaktivitet i fjellrev. NINA Oppdragsmelding No. 560: 20s.

Linnell J. D. C., Strand, O., Østbye, E., Loison, A., Solberg, E. J., & Jordhøy, P. 1999. A future for arctic foxes in Norway, a status report and action plan. NINA Oppdragsmelding No 576: 34pp.

Linnell J. D. C., Strand, O., Østbye, E., Loison, A., Solberg, E. J., & Jordhøy, P. 1999. Har fjellreven en framtid i Norge? En statusrapport og forslag til forvaltningsplan. NINA Oppdragsmelding No 575: 34pp.

Gaare E., Skogen, A. & Strand, O. 2000. Overvåking av 137 Cs i Dovrefjell og Rondane i perioden 1997-1999. NINA Oppdragsmelding No 616: 43pp.

Technical reports

Skogland, T., Strand, O., & Espelien, I. 1991. Den biologiske betydningen av radiocesium i villrein. - I: Gaare, E., Jonsson, B. og Skogland T., (red). Sluttrapport fra NINA's radioøkologiske forskningsprogram 1986-1990: 64-70.

Skogland, T., Strand, O., & Heim, M. 1992. Det nasjonale overvåkningsprogrammet for hjortedyr. Resultater fra villreinundersøkelsene på Hardangervidda og Snøhetta 1991. (Monitoring programme for large cervids-reindeer. Annual report- from Hardangervidda and Snøhetta. 1991). NINA Oppdragsmelding No. 109: 32s.

Skogland, T., Strand, O., & Jorhøy, P. 1993. Overvåkning av hjortevilt- rein. Årsrapport Forelhogna, Knutshø, Rondane-nord, Rondane-sør og Setesdal Ryfylke. (Monitoring programme for large cervids-reindeer. Annual report- Forelhogna, Knutshø, Rondane-nord, Rondane sør and Setesdalen Ryfylke). NINA Oppdragsmelding No. 214: 11s.

Kålås, J. A., Framstad, E., Pedersen H. C., & Strand O. 1994. Terrestrisk naturovervåking. Fjellrev, hare, smågnagere fugl og næringskjedestudie. (Monitoring programme for terrestrial ecosystems. Arctic fox, hares, small rodents, birds and food chain studies in the TOV- areas, 1993). NINA Oppdragsmelding No. 296: 47s.

Strand, O., Jakobsen K., Skogland T., & Mjølnerød I. 1994. Erfaringer fra prosjektet «Populasjonsgenetiske effekter av økologisk isolasjon, fjellrev som bevaringsbiologisk modellart». I Tømmerås B. Å. red 1994. Fagseminar i Forskningsprogrammet på biologisk mangfold, 22-23.9.1994.- NINA Oppdragsmelding 305: 27s.

Kålås, J. A., Framstad, E., Pedersen H. C., & Strand O. 1995. Terrestrisk naturovervåking. Fjellrev, hare, smågnagere fugl og næringskjedestudie. (Monitoring programme for terrestrial ecosystems. Arctic fox, hares, small rodents, birds and food chain studies in the TOV- areas, 1994). NINA Oppdragsmelding No. 367: 52s.

Strand, O., & Jordhøy, P. 1995. Kjeveundersøkelser fra Nordfjella.- NINA oppdragsmelding 343: 11s.

Strand, O. & Jordhøy, P. 1995. Status and distribution of rangifer in the Barents Region. In: Environmental Assessment of the Barents Region. Norsk Polarinstitutt.

Strand, O. Mjølnerød, I. B. Skogland, T. & Jakobsen, K. 1995. Genetiske effekter av økolgisk isolasjon. Sluttrapport til NFR: 9s.

Strand, O., Linnell, J., & Jordhøy, P. 1996. Terresterisk naturovervåking fjellrev. I: Kålås, J. A. red. Fjellrev, hare, smågnagere fugl og næringskjedestudie. (Monitoring programme for terrestrial ecosystems. Arctic fox, hares, small rodents, birds and food chain studies in the TOV- areas, 1995). NINA Oppdragsmelding No. 429: 36s.

Jordhøy, P., Strand, O., & Landa, A. 1997. Villreinen i Dovre-Rondane. NINA Oppdragsmelding No. 493: 26s.

Strand, O. 1997. Terresterisk naturovervåking fjellrev. I: Kålås, J. A. red. Fjellrev, hare, smågnagere fugl og næringskjedestudie. (Monitoring programme for terrestrial ecosystems. Arctic fox, hares, small rodents, birds and food chain studies in the TOV- areas, 1996). NINA Oppdragsmelding No. 484. 37s.

Gaare, E. & Strand, O. 1998. Overvåkning av 137Cs i Dovre / Rondane i perioden 1994- 1996. NINA Oppdragsmelding No 535. 13s.

Strand, O. 1998. Terresterisk naturovervåking fjellrev. I: Kålås, J. A. red. Fjellrev, hare, smågnagere fugl og næringskjedestudie. (Monitoring programme for terrestrial ecosystems. Arctic fox, hares, small rodents, birds and food chain studies in the TOV- areas, 1997). NINA Oppdragsmelding No. 547: 42s.

Jordhøy, P. & Strand, O. 1999. Tunnellegging av Bergensbanen vest for Finse- belysning av økologiske problemstillinger knyttet til reetablering av villreintrekk. NINA Oppdragsmelding. 618: 29.

Popular science

Hindrum, R., Jordhøy, P., Strand, O., & Tyler, N. 1995. Svalbardreinen- et nøysomt liv på tundraen. Villreinen 1995: 105- 112.

Jordhøy, P., Andersen, R., Hageland, J., & Strand, O. 1995. Reinen i Rondane, Hva forteller overvåkningsdataene. Villreinen. 1995: 55- 60.

Strand, O., Espelien, I., & Jordhøy, P. 1995. Tungmetaller i villrein fra Rondane. Villreinen. 1995: 42- 45.

Strand, O., Jordhøy, P., & Holmstrøm, F. 1996. Rapport fra kjeveinnsamlinga i 1995 med vekt på jegerseleksjon. Villreinen. 1995: 98- 105.

Jordhøy, P., & Strand, O. 1996. Tilvekst og struktur i villreinstammene 1995. Villreinen. 1995: 22- 27.

Strand, O., Jordhøy, P., & Linnell, J. D. C. 1996. Fjellreven, høgfjellets storsjarmør. Villmarksliv 1996: 14-17.

Jordhøy, P., Landa, A., & Strand, O. 1997. Fjellfaunaen på Dovrefjell- trekk fra høgfjellsøkologiake undersøkelser. Villreinen: 4- 9.

Jordhøy, P., & Strand, O. 1997. Overvåkingsprogram for hjortevilt- Tilvekst og struktur i villreinstammene i 1996. Villreinen.: 10- 15.

Jordhøy, P., & Strand, O. 1997. Strukturtellinger, beskrivelse av metodikk og viktige momenter. Villreinen.: 34- 36.

Jordhøy, P., & Strand, O. 1997. Tamrein og villrein. Villmarksliv 1997 (6): 106-108.

Strand, O., & Jordhøy, P. 1998. Overvåkingsprogram for hjortevilt- Tilvekst og struktur i villreinstammene. Villreinen: 48- 51.

Strand, O., & Jordhøy, P. 1998. Fokus på arealbruk og fragmentering i Dovre- Rondane. Villreinen: 88- 99.

Strand, O., & Jordhøy, P. 1998. Overvåkingsprogrammets kalvetellinger. Villreinen: 104- 105.

Strand, O., & Jordhøy, P. 1998. Rein og mennesker i nordområdene. Villreinen: 8- 10.

Espelien, I., Skogland, T., & Strand, O. 1998. Forurensnigs økologi hos villrein. I; Nygaard T. red. Sluttrapport fra NINA's Institutt program på forurensningsøkologi. NINA Temahefte No 10: 79- 89.

Landa, A., Strand, O., Swenson, J. E., & Skogland, T. 1998. Jerven og dens byttedyr i Snøhetta området. I: Kvam, T & Jonson, B. (red.): Store rovdyrs økologi i Norge, Sluttrapport. NINA Temahefte No 8: 19- 25.

Landa, A., Strand, O., Linnell, J. D. C., & Skogland, T. 1998. Leveområder og habitat valg hos to sårbare rovdyr i fjellet. I: Kvam, T & Jonson, B. (red.): Store rovdyrs økologi i Norge, Sluttrapport. NINA Temahefte No 8: 42- 49.

Strand, O., Landa, A., Zimmermann, B., Linnell, J. D. C., & Skogland, T. 1998. Sosial organisering hos fjellrev (Alopex lagopus) i et alpint område. I: Kvam, T & Jonson, B. (red.): Store rovdyrs økologi i Norge, Sluttrapport. NINA Temahefte No 8: 19- 25.

Strand, O., Linnell, J., Landa, A., & Skogland, T. 1998. Rødrevens fortregning av fjellrev: Interspesifik konkurranse naturlig fragmentert habitat. I: Kvam, T & Jonson, B. (red.): Store rovdyrs økologi i Norge, Sluttrapport. NINA Temahefte No 8: 50- 54.

Strand, O., Landa, A., & Solberg, E. 1998. Fjellrevens bestandsdynamikk; betydningen av asynkrone bestandsfluktuasjoner. I: Kvam, T & Jonson, B. (red.): Store rovdyrs økologi i Norge, Sluttrapport. NINA Temahefte No 8: 55- 60.

Loison, A., & Strand, O. 1998. Bevaring av den skandinaviske fjellreven: inkludering av syklisitet i levedyktighetsanalyse. I: Kvam, T & Jonson, B. (red.): Store rovdyrs økologi i Norge, Sluttrapport. NINA Temahefte No 8: 70- 77.

Strand, O., Linnell, D. D., Krogstad, S., & Landa, A. 1998. Fjellrevens svar på endringer i smågnagertetthet. I: Kvam, T & Jonson, B. (red.): Store rovdyrs økologi i Norge, Sluttrapport. NINA Temahefte No 8: 61- 64.

Strand, O., Landa, A., & Skogland, T. 1998. Finnes det en fellesnevner for bevaring av villrein, jerv og fjellrev: sammendrag av høgfjellsøkologiprosjektet. I: Kvam, T & Jonson, B. (red.): Store rovdyrs økologi i Norge, Sluttrapport. NINA Temahefte No 8: 78- 80.

Strand, O., Stacy, J. E. Wiadyaratne, N. N., Mjølnerød, I. & Jakobsen, K. 1998. Genetisk variasjon i små fjellrevbestender. I: Kvam, T & Jonson, B. (red.): Store rovdyrs økologi i Norge. Sluttrapport. NINA Temahefte No 8: 65- 69.

Strand, O., Mjølnerød, I. B., Skogland, T., & Jakobsen, K. 1998. Genetiske effekter av økologisk isolasjon; fjellrev som bevaringsbiologisk modellart. I Sæter, B. E. Red. Sluttrapport fra NINA's institutt program på biologisk mangfold. NINA Temahefte No. 9: 40- 44.

Jordhøy, P. og Strand, O. 1999. Tunnellegging av Bergensbanen vest for Finse: økologiske problemstillinger knyttet til reetablering av villreintrekk. Villreinen: 31- 45.

Jordhøy, P. og Strand, O. 1999. Overvåkingsprogram for hjortevilt- Villreindelen. Tilvekst og struktur i villreinstammene 1998. Villreinen: 10- 14.

Jordhøy, P., Strand, O., og Holmstrøm, F. 1999. Vi tar villreinen på pulsen: Oppsummering av kjeveinnsamlingene 1995- 1998. Villreinen: 84- 85.

Strand, O., Swenson, J., Jordhøy, P., Nellemann, C., Solberg, E. J., Linnell J. D. C., og Holand, Ø. 2000. Villrein som naturressurs; utnyttelse og bevaring. Villreinen: xx- xx.

Jordhøy, P. og Strand, O. 2000. Overvåkingsprogram for hjortevilt: Tilvekst og Struktur i villreinstammene 1999. Villreinen: xx. xx.

Nellemann, C., Jordhøy, P., Støen, O. G., & Strand, O. 2000. Reinen reduserer bruken av store beiteområder nær veier og hyttefelt. Villreinen: 2-xx.

Nellemann, C., Jordhøy, P., Støen, O. G., & Strand, O. 2000. Reinen reduserer bruken av store beiteområder nær veier og hyttefelt. Reindriftsnytt 1: 66-71.

Book chapters and professional newsletter

Strand O. Hvorfor yngler ikke fjellreven? 1998. I: Natur 97/98. red. Karl. H. Brox. Tapir forlag Trondheim. 189- 197.

Jordhøy, P., & Strand, O. 1997. NINAs villreinundersøkelser i Rondane. - s271- 279 i B. Wegge (red.) Villreinen i Rondane. AiT Enger as, Otta 1997.

Linnell, J. D. C., & Strand, O. 1998. Is population supplementation the only hope for Norwegian arctic foxes? Reintroduction News, Newsletter to the Reintroduction Specialist Group of IUCN's Species Survival Commission. 15:7-8.