Publikasjonsliste ansatt

Andre publikasjoner

Internasjonale publikasjoner

Hesthagen, T. & Larsen, B. M. 1987. Acidification and Atlantic salmon in Norway. - Int. Council for the Exploration of the Sea. C. M. 1987/M: 28.

Fjellheim, A., Hesthagen, T., Raddum, G. G. & Larsen, B. M. 1987. Production, growth and food of young Atlantic salmon in two rivers with different acidification. - I: Perry, R., Harrison, R. M., Bell, J. N. B. & Lester, J. N. (red.). Acid Rain: Scientific and technical advances, s: 500-507.

Hesthagen, T., Berger, H. M., Larsen, B. M., Hansen, L. P., Blakar, I., Sevaldrud, I. H., Enge, E., Fjeld, E., Hegge, O., Strand, R. & Tysse, O. 1989. The effects of acid precipitation on freshwater fish in Norway. - I: Longhurst, J. W. S. (red.). Acid deposition: Sources, effects and controls, s: 117-142.

Hesthagen, T., Berger, H. M., Larsen, B. M., Nøst, T. & Sevaldrud. I. H. 1992. Abundance and population structure of perch (Perca fluviatilis L.) in some acidic Norwegian lakes. - Environmental Pollution 78: 97-101.

Hesthagen, T., Berger, H. M., & Larsen, B. M. 1992. Fish population studies in acid-sensitive areas in eastern Finnmark, northern Norway. - Arctic Center Publ. 4: 172-176.

Hesthagen, T., Rosseland, B. O., Berger, H. M. & Larsen, B. M. 1993. Fish community status in Norwegian lakes in relation to acidification: a comparison between interviews and actual catches by test-fishing. - Nordic J. Freshw. Res. 68: 34-41.

Larsen, B. M. & Hesthagen, T. 1995. The effects of liming on juvenile stocks of Atlantic salmon (Salmo salar) and brown trout (Salmo trutta) in a Norwegian river. - Water Air Soil Poll. 85: 991-996.

Hesthagen, T., Berger, H. M., Larsen, B. M. & Saksgård, R. 1995. Monitoring fish stocks in relation to acidification in Norwegian watersheds. - Water Air Soil Poll. 85: 641-646.

Hesthagen, T., Heggenes, J., Larsen, B. M., Berger, H. M. & Forseth, T. 1999. Effects of water chemestry and habitat on density of young brown trout Salmo trutta in acid streams. - Water Air Soil Poll. 112: 85-106.

NINA-forskningsrapport

Hesthagen, T., Larsen, B.M., Berger, H.M., Saksgård, R. og Lierhagen, S. 1992. Betydningen av kalsium for tettheten av aureunger i bekker i tre forsurede vassdrag. - NINA-Forskningsrapport 25: 1-24.

NINA-fagrapport

Larsen, B. M. 1997. Elvemusling (Margaritifera margaritifera L.). Litteraturstudie med oppsummering av nasjonal og internasjonal kunnskapsstatus. - NINA Fagrapport 28: 1-51.

Kvellestad, A. & Larsen, B. M. 1999. Histologisk undersøking av gjeller frå fisk som del av overvaking av ungfiskbestandar i lakseførende vassdrag. - NINA Fagrapport 36: 1-76.

Larsen, B. M. & Hartvigsen, R. 1999. Metodikk for feltundersøkelser og kategorisering av elvemusling Margaritifera margaritifera. - NINA Fagrapport 37: 1-41.

Larsen, B.M., Hårsaker, K., Bakken, J. & Barstad, D.V. 2000. Elvemusling Margaritifera margaritifera i Steinkjervassdraget og Figga, Nord-Trøndelag. Forundersøkelse i forbindelse med planlagt rotenonbehandling. - NINA Fagrapport 39: 1-39.

NINA-oppdragsmelding

Larsen, B. M. & Næsje, T. F. 1991. Ferskvannsbiologiske undersøkelser i forbindelse med regulering og overføring av avløpet fra Gammelofvatn, Tysfjord kommune. - NINA Oppdragsmelding 58: 1-37.

Larsen, B. M. & Hesthagen, T. 1991. Fiskeribiologiske undersøkelser i Vikedalselva i forbindelse med kalking. Årsrapport 1990. - NINA Oppdragsmelding 63: 1-24.

Larsen, B. M., Hesthagen, T. & Lierhagen, S. 1992. Vannkvalitet og ungfisk av laks og aure i Ogna, Rogaland, før kalking. - NINA Oppdragsmelding 130: 1-37.

Larsen, B. M. & Schartau, A. K. L. 1994. Kjemisk overvåking av vann og vassdrag. Elveserien - dataoversikt 1965-1993. - NINA Oppdragsmelding 238: 1-31.

Berger, H. M., Breistein, J. B., Nøst, T. H. & Larsen, B. M. 1994. Effekter av redusert slamtilførsel på vannkvalitet, bunn- og fiskefauna i Gråelva. Forundersøkelser 1990-1992. - NINA Oppdragsmelding 291: 1-35.

Larsen, B. M., Lamberg, A. & Hvidsten, N. A. 1995. Metoder for overvåking av gytebestander av anadrom laksefisk. - NINA Oppdragsmelding 331: 1-36.

Larsen, B. M. 1995. Elveperlemusling, Margaritifera margaritifera - Tilleggsutredning Rv. 7 Sokna-Ørgenvika. - NINA Oppdragsmelding 358: 1-10.

Larsen, B. M., Eken, M. & Tysse, Å. 1995. Elvemusling, Margaritifera margaritifera, i Simoa, Buskerud - Utbredelse og bestandsstatus. - NINA Oppdragsmelding 380: 1-17.

Hesthagen, T., Saksgård, R., Fløystad, L., Berger, H. M. & Larsen, B. M. 1995. Bestandsendringer hos aure i Vikedalsfjellet, 1982-1994. - NINA Oppdragsmelding 382: 1-18.

Larsen, B. M. 1997. Forekomst av elvemusling, Margaritifera margaritifera, i Hofstadelva i Stjørdal, Nord-Trøndelag. - NINA Oppdragsmelding 463: 1-14.

Berger, H. M., Breistein, J. B., Larsen, B. M. & Nøst, T. 1997. Gråelva - Mindre leirslam gir mer bunndyr og fisk. Sluttrapport 1991-95. - NINA Oppdragsmelsing 468: 1-42.

Larsen, B. M. & Karlsen, L. R. 1997. Elvemusling, Margaritifera margaritifera, i Enningdalselva, Østfold - Utbredelse og bestandsstatus. - NINA Oppdragsmelding 505: 1-25.

Larsen, B.M., Hartvigsen, R., Økland, K. A. & Økland, J. 1998. Utbredelse av andemusling Anodonta anatina og flat dammusling Pseudanodonta complanata i Norge: en foreløpig oversikt. - NINA Oppdragsmelding 521: 1-32.

Hesthagen, T., Larsen, B.M., Berger, H.M. & Forseth, T. 1998. Effekter av vannkvalitet og habitat på tettheten av aureunger i tilløpsbekker til innsjøer i tre forsuringsområder. - NINA Oppdragsmelding 534: 1-14.

Larsen, B.M. & Brørs, S. 1998. Elvemusling Margaritifera margaritifera i Ogna, Rogaland - Utbredelse og bestandsstatus. - NINA Oppdragsmelding 537: 1-20.

Larsen, B.M. 1998. Utbredelse av elvemusling Margaritifera margaritifera i Østre og Vestre Toten kommuner, Oppland. - NINA Oppdragsmelding 570: 1-22.

Johnsen, B. O., Nøst, T., Møkkelgjerd, P. I. & Larsen, B. M. 1999. Rapport fra Reetableringsprosjektet: Status for laksebestander i kalkede vassdrag - NINA Oppdragsmelding 582: 1-79.

Larsen, B.M., Sandaas, K., Hårsaker, K. & Enerud, J. 2000. Overvåking av elvemusling Margaritifera margaritifera i Norge. Forslag til overvåkingsmetodikk og lokaliteter. - NINA Oppdragsmelding 651: 1-27.

Hårsaker, K., Larsen, B.M. & Dervo, B.K. 2000. Overvåking av amfibier i Norge. Forslag til overvåkingsmetodikk, overvåkingsområder og deltakere i en atlasundersøkelse. - NINA Oppdragsmelding 652: 1-27.

NINA-annet

Larsen, B. M. og Hesthagen, T. 1989. Biologisk overvåking i Vikedalselva i forbindelse med kalking. Årsrapport 1988. Fiskeribiologiske undersøkelser. - NINA, Avd. for ferskvannsøkologi. Rapport. 14 s.

Larsen, B. M. & Hesthagen, T. 1990. Biologisk overvåking i Vikedalselva i forbindelse med kalking. Fiskeribiologiske undersøkelser. Årsrapport 1989. - NINA, avd. for ferskvannsøkologi. Rapport. 19 s.

Larsen, B.M. 1994. Sidebekker til lakseførende del av Vikedalselva. - NINA - Internt notat 28.4.94. 5 s + vedlegg.

Larsen, B. M. 1996. (Bokomtale) Nytt bokverk om vann og vassdrag. - Stiften 2 (1996): 21.

Larsen, B. M. 1998. (Bokomtale) Vann og vassdrag. 2. Økologi. - Stiften 1 (1998): 23.

Hårsaker, K. & Larsen, B.M. 2000. Norske amfibier. Veiledning i artsbestemmelse og atlasundersøkelse. Foreløpig utgave. - Norsk institutt for naturforskning. Rapport. 18 s.

DN-rapport

Hindar, A., Larsen, B. M., Hesthagen, T., Fjellheim, A. og Raddum, G. G. 1989. Vikedalselva, Rogaland. - I: Kleiven, E. (red.). Kalkingsvirksomheten i 1987. DN-rapport 1989-6: 31-46.

DN-notat

Larsen, B. M. og Hesthagen, T. 1989. Overvåking av fisk i Vikedalselva. - I: Kalking i vann og vassdrag. Referat fra fagmøte i Drammen 26.-27.april 1989. DN-notat 1989-4: 15-21.

Larsen, B.M. & Hesthagen, T. 1992. Vikedalselva. Fisk. - Kalking i vann og vassdrag. FoU-årsrapporter 1990. DN-notat 1992-4: 64-79.

Hesthagen, T., Larsen, B. M., Schartau, A. K. & Berger, H. M. 1992. Tålegrenser for aure i ferskvann i forhold til forsuring. - Vassdragskalking - strategi og effekter. Referat fra FoU-seminar i 1992. DN-notat 1992-5: 31-35.

Larsen, B. M. & Matzow, D. 1992: "Bestands- og produksjonsforhold hos fisk". Referat fra gruppearbeid. - Vassdragskalking - strategi og effekter. Referat fra FoU-seminar i 1992. DN-notat 1992-5: 117-122.

Larsen, B. M. & Hesthagen, T. 1993. Vikedalselva. Fiskebiologiske undersøkelser. - Kalking i vann og vassdrag 1991. FoU-årsrapporter. DN-notat 1993-1: 65-83.

Larsen, B. M. 1993. Ogna. Fiskebiologiske undersøkelser. - Kalking i vann og vassdrag 1991. FoU-årsrapporter. DN-notat 1993-1: 230-238.

Larsen, B. M. 1993. Lyngavassraget. Fiskebiologiske undersøkelser. - Kalking i vann og vassdrag 1991. FoU-årsrapporter. DN-notat 1993-1: 241-248.

Larsen, B. M. 1993. Sokndalselva. Fiskebiologiske undersøkelser. - Kalking i vann og vassdrag 1991. FoU-årsrapporter. DN-notat 1993-1: 256-264.

Larsen, B. M. 1993. Fiskebiologiske undersøkelser i Vikedalselva. - Kalking i vann og vassdrag. Seminarreferat. DN-notat 1993-9: 25-42.

Larsen, B. M. 1994. Vikedalselva. Fiskebiologiske undersøkelser. - Kalking i vann og vassdrag. Overvåking av større prosjekter 1992. DN-notat 1994-3: 54-73.

Larsen, B. M. 1994. Sokndalselva. Fiskebiologiske undersøkelser. - Kalking i vann og vassdrag. Overvåking av større prosjekter 1992. DN-notat 1994-3: 161-169.

Larsen, B. M. 1994. Ogna. Fiskebiologiske undersøkelser. - Kalking i vann og vassdrag. Overvåking av større prosjekter 1992. DN-notat 1994-3: 182-190.

Larsen, B. M. 1994. Lygna. Fiskebiologiske undersøkelser. - Kalking i vann og vassdrag. Overvåking av større prosjekter 1992. DN-notat 1994-3: 203-209.

Larsen, B. M. 1995. Vikedalselva. Fiskebiologiske undersøkelser. - Kalking i vann og vassdrag. Overvåking av større prosjekter 1993. DN-notat 1995-2: 46-56.

Larsen, B. M. 1995. Sokndalselva. Fiskeundersøkelser. - Kalking i vann og vassdrag. Overvåking av større prosjekter 1993. DN-notat 1995-2: 145-149.

Larsen, B. M. 1995. Ogna. Fiskeundersøkelser. - Kalking i vann og vassdrag. Overvåking av større prosjekter 1993. DN-notat 1995-2: 162-165.

Larsen, B. M. 1995. Lygna. Fiskeundersøkelser. - Kalking i vann og vassdrag. Overvåking av større prosjekter 1993. DN-notat 1995-2: 178-181.

Larsen, B. M. 1995. Vikedalselva. Fiskebiologiske undersøkelser. - Kalking i vann og vassdrag. Overvåking av større prosjekter 1994. DN-notat upublisert manus. 12 s.

Larsen, B. M. 1995. Sokndalselva. Fiskeundersøkelser. - Kalking i vann og vassdrag. Overvåking av større prosjekter 1994. DN-notat upublisert manus. 4 s.

Larsen, B. M. 1995. Ogna. Fiskeundersøkelser. - Kalking i vann og vassdrag. Overvåking av større prosjekter 1994. DN-notat upublisert manus. 4 s.

Larsen, B. M. 1995. Lygna. Fiskeundersøkelser. - Kalking i vann og vassdrag. Overvåking av større prosjekter 1994. DN-notat upublisert manus. 4 s.

Larsen, B. M. 1995. Frafjordelva. Fiskeundersøkelser. - Kalking i vann og vassdrag. Overvåking av større prosjekter 1994. DN-notat upublisert manus. 4 s.

Larsen, B.M. 1996. Vikedalselva. 4 Fisk. - Kalking i vann og vassdrag. Overvåking av større prosjekter 1995. DN-notat upublisert manus. 14 s.

Hindar, A., Walseng, B., Lundstrøm, E.-A., Brandrud, T. E., Larsen, B. M. & Skiple, A. 1997. Arendalsvassdraget. - Kalking i vann og vassdrag. Overvåking av større prosjekter 1996. DN-notat 1997-1: 38-41.

Kaste, Ø. & Larsen, B. M. 1997. Vegårdsvassdraget. - Kalking i vann og vassdrag. Overvåking av større prosjekter 1996. DN-notat 1997-1: 46-55.

Nøst, T., Hindar, A., Skiple, A., Brandrud, T. E., Lindstrøm, E.-A. & Larsen, B. M. 1997. Tovdalsvassdraget. - Kalking i vann og vassdrag. Overvåking av større prosjekter 1996. DN-notat 1997-1: 56-71.

Kaste, Ø., Brandrud, T. E., Larsen, B. M., Lindstrøm, E.-A. & Raddum, G. G. 1997. Mandalsvassdraget. - Kalking i vann og vassdrag. Overvåking av større prosjekter 1996. DN-notat 1997-1: 72-92.

Kaste, Ø. & Larsen, B. M. 1997. Lygna. - Kalking i vann og vassdrag. Overvåking av større prosjekter 1996. DN-notat 1997-1: 109-116.

Kaste, Ø. & Larsen, B. M. 1997. Kvina. - Kalking i vann og vassdrag. Overvåking av større prosjekter 1996. DN-notat 1997-1: 117-125.

Nøst, T. & Larsen, B. M. 1997. Sokndalselva. - Kalking i vann og vassdrag. Overvåking av større prosjekter 1996. DN-notat 1997-1: 126-134.

Walseng, B., Brandrud, T. E., Kaste, Ø., Larsen, B. M. & Lindstrøm, E.-A. 1997. Bjerkreimsvassdraget. - Kalking i vann og vassdrag. Overvåking av større prosjekter 1996. DN-notat 1997-1: 135-150.

Nøst, T., Fjellheim, A., Raddum, G. G. & Larsen, B. M. 1997. Ogna. - Kalking i vann og vassdrag. Overvåking av større prosjekter 1996. DN-notat 1997-1: 151-162.

Larsen, B. M., Løvhøiden, F. & Brandrud, T. E. 1997. Frafjordelva. - Kalking i vann og vassdrag. Overvåking av større prosjekter 1996. DN-notat 1997-1: 163-172.

Schartau, A. K. L. & Larsen, B. M. 1997. Espedalselva. - Kalking i vann og vassdrag. Overvåking av større prosjekter 1996. DN-notat 1997-1: 173-183.

Larsen, B. M. & Kaste, Ø. 1997. Lysevassdraget. - Kalking i vann og vassdrag. Overvåking av større prosjekter 1996. DN-notat 1997-1: 184-189.

Larsen, B. M. & Kaste, Ø. 1997. Jørpelandsvassdraget. - Kalking i vann og vassdrag. Overvåking av større prosjekter 1996. DN-notat 1997-1: 190-198.

Larsen, B. M., Kaste, Ø. & Raddum, G. G. 1997. Vikedalselva. - Kalking i vann og vassdrag. Overvåking av større prosjekter 1996. DN-notat 1997-1: 202-214.

Nøst, T. & Larsen, B. M. 1997. Rødneelva. - Kalking i vann og vassdrag. Overvåking av større prosjekter 1996. DN-notat 1997-1: 215-221.

Larsen, B.M. 1998. Tovdalsvassdraget. 3 Anadrom fisk. - Kalking i vann og vassdrag. Overvåking av større prosjekter 1995. DN-notat 1998-1: 52-53.

Larsen, B.M. 1998. Mandalselva. 4 Fisk. - Kalking i vann og vassdrag. Overvåking av større prosjekter 1995. DN-notat 1998-1: 62.

Larsen, B.M. 1998. Lygna. 3 Fisk. - Kalking i vann og vassdrag. Overvåking av større prosjekter 1995. DN-notat 1998-1: 79-80.

Larsen, B.M. 1998. Kvina. - Kalking i vann og vassdrag. Overvåking av større prosjekter 1995. DN-notat 1998-1: 82-85.

Larsen, B.M. 1998. Sokndalselva. 3 Fiskeundersøkelser. - Kalking i vann og vassdrag. Overvåking av større prosjekter 1995. DN-notat 1998-1: 90.

Larsen, B.M. 1998. Ogna. 4 Fiskeundersøkelser. - Kalking i vann og vassdrag. Overvåking av større prosjekter 1995. DN-notat 1998-1: 101-102.

Larsen, B.M. 1998. Frafjordelva. 3 Fisk. - Kalking i vann og vassdrag. Overvåking av større prosjekter 1995. DN-notat 1998-1: 107-108.

Larsen, B.M. 1998. Espedalselva. 3 Fiskeundersøkelser. - Kalking i vann og vassdrag. Overvåking av større prosjekter 1995. DN-notat 1998-1: 112-113.

Larsen, B.M. 1998. Lyseelva. 3 Fisk. - Kalking i vann og vassdrag. Overvåking av større prosjekter 1995. DN-notat 1998-1: 118.

Larsen, B.M. 1998. Jørpelandselva. 3 Fisk. - Kalking i vann og vassdrag. Overvåking av større prosjekter 1995. DN-notat 1998-1: 125.

Larsen, B.M. & Berger, H.M. 1998. Arendalsvassdraget. 3 Fisk. - Kalking i vann og vassdrag. Overvåking av større prosjekter 1997. DN-notat 1998-3: 47-50.

Larsen, B.M. 1998. Vegårvassdraget. 3 Fisk. - Kalking i vann og vassdrag. Overvåking av større prosjekter 1997. DN-notat 1998-3: 72-74.

Larsen, B.M. 1998. Tovdalsvassdraget. 3 Fisk. 3.1 Anadrom fisk - Kalking i vann og vassdrag. Overvåking av større prosjekter 1997. DN-notat 1998-3: 85-87.

Larsen, B.M. 1998. Mandalsvassdraget. 3 Fisk. - Kalking i vann og vassdrag. Overvåking av større prosjekter 1997. DN-notat 1998-3: 98-100.

Larsen, B.M. 1998. Lygnavassdraget. 3 Fisk. - Kalking i vann og vassdrag. Overvåking av større prosjekter 1997. DN-notat 1998-3: 138-140.

Larsen, B.M. 1998. Kvinavassdraget. 3 Fisk. - Kalking i vann og vassdrag. Overvåking av større prosjekter 1997. DN-notat 1998-3: 153-155.

Larsen, B.M. 1998. Sokndalselva. 3 Fisk. - Kalking i vann og vassdrag. Overvåking av større prosjekter 1997. DN-notat 1998-3: 166-168.

Larsen, B.M. 1998. Bjerkreimsvassdraget. 3 Fisk. 3.1 Anadrom fisk - Kalking i vann og vassdrag. Overvåking av større prosjekter 1997. DN-notat 1998-3: 178-181.

Larsen, B.M. 1998. Ogna. 3 Fisk. - Kalking i vann og vassdrag. Overvåking av større prosjekter 1997. DN-notat 1998-3: 216-218.

Larsen, B.M. 1998. Frafjordelva. 3 Fisk. - Kalking i vann og vassdrag. Overvåking av større prosjekter 1997. DN-notat 1998-3: 234-236.

Larsen, B.M. 1998. Espedalselva. 3 Fisk. - Kalking i vann og vassdrag. Overvåking av større prosjekter 1997. DN-notat 1998-3: 247-249.

Larsen, B.M. 1998. Lysevassdraget. 3 Fisk. - Kalking i vann og vassdrag. Overvåking av større prosjekter 1997. DN-notat 1998-3: 260.

Larsen, B.M. 1998. Jørpelandsvassdraget. 3 Fisk. - Kalking i vann og vassdrag. Overvåking av større prosjekter 1997. DN-notat 1998-3: 266-268.

Larsen, B.M. 1998. Vikedalsvassdraget. 3 Fisk. - Kalking i vann og vassdrag. Overvåking av større prosjekter 1997. DN-notat 1998-3: 281-284.

Larsen, B.M. 1998. Rødneelva. 3 Fisk. - Kalking i vann og vassdrag. Overvåking av større prosjekter 1997. DN-notat 1998-3: 298-299.

Larsen, B.M., Brørs, S., Koksvik, J., Nøst, T. & Saksgård, R. 1998. Fiskeundersøkelser i Vikedalselva. 1 Smoltproduksjonen 1997. - Kalking i vann og vassdrag. FoU-virksomheten. Årsrapporter 1997. DN-notat upublisert manus. 5 s.

Larsen, B.M. & Saksgård, R. 1998. Fiskeundersøkelser i Vikedalselva. 2 Endring i næringsvalg hos ungfisk av laks og aure etter kalking. - Kalking i vann og vassdrag. FoU-virksomheten. Årsrapporter 1997. DN-notat upublisert manus. 6 s + vedlegg.

Larsen, B. M. 1999. Arendalsvassdraget. 3 Fisk. - Kalking i vann og vassdrag. Overvåking av større prosjekter 1998. DN-notat 1999-4: 33-34.

Larsen, B. M. 1999. Vegårvassdraget. 3 Anadrom fisk. - Kalking i vann og vassdrag. Overvåking av større prosjekter 1998. DN-notat 1999-4: 66-69.

Larsen, B. M. 1999. Tovdalsvassdraget. 3.1 Anadrom fisk. - Kalking i vann og vassdrag. Overvåking av større prosjekter 1998. DN-notat 1999-4: 88-91.

Larsen, B. M. 1999. Mandalsvassdraget. 3 Fisk. - Kalking i vann og vassdrag. Overvåking av større prosjekter 1998. DN-notat 1999-4:109-112.

Larsen, B. M. 1999. Lygnavassdraget. 3 Anadrom fisk. - Kalking i vann og vassdrag. Overvåking av større prosjekter 1998. DN-notat 1999-4: 156-159.

Larsen, B. M. 1999. Kvinavassdraget. 3 Fisk. - Kalking i vann og vassdrag. Overvåking av større prosjekter 1998. DN-notat 1999-4: 177-180.

Larsen, B. M. 1999. Sokndalselva. 3 Fisk. - Kalking i vann og vassdrag. Overvåking av større prosjekter 1998. DN-notat 1999-4: 192-196.

Larsen, B. M. 1999. Bjerkreimvassdraget. 3 Anadrom fisk. - Kalking i vann og vassdrag. Overvåking av større prosjekter 1998. DN-notat 1999-4: 210-213.

Larsen, B. M. 1999. Ogna. 3 Fisk. - Kalking i vann og vassdrag. Overvåking av større prosjekter 1998. DN-notat 1999-4: 249-254.

Larsen, B. M. 1999. Ogna. 5 Elvemusling. - Kalking i vann og vassdrag. Overvåking av større prosjekter 1998. DN-notat 1999-4: 255-257.

Larsen. B. M. 1999. Frafjordelva. 3 Fisk. - Kalking i vann og vassdrag. Overvåking av større prosjekter 1998. DN-notat 1999-4: 274-277.

Larsen, B. M. 1999. Espedalselva. 3 Fisk. - Kalking i vann og vassdrag. Overvåking av større prosjekter 1998. DN-notat 1999-4: 287-290.

Larsen, B. M. 1999. Jørpelandsvassdraget. 3 Fisk. - Kalking i vann og vassdrag. Overvåking av større prosjekter 1998. DN-notat 1999-4: 308-311.

Larsen, B. M. 1999. Vikedalsvassdraget. 3 Fisk. - Kalking i vann og vassdrag. Overvåking av større prosjekter 1998. DN-notat 1999-4: 347-352.

Larsen, B. M. 1999. Rødneelva. 3 Fisk. - Kalking i vann og vassdrag. Overvåking av større prosjekter 1998. DN-notat 1999-4: 367-371.

Larsen, B.M., Berger, H.M., Enerud, J., Kleiven, E. & Kvellestad, A. 2000. Arendalsvassdraget. 3 Fisk. - Kalking i vann og vassdrag. Overvåking av større prosjekter 1999. DN-notat 2000-2: 42-44.

Larsen, B.M., Berger, H.M., Enerud, J., Kleiven, E. & Kvellestad, A. 2000. Vegårvassdraget. 3 Anadrom fisk. - Kalking i vann og vassdrag. Overvåking av større prosjekter 1999. DN-notat 2000-2: 83-86.

Larsen, B.M., Berger, H.M., Enerud, J., Hårsaker, K., Kleiven, E., Kvellestad, A. & Nøst, T. 2000. Tovdalsvassdraget. 3.1 Anadrom fisk. - Kalking i vann og vassdrag. Overvåking av større prosjekter 1999. DN-notat 2000-2: 106-110.

Larsen, B.M., Berger, H.M., Enerud, J., Hårsaker, K., Kleiven, E., Kvellestad, A. & Nøst, T. 2000. Mandalsvassdraget. 3 Fisk. - Kalking i vann og vassdrag. Overvåking av større prosjekter 1999. DN-notat 2000-2: 130-134.

Larsen, B.M., Berger, H.M., Enerud, J., Hårsaker, K., Kleiven, E., Koksvik, J., Kvellestad, A. & Nøst, T. 2000. Lygnavassdraget. 3 Fisk. - Kalking i vann og vassdrag. Overvåking av større prosjekter 1999. DN-notat 2000-2: 174-179.

Larsen, B.M., Berger, H.M., Enerud, J., Hårsaker, K., Kleiven, E., Koksvik, J., Kvellestad, A. & Nøst, T. 2000. Kvinavassdraget. 3 Fisk. - Kalking i vann og vassdrag. Overvåking av større prosjekter 1999. DN-notat 2000-2: 197-200.

Larsen, B.M., Berger, H.M., Enerud, J., Hårsaker, K., Kleiven, E., Koksvik, J., Kvellestad, A. & Nøst, T. 2000. Sokndalselva. 3 Fisk. - Kalking i vann og vassdrag. Overvåking av større prosjekter 1999. DN-notat 2000-2: 216-221.

Larsen, B.M., Berger, H.M., Enerud, J., Hårsaker, K., Kleiven, E., Koksvik, J., Kvellestad, A. & Nøst, T. 2000. Bjerkreimvassdraget. 3 Fisk. - Kalking i vann og vassdrag. Overvåking av større prosjekter 1999. DN-notat 2000-2: 234-238.

Larsen, B.M., Berger, H.M., Enerud, J., Hårsaker, K., Kleiven, E., Koksvik, J., Kvellestad, A. & Nøst, T. 2000. Ogna. 3 Fisk. - Kalking i vann og vassdrag. Overvåking av større prosjekter 1999. DN-notat 2000-2: 266-271.

Larsen, B.M. & Hårsaker, K. 2000. Ogna. 4 Elvemusling Margaritifera margaritifera. - Kalking i vann og vassdrag. Overvåking av større prosjekter 1999. DN-notat 2000-2: 272-275.

Larsen. B.M., Berger, H.M., Hårsaker, K., Kleiven, E., Koksvik, J., Kvellestad, A. & Nøst, T. 2000. Frafjordelva. 3 Fisk. - Kalking i vann og vassdrag. Overvåking av større prosjekter 1999. DN-notat 2000-2: 294-298.

Larsen, B.M., Berger, H.M., Hårsaker, K., Kleiven, E., Koksvik, J., Kvellestad, A. & Nøst, T. 2000. Espedalselva. 3 Fisk. - Kalking i vann og vassdrag. Overvåking av større prosjekter 1999. DN-notat 2000-2: 315-319.

Larsen, B.M., Berger, H.M., Hårsaker, K., Kleiven, E., Koksvik, J., Kvellestad, A. & Nøst, T. 2000. Lysevassdraget. 3 Fisk. - Kalking i vann og vassdrag. Overvåking av større prosjekter 1999. DN-notat 2000-2: 333-336.

Larsen, B.M., Berger, H.M., Hårsaker, K., Kleiven, E., Koksvik, J., Kvellestad, A. & Nøst, T. 2000. Jørpelandsvassdraget. 3 Fisk. - Kalking i vann og vassdrag. Overvåking av større prosjekter 1999. DN-notat 2000-2: 349-353.

Larsen, B.M., Berger, H.M., Hårsaker, K., Koksvik, J., Kvellestad, A., Nøst, T. & Saksgård, R. 2000. Vikedalsvassdraget. 3 Fisk. - Kalking i vann og vassdrag. Overvåking av større prosjekter 1999. DN-notat 2000-2: 399-406.

Larsen, B.M., Berger, H.M., Hårsaker, K., Kleiven, E., Koksvik, J., Kvellestad, A. & Nøst, T. 2000. Rødneelva. 3 Fisk. - Kalking i vann og vassdrag. Overvåking av større prosjekter 1999. DN-notat 2000-2: 416-420.

DVF/DN/RU/Fiskeforskningen rapport

Jensen, A. J., Larsen, B. M. og Andersen, R. 1984. Breheimenutbyggingen: Vilt- og fiskeribiologiske undersøkelser ovenfor Langvatnet i Strynevassdraget. - DVF-Reguleringsundersøkelsene, Rapp. 13-1984: 1-24 + vedlegg.

Jensen, A. J. og Larsen, B. M. 1985. Fiskeribiologiske undersøkelser i forbindelse med Kobbelvutbyggingen, Nordland 1981-1984. - DN-Reguleringsundersøkelsene, Rapp. 13-1985: 1-60 + vedlegg.

Møkkelgjerd, P. I. og Larsen, B. M. 1985. Fiskeribiologiske undersøkelser av ferskvannsfisk i forbindelse med søknad om utvidet regulering ved Nyset-Steggje kraftverk. - DN-Reguleringsundersøkelsene, Rapp. 17-1985: 1-37.

Garnås, E. og Larsen, B. M. 1985. Virkning av redusert vannføring på bunndyr, fisk og fiske ved reguleringen av Pikerfoss, Numedalslågen fra 1981-1985. - DN-Reguleringsundersøkelsene, Rapp. 19-1985: 1-66.

Larsen, B. M. 1985. MVU-prosjekt: Minstevannføring og fisk. Statusrapport Numedalslågen 1985. - DN-Reguleringsundersøkelsene, Rapp. 24-1985: 1-69 + vedlegg.

Larsen, B.M. og Gunnerød, T.B. 1986. Produksjon og avkastning av laks i Numedalslågen fra munningen til Hvittingfoss 1980-1985. (Vannbruksplanlegging, Numedalslågen: Delrapport om laksefisket). - DN-Reguleringsundersøkelsene, Rapp. 10-1986: 1-60.

Larsen, B. M. 1987. Forskref-prosjekt Numedalslågen. Fiskeribiologiske undersøkelser i lakseførende del. Statusrapport 1986. - DN-Reguleringsundersøkelsene, Rapp. 2-1987: 1-37 + vedlegg.

Larsen, B. M., Hesthagen, T., Fjellheim, A. og Raddum, G. 1988. Biologisk overvåking i Vikedalselva i forbindelse med kalking. Årsrapport 1987. - DN-Fiskeforskningen. 37 s.

Larsen, B. M., Jensen, A. J. og Johnsen, B. O. 1988. Oppgang av laks og sjøaure gjennom fisketrappa i Sjurhaugsfossen, Lærdalselva. - DN-Forskningsavdelingen, Rapp. 5-1988: 1-43.

Annet

Opheim, J. og Larsen, B. 1971. Ornitologiske observasjoner fra deltaområdet i nordenden av Mjøsa. - Rapport. 29 s.

Larsen, B. M. 1972. Tillegg til "Ornitologiske observasjoner fra deltaområdet i nordenden av Mjøsa". - Rapport. 13 s.

Opheim, J. og Larsen, B. 1972. Lågendeltaet. En utredning av verneverdige områder for fuglelivet. - Rapport til Lillehammer kommune. 8 s + kart 1 : 50 000.

Opheim, J. og Larsen, B. M. 1974. Fuglelivet i Lågendeltaet. - Rapport. 77 s.

Larsen, B. M. 1976. Fuglelivet i Lågendeltaet. Tilleggsrapport nr. 1 - Hujon 2 (2): 1-23.

Larsen, B. M. 1979. Fuglelivet i Lågendeltaet. Tilleggsrapport nr. 2 (1976-1977) - Rapport. 31 s.

Larsen, B. M. 1981. Fuglelivet i Lågendeltaet. Tilleggsrapport nr. 3 (1978-1980) - Rapport. 28 s.

Larsen, B. M. 1981. Lågendeltaet. Rapport om fuglelivet i Mjøsbassenget og mudderbankområdet våren 1981. - Rapport 36 s. + vedlegg.

Larsen, B. M. 1982. Lågendeltaet. Rapport om fuglelivet i Mjøsbassenget og mudderbankområdet våren 1982. - Rapport 24 s. + vedlegg.

Larsen, B. M. 1982. Fuglelivet i Lågendeltaet om høsten med spesiell vekt på trekkundersøkelsene i 1982. - Rapport 85 s.

Larsen, B. M. 1987. Fisk og fiske på lakseførende del. - I: Saltveit, S.J. (red.). Forsknings- og Referansevassdrag (FORSKREF). Årsrapport 1986. MVU-rapport nr. B29, s. 140-156.

Hesthagen, T., Larsen, B. M., Fjellheim, A., Raddum, G. og Berger, H. M. 1987. Vannbiologisk overvåking. - I: Overvåking av langtransportert forurenset luft og nedbør. Årsrapport 1986. Statlig program for forurensningsovervåking. SFT Rapp. 296/87, s. 91-134.

Hesthagen, T. og Larsen, B. M. 1987. Virkninger på biologien i vassdrag. - I: Tusen sjøers undersøkelsen. Overvåking av radioaktivitet. Overvåkingsresultater 1986. Statlig program for forurensningsovervåking. SFT Rapp. 288/87, s. 45-46.

Hesthagen, T., Larsen, B. M., Berger, H. M., Fjellheim, A. og Raddum, G. 1988. Vannbiologisk overvåking. - I: Overvåking av langtransportert forurenset luft og nedbør. Årsrapport 1987. Statlig program for forurensningsovervåking. SFT Rapp. 333/88, s. 118-158.

Lien, L., Larsen, B. M., Hesthagen, T. og Sevaldrud, I. 1988. Fisk. - I: Naustavassdraget. Nedbør-, vannkjemiske- og biologiske undersøkelser i 1985/86. SFT Rapp. 315/88, s. 42-76.

Larsen, B. M. 1989. Forsknings- og referansevassdrag - Numedalslågen. Vandring, fangst, vekst og tetthet hos laks og aure sett i relasjon til vannføring. - NTNF, MVU-rapport B61: 1-45.

Hesthagen, T., Berger, H. M., Larsen, B. M., Fjellheim, A. og Raddum, G. G. 1989. Vannbiologisk overvåking. - I: Overvåking av langtransportert forurenset luft og nedbør. Årsrapport 1988. Statlig program for forurensnings-overvåking. SFT Rapp. 375/89, s: 151-190.

Larsen, B. M. & Næsje, T. F. 1990. Sjøaure i kystvassdrag i Hurum og Røyken kommuner, Buskerud. - Luftfartsverket, Hurum-prosjektet. 80 s.

Hesthagen, T., Berger, H. M. & Larsen, B. M. 1991. Vannbiologisk overvåking. - Overvåking av langtransportert forurenset luft og nedbør. Årsrapport 1989. Statlig program for forurensningsovervåking. SFT Rapp. 437/91: 191-217.

Hesthagen, T., Berger, H. M. & Larsen, B. M. 1991. Vannbiologisk overvåking. - Overvåking av langtransportert forurenset luft og nedbør. Årsrapport 1990. Statlig program for forurensningsovervåking. SFT Rapp. 466/91: 197-212.

Hesthagen, T., Berger, H. M. & Larsen, B. M. 1992. Vannbiologisk overvåking. - Overvåking av langtransportert forurenset luft og nedbør. Årsrapport 1991. Statlig program for forurensningsovervåking. SFT Rapp. 506/92: 210-232.

Larsen, B. M. & Schartau, A. K. L. 1993. Vannkjemiske undersøkelser i Blåsjø 1989-92. Sluttrapport inklusive primærdata 1991-92. - Forsuringsutviklingen i Suldalsvassdraget. FUS-prosjektet. 34 s.

Hesthagen, T., Berger, H. M. & Larsen, B. M. 1993. Vannbiologisk overvåking. - Overvåking av langtransportert forurenset luft og nedbør. Årsrapport 1992. Statlig program for forurensningsovervåking. SFT Rapp. 533/93: 172-197.

Hesthagen, T. & Larsen, B. M. 1994. Vannbiologisk overvåking. - Overvåking av langtransportert forurenset luft og nedbør. Årsrapport 1993. Statlig program for forurensningsovervåking. SFT Rapp. 583/94: 147-172.

Hesthagen, T. & Larsen, B. M. 1994. Fiskeribiologiske undersøkelser i Vikedalsvassdraget. En vurdering av mulig oppfølging i FORSKREF. - I: Braadland, T. & Øvstedal, J. (red.). Forsknings- og referansevassdrag (FORSREF). Årsrapport 1993. Rapport 1994-1: 113-129.

Hesthagen, T. & Larsen, B. M. 1995. Vannbiologisk overvåking. - Overvåking av langtransportert forurenset luft og nedbør. Årsrapport 1994. Statlig program for forurensningsovervåking. SFT Rapp. 628/95: 133-164.

Kaste, Ø., Lande, A., Larsen, B. M., Aanes, K. J. & Åsen, P. A. 1999. Tiltaksorientert overvåking av Otra i 1998. - NIVA/SFT. Statlig program for forurensningsovervåking. Rapport 767/99. 58 s.

Larsen, B.M. 2000. Utbredelse og bestandsstatus for elvemusling Margaritifera margaritifera i Begna, Oppland. - Fylkesmannen i Oppland, Miljøvernavdelingen. Rapport nr. 5/2000. 19 s.

Larsen, B.M. 2000. Utbredelse og bestandsstatus for elvemusling Margaritifera margaritifera i Dokka/Etna, Oppland. - Fylkesmannen i Oppland, Miljøvernavdelingen. Rapport nr. 4/2000. 16 s.

Kaste, Ø., Larsen, B. M., Lindstrøm, E.-A. & Aanes, K. J. 2000. Tiltaksorientert overvåking av Otra i 1999. - NIVA. Rapport 4244-2000. 56 s.

Populærvitenskapelige artikler

Larsen, B. og Opheim, J. 1972. Noen fugleobservasjoner fra deltaområdet i nordenden av Mjøsa fra 1970 og 1971. - Fauna 25: 50-52.

Larsen, B. 1973a. Hekkende rosenfink ved Lillehammer 1972. - Fauna 26: 67-69.

Larsen, B. 1973b. Noen fugleobservasjoner fra deltaområdet i nordenden av Mjøsa fra våren 1972. - Fauna 26: 69-70.

Larsen, B. M., Opheim, J. og Østbye, T. 1978. Om forekomst av dykkere i Oppland fram til 1.1.1978. - Hujon 4: 54-58.

Larsen, B. M., Opheim, J. og Østbye, T. 1978. Om forekomst av sothøne i Oppland fram til 1.1.1978. - Hujon 4: 118-124.

Larsen, B. M., Opheim, J. og Østbye, T. 1979. Faunistisk rapport fra Oppland 1976-1977. - Vår fuglefauna 2: 129-135.

Larsen, B. M. 1980. Oppland - et storkefylke? - Hujon 6: 132-139.

Larsen, B. M. 1989. Tjeldtrekk høyt til fjells - Hujon 15: 265.

Larsen, B. M. 1990. Tidlig hekking hos pilfink - Hujon 16: 10.

Larsen, B. M. 1990. Rakkelkråke eller ……? - Hujon 16: 94-97.

Larsen, B. M. 1999. Biologien til elvemusling Margaritifera margaritifera - en kunnskapsoversikt. - Fauna 52: 6-25.

Larsen, B. M., Hartvigsen, R., Økland, K. A. & Økland, J. 1999. Utbredelsen av andemusling Anodonta anatina, svanemusling Anodonta cygnea og flat dammusling Pseudanodonta complanata i Norge. - Fauna 52: 58-68.