Prosjekter i NINA

Det meste av NINAs forskning og aktiviteter er organisert i ulike prosjekter. Større og mindre, kortvarige og langvarige, nasjonale og internasjonale. Her presenterer vi et lite utvalg. 

Barn og natur En sentral del av prosjektet dreier seg om å undersøke samspillet mellom barn og voksne i natur, når voksne er tilstede. Men prosjektet ser også på hvilke erfaringer og kvaliteter som uttrykkes når voksne ikke er tilstede.
Elgprosjektet i Valdres og HallingdalForvaltningen i Valdres og Hallingdal ønsker mer kunnskap om elgens bruk av området. NINA har derfor merket 35 elger området med GPS-halsbånd i løpet av vinteren 2014.
FISHDIV Hvilken rolle spiller klima og predatorer for fiskemangfoldet i de store økosystemene i havet?
Fjellrev i sekken Et tverrfaglig undervisningsopplegg der barn fra 1. – 4. klasse lærer om fjelløkologi og truede arter i naturen gjennom fjellreven.
Gjenutsetting av laks Hvilke valg fiskeren tar om redskap, hvordan det fiskes og hvordan fisken håndteres er det som oftest avgjør om fisken overlever etter gjenutsetting.
Sopp i edelløvskog Kartlegging av kjernesopper i edelløvskog på Sørlandet og Vestlandet.
Pukkellaks Registrering av pukkellaks (Oncorhynchus gorbuscha) i Norge: forskerne vil gjerne høre fra deg som har fanget pukkellaks.
Reindrift og rovvilt Overvåkning av kalveproduksjon og rovdyrtap innen reindriften i Norge
Renewable Reindeer Revising and re-structuring the Renewable Energy system in Norway while preserving long-term wild reindeer habitat functionality
Sentinel4Nature Monitoring and mapping of environmental gradients using Sentinel data in combination with supplemental data.
Spredning av fisk Har det dukket opp nye fiskearter i ditt fiskevann? NINA ønsker din hjelp til å kartlegge spredning av blant annet gjedde.
Vinterklima Ekstremvær og temperatursvingninger om vinteren stresser naturen. Spesielt i nord kan et endret vinterklima få store konsekvenser for vegetasjon og dyr.
URBAN-EEA URBAN-EEA kartlegger og verdsetter økosystemtjenester i Osloregionen, og utvikler økosystemregnskap for norske byer.
Open-NESS Valuation of urban ecosystem services in Oslo
KULANSTEP Kulan reintroduction to the Steppe of Central Kazakhstan
Lakseinnsig Lakseinnsig til Namsfjorden og Trondheimsfjorden. Hvor mye laks vandrer inn i fjordene og opp i elvene? Når vandrer laksen? Og hvor stor er andelen rømt oppdrettslaks i forhold til villaks?
Bjørkemålere Overvåking av bjørkemålere i Troms og Øst-Finnmark, samt forskning på bjørkemåleres bestandsdynamikk, og konsekvenser av målerutbrudd for bjørkeskogs-økosystemet.
COAT - klimaendringer i Arktis Langsiktig klima-økologisk overvåkingssystem for norsk arktisk tundra, som skal gi svar på hvordan sårbare tundraøkosystemer påvirkes av klimaendringer.
CEDREN Et tverrfaglig forskningssenter for miljødesign av fornybar energi.
Insektpollinering Hvilken betydning har landskapet for pollinerende insekter?
Veg, jernbane og dyreliv Hvordan påvirker utbygging og utbedring av veg og jernbane store pattedyr?
Genetiske metoder Strategisk instituttsatsing: Utvikling og implementering av genetiske metoder.
Naturrestaurering Hvordan utvikle økologisk restaurering til å bli et faglig godt og effektiv virkemiddel i norsk naturforvaltning? Strategisk instituttsatsing i NINA
Climate Ecotones Menneskeskapte klimaendringer påvirker naturen. I dette prosjektet fokuserer vi på overgangssonen mellom skog og fjell. Vi studerer planter, insekter og små pattedyr, men også oss mennesker.
Bestillngsskjema_MaurINorge