NINA Oppdragsmelding

NINA Oppdragsmelding

Fremstad, E. & Holten, J. I. 1988. Transportsystem for Haltenbanken: botanisk befaring av aktuelle innføringssteder. NINA oppdragsmelding 001.

Kroken, A. 1989. Undersøkelse av konsekvenser for friluftsliv i forbindelse med utbyggingsplaner for Aldalselva-vassdraget, Hordaland. NINA oppdragsmelding 002.

Fremstad, E. & Sørensen, O. J. 1989. Floristiske og faunistiske undersøkelser i området Frihetsli-Njunis i Målselv: en konsekvensanalyse. NINA oppdragsmelding 003.

Høiland, K. 1989. Botanisk undersøkelse av edellauvskog i Tistadalen, Halden (Østfold). NINA oppdragsmelding 004.

Erikstad, L., Bendiksen, E., Spikkeland, I. & Kroken, A. 1989. Prosjekt Skogsåi, (Hjartdal, Telemark): fagrapport om naturfag og friluftsliv. NINA oppdragsmelding 005.

Erikstad, L., Bendiksen, E., Spikkeland, I. & Kroken, A. 1989. Prosjekt Kobberbergselva (Kongsberg, Buskerud): fagrapport om naturfag og friluftsliv. NINA oppdragsmelding 006.

Bergstrøm, R. 1989. Undersøkelser av fugl, pattedyr og jaktinteresser i Skogsåi, Hjartdal kommune i Telemark 1988. NINA oppdragsmelding 007.

Bergstrøm, R. 1989. Undersøkelser av fugle- og pattedyrfaunaen i Kobberbergselvas nedbørfelt, Buskerud. NINA oppdragsmelding 008.

Erikstad, L., Fremstad, E. & Sørensen, O. J. 1989. Fastlandsforbindelse til Lofoten: virkninger for geologiske, botaniske og zoologiske forhold. NINA oppdragsmelding 009.

Loen, J. & Lorentsen, S.-H. 1989. Hekkesuksess og spreiing av ærfuglkull Somateria mollissima i to område[r] på Skagerrakkysten. NINA oppdragsmelding 010. 

Landa, A. & Skogland, T. 1989. Bestandstelling av jerv i Snøhetta og omkringliggende fjell vinteren 1989. NINA oppdragsmelding 011.

Høiland, K. 1989. Undersøkelse av truete plantearter i traséene til planlagt gassrørledning på Østlandet. NINA oppdragsmelding 012.

Jordhøy, P. & Kålås, J. A. 1989. Andevingeinnsamling fra Rogaland, Vestfold, Østfold og Akershus jaktsesongen 1988. NINA oppdragsmelding 013.

Aas, Ø. 1989. Fagrapport friluftsliv i Verneplan IV vassdrag i Troms og Finnmark: verdivurdering av friluftslivsinteressene i vassdrag foreslått i Verneplan IV i Troms og Finnmark. NINA oppdragsmelding 014.

Strømø, E.-B., Teigland, J. & Aas, Ø. 1989. Ullsfjordutbyggingen - friluftsliv: utredning av friluftslivsinteressser og konsekvenser for friluftslivet i forbindelse med utbyggingsplaner for fire vassdrag i Ullsfjorden, Troms. NINA oppdragsmelding 015.

Lorentsen, S.-H. 1989. Det nasjonale overvåkingsprogrammet for hekkende sjøfugl: takseringsmanual. NINA oppdragsmelding 016.

Frisvoll, A. A. 1989. Moseskader i skog i Sør-Norge. NINA oppdragsmelding 018.

Odland, A. & Fremstad, E. 1989. Verneplan IV for vassdrag: botaniske undersøkelser i Rogaland og Hordaland. NINA oppdragsmelding 019.

Sæther, B.-E. & Heim, M. 1990. Garnisonsskytefelt for Sør-Hålogaland landforsvar: konsekvensutredning vedrørende elg. NINA oppdragsmelding 020.

Heggberget, T. M. & Moseid, K.-E. 1990. Oter og olje: rapport Olje- og energidepartementetet fra prosjektet oter og olje 1989. NINA oppdragsmelding 021.

Gaare, E. & Hansson, G. 1990. Villreinbeiter i Indre Sogn: Lærdal-Årdal, Vestjotunheimen og Årdal-Tyin. NINA oppdragsmelding 022.

Gaare, E. & Hansson, G. 1990. Villreinbeiter i Fonnåsfjellet, Hedmark. NINA oppdragsmelding 023. 

Holten, J. I., Kålås, J. A. & Skogland, T. 1990. Terrestrisk naturovervåking: forslag til overvåking av vegetasjon og fauna. NINA oppdragsmelding 024. 

Alterskjær, K., Flatberg, K. I., Fremstad, E., Kvam, T. & Solem, J. O. 1990. Terrestrisk naturovervåking: etablering og drift av en miljøprøvebank. NINA oppdragsmelding 025.

Langeland, A. 1990. Innlandsrøye og sjørøye i Aunvatna, Nord-Trøndelang. NINA oppdragsmelding 026. 

Gaare, E. & Hansson, G. 1990. Villreinbeiter i Brattefjell - Vindeggen, Telemark. NINA oppdragsmelding 027.

Heggberget, T. M. & Langvatn, R. 1990. Terrestrisk naturovervåking: bruk av fallvilt i miljøprøvebank. NINA oppdragsmelding 028. 

Follestad, A. 1989. Seabird resources in the influence area of the Heidrun field at Haltenbanken. NINA oppdragsmelding 029. 

Teigland, J. 1990. Nordmenns feriereiser i 1970 og 1980-årene. NINA oppdragsmelding 030. 

Teigland, J. 1990. Nordmenns yrkesreiser i 1970 og 1980-årene. NINA oppdragsmelding 031.

Tømmeraas, P. J. 1990. Viltundersøkelser i Altavassdraget: årsrapport 1989. NINA oppdragsmelding 032.

Kvam, T. 1990. Vurderinger av zoologiske forhold omkring planene om bru over Drøbaksundet. NINA oppdragsmelding 033. 

Lorentsen, S.-H. 1990. Det nasjonale overvåkningsprogrammet for hekkende sjøfugl: resultater fra 1988 og 1989. NINA oppdragsmelding 034. 

Høiland, K. 1990. Botaniske forhold på Håøya, Frogn (Akershus), og tilgrensende områder. NINA oppdragsmelding 035.

Andersen, R. & Bekken, J. 1990. Regulerte elver - irregulær dødelighet av elg. NINA oppdragsmelding 036.

Kålås, J. A., Fiske, P. & Pedersen, H. C. 1990. Terrestrisk naturovervåking: landsomfattende kartlegging av miljøgiftbelastninger i dyr. NINA oppdragsmelding 037.

Røv, N., Lorentsen, S.-H. & Ekker, M. 1990. Havertundersøkelser i Froan, Sør-Trøndelag, høsten 1989. NINA oppdragsmelding 038. 

Hvidsten, N. A. 1990. Utvandring og produksjon av laks og auresmolt i Orkla 1979-1988. NINA oppdragsmelding 039. 

Kvam, T. 1990. Vinterundersøkelser av vilt i området Frihetsli-Njunis: en konsekvensanalyse. NINA oppdragsmelding 040. 

Hvidsten, N. A. & Johnsen, B. O. 1990. Virkninger på ungfisk ved biotopjusterende tiltak i Søya, Surnadal kommune. NINA oppdragsmelding 041.

Fremstad, E. 1990. Terrestrisk naturovervåking: vegetasjonsovervåking 1990. NINA oppdragsmelding 042.

Bakke, T. A., Jansen, P. A. & Hansen, L. P. 1990. Forskjeller i resistens mot Gyrodactylus salaris mellom Østersjølaks og Øst-Atlantisk laks. NINA oppdragsmelding 043.

Lorentsen, S.-H. & Røstad, O. W. 1990. Tellinger av mytende ærfugl, Somateria mollissima, langs Skagerrakkysten i 1987. NINA oppdragsmelding 044. 

Sundero, A. 1990. Det internasjonale markedet for organiserte naturopplevelsesreiser. NINA oppdragsmelding 045. 

Høiland, K. 1990. Vegetasjonen rundt Rullestadtjern, Ski, Akershus. NINA oppdragsmelding 046.

Bevanger, K. 1990. Konflikt fugl/kraftledning i Polmak. NINA oppdragsmelding 047.

Walseng, B. & Halvorsen, G. 1990. Verneplan IV: vurdering av vassdrag i Sør-Trøndelag fylke som tilhører Glommavassdraget : med befaring i Hitteråa. NINA oppdragsmelding 048.

Bevanger, K. 1990. Rypekollisjoner mot kraftledninger i Hemsedal. NINA oppdragsmelding 049. 

Jordhøy, P. & Kålås, J. A. 1990. Andevingeinnsamling fra Rogaland, Vestfold, Østfold og Akershus jaktsesongen 1989. NINA oppdragsmelding 050.

Høiland, K. & Pedersen, O. 1990. Forvaltningsplan for truete plantearter i Vest-Agder fylke. NINA oppdragsmelding 051.

Røv, N., Christie, H., Fredriksen, S., Leinaas, H. P. & Lorentsen, S.-H. 1990. Biologiske forundersøkelser i forbindelse med planer om taretråling i Sør-Trøndelag. NINA oppdragsmelding 052.

Erikstad, L. & Odland, A. 1990. Skjøtselstrategi knyttet til gjengroing av skog, Nigardsbreen naturreservat, Sogn og Fjordane fylke. NINA oppdragsmelding 053.

Walseng, B. 1990. Verneplan IV: Raumavassdraget : naturfaglige verdier og eventuelle konsekvenser av en utbygging etter modifisert alternativ F1. NINA oppdragsmelding 054.

Frisvoll, A. A. & Flatberg, K. I. 1990. Moseskader i Sør-Varanger. NINA oppdragsmelding 055.

Kvam, T. & Sæther, B.-E. 1990. Vurderinger av zoologiske forhold med hensyn til elg og store rovdyr omkring planene om utvidelse av Mauken og Blåtind skytefelt. NINA oppdragsmelding 056.

Johnsen, B. O. 1990. Gjenfangst, vekst og spredning hos énsomrig settefisk utsatt klumpvis og spredt i fem bekker og en liten innsjø. NINA oppdragsmelding 057.

Larsen, B. M. & Næsje, T. F. 1991. Ferskvannsbiologiske undersøkelser i forbindelse med regulering og overføring av avløpet fra Gammelofvatn, Tysfjord kommune. NINA oppdragsmelding 058.

Lund, R. A. & Heggberget, T. G. 1991. Begrensninger i sjølaksefisket: virkninger på garnskadeomfanget i elver 1990. NINA oppdragsmelding 059.

Follestad, A. & Lorentsen, S.-H. 1991. Undersøkelser av sjøfugl og havert i forbindelse med leteboring på "Møre 1" høsten 1990. NINA oppdragsmelding 060.

Christie, H., Leinaas, H. P., Rinde, E. & Anstensrud, M. 1991. Hardbunnssamfunn i skagerrak etter Chrysochromulina- oppblomstringen våren 1988: resultater fra 1990. NINA oppdragsmelding 061. 

Spidsø, T. K. & Pedersen, H. C. 1991. Bestands- og reproduksjonsovervåking av hare. NINA oppdragsmelding 062.

Larsen, B. M. & Hesthagen, T. 1991. Fiskeribiologiske undersøkelser i Vikedalselva i forbindelse med kalking: årsrapport 1990. NINA oppdragsmelding 063.

Svalastog, D. & Høiland, K. 1991. Verneverdige lokaliteter for barlind og kristttorn på Østlandet vest t.o.m. Aust-Agder. NINA oppdragsmelding 064.

Bevanger, K. 1991. Rypekollisjoner mot tråd og nettinggjerder. NINA oppdragsmelding 065.

Lorentsen, S.-H. 1991. Det nasjonale overvåkingsprogrammet for hekkende sjøfugl: resultater fra 1990. NINA oppdragsmelding 066.

Anker-Nilssen, T. 1991. Kystøkologi lunde Røst: årsrapport 1990. NINA oppdragsmelding 067. 

Pedersen, H. C. 1991. Vegetasjonsmanipulering som viltstelltiltak for lirype. NINA oppdragsmelding 068.

Flatberg, K. I., Bakken, S., Frisvoll, A. A. & Odasz, A. M. 1991. Moser og luftforurensninger. NINA oppdragsmelding 069.

Lund, R. A., Økland, F. & Hansen, L. P. 1991. Rømt oppdrettslaks i sjøfiskerier i 1990: sammenligning med tidligere år og betydningen av oppdrettsnæringens omfang. NINA oppdragsmelding 070. 

Pedersen, H. C., Nygård, T., Myklebust, I. & Sæther, M. 1991. Metallbelastninger i lirype. NINA oppdragsmelding 071.

Hindar, K. & Bakke, Ø. 1991. Miljøeffekter av utsetting av genmodifiserte organismer. NINA oppdragsmelding 072. 

Elven, R., Fremstad, E. & Sandved, M. 1991. Genetiske risikoer for norske villplanter. NINA oppdragsmelding 073.

Teigland, J. 1991. Overnattingsnæringen i vinterolympiade-fylket Oppland: en næring med høyrisikobedrifter og lav vekst. NINA oppdragsmelding 074.

Kålås, J. A., Framstad, E., Fiske, P., Nygård, T. & Pedersen, H. C. 1991. Terrestrisk naturovervåking: metodemanual, smågnagere og fugl. NINA oppdragsmelding 075.

Løvhøiden, F. 1991. Vannkjemiske undersøkelser i Blåsjø: årsrapport 1989-90. NINA oppdragsmelding 076.

Jansen, P. A. & Bakke, T. A. 1991. Overlevelse og reproduksjon hos Gyrodactylus salaris Malmberg, 1957 på laks (Salmo salar L.), i relasjon til temperatur. NINA oppdragsmelding 077. 

Follestad, A. & Strann, K.-B. 1991. Sjøfugl og fiskegarn: problemets omfang og karakter i Norge. NINA oppdragsmelding 078.

Anker-Nilssen, T., Johansen, Ø. & Kvenild, L. 1991. En analysemodell for konsekvensutredninger for petroleumsvirksomhet: fase 1: Systemdesign. NINA oppdragsmelding 079.

Frisvoll, A. A. 1991. Terrestrisk naturovervåking: nitrogen i mose fra Agder og Trøndelag. NINA oppdragsmelding 080.

Tømmeraas, P. J. 1991. Viltundersøkelser i Altavassdraget: oppsummering 1982-90. NINA oppdragsmelding 081.

Økland, F., Lund, R. A. & Hansen, L. P. 1991. Rømt oppdrettslaks i vassdrag 1989 og 1990: tidspunkt for oppvandring i elver og betydningen av oppdrettsnæringens omfang. NINA oppdragsmelding 082.

Fremstad, E. 1991. Terrestrisk naturovervåking: vegetasjonsovervåking 1991. NINA oppdragsmelding 083.

Teigland, J. 1991. Friluftslivs- og reiselivsinteressene ved Engabreen/Svartisen i Nordland fylke: konsekvensanalyse av kraftutbygging i ettertid : grunnlagsundersøkelser sommeren 1990. NINA oppdragsmelding 084.

Kålås, J. A., Framstad, E., Fiske, P., Nygård, T. & Pedersen, H. C. 1991. Terrestrisk naturovervåking: smågnagere og fugl i Børgefjell og Solhomfjell, 1990. NINA oppdragsmelding 085.

Brattbakk, I. 1991. Botaniske undersøkelser med en vegetasjonsskisse over et takseringsfelt for fugl i Innerdalen, Tynset, Hedmark. NINA oppdragsmelding 086.

Kvam, T. & Sørensen, O. J. 1991. Undersøkelser av vilt i området Frihetsli - Njunis: årsrapport 1991. NINA oppdragsmelding 087. 

Høiland, K. 1991. Vegetasjon i Stubberud skogpark, Akershus fylke. NINA oppdragsmelding 088.

Anker-Nilssen, T. 1991. Skader på sjøfugl i Alaska etter oljeutslippet fra Exxon Valdez i mars 1989. NINA oppdragsmelding 089.

Follestad, A. 1991. Seabird resources in the influence area of the Midgard field at Haltenbanken. NINA oppdragsmelding 090.

Brattbakk, I., Høyland, K., Økland, R. H., Wilmann, B. & Engen, S. 1991. Terrestrisk naturovervåking: vegetasjonsovervåking 1990 i Børgefjell og Solhomfjell. NINA oppdragsmelding 91.

Sæther, B.-E. & Heim, M. 1991. Trekk- og vandringsforhold til elg merket i Løten og Stor-Elvdal kommuner. NINA oppdragsmelding 092.

Jordhøy, P. & Kålås, J. A. 1991. Andevingeinnsamling fra Rogaland, Vestfold, Østfold og Akershus 1990, og oppsummering 1985-90. NINA oppdragsmelding 093.

Hesthagen, T. & Hansen, L. P. 1991. Tap av laks i forsurede lakseelver i Norge. NINA oppdragsmelding 094.

Lorentsen, S.-H. 1991. Det nasjonale overvåkingsprogrammet for hekkende sjøfugl: resultater fra 1991. NINA oppdragsmelding 095. 

Teigland, J. 1991. Nordmenns vinterrekreasjon : struktur, utvikling og fremtidsutsikter for friluftsliv, idrett og mosjon vinterstid. NINA oppdragsmelding 096.

Aagaard, K. 1991. Masseforekomst av fjærmygglarver i Orkla osen. NINA oppdragsmelding 097. 

Langvatn, R. & Andersen, R. 1991. Støy og forstyrrelser, metodikk til registrering av hjortedyrs reaksjon på militær aktivitet. NINA oppdragsmelding 098.

Odland, A. 1991. Botaniske undersøkelser på Rekvesøyane i forbindelse med flomsenkning av Vangsvatnet, Voss, 1, Forholdene 1991. NINA oppdragsmelding 099. 

Kvam, T. & Stensli, O. M. 1991. Registrering av store rovdyr i Mauken og Blåtind våren 1991. NINA oppdragsmelding 100.

Hansen, L. P. & Lund, R. A. 1992. Resultater fra forsøksfiske etter laks i ytre Nordfjord i januar 1992. NINA oppdragsmelding 101.

Lillethun, A. 1992. Ecostrategies for terrestrial CO2-fixation in Indonesia: subproject "Scenarios for environmentally sound forest management" : annual report : contribution 1991 and working plan 1992. NINA oppdragsmelding 102.

Gåsdal, O. 1992. En undersøkelse av friluftslivet i bykommunene Rana og Lillehammer. NINA oppdragsmelding 103.

Strann, K.-B. 1992. Sjøfuglundersøkelser i Porsanger 1988-90: med hovedvekt på hekkende ærfugl. NINA oppdragsmelding 104.

Saksgård, L., Jensen, A. J., Johnsen, B. O. & Hokstad, O. 1992. Fiskeribiologiske undersøkelser i lakseførende del av Osenvassdraget, Sogn og Fjordane, 1985-1990. NINA oppdragsmelding 105.

Kaspersen, T. E. 1992. Seabirds at sea in the influence area of the Haltenbankenoil fields: results from 1991. NINA oppdragsmelding 107.

Lund, R. A. & Heggberget, T. G. 1992. Begrensninger i sjølaksefisket og effekten på garnskadeomfanget i elver i 1991. NINA oppdragsmelding 108.

Strand, R., Rikstad, A., Heggberget, T. G. & Johnsen, B. O. 1992. Havbeiteprosjektet i Opløyelva, Nærøy kommune, Nord-Trøndelag: årsrapport 1991. NINA oppdragsmelding 109.

Pedersen, H. C., Bretten, A., Bretten, S., Dalen, T., Hanssen, O., Smith, E. M. & Willmann, B. 1992. Brenning og kutting av heivegetasjon som viltstelltiltak for lirype. NINA oppdragsmelding 110.

Løvhøiden, F. 1992. Vannkvalitet i Ulla/Førre- og Suldalsområdet 1989-1990. NINA oppdragsmelding 111.

Johnsen, B. O. 1992. Transportforsøk med ensomrig settefisk: effekter på gjenfangst og tilvekst. NINA oppdragsmelding 112.

Odland, A. 1992. Endringer i flora og vegetasjon på Bygddeltaet etter senkingen av Myrkedalsvatnet i Vossovassdraget: utviklingen fra 1987 til 1991. NINA oppdragsmelding 113. 

Langvatn, R. 1992. Overvåking hjortevilt: hjort : årsrapport 1991. NINA oppdragsmelding 114. 

Sæther, B.-E. & Heim, M. 1992. Overvåking hjortevilt: elg : årsrapport Troms 1991. NINA oppdragsmelding 115.

Sæther, B.-E. & Heim, M. 1992. Overvåkning hjortevilt - elg. Årsrapport Nordland 1991. NINA oppdragsmelding 116.

Sæther, B.-E. & Heim, M. 1992. Overvåkning hjortevilt - elg. Årsrapport Nord-Trøndelag 1991. NINA oppdragsmelding 117.

Sæther, B.-E. & Heim, M. 1992. Overvåkning hjortevilt - elg. Årsrapport Hedmark 1991. NINA oppdragsmelding 118.

Sæther, B.-E. & Heim, M. 1992. Overvåkning hjortevilt - elg. Årsrapport Oppland 1991. NINA oppdragsmelding 119.

Sæther, B.-E. & Heim, M. 1992. Overvåkning hjortevilt - elg. Årsrapport Vestfold 1991. NINA oppdragsmelding 120.

Sæther, B.-E. & Heim, M. 1992. Overvåkning hjortevilt - elg. Årsrapport Aust-Agder 1991. NINA oppdragsmelding 121.

Skogland, T., Strand, O. & Heim, M. 1992. Overvåking hjortevilt: rein : årsrapport Hardangervidda og Snøhetta 1991. NINA oppdragsmelding 122. 

Odland, A., Bevanger, K., Fremstad, E., Hanssen, O., Reitan, O. & Aagaard, K. 1992. Fjellskog i Sør-Norge: biologi og forvaltning. NINA oppdragsmelding 123. 

Fremstad, E. 1992. Virkninger av nitrogen på heivegetasjon: en litteraturstudie. NINA oppdragsmelding 124. 

Bevanger, K. 1992. IUCN i det sørlige Afrika: inntrykk fra et opphold organisert av IUCN-ROSA (RegionalOffice of Southern Africa). NINA oppdragsmelding 125. 

Spidsø, T. K. 1992. E-76 Drammen-Mjøndalen: konsekvenser for viltet ved utbygging av ny trasé. NINA oppdragsmelding 126. 

Rinde, E., Christie, H., Fredriksen, S. & Sivertsen, A. 1992. Økologiske konsekvenser av taretråling: betydning av tareskogens struktur for forekomst av hapterfauna, bunnfauna og epifytter. NINA oppdragsmelding 127. 

Heggberget, T. G. & Økland, F. 1992. Telemetri i fiskeundersøkelser: muligheter og begrensninger. NINA oppdragsmelding 128. 

Røv, N., Kroglund, R. T. & Bergstrøm, R. 1992. Bestandsstørrelse, utbredelse og underartstilhørighet hosærfugl Somateria molissima. NINA oppdragsmelding 129. 

Larsen, B. M., Hesthagen, T. & Lierhagen, S. 1992. Vannkvalitet og ungfisk av laks og aure i Ogna, Rogaland,før kalking. NINA oppdragsmelding 130. 

Brattbakk, I., Gaare, E., Hansen, K. F. & Wilmann, B. 1992. Terrestrisk naturovervåking: vegetasjonsovervåking i Åmotsdalen og Lund 1991. NINA oppdragsmelding 131. 

Kålås, J. A., Framstad, E., Nygård, T. & Pedersen, H. C. 1992. Terrestrisk naturovervåking: smågnagere og fugl i Børgefjell, Åmotsdalen, Solhomfjell og Lund, 1991. NINA oppdragsmelding 132. 

Rinde, E. & Christie, H. 1992. Kartlegging av marine hardbunnssamfunn på Telemarkskysten. NINA oppdragsmelding 133. 

Flatberg, K. I. & Frisvoll, A. 1992. Undersøkelser av skader hos to sigdmoser i Agder. NINA oppdragsmelding 134. 

Høiland, K. 1992. Sammenbinding og utvidelse av skytefeltene Blåtind og Mauken i Troms: konsekvenser for flora og vegetasjon. NINA oppdragsmelding 135. 

Erikstad, L. & Halvorsen, G. 1992. Områder med nasjonal og internasjonal naturverdi ved Hauerseter-trinnet, Akershus fylke. NINA oppdragsmelding 136. 

Kålås, J. A. & Lierhagen, S. 1992. Terrestrisk naturovervåking: metallbelastninger i lever fra hare, orrfugl og lirype i Norge. NINA oppdragsmelding 137. 

Sandlund, O. T., Næsje, T. F. & Lindem, T. 1992. Ekkoloddregistrering av pelagisk fiskebestand i Mjøsa 1990-91. NINA oppdragsmelding 138. 

Thomassen, J. 1991. Spesialavfallsanlegg, Hjerkinn: konsekvensutredninger, fase 1 : oppsummering av miljø og naturressurser. NINA oppdragsmelding 139. 

Thomassen, J. 1991. Hovedflyplass Gardermoen - flyplass: konsekvensutredning: naturvern, landskap, limnologi, fisk, vilt og friluftsliv. NINA oppdragsmelding 140. 

Thomassen, J. 1991. Hovedflyplass Gardermoen - flyplass og tilbringersystem: konsekvensutredning: naturvern, landskap, limnologi, fisk, vilt og friluftsliv. NINA oppdragsmelding 141. 

Thomassen, J. 1992. MTBE-anlegg Kårstø: konsekvensutredninger for: miljø, naturressurser, samfunn. NINA oppdragsmelding 142. 

Lund, R. A., Økland, F. & Hansen, L. P. 1992. Rømt oppdrettslaks i sjø- og elvefisket i 1991. NINA oppdragsmelding 143. 

Kaspersen, T. E. 1992. Sjøfugler i influensområdet til oljefeltet Vigdis. NINA oppdragsmelding 144. 

Næsje, T. F., Sandlund, O. T. & Saksgård, R. 1992. Siken i Femund: effekter og anbefalinger etter ti års næringsfiske. NINA oppdragsmelding 145. 

Wabakken, P., Bjärvall, A., Franzén, R., Maartmann, E., Sandegren, F. & Söderberg, A. 1992. Det Svensk-norske bjørneprosjektet 1984-1991. NINA oppdragsmelding 146. 

Heggberget, T. M. 1992. Innsamling av fredet fallvilt: årsrapport for 1991 med resultater fra oter-innsamlingen i 1978-90. NINA oppdragsmelding 147. 

Fremstad, E. 1992. Terrestrisk naturovervåking: vegetasjonsovervåking 1992. NINA oppdragsmelding 148. 

Strann, K.-B. 1992. Konflikt søppelfugl/fly i Tromsø. NINA oppdragsmelding 149. 

Spidsø, T. K., Hjeljord, O. & Dokk, J. G. 1992. Effekter på elg og rådyr ved bygging av ny riksvei 11 på vestsiden av Drammenselva. NINA oppdragsmelding 150.

Thomassen, J. 1992. Deponi for lavt og middelaktivt radioaktivt avfall: konsekvensutredning: miljø. NINA oppdragsmelding 151. 

Pedersen, H. C., Myklebust, I., Nygård, T. & Sæther, M. 1992. Akkumulering og effekter av kadmium i lirype. NINA oppdragsmelding 152. 

Næsje, T. F., Sandlund, O. T. & Saksgård, R. 1992. Auren i Femund: vekst og ernæring. NINA oppdragsmelding 153.

Spidsø, T. K., Høiland, K. & Halvorsen, G. 1992. Omlegging av Sognsvannsbekken for nytt Rikshospital: vurdering av konsekvenser for planter, fugler og pattedyr. NINA oppdragsmelding 154. 

Fremstad, E. 1992. Vegetasjon og flora langs Gråelva i Stjørdal, Nord-Trøndelag. NINA oppdragsmelding 155. 

Løvhøiden, F. 1993. Kjemisk overvåking av norske vassdrag: elveserien 1988-90. NINA oppdragsmelding 156. 

Schartau, A. K. 1992. Kjemisk overvåking av norske vassdrag: - Elveserien 1991. NINA oppdragsmelding 157. 

Erikstad, L. & Smith-Meyer, S. 1992. Naturfaglig landskapsanalyse: konsekvenser av planlagt vei mellom Longyearbyen og Sveagruven, Svalbard. NINA oppdragsmelding 158. 

Røv, N. 1992. Utbredelse og forekomst av kystsel i Trøndelag og Nordland sør for Vestfjorden. NINA oppdragsmelding 159. 

Leinaas, H. P., Christie, H. & Rinde, E. 1992. Utviklingen i hardbunnssamfunn på Skagerakkysten etter Chrysochromulina -oppblomstringen våren 1988: undersøkelser 1991. NINA oppdragsmelding 160. 

Follestad, A., Fremstad, E., Heggberget, T. M. & Langvatn, R. 1992. Biologiske ressurser i nærområdene til landtraséen for gassrørledning over Hitra. NINA oppdragsmelding 161. 

Anker-Nilssen, T., Johansen, Ø. & Kvenild, L. 1992. SIMPACT: et analysesystem for konsekvensutredninger av petroleumsvirksomhet : modellbeskrivelse og brukerveiledning. NINA oppdragsmelding 162.

Langvatn, R., Fremstad, E. & Heggberget, T. M. 1992. Metanolfabrikk på Tjeldbergodden: biologiske aspekt ved utbyggingen. NINA oppdragsmelding 163. 

Hvidsten, N. A., Johnsen, B. O. & Levings, C. D. 1992. Atferd og ernæring hos utvandrende laksesmolt i Trondheimsfjorden. NINA oppdragsmelding 164. 

Jensen, A. J., Sivertsen, B., Hokstad, O. & Johnsen, B. O. 1992. Undersøkelser av laks og sjøørret i Jostedøla i forbindelse med Jostedalsutbyggingen 1986-92. NINA oppdragsmelding 165. 

Lorentsen, S.-H. 1992. Det nasjonale overvåkingsprogrammet for hekkende sjøfugl: resultater fra 1992. NINA oppdragsmelding 166. 

Framstad, E., Korsmo, H., Sloreid, S.-E. & Spidsø, T. 1992. Konsekvenser for dyreliv og vegetasjon ved utbygging av ny E18 i nordre Vestfold. NINA oppdragsmelding 167. 

Finstad, B., Heggberget, T. G. & Jensen, A. J. 1992. Metoder for å øke sjørøyebestanden i Kobbelv: erfaringer fra forsøksanlegget i Talvik. NINA oppdragsmelding 168. 

Gåsdal, O. 1993. Bruk av tid på friluftsliv i og utenfor nærmiljøet. NINA oppdragsmelding 170. 

Finstad, B., Hvidsten, N. A. & Johnsen, B. O. 1992. Registreringer av lakselus på laksesmolt fanget i Trondheimsfjorden. NINA oppdragsmelding 171. 

Odland, A. 1992. Skjøtsel av våtmarkreservat i Hordaland. NINA oppdragsmelding 172. 

Odland, A. 1992. Skjøtselstiltak i Åsjo naturreservat, Lom. NINA oppdragsmelding 173. 

Rosendal, E. & Heggberget, T. M. 1992. Registrering av oterforekomst i Gråelva, Stjørdal i Nord-Trøndelag: relatert til NVE, plan 8341: Sikring av erosjon og ras i Gråelva-vassdraget (vattendrags nr. 124.A2z) i Skjølstadmarka. NINA oppdragsmelding 174. 

Heggberget, T. M. & Moseid, K.-E. 1992. Oter og olje: oterforekomst og konsekvensprognose i influensområdet formidt-norsk sokkel. NINA oppdragsmelding 175. 

Kvam, T., Sørensen, O. J. & Overskaug, K. 1992. Undersøkelser av vilt i området Frihetsli - Njunis: årsrapport 1992. NINA oppdragsmelding 176. 

Bustnes, J. O. 1992. Utviklingen i vannfuglbestanden i indre Ranafjorden gjennom en periode med sterk forurensning (1972-92). NINA oppdragsmelding 177. 

Langvatn, R. 1992. Basissignal for hjerteaktivitet hos elg ved ulike typer fysisk aktivitet. NINA oppdragsmelding 178. 

Baadsvik, K. & Røskaft, E. 1993. Report from a trip to promote collaboration with institutions in Botswana and Zimbabwe. NINA oppdragsmelding 179. 

Aas, Ø. 1992. Fritidsfiskevaner blant den voksne befolkning i Harstad, Steinkjer og Engerdal: en sammenlignende undersøkelse. NINA oppdragsmelding 180. 

Aas, Ø. 1992. Barns fritid, friluftsliv og fiskevaner: en undersøkelse blant 5.-9. klassinger i Harstad, Steinkjer og Engerdal. NINA oppdragsmelding 181. 

Jensen, A. J., Langeland, A. & Aagaard, K. 1993. Vassdragssimulator: modeller som beskriver ferskvannsbiologi i innsjøer. NINA oppdragsmelding 182. 

Aarrestad, P. A. 1993. SNOMAX i kunstig snølegging: botanisk-økologiske undersøkelser i alpinanlegg. NINA oppdragsmelding 183. 

Langeland, A. & Nøst, T. 1993. Siken i Aursunden: bestandstruktur og ernæring. NINA oppdragsmelding 184. 

Røv, N. 1993. Konsekvenser for kystsel av petroleumsvirksomhet i Midt-Norge. NINA oppdragsmelding 185. 

Hvidsten, N. A., Bremset, G. & Johnsen, B. O. 1993. Fiskebiologiske undersøkelser i den lakseførende delen avMossa i Nord-Trøndelag etter regulering: vurderinger av reguleringen og forslag til kompensasjonstiltak for laks og sjøaure. NINA oppdragsmelding 186. 

Hvidsten, N. A., Sturlaugsson, J., Strand, R. & Johnsen, B. O. 1993. Næringsvalg hos fjordutsatt havbeitesmolt av laks på Island og i Norge. NINA oppdragsmelding 187. 

Fremstad, E. & Kvenild, L. 1993. Fattig heivegetasjon i Norge: utbredelseskart. NINA oppdragsmelding 188. 

Heggberget, T. M., Skagen, I. & Solem, M. I. 1993. Innsamling av fredet fallvilt: årsrapport for 1992 med resultater fra innsamlingen av dagrovfugler og ugler i 1991-92. NINA oppdragsmelding 189. 

Kaltenborn, B. P. 1993. Nordmenns reise- og fritidsmønster i 1989. NINA oppdragsmelding 190. 

Strand, R., Heggberget, T. G., Rikstad, A., Johnsen, B. O. & Ebbing, T. 1993. Havbeiteprosjektet i Opløyelva, Nærøy kommune, Nord-Trøndelag: årsrapport 1992. NINA oppdragsmelding 191. 

Kleiven, J. 1993. Oljesøl og fritidsbruk av kysten: konsekvensanalyse for Midt-Norge. NINA oppdragsmelding 192. 

Bevanger, K. & Sandaker, O. 1993. Kraftledninger som mortalitetsfaktor for rype i Hemsedal. NINA oppdragsmelding 193. 

Kvam, T., Eggen, T., Knutsen, K., Overskaug, K., Solstad, T. & Sørensen, O. J. 1993. Årsrapport fra Rovdyrprosjektene i Nord-Trøndelag 1992. NINA oppdragsmelding 194. 

Kvam, T., Eggen, T., Knutsen, K., Overskaug, K. & Sørensen, O. J. 1993. Rovdyrprosjektene i Nord-Trøndelag: store rovdyrs biologi og tap av bufe og rein : prosjektplan 1992-1996. NINA oppdragsmelding 195. 

Reitan, O. 1993. Halsmerking av kanadagås i Nord-Trøndelag 1990-91 og foreløpige resultater fram til 1992. NINA oppdragsmelding 196. 

Bevanger, K. 1993. Grevlingens status i Norge 1992. NINA oppdragsmelding 197. 

Andersen, R. & Heim, M. 1992. Overvåking hjortevilt: elg : årsrapport Nord-Trøndelag 1992. NINA oppdragsmelding 198. 

Andersen, R. & Heim, M. 1992. Overvåking hjortevilt: elg : årsrapport Aust-Agder 1992. NINA oppdragsmelding 199. 

Andersen, R. & Heim, M. 1992. Overvåking hjortevilt: elg : årsrapport Oppland 1992. NINA oppdragsmelding 200. 

Andersen, R. & Heim, M. 1992. Overvåking hjortevilt: elg : årsrapport Hedmark 1992. NINA oppdragsmelding 201. 

Andersen, R. & Heim, M. 1992. Overvåking hjortevilt: elg : årsrapport Vestfold 1992. NINA oppdragsmelding 202. 

Andersen, R. & Heim, M. 1992. Overvåking hjortevilt: elg : årsrapport Troms 1992. NINA oppdragsmelding 203. 

Andersen, R. & Heim, M. 1992. Overvåking hjortevilt: elg : årsrapport Nordland 1992. NINA oppdragsmelding 204. 

Aasetre, J. 1993. Miljøpreferanser i Nordmarka: resultater fra en åpen intervjuundersøkelse. NINA oppdragsmelding 205. 

Kleiven, J. 1993. Oljesøl og fritidsbruk av kysten: konsekvensanalyse for Skagerak. NINA oppdragsmelding 206. 

Sandlund, O. T., Meyrat, A. K. & Cajina L, A. J. 1993. Project review of CAM 023: Iguana management project. NINA oppdragsmelding 207. 

Langvatn, R. 1993. Overvåking hjortevilt - hjort: årsrapport Region sør (Rogaland - Hordaland) 1992. NINA oppdragsmelding 208. 

Brattbakk, I. 1993. Terrestrisk naturovervåking: vegetasjonsovervåking i Møsvatn Austfjell 1992. NINA oppdragsmelding 209. 

Langvatn, R. 1993. Overvåking hjortevilt - hjort: årsrapport for Sogn og Fjordane 1992. NINA oppdragsmelding 210. 

Langvatn, R. 1993. Overvåking hjortevilt - hjort: årsrapport region nord (Nordmøre - Sør-Trøndelag) 1992. NINA oppdragsmelding 211. 

Kålås, J. A., Ringsby, T. H. & Lierhagen, S. 1993. Metals and radiocesium in wild animals from the Sør-Varanger area, North Norway. NINA oppdragsmelding 212. 

Finstad, B. 1993. Økologiske og fysiologiske konsekvenser av lus på laksefisk i fjordsystem. NINA oppdragsmelding 213. 

Skogland, T., Strand, O., Heim, M. & Jordhøy, P. 1993. Overvåkning hjortevilt: rein : årsrapport Forelhogna, Knutshø, Rondane nord, Rondane sør og Setesdal Ryfylke. NINA oppdragsmelding 214. 

Hindar, K. 1993. Genetically engineered fish and their possible environmental impact. NINA oppdragsmelding 215. 

Anker-Nilssen, T. 1993. Demografi hos sjøfugl: overlevelse for hekkende lunder på Røst. NINA oppdragsmelding 216. 

Korsmo, H. & Svalastog, D. 1993. Inventering av verneverdig barskog i Østfold. NINA oppdragsmelding 217. 

Kleiven, J. & Holmengen, H. 1993. Kystturisme ved Skagerrak - markeder og brukere. NINA oppdragsmelding 218. 

Lund, R. A. & Heggberget, T. G. 1993. Garnskadeomfanget i norske elver i årene 1990-1992 relatert til begrensninger i sjølaksefisket. NINA oppdragsmelding 219.

Aas, Ø. 1993. Effekten av fiskeopplæring i skolen på barns deltagelse i og kunnskap om fiske. NINA oppdragsmelding 220. 

Kålås, J. A. & Framstad, E. 1993. Terrestrisk naturovervåking: smågnagere, fugl og næringskjedestudier i Børgefjell, Åmotsdalen, Møsvatn-Austfjell, Lund og Solhomfjell, 1992. NINA oppdragsmelding 221.

Walseng, B. 1993. Verneplan I og II, Rogaland: krepsdyrundersøkelser. NINA oppdragsmelding 222. 

Økland, F., Lund, R. A. & Hansen, L. P. 1993. Rømt oppdrettslaks i sjø- og elvefisket i 1992. NINA oppdragsmelding 223. 

Bjerke, T. 1993. Barn og natur: teoretiske perspektiver og empiriske studier av barns og unges adferd i, opplevelse av og holdninger til naturmiljøet. NINA oppdragsmelding 224. 

Bakke, Ø. 1993. Simuleringsstudier av stabilitet av en elgbestand. NINA oppdragsmelding 225. 

Pedersen, H. C., Bevanger, K., Bretten, A., Dalen, T., Hanssen, O., Smith, E. M. & Wilmann, B. 1993. Viltstelltiltak for lirype: økologiske effekter av brenning og kutting av heivegetasjon. NINA oppdragsmelding 226. 

Korsmo, H. & Svalastog, D. 1993. Inventering av verneverdig barskog i Akershus og Oslo. NINA oppdragsmelding 227. 

Korsmo, H., Edenius, L., Moe, B. & Svalastog, D. 1993. Inventering av verneverdig barskog i sørlige del av Nordland. NINA oppdragsmelding 228. 

Erikstad, L., Halvorsen, G., Odland, A. & Spidsø, T. 1993. Veibygging: behov for naturfaglige konsekvensvurderinger. NINA oppdragsmelding 229. 

Gaare, E. 1993. Radiocesium-målinger i planter, vegetasjon og rein fra Børgefjell, Dovre-Rondane og Møsvatn-Austfjell 1992. NINA oppdragsmelding 230. 

Kvam, T. & Overskaug, K. 1993. Reingjerders virkning på fauna: pattedyrdelen. NINA oppdragsmelding 231. 

Nygård, T., Jordhøy, P. & Skaare, J. U. 1993. Landsomfattende kartlegging av miljøgifter i dvergfalk. NINA oppdragsmelding 232. 

Bjerke, T. & Bjerke, K. L. 1993. Opplevelse av naturtyper: en metodeskisse. NINA oppdragsmelding 233. 

Sandlund, O. T. & Næsje, T. F. 1993. Feasibility study of fish stock assessment programme in Okavango. NINA oppdragsmelding 234. 

Aasetre, J. & Vittersø, J. 1993. Friluftsliv i Åmot kommune. NINA oppdragsmelding 235. 

Bustnes, J. O., Strann, K.-B. & Systad, G. H. 1993. Drukning av sjøfugl i laksegarn innenfor reservatet på Loppa. NINA oppdragsmelding 236. 

Follestad, A. 1993. Sjøfuglkartverket: dekningsgrad og alder på dataene i kyst-databasen. NINA oppdragsmelding 237. 

Larsen, B. M. & Schartau, A. K. L. 1994. Kjemisk overvåking av vann og vassdrag: elveserien - dataoversikt 1965-1993. NINA oppdragsmelding 238. 

Fremstad, E. & Eilertsen, O. 1994. Heigråmose (Racomitrium lanuginosum) som biomonitor på nitrogenforurensning. NINA oppdragsmelding 239. 

Lorentsen, S.-H., Røv, N. & Bangjord, G. 1993. Documentation of the demography and population monitoringsystems for Antarctic Petrels at Svarthamaren, Dronning Maud Land. NINA oppdragsmelding 240.

Østnes, J. E. 1993. Det nasjonale overvåkingsprogrammet for hekkende sjøfugl: resultater fra 1993. NINA oppdragsmelding 241. 

Forseth, T., Ugedal, O., Brittain, J. E., Jonsson, B., Njåstad, O. & Næumann, R. 1993. Radioaktiv forurensning i ferskvann. NINA oppdragsmelding 242. 

Landa, A., Tømmerås, B. Å. & Skogland, T. 1993. Testing av lukt og smaksrepellenter og utprøving av effekt for å redusere jervpredasjon på sau. NINA oppdragsmelding 243. 

Langvatn, R. 1993. Skogsfugl på Tjeldbergodden. NINA oppdragsmelding 244. 

Skogland, T. 1993. Villreinens bruk av Hardangervidda. NINA oppdragsmelding 245. 

Schartau, A. K. L. & Nøst, T. 1993. Kjemisk overvåking av norske vassdrag: elveserien 1992. NINA oppdragsmelding 246. 

Tømmerås, B. Å. 1993. Biologisk kontroll av skadeinsekter i skog: muligheter og økologiske konsekvenser. NINA oppdragsmelding 247. 

Langeland, A., Hesthagen, T., Schartau, A. K. & Saksgård, R. 1993. Problemnotat om kalking av Hagavatn i Rogaland. NINA oppdragsmelding 248. 

Vittersø, J. 1993. Fiskerne i Rena-elva. NINA oppdragsmelding 249. 

Odland, A. 1993. Floristiske undersøkelser i Eksingedalen, Hordaland. NINA oppdragsmelding 250. 

Odland, A. 1993. Overvåking av vannvegetasjon i forbindelse med kalking avYdnesdal-vassdraget: forholdene i 1993. NINA oppdragsmelding 251. 

Sæther, B.-E. & Heim, M. 1993. Elgbeiteregistrering i Bardu og Målselv vinteren 1990/91. NINA oppdragsmelding 252. 

Vistad, O. I., Vorkinn, M. & Kaltenborn, B. P. 1993. Utlendingar i Noreg, ved 6000 av dei: om bruksmønster og miljøpreferansar. NINA oppdragsmelding 253.

Aasetre, J. 1993. Kavaleriet til Åmot: effekter på friluftslivet. NINA oppdragsmelding 254. 

Heggberget, T. M. 1993. Innsamling av fredet fallvilt: sluttrapport med årsrapport for 1993. NINA oppdragsmelding 255. 

Schartau, A. K. L., Sandlund, O. T., Brabrand, Å., Breistein, J. & Saksgård, R. 1993. Ferskvannsbiologiske undersøkelser i Tunevannet 1991-92: tiltak for å bedre vannkvaliteten. NINA oppdragsmelding 256. 

Skogland, T. 1994. Satellitt-overvåking av villreinens bruk av Setesdal-Ryfylkeheiene: effekter av naturinngrep. NINA oppdragsmelding 257. 

Skadsheim, A., Rinde, E. & Christie, H. 1994. Forekomst og endringer i kråkebolletetthet, kråkebolleparasitt og gjenvekst av tareskog langs norskekysten fra Trøndelag til Troms. NINA oppdragsmelding 258. 

Langeland, A., Schartau, A. K. L., Berger, H. M. & Nøst, T. 1994. Samarbeidet Norge - Russland: ferskvannsbiologiske undersøkelser i grensevassdrag i 1993. NINA oppdragsmelding 259. 

Anker-Nilssen, T., Østnes, J. E., Smiseth, P. T. & Heggberget, T. M. 1994. Mulige konsekvenser for sjøfugl og sjøpattedyr ved petroleumsvirksomhet på Nornefeltet, Midt-norsk sokkel: dokumentasjonsrapport. NINA oppdragsmelding 260. 

Korsmo, H. & Larsen, H. E. 1994. Inventering av verneverdig barskog i Hedmark. NINA oppdragsmelding 261. 

Korsmo, H. & Svalastog, D. 1994. Inventering av verneverdig barskog i Oppland. NINA oppdragsmelding 262. 

Bjerke, T. & Reitan, O. 1994. Holdninger i tre Hedmarkskommuner til ulven. NINA oppdragsmelding 263. 

Leinaas, H. P., Christie, H. & Rinde, E. 1994. Utviklingen i hardbunnssamfunn på Skagerrakkysten etter Chrysochromulina-oppblomstringen våren 1988: undersøkelser i 1992-93. NINA oppdragsmelding 264. 

Fremstad, E. 1994. Vegetasjonskart Tjeldbergodden Aure, Møre og Romsdal. NINA oppdragsmelding 265. 

Strand, R., Heggberget, T. G., Rikstad, A. & Johnsen, B. O. 1994. Havbeiteprosjektet i Opløyelva, Nærøy kommune, Nord-Trøndelag: årsrapport 1993. NINA oppdragsmelding 266. 

Kvam, T., Berntsen, F., Eggen, T., Knutsen, K., Overskaug, K. & Sørensen, O. J. 1994. Rovdyrprosjektene i Nord-Trøndelag: årsrapport 1993. NINA oppdragsmelding 267. 

Follestad, A. 1994. Betydningen av et myteområde for sædgås i Nord-Trøndelag. NINA oppdragsmelding 268. 

Spidsø, T. K. & Dokk, J. G. 1994. E6 Korsegården-Vassum, Oslofjordforbindelsen Vassum-Måna og Nesoddenforbindelsen: konsekvenser for elg og rådyr. NINA oppdragsmelding 269. 

Johnsen, B. O. 1994. Gjenfangst, vekst og spredning hos ensomrig settefisk utsatt samlet og spredt i to regulerte innsjøer. NINA oppdragsmelding 270. 

Andersen, R. & Heim, M. 1994. Overvåking hjortevilt - elg: årsrapport Troms 1993. NINA oppdragsmelding 271. 

Andersen, R. & Heim, M. 1994. Overvåking hjortevilt - elg: årsrapport Nordland 1993. NINA oppdragsmelding 272. 

Andersen, R. & Heim, M. 1994. Overvåking hjortevilt - elg: årsrapport Nord-Trøndelag 1993. NINA oppdragsmelding 273. 

Andersen, R. & Heim, M. 1994. Overvåking hjortevilt - elg: årsrapport Oppland 1993. NINA oppdragsmelding 274. 

Andersen, R. & Heim, M. 1994. Overvåking hjortevilt - elg: årsrapport Hedmark 1993. NINA oppdragsmelding 275. 

Andersen, R. & Heim, M. 1994. Overvåking hjortevilt - elg: årsrapport Vestfold 1993. NINA oppdragsmelding 276. 

Andersen, R. & Heim, M. 1994. Overvåking hjortevilt - elg: årsrapport Aust-Agder 1993. NINA oppdragsmelding 277. 

Eilertsen, O. & Fremstad, E. 1994. Miljøovervåking Tjeldbergodden, jord- og vegetasjonsundersøkelser. NINA oppdragsmelding 278. 

Hesthagen, T., Sandlund, O. T. & Næsje, T. F. 1994. The Zambia-Zimbabwe SADC fisheries project on Lake Kariba: report from a study trip. NINA oppdragsmelding 279. 

Langvatn, R. 1994. Overvåking hjortevilt - hjort: årsrapport Region sør (Rogaland - Hordaland) 1993. NINA oppdragsmelding 280. 

Langvatn, R. 1994. Overvåking hjortevilt - hjort: årsrapport Region nord (Nordmøre - Sør-Trøndelag) 1993. NINA oppdragsmelding 281. 

Langvatn, R. 1994. Overvåking hjortevilt - hjort: årsrapport for Sogn og Fjordane 1993. NINA oppdragsmelding 282. 

Pedersen, H. C., Bretten, A., Dalen, T., Hanssen, O., Smith, E. M. & Wilmann, B. 1994. Viltstelltiltak for lirype: brenning og kutting av heivegetasjon. NINA oppdragsmelding 283. 

Aagaard, K. & Solem, J. O. 1994. Bunndyrundersøkelser i Atnavassdraget: årsrapport for 1993 til FORSKREF. NINA oppdragsmelding 284. 

Eilertsen, O. & Often, A. 1994. Terrestrisk naturovervåking: vegetasjonsøkologiske undersøkelser av boreal bjørkeskog i Gutulia nasjonalpark. NINA oppdragsmelding 285. 

Eilertsen, O. & Brattbakk, I. 1994. Terrestrisk naturovervåking: vegetasjonsøkologiske undersøkelser av boreal bjørkeskog i Øvre Dividal nasjonalpark. NINA oppdragsmelding 286. 

Finstad, B., Bjørn, P. A., Nilsen, S. T. & Hvidsten, N. A. 1994. Registreringer av lakselus på laks, sjøørret og sjørøye. NINA oppdragsmelding 287. 

Hesthagen, T. & Henriksen, A. 1994. En analyse av sammenhengen mellom overskridelser av tålegrenser for overflatevann og skader på fiskebestander. NINA oppdragsmelding 288. 

Hesthagen, T. 1994. Utsettingsforsøk med naturdam - og karoppdrettet aure i en innsjø. NINA oppdragsmelding 289. 

Kaltenborn, B. P. 1994. Informasjonsbehov blant turister på Svalbard. NINA oppdragsmelding 290. 

Berger, H. M., Breistein, J. B., Nøst, T. H. & Larsen, B. M. 1994. Effekter av redusert slamtilførsel på vannkvalitet, bunn-og fiskefauna i Gråelva: forundersøkelser 1990 - 1992. NINA oppdragsmelding 291. 

Odland, A. 1994. Bjørkeartenes spredning, etablering og samspill med naturmiljøet. NINA oppdragsmelding 292. 

Daverdin, R. H. & Halvorsen, O. 1994. Bakterien Aeromonas salmonicida subsp. salmonicida som enanalog for en unnsluppet gen-modifisert bakterie: biologi, spredning og felt-innsamling. NINA oppdragsmelding 293. 

Bendiksen, E. 1994. Registrering av biologiske verdier i naturskog basert på en pilotundersøkelse i Oslo kommunes skoger. NINA oppdragsmelding 294. 

Christie, H., Rinde, E., Fredriksen, S. & Skadsheim, A. 1994. Økologiske konsekvenser av taretråling: restituering av tareskog, epifytter og hapterfauna etter taretråling ved Rogalandskysten. NINA oppdragsmelding 295. 

Kålås, J. A., Framstad, E., Pedersen, H. C. & Strand, O. 1994. Terrestrisk naturovervåking: fjellrev, hare, smågnagere, fugl og næringskjedestudier i TOV-områdene, 1993. NINA oppdragsmelding 296. 

Gaare, E. 1994. Nordfjella villreinområde, hva krever reinen av det? NINA oppdragsmelding 297. 

Flatberg, K. I. & Frisvoll, A. A. 1994. Moseskader i Agder 1989-92. NINA oppdragsmelding 298. 

Baadsvik, K., Røskaft, E. & Sandlund, O. T. 1994. Rapport fra et besøk ved Smithsonian Tropical Research Institute (STRI) i Panama. NINA oppdragsmelding 299. 

Gaare, E. 1994. Overvåkning av 137Cs i TOV-områdene Dividal, Børgefjell, Dovre/Rondane, Gutulia og Solhomfjell sommeren 1993. NINA oppdragsmelding 300. 

Nøst, T. & Schartau, A. K. 1994. Kjemisk overvåking av norske vassdrag: elveserien 1993. NINA oppdragsmelding 301. 

Halleraker, J. H. & Hesthagen, T. 1994. Kategorisering av innlandsfisksystemer i deler av Glommavassdraget. NINA oppdragsmelding 302. 

Lund, R. A., Hansen, L. P. & Økland, F. 1994. Rømming av oppdrettsfisk og sikringssoner for laksefisk. NINA oppdragsmelding 303. 

Walseng, B. 1994. Verneplan I og II, Østfold: krepsdyrundersøkelser. NINA oppdragsmelding 304. 

Tømmerås, B. Å. 1994. Fagseminar i Forskningsprogram om bevaring av biologisk mangfold, 22.-23.9.1994. NINA oppdragsmelding 305. 

Moe, B. 1994. Inventering av verneverdig barskog i Agder. NINA oppdragsmelding 306. 

Moe, B. 1994. Inventering av verneverdig barskog i Telemark. NINA oppdragsmelding 307. 

Erikstad, L., Bogen, J., Lenes, G., Rognerud, B., Sandersen, F., Tuttle, K. J. & Øygarden, L. 1994. Endringer i vannbalansen, Oslo hovedflyplass Gardermoen: betydning for verneverdiene i Romerike landskapsvernområde. NINA oppdragsmelding 308. 

Aasetre, J., Kleiven, J. & Kaltenborn, B. P. 1994. Friluftsliv i Norge: motivasjon og atferd. NINA oppdragsmelding 309. 

Anker-Nilssen, T. 1994. Identifikasjon og prioritering av miljøressurser ved akutte oljeutslipp langs norskekysten og på Svalbard. NINA oppdragsmelding 310. 

Finstad, B. 1994. Lakselus og midlertidige sikringssoner for laksefisk. NINA oppdragsmelding 311. 

Schartau, A. K. L., Langeland, A., Wilmann, B., Aagaard, K. & Berger, H. M. 1994. Biologiske undersøkelser i Soenehkjavrie, Skarddørsjøene og Vigeltjønna med nedbørsfelt, Sør-Trøndelag 1992-93. NINA oppdragsmelding 312. 

Nygård, T. 1994. Det nasjonale overvåkingsprogrammet for overvintrende vannfugl i Norge 1980-93. NINA oppdragsmelding 313. 

Lorentsen, S.-H. 1994. Det nasjonale overvåkingsprogrammet for hekkende sjøfugl: resultater fra 1994. NINA oppdragsmelding 314. 

Halleraker, J. H. & Hesthagen, T. 1994. Status og utbredelse av ferskvannsfisk i endel innsjøer i Nordland fylke. NINA oppdragsmelding 315. 

Andersen, R., Linnell, J. D. C., Reitan, A., Berntsen, F. & Langvatn, R. 1994. Militær aktivitets innvirkning på hjortevilt: fryktrespons, fluktadferd og arealbruk hos elg ved påvirkning av ulike forstyrrelsesstimuli. NINA oppdragsmelding 316. 

Landa, A., Tømmerås, B. Å. & Bergersen, L. 1994. Jervpredasjon på sau: utprøving av lukt og smaksrepellenter 1994. NINA oppdragsmelding 317. 

Moe, B. 1994. Inventering av verneverdig barskog i Sogn og Fjordane. NINA oppdragsmelding 318. 

Bevanger, K. 1994. The North-South Carrier Water Project in Botswana: a rewiew of environmental impact assessments. NINA oppdragsmelding 320. 

Walseng, B., Halvorsen, G. & Schartau, A. K. L. 1994. Ferskvannsbiologiske undersøkelser i Kvenna, 1978. NINA oppdragsmelding 321. 

Røv, N. & Gjershaug, J. O. 1994. Planning of a research project on rainforest eagles: report from a trip to Indonesia. NINA oppdragsmelding 322. 

Hesthagen, T., Henriksen, A. & Kvenild, L. 1994. Overskridelser av tålegrenser for overflatevann og skaderpå fiskebestander i innsjøer i Troms og Finnmark. NINA oppdragsmelding 323. 

Reitan, O. 1994. Buvikfjæra som fuglehabitat. NINA oppdragsmelding 324. 

Aasetre, J. 1994. Friluftsliv i bynære skogområder: en undersøkelse blant turgåere i Skien og Oslo. NINA oppdragsmelding 325. 

Andersen, J. & Hanssen, O. 1994. "Aksjon vannmiljø": invertebrat-faunaen på elvebredder - et oversett element, 1, Biller (Coleoptera) ved Gaula i Sør-Trøndelag. NINA oppdragsmelding 326. 

Berger, H. M. 1995. Utslipp fra vannrenseanlegg i Tavlåa, Namsos kommune i Nord-Trøndelag: effekter på ferskvannsøkosystemet. NINA oppdragsmelding 327. 

Berger, H. M. 1995. Utslipp fra vannrenseanlegg i Leksa, Stjørdal kommune i Nord-Trøndelag: effekter på ferskvannsøkosystemet. NINA oppdragsmelding 328. 

Daverdin, R. H., Aagaard, K., Sandlund, O. T. & Tømmerås, B. Å. 1995. Indikatorer for overvåking av biologisk mangfold: rapport fra NINA/DN seminar. NINA oppdragsmelding 329. 

Strand, R. & Finstad, B. 1995. Smoltproduksjonsforsøk med laks. NINA oppdragsmelding 330. 

Larsen, B. M., Lamberg, A. & Hvidsten, N. A. 1995. Metoder for overvåking av gytebestander av anadrome laksefisk. NINA oppdragsmelding 331. 

Hvidsten, N. A., Johnsen, B. O. & Levings, C. D. 1995. Vandring og ernæring hos laksesmolt i Trondheimsfjorden og på Frohavet. NINA oppdragsmelding 332. 

Bevanger, K. 1995. Hakkespetter som konfliktfaktor i elektrisitetsforsyningen. NINA oppdragsmelding 333. 

Svalastog, D. 1995. Inventering av verneverdig lauvskog i Finnmark. NINA oppdragsmelding 334. 

Walseng, B. & Hansen, H. 1995. Krepsdyr og bunndyr i sure vann i Østfold. NINA oppdragsmelding 335. 

Walseng, B., Hagman, E., Halvorsen, G. & Sloreid, S.-E. 1995. Krepsdyr- og bunndyrfaunaen i en rensepark på Jæren med syv fangdammer: et pilotprosjekt. NINA oppdragsmelding 336. 

Økland, F., Jensen, A. J. & Johnsen, B. O. 1995. Vandring hos radiomerket ørret i Aurlandsvassdraget: vandrer sjøørret inn i Vangen kraftverk? NINA oppdragsmelding 337. 

Johnsen, B. O. & Hvidsten, N. A. 1995. Evaluering av utsettingspålegg i Surna og Bævra. NINA oppdragsmelding 338. 

Pedersen, H. C., Bretten, T. & Lund, E. 1995. Draktskifte, predasjon og vinterøkologi hos hare. NINA oppdragsmelding 339. 

Meyer, R. 1995. Båtfolks oppfatninger om miljøproblemer og forvaltning i Nøtterøy/ Tjømeskjærgården. NINA oppdragsmelding 340.

Finstad, B. & Iversen, M. 1995. Testing av smoltkvaliteten hos laks og sjøørret på smoltproduksjonsanleggene i Eidfjord, Eikesdalen og Lundamo. NINA oppdragsmelding 341. 

Tømmerås, B. Å. & Breistein, J. 1995. Fragmenteringsforsøk i granskog: problemstillinger og metoder samt resultater fra feltsesongen 1994. NINA oppdragsmelding 342. 

Strand, O. & Jordhøy, P. 1995. Overvåking av hjortevilt - villreindelen: kondisjonsundersøkelse i Nordfjella (Hallingskarvet) 1994. NINA oppdragsmelding 343. 

Strand, R., Heggberget, T. G., Rikstad, A. & Johnsen, B. O. 1995. Havbeiteprosjektet i Opløyelva, Nærøy kommune, Nord-Trøndelag: årsrapport 1994. NINA oppdragsmelding 344. 

Lund, R. A. & Heggberget, T. G. 1995. Garnskadeomfanget i norske elver i årene 1990-1994 relatert til begrensninger i sjølaksefisket. NINA oppdragsmelding 345.

Langvatn, R. 1995. Overvåking hjortevilt - hjort: årsrapport region sør (Rogaland - Hordaland) 1994. NINA oppdragsmelding 346. 

Langvatn, R. 1995. Overvåking hjortevilt - hjort: årsrapport region nord (Nordmøre - Sør -Trøndelag) 1994. NINA oppdragsmelding 347. 

Langvatn, R. 1995. Overvåking hjortevilt - hjort: årsrapport for Sogn og Fjordane 1994. NINA oppdragsmelding 348. 

Sæther, B.-E. & Heim, M. 1995. Elgbeiteregistreringer i Bardu og Målselv vinteren 1993/94. NINA oppdragsmelding 349. 

Follestad, A. & Runde, O. J. 1995. Sjøfugl og fiskeredskaper: gjenfunn av ringmerkede fugler. NINA oppdragsmelding 350. 

Kålås, J. A. & Jordhøy, P. 1995. Miljøovervåking Tjeldbergodden: metallinnhold i terrestriske næringskjeder : grunnlagsundersøkelse 1993-94. NINA oppdragsmelding 351. 

Odden, J., Ness, E., Reitan, A. & Andersen, R. 1995. Etablering av leir- og øvingsområde på Rødsmoen: effekter på elgstammen. NINA oppdragsmelding 352. 

Schartau, A. K., Hesthagen, T. & Aastorp, G. L. 1995. Ferskvannsbiologiske undersøkelser i midtnorske fjellområder i 1993. NINA oppdragsmelding 353. 

Skadsheim, A. & Rinde, E. 1995. Økologisk kartlegging av tareskogsamfunn i Froan. NINA oppdragsmelding 354. 

Thomassen, J., Andresen, K. H. & Moe, K. A. 1995. Petroleumsvirksomhet i Barentshavet nord - letevirksomhet: arbeidsdokument fra AKUP/AEAM-seminar i Trondheim, 22. og 23. februar 1995. NINA oppdragsmelding 355. 

Finstad, B. 1995. Registrering av lakselus på laks, sjø[ø]rret og sjørøye. NINA oppdragsmelding 356. 

Langeland, A., Berger, H. M., Nøst, T. & Schartau, A. K. L. 1995. Konsentrasjoner av metaller i fisk fra Kola og Øst-Finnmark. NINA oppdragsmelding 357. 

Larsen, B. M. 1995. Elveperlemusling, Margaritafera margaritafera: tilleggsutredning Rv. 7 Sokna-Ørgenvika. NINA oppdragsmelding 358. 

Christie, H. & Rinde, E. 1995. Endringer i kråkebolleforekomst, kråkebolleparasitt og bunnalgevegetasjon langs kysten av Midt-Norge. NINA oppdragsmelding 359. 

Svalastog, D. & Korsmo, H. 1995. Inventering av verneverdig barskog i Buskerud. NINA oppdragsmelding 360. 

Nygård, T., Jordhøy, P., Kondakov, A. & Krasnov, Y. 1995. A survey of waterfowl and seal on the coast of the southern Barents Sea in March 1994. NINA oppdragsmelding 361. 

Jensen, A. J. 1995. Overvåking av anadrome laksefisk i utvalgte referansevassdrag: årsrapport 1994. NINA oppdragsmelding 362. 

Røv, N., Bergstrøm, R., Fjeld, P. E. & Wrånes, E. 1995. Bestands- og atferdsstudier av ærfugl i forbindelse med innføring av jakt på Skagerrakkysten. NINA oppdragsmelding 363. 

Kvam, T., Sørensen, O. J., Eggen, T., Knutsen, K., Overskaug, K., Berntsen, F. & Swenson, J. E. 1995. Årsrapport fra Rovdyrprosjektene i Nord-Trøndelag 1994. NINA oppdragsmelding 364. 

Tømmerås, B. Å., Sandlund, O. T. & Viken, A. 1995. Forskningssamarbeid om tropisk økologi: Smithsonian Tropical Research Institute (STRI) og Stiftelsen for naturforskning og kulturminneforskning (NINA-NIKU). NINA oppdragsmelding 365. 

Hesthagen, T. & Saksgård, R. 1995. Utviklingen i noen innsjølevende aurebestander i Haukedalen i Sogn og Fjordane i løpet av det siste ti-året. NINA oppdragsmelding 366. 

Kålås, J. A., Framstad, E., Pedersen, H. C. & Strand, O. 1995. Terrestrisk naturovervåking: fjellrev, hare, smågnagere, fugl og næringskjedestudier iTOV-områdene, 1994. NINA oppdragsmelding 367. 

Christie, H. 1995. Kartlegging av faunaen knyttet til tareskogen i Froan: variasjon i en eksponeringsgradient. NINA oppdragsmelding 368. 

Korsmo, H. & Svalastog, D. 1995. Inventering av verneverdig barskog i Vestfold. NINA oppdragsmelding 369. 

Landa, A., Tømmerås, B. Å. & Krogstad, S. 1995. Jervpredasjon på sau: utvikling og utprøving av lukt- og smakrepellenter 1995. NINA oppdragsmelding 370. 

Nøst, T. & Schartau, A. K. L. 1995. Kjemisk overvåking av norske vassdrag: elveserien 1994. NINA oppdragsmelding 371. 

Lorentsen, S.-H. 1995. Observasjoner av sjøfugl i forbindelse med eksperimenteltoljeutslipp Friggfeltet august 1995. NINA oppdragsmelding 372. 

Nygård, T. 1995. Terrestrisk naturovervåking: tungmetaller i fjær av dvergfalk i Norge. NINA oppdragsmelding 373. 

Lorentsen, S.-H. 1995. Det nasjonale overvåkingsprogrammet for hekkende sjøfugl: resultater fra 1995. NINA oppdragsmelding 374. 

Spidsø, T. K. & Svalastog, D. 1995. Smihagen naturreservat: konsekvenser for fuglelivet ved tunnel. NINA oppdragsmelding 375. 

Thomassen, J. 1995. Miljøovervåking Tjeldbergodden: etablering av overvåkingsprogram 1993-1994. NINA oppdragsmelding 376. 

Hesthagen, T., Hegge, O., Eriksen, H., Saksgård, R. & Fløystad, L. 1995. Bestandsforholdene hos stedegen og utsatt aure i Vinstervatna-magasinet. NINA oppdragsmelding 377. 

Bustnes, J. O., Persen, E. & Bangjord, G. 1995. Results from the survey of the light-bellied brent goose and barnacle goose populations on Tusenøyane and southwesternSvalbard in July 1995. NINA oppdragsmelding 378. 

Bustnes, J. O. & Nilsen, S. Ø. 1995. Populasjonsøkologiske vurderinger rundt vårjakt på ender i Kautokeino. NINA oppdragsmelding 379. 

Larsen, B. M., Eken, M. & Tysse, Å. 1995. Elvemusling, Margaritifera margaritifera i Simoa, Buskerud: utbredelse og bestandsstatus. NINA oppdragsmelding 380. 

Grimnes, A., Finstad, B. & Bjørn, P. A. 1995. Økologiske og fysiologiske konsekvenser av lus på laksefisk i fjordsystem. NINA oppdragsmelding 381. 

Hesthagen, T., Saksgård, R., Fløystad, L., Berger, H. M. & Larsen, B. M. 1995. Bestandsendringer hos aure i innsjøer i Vikedalsfjellet, 1982-1994. NINA oppdragsmelding 382. 

Hesthagen, T., Forseth, T., Fløystad, L. & Saksgård, R. 1995. Effekten av aureutsettinger i Aursjø-magasinet. NINA oppdragsmelding 383. 

Follestad, A., Anker-Nilssen, T. & Lorentsen, S.-H. 1995. Mulige konsekvenser for sjøfugl og kystsel ved petroleumsvirksomhet på Åsgard, Midt-norsk sokkel. NINA oppdragsmelding 384. 

Hanssen, O. & Hansen, L. O. 1995. Insekt-inventeringer i Oslofjord-området: foreløpige resultater. NINA oppdragsmelding 385. 

Finstad, B. 1996. Smoltproduksjonsforsøk med laks. NINA oppdragsmelding 386. 

Pedersen, H. C. 1995. Kadmium og bly i lirype: akkumulering og cellulære effekter Hans Chr. Pedersen (red.). NINA oppdragsmelding 387. 

Pedersen, H. C. 1997. Jakt som mortalitetsfaktor hos lirype: ett litteraturstudium. NINA oppdragsmelding 388. 

Hvidsten, N. A., Jensen, A. J., Johnsen, B. O. & Jensås, J. G. 1995. Bestand og rekruttering av laks i Orkla. NINA oppdragsmelding 389. 

Berntsen, F., Langvatn, R., Liasjø, K. & Olsen, H. 1996. Reinens reaksjon på lavtflyvende luftfartøy. NINA oppdragsmelding 390. 

Eilertsen, O. & Fremstad, E. 1995. Miljøovervåking på Tjeldbergodden og Terningvatn: jord- og vegetasjonsundersøkelser 1993-94. NINA oppdragsmelding 391. 

Forseth, T., Næsje, T. F., Jensen, A. J., Saksgård, L. & Hvidsten, N. A. 1995. Ny forbitappingsventil i Alta kraftverk: betydning for laksebestanden. NINA oppdragsmelding 392. 

Bevanger, K. & Henriksen, G. 1995. Faunistiske effekter av gjerder og andre menneskeskapte barrierer. NINA oppdragsmelding 393. 

Svalastog, D. 1996. Tilleggsinventering av verneverdig barskog i Midt-Norge. NINA oppdragsmelding 394. 

Finstad, B. 1996. Registreringer av lakselus på laks, sjøørret og sjørøye. NINA oppdragsmelding 395. 

Erikstad, L., Brettum, P., Halvorsen, G., Sloreid, S.-E. & Walseng, B. 1996. Gardermoen - limnologiske undersøkelser 1994-95. NINA oppdragsmelding 396. 

Langvatn, R. 1996. Overvåking hjortevilt - hjort: årsrapport Region sør (Rogaland - Hordaland) 1995. NINA oppdragsmelding 397. 

Saksgård, L., Jensen, A. J., Finstad, B., Johnsen, B. O. & Møkkelgjerd, P. I. 1996. Smoltutsettinger i Auravassdraget: årsrapport 1995. NINA oppdragsmelding 398. 

Tømmerås, B. Å. 1996. Fagseminar i Forskningsprogram om bevaring av biologisk mangfold 15.-16.02. 1996. NINA oppdragsmelding 399. 

Svenning, M.-A. & Christensen, G. N. 1996. Fiskeribiologiske undersøkelser og utsettinger av røye i Bardumagasinet. NINA oppdragsmelding 400. 

Hansen, L. P., Jonsson, B. & Jonsson, N. 1996. Overvåking av laks fra Imsa og Drammenselva. NINA oppdragsmelding 401. 

Tømmerås, B. Å., Hofgaard, A., Wilmann, B. & Breistein, J. 1996. Fragmenteringsforsøk i granskog: rapport etter sesongen 1995. NINA oppdragsmelding 402. 

Strand, R., Lamberg, A., Johnsen, B. O. & Heggberget, T. G. 1996. Havbeiteprosjektet i Opløyelva, Nord-Trøndelag: årsrapport 1995. NINA oppdragsmelding 403. 

Swenson, J. E., Sandegren, F., Heim, M., Brunberg, S., Sørensen, O. J., Söderberg, A., Bjärvell, A., Franzén, R., Wikan, S., Wabakken, P. & Overskaug, K. 1996. Er den skandinaviske bjørnen farlig? NINA oppdragsmelding 404. 

Andersen, R., Swenson, J. E. & Linnell, J. D. C. 1996. Hovedrapport - regionfelt Østlandet: tema hjortevilt og rovvilt. NINA oppdragsmelding 405. 

Gaare, E. 1996. Taksering av reinbeiter i Rendalen. NINA oppdragsmelding 406. 

Langvatn, R. 1996. Overvåking hjortevilt - hjort: årsrapport for Sogn og Fjordane 1995. NINA oppdragsmelding 407. 

Eilertsen, O. & Stabbetorp, O. E. 1997. Terrestrisk naturovervåking: vegetasjonsøkologiske undersøkelser av boreal bjørkeskog i Børgefjell nasjonalpark. NINA oppdragsmelding 408. 

Lorentsen, S.-H. & Bakke, Ø. 1996. Estimering av antall fødte havertunger ut i fra en eller flere tellinger. NINA oppdragsmelding 409. h

Thomassen, J., Andresen, K. H. & Moe, K. A. 1996. Petroleumsvirksomhet i isfylte farvann - utbyggings- og driftsfase: målfokusering for eventuell konsekvensutredning : arbeidsdokument fra AKUP/AEAM-seminar, Stavanger 4.-6. desember 1995. NINA oppdragsmelding 410. 

Lund, R. A., Hansen, L. P. & Østborg, G. M. 1996. Rømt oppdrettslaks i sjø- og elvefisket i 1989-1995. NINA oppdragsmelding 411. 

Aanes, R., Linnell, J. D. C., Swenson, J. E., Støen, O. G., Odden, J. & Andersen, R. 1996. Menneskelig aktivitets innvirkning på klauvvilt og rovvilt. NINA oppdragsmelding 412. 

Linnell, J. D. C., Barnes, B., Swenson, J. E. & Andersen, R. 1996. Hvor sårbare er bjørner for forstyrrelser i hiperioden: en litteraturoversikt. NINA oppdragsmelding 413. 

Linnell, J. D. C., Støen, O. G., Odden, J., Ness, E., Gangås, L., Karlsen, J., Eide, N. & Andersen, R. 1996. Gaupe og rådyr i østre deler av Hedmark. NINA oppdragsmelding 414. 

Odden, J., Linnell, J. D. C., Støen, O. G., Gangås, L., Ness, E. & Andersen, R. 1996. Trekk og områdebruk hos elg i østre deler av Hedmark. NINA oppdragsmelding 415. 

Swenson, J. E., Heggberget, T. M., Sandstöm, P., Sandegren, F., Wabakken, P., Bjärvall, A., Söderberg, A., Franzén, R., Linnell, J. D. C. & Andersen, R. 1996. Brunbjørnens arealbruk i forhold til menneskelig aktivitet. NINA oppdragsmelding 416. 

Wabakken, P., Linnell, J. D. C. & Andersen, R. 1996. Ulv i Hedmark. NINA oppdragsmelding 417. 

Eide, N., Linnell, J. D. C. & Andersen, R. 1996. Fordeling av gaupas mindre byttedyr i østre Hedmark. NINA oppdragsmelding 418. 

Aanes, R., Linnell, J. D. C., Støen, O. G. & Andersen, R. 1996. Menneskelig aktivitets innvirkning på klauvvilt og rovvilt; en bibliografi. NINA oppdragsmelding 419. 

Langvatn, R. 1996. Overvåking hjortevilt - hjort: årsrapport region nord (Nordmøre - Sør -Trøndelag) 1995. NINA oppdragsmelding 420. 

Johnsen, B. O., Økland, F., Lamberg, A., Thorstad, E. B. & Jensen, A. J. 1996. Undersøkelser av laksens vandringer i Sandsfjordsystemet og i Suldalslågen i 1995 ved hjelp av radiotelemetri. NINA oppdragsmelding 421. 

Jensen, A. J. 1996. Overvåking av anadrome laksefisk i utvalgte referansevassdrag: årsrapport 1995. NINA oppdragsmelding 422. 

Aarrestad, P. A., Frisvoll, A. A. & Eilertsen, O. 1996. Overvåking av ombrotrof myr, Havmyran-Hitra 1995: undersøkelser av vegetasjon, torv og myrvann. NINA oppdragsmelding 423. 

Kvam, T., Sørensen, O. J., Overskaug, K., Eggen, T., Berntsen, F. & Swenson, J. E. 1996. Rovdyrprosjektene i Nord-Trøndelag: årsrapport 1995. NINA oppdragsmelding 424. 

Reitan, O. 1996. Etterbruk av Fornebu: konsekvenser i forhold til fugl i to naturreservater. NINA oppdragsmelding 425. 

Korsmo, H., Bendiksen, E., Bendiksen, K., Frisvoll, A. A., Haugan, R. & Stabbetorp, O. E. 1996. Smihagan naturreservat: konsekvenser av tunnelbygging for floraen. NINA oppdragsmelding 426. 

Korsmo, H. & Svalastog, D. 1997. Inventering av verneverdig barskog i Møre og Romsdal. NINA oppdragsmelding 427. 

Korsmo, H., Eilertsen, O. & Pedersen, A. 1996. Botaniske undersøkelser av kalkede myrområder i Fjordas nedbørfelt: Gran og Jevnaker kommuner i Oppland. NINA oppdragsmelding 428. 

Kålås, J. A. 1996. Terrestrisk naturovervåking: fjellrev, hare, smågnagere og fugl i TOV-områdene, 1995. NINA oppdragsmelding 429. 

Reinertsen, H. & Kronborg, L. 1996. Næringssalter og begroing (alger og mose) i Altaelva sommeren 1995. NINA oppdragsmelding 430. 

Hindar, K., L'Abée-Lund, J. H., Jensås, J. G., Møkkelgjerd, P. I., Balstad, T. & Arnekleiv, J. V. 1996. Effekter av flommen i 1995 på bestanden av laks- og ørretunger i Gaula. NINA oppdragsmelding 431. 

Nøst, T., Schartau, A. K. L. & Berger, H. M. 1996. Samarbeidet Norge-Russland: ferskvannsbiologiske undersøkelser i grensevassdrag 1995. NINA oppdragsmelding 432. 

Walseng, B., Raddum, G., Saksgård, R. & Schartau, A. K. L. 1996. Ferskvannsbiologiske undersøkelser i Kvenna 1995 med fokus på indikatorarter som redskap i forsuringsovervåkingen. NINA oppdragsmelding 433. 

Aanes, R., Swenson, J. E. & Linnell, J. D. C. 1996. Tap av sau til rovvilt: en presentasjon av tapets omfang basert på brukeropplysninger. NINA oppdragsmelding 434. 

Kålås, J. A., Reitan, O. & Jordhøy, P. 1996. Endringer i drift ved Nedre Vinstra kraftverk: effekter på overvintrende Fossekall. NINA oppdragsmelding 435. 

Næsje, T. F., Forseth, T., Hårsaker, K., Saksgård, R. & Sandlund, O. T. 1996. Produksjon og forvaltning av storørret i Femund: årsrapport for 1995. NINA oppdragsmelding 436. 

Halvorsen, G., Sloreid, S.-E. & Walseng, B. 1996. Dokka-deltaet: ferskvannsbiologiske konsekvenser av kraftutbyggingen i Dokka-vassdraget. NINA oppdragsmelding 437. 

Korsmo, H., Pedersen, A. & Bendiksen, E. 1996. Nytt regionfelt for Forsvaret på Østlandet: konsekvensvurdering: Delutredning for vegetasjon og planteliv : dokumentasjonsrapport. NINA oppdragsmelding 438. 

Heggberget, T. M. 1996. En kunnskapsoversikt for eurasiatisk oter Lutra lutra: grunnlag for en forvaltningsplan. NINA oppdragsmelding 439. 

Strand, R. & Heggberget, T. G. 1996. Kilenotfiske: maskeviddens betydning for fangsteffektivitet og størrelsesseleksjon. NINA oppdragsmelding 440. 

Frisvoll, A. A. 1996. Habitatoversikt for norske mosar, med kategoriar og trugsmål for trua artar. NINA oppdragsmelding 441. 

Espelien, I. S. 1996. Terrestrisk naturovervåking: undersøkelser av metaller i reinsdyr fra Troms og Nordland. NINA oppdragsmelding 442. 

Linnell, J. D. C., Smith, M. E., Odden, J., Kaczensky, P. & Swenson, J. E. 1996. Strategies for the reduction of carnivore: livestock conflicts : a review. NINA oppdragsmelding 443. 

Linnell, J. D. C., Smith, M. E., Odden, J., Kaczensky, P. & Swenson, J. E. 1997. Strategier for å redusere rovdyr-husdyr konflikter: en litteraturoversikt. NINA oppdragsmelding 444. 

Bustnes, J. O. & Nilsen, S. Ø. 1996. Treårig forsøksordning med vårjakt på ender i Kautokeino: en oppsummering. NINA oppdragsmelding 445. 

Nøst, T. & Schartau, A. K. 1996. Kjemisk overvåking av norske vassdrag: elveserien 1995. NINA oppdragsmelding 446. 

Strann, K.-B. 1996. Fuglefaunaen på Slettnes, Gamvik kommune 1989-1996: totalkartlegging av fuglefaunaen og artsrettet overvåkingav hekkende vadefugl og tyvjo. NINA oppdragsmelding 447. 

Ugedal, O. & Finstad, B. 1996. Smoltproduksjonsforsøk med sjøørret. NINA oppdragsmelding 448. 

Thomassen, J., Hansson, R., Hoell, E. E. & Moe, K. A. 1997. Evaluering av "Metode for miljørettet risikoanalyse - MIRA" ved bruk av AEAM-metoden: arbeidsdokument fra et arbeidsseminar i Oslo 18.-20. november 1996. NINA oppdragsmelding 449. 

Lorentsen, S.-H. 1996. Det nasjonale overvåkingsprogrammet for sjøfugl: resultater fra hekkesesongen 1996. NINA oppdragsmelding 450. 

Landa, A., Krogstad, S. & Tømmerås, B. Å. 1996. Jervpredasjon på sau: storskalaforsøk med lukt- og smaksrepellenter 1996. NINA oppdragsmelding 451. 

Røv, N., Bergstrøm, R. & Halgunset, Ø. 1996. Ærfugljakt på Skagerrakkysten. NINA oppdragsmelding 452. 

Strann, K.-B. & Nilsen, S. Ø. 1996. Registrering av våtmarksfugl i nordre og vestre deler av Stuorajav'ri, Kautokeino kommune juli 1996. NINA oppdragsmelding 453. 

Hindar, K., Fleming, I. A., Jonsson, N., Breistein, J., Sægrov, H., Karlsbakk, E., Gammelsæter, M. & Dønnum, B. O. 1996. Regnbueørret i Norge: forekomst, reproduksjon og etablering. NINA oppdragsmelding 454. 

Finstad, B. & Iversen, M. 1996. Smoltifisering hos laks og sjøørret: effekt av ulike produksjonsregimer og transport. NINA oppdragsmelding 455. 

Walseng, B. & Huru, H. 1997. Ferskvannsinvertebrater i Finnmark, med vekt på truete arter. NINA oppdragsmelding 456. 

Erikstad, L. 1997. Forsvarets relokalisering Gardermoen: konsekvenser for natur, forurensning og avrenning. NINA oppdragsmelding 457. 

Lund, R. A. 1996. Beskatning, fangstelektivitet og utøvelse av fisket i Namsen og Årgårdsvassdraget. NINA oppdragsmelding 458. 

Johnsen, B. O. & Jensen, A. J. 1997. Tetthet av laksunger og forekomst av Gyrodactylus salarisi Lærdalselva høsten 1996. NINA oppdragsmelding 459. 

Strann, K.-B. 1998. Registrering av hekkende våtmarksfugl på Bjørnøya juli 1996. NINA oppdragsmelding 460. 

Aarrestad, P. A., Eilertsen, O. & Schmidbauer, N. 1997. En studie av planters fotosynteseaktivitet, målt som klorofyll fluorescens, i områder med ulik belastning av flyktige organiske forbindelser i Rjukan, Sørøst-Norge. NINA oppdragsmelding 461. 

Aagaard, K., Hindar, K., Hanssen, O., Balstad, T. & Fjellstad, W. 1997. Bestandsstruktur og genetisk mangfold i norske bestander av Parnassius mnemosyne og Parnassius apollo (Lepidoptera). NINA oppdragsmelding 462. 

Larsen, B. M. 1997. Forekomst av elvemusling, Margaritifera margaritifera, i Hofstadelva i Stjørdal, Nord-Trøndelag. NINA oppdragsmelding 463. 

Langvatn, R. & Heggberget, T. M. 1997. Industriutbygging på Tjeldbergodden: viltbiologiske undersøkelser. NINA oppdragsmelding 464. 

Saksgård, L., Jensen, A. J., Finstad, B., Johnsen, B. O. & Møkkelgjerd, P. I. 1997. Smoltutsettinger i Auravassdraget: årsrapport 1996. NINA oppdragsmelding 465. 

Hartvigsen, R. 1997. Spredning av parasitter ved innvandring og/eller introduksjon av nye fiskearter: spredning av ørekyt (Phoxinus phoxinus) til ørretvassdrag. NINA oppdragsmelding 466. 

Svenning, M.-A. & Hanssen, Ø. K. 1997. Registreringsfiske i Barduelva i 1996. NINA oppdragsmelding 467. 

Berger, H. M., Breistein, J. B., Larsen, B. M. & Nøst, T. H. 1997. Gråelva - mindre leirslam gir mer bunndyr og fisk: sluttrapport 1991-1995. NINA oppdragsmelding 468. 

Hansen, L. P., Staurnes, M., Fugelli, K. & Haraldstad, Ø. 1997. Overlevelse og vandring av laks utsatt som smolt i Audna og Lygna. NINA oppdragsmelding 469. 

Thorstad, E. B. & Heggberget, T. G. 1997. Oppvandring hos radiomerket laks og sjøørret i Mandalsvassdraget i forhold til minstevannføring, lokkeflommer, terskler og kalking. NINA oppdragsmelding 470. 

Muniz, I. P., Bendiksen, E., Erikstad, L. & Reitan, O. 1997. Konsekvensutredning av kraftutbyggingsprosjekt i Grunnåi i Seljord, Telemark. NINA oppdragsmelding 471. 

Bustnes, J. O., Christie, H. & Lorentsen, S.-H. 1997. Sjøfugl, tareskog og taretråling: en kunnskapsstatus. NINA oppdragsmelding 472. 

Jonsson, N. & Jonsson, B. 1997. Effekter av strømhastighet og steinstørrelse i bunn-substratet på fordelingen av ørretunger i Gråelvvassdraget, Nord-Trøndelag. NINA oppdragsmelding 473. 

Finstad, B., Lamberg, A., Heggberget, T. G. & Strand, R. 1997. Havbeite med sjørøye i Halsvassdraget i Finnmark: sluttrapport. NINA oppdragsmelding 1-XX. 

Kvaløy, K. 1997. Overvåking av genmodifiserte planter og dyr. NINA oppdragsmelding 476. 

Hesthagen, T. & Gran, R. 1997. Effekten av aureutsettinger i Vinsteren-magasinet Opplandfylke. NINA oppdragsmelding 477. 

Langvatn, R. 1997. Overvåking hjortevilt - hjort: årsrapport Region sør (Rogaland - Hordaland) 1996. NINA oppdragsmelding 478. 

Langvatn, R. 1997. Overvåking hjortevilt - hjort: årsrapport for Sogn og Fjordane 1996. NINA oppdragsmelding 479. 

Breistein, J. & Nøst, T. 1997. Standardisering av måle- og biomasseberegnings-metoder for dyreplankton, bunndyr, overflateinsekter og fisk i ferskvann. NINA oppdragsmelding 480. 

Langvatn, R. 1997. Overvåking hjortevilt - hjort: årsrapport region nord (Nordmøre - Sør-Trøndelag) 1996. NINA oppdragsmelding 481. 

Muniz, I. P. 1997. Forvaltningstiltak ved rekreativt fiske på anadrom laksefisk: en litteratursammenfatning over "Fang og Slipp" ("Catch and Release"). NINA oppdragsmelding 482. 

Christie, H. 1997. Mangfold i faunasamfunn tilknyttet ulike bunnalgehabitater på Skagerrakkysten. NINA oppdragsmelding 483. 

Kålås, J. A. 1997. Terrestrisk naturovervåking: fjellrev, hare, smågnagere og fugl i TOV-områdene, 1996. NINA oppdragsmelding 484. 

Finstad, B. & Grimnes, A. 1997. Registreringer av lakselus på laks, sjøørret og sjørøye i1996. NINA oppdragsmelding 485. 

Finstad, B. & Nilsen, S. T. 1997. Smoltproduksjonsforsøk med laks. NINA oppdragsmelding 486. 

Nøst, T., Daverdin, R. H. & Schartau, A. K. 1997. Kjemisk overvåking av norske vassdrag: elveserien 1996. NINA oppdragsmelding 487. 

Tømmerås, B. Å., Ødegaard, F., Breistein, J., Wilmann, B. & Gjershaug, J. O. 1997. Fragmenteringsforsøk i granskog: Mosvikprosjektet. NINA oppdragsmelding 488. 

Gåsdal, O. 1997. Konflikter mellom fotgjengere og syklister i Oslomarka ogTrondheimsmarka. NINA oppdragsmelding 489. 

Walseng, B. & Karlsen, L. R. 1997. Reetablering av forsuringsfølsomme invertebrater etter kalking av ferskvann i Østfold. NINA oppdragsmelding 490. 

Kålås, J. A. & Øyan, H. S. 1997. Terrestrisk naturovervåking: metaller, selen, kalsium og fosfor i elg, hjort og rådyr,1995-96. NINA oppdragsmelding 491. 

Nilsen, S. Ø. & Strann, K.-B. 1997. Kommunedelsplan E6 Nordkjosbotn-Storfjord grense, Balsfjord kommune: konsekvenser for dyre- og fuglelivet. NINA oppdragsmelding 492. 

Jordhøy, P., Strand, O. & Landa, A. 1997. Villreinen i Dovre-Rondane. NINA oppdragsmelding 493. 

Thorstad, E. B., Kroglund, F., Økland, F. & Heggberget, T. G. 1997. Vurdering av luftovermetning, trefiberutslipp og oppvandring av laks ved Rygene kraftverk i Nidelva, Aust-Agder. NINA oppdragsmelding 494. 

Nilsen, S. Ø. & Strann, K.-B. 1997. Kommunedelplan E6-E8 Skibotn, Storfjord kommune: konsekvenser for dyre og fuglelivet. NINA oppdragsmelding 495. 

Systad, G. H. & Bustnes, J. O. 1997. Konsekvensutredning for fugl og pattedyr i forbindelse med internveg, Torsken kommune. NINA oppdragsmelding 496. 

Daverdin, R. H. 1997. Effektene av rotenon på faunaen i norske laksevassdrag: rapport fra konsesus-møtet. NINA oppdragsmelding 497. 

Iversen, M., Finstad, B. & Bendiksen, E. Å. 1997. Transport og utsetting av laksesmolt og ørretparr: minimalisering av transportstresset. NINA oppdragsmelding 498. 

Johnsen, B. O., Jensen, A. J., Koksvik, J. I. & Reinertsen, H. 1997. Produksjon av laksesmolt basert på yngelutsetting i innsjø: vannkjemi, plankton, bunnfauna og fisk i Øvre og Nedre Mosvasstjern, Vefsnavassdraget 1986-94. NINA oppdragsmelding 499. 

Tømmerås, B. Å. 1997. Avslutningskonferanse i Forskningsprogram om bevaring av biologisk mangfold 13.-14.10 1997. NINA oppdragsmelding 500. 

Nilsen, S. Ø. & Strann, K.-B. 1997. Kommunedelplan E8 Sørbotn-Laukslett, Tromsø kommune: konsekvenser for dyre- og fuglelivet. NINA oppdragsmelding 501. 

Nøst, T., Aarrestad, P. A. & Reitan, O. 1997. Tilleggsreguleringer av Hjertvatn i Ballangen kommune, Nordland fylke: konsekvenser for flora, vegetasjon, fugl, pattedyr og fisk. NINA oppdragsmelding 502. 

Johnsen, B. O., Koksvik, J. I. & Jensen, A. J. 1997. Produksjon av laksesmolt basert på yngelutsetting i elv: bunndyr og fisk i Klubbvasselva, Vefsnavassdraget 1987-1996. NINA oppdragsmelding 503. 

Gaare, E. & Wilmann, B. 1997. Skyldes død lav i Nordfjella villreinområde klima eller forurensing. NINA oppdragsmelding 504. 

Larsen, B. M. & Karlsen, L. R. 1997. Elvemusling, Margaritifera margaritifera, i Enningdalselva, Østfold: utbredelse og bestandsstatus. NINA oppdragsmelding 505. 

Langvatn, R. 1997. Utvikling i hjortebestanden 1991-1996: et sammendrag av overvåkningsprogrammet. NINA oppdragsmelding 506. 

Nøst, T. 1997. Fiskebiologiske etterundersøkelser i Mangevatnet, Skjerstad kommune, Nordland fylke. NINA oppdragsmelding 507. 

Forseth, T., Halvorsen, G. A., Ugedal, O., Fleming, I., Schartau, A. K. L., Nøst, T., Hartvigsen, R., Raddum, G., Mooij, W. & Kleiven, E. 1997. Biologisk status i kalka innsjøer. NINA oppdragsmelding 508. 

Forseth, T., Halvorsen, G. A., Ugedal, O., Fleming, I., Schartau, A. K. L., Nøst, T., Hartvigsen, R., Raddum, G., Mooij, W. & Kleiven, E. 1997. Biologisk status i kalka innsjøer: vedleggsrapport for de enkelte innsjøene. NINA oppdragsmelding 509. 

Johnsen, B. O. & Jensen, A. J. 1997. Havbeite i Vefsna: utsetting av vill og oppforet laksesmolt. NINA oppdragsmelding 510. 

Strand, O., Solberg, E. J., Jordhøy, P., Nellemann, C. & Mølmen, Ø. 1998. Villrein og kraftledninger: rapport til STATNETT's forprosjekt på effekter av kraftledninger. NINA oppdragsmelding 511. 

Bevanger, K., Anker-Nilssen, T., Eilertsen, O., Jensen, A., Kvenild, L. & Aagaard, K. 1997. Strategier for NINA som base og leverandør av miljødata: innstilling fra en intern arbeidsgruppe, April 1997. NINA oppdragsmelding 512. 

Erikstad, L., Stabbetorp, O. E. & Sloreid, S.-E. 1998. Krokskogen: sårbare naturtyper i forhold til eventuell tunnellekasje. NINA oppdragsmelding 513. 

Bustnes, J. O. & Clausen, P. 1997. Trekkveier og hekkeområder hos Svalbard bestanden av ringgås: et studium ved hjelp av satelitt telemetri. NINA oppdragsmelding 514. http://www.nina.no/archive/nina/PppBasePdf/oppdragsmelding/514.pdf

Erikstad, K. E., Anker-Nilssen, T., Barrett, R. T. & Tverraa, T. 1998. Demografi og voksenoverlevelse i noen norske sjøfuglbestander. NINA oppdragsmelding 515. 

Lorentsen, S.-H. 1997. Det nasjonale overvåkingsprogrammet for sjøfugl: resultater fra hekkesesongen 1997. NINA oppdragsmelding 516. 

Hasselvold, A., Brøndbo, K., Kvam, T., Eggen, T. & Sørensen, O. J. 1998. Årsrapport 1997 fra undersøkelse av lammetap i Nordfjellet, Overhalla. NINA oppdragsmelding 517. 

Andrén, H., Ahlquist, P., Andersen, R., Kvam, T., Liberg, O., Lindén, M., Odden, J., Overskaug, K., Linnell, J. D. C. & Segerström, P. 1998. The Scandinavian lynx projects: annual report 1997. NINA oppdragsmelding 518.

Andersen, R., Linnell, J. D. C., Odden, J., Gangås, L., Ness, E., Karlsen, J., Wannag, A. & Renå, J. T. 1998. Sosial organisering, spredning, reproduksjon og predasjonsatferd hos gaupe i Hedmark: framdriftsrapport 1995-97. NINA oppdragsmelding 519. 

Halvorsen, G. & Larsen, D. A. 1998. Ferskvannsbiologiske undersøkelser i Vegårvassdraget i 1978. NINA oppdragsmelding 520. 

Larsen, B. M., Hartvigsen, R., Økland, K. A. & Økland, J. 1998. Utbredelse av andemusling Anodonta anatina og flat dammusling Pseudanodonta complanata i Norge: en foreløpig oversikt. NINA oppdragsmelding 521. 

Hansen, L. P. & Jacobsen, J. A. 1998. Lakseforskning ved Færøyene. NINA oppdragsmelding 524. 

Grimnes, A., Finstad, B., Bjørn, P. A., Tovslid, B. M. & Lund, R. 1998. Registrering av lakselus på laks, sjøørret og sjørøye i 1997. NINA oppdragsmelding 525. 

Svenning, M.-A., Hanssen, Ø. K. & Halvorsen, M. 1998. Etterundersøkelse i Målselvvassdraget med hensyn på tetthet av laksunger og fangst av voksen laks. NINA oppdragsmelding 526. 

Hanssen, Ø. K. & Halvorsen, M. 1998. Fiskebiologiske etterundersøkelser i Djupfjordvassdraget i 1997. NINA oppdragsmelding 527. 

Saksgård, L. M., Jensen, A. J., Finstad, B., Johnsen, B. O., Møkkelgjerd, P. I. & Jensås, J. G. 1998. Smoltutsettinger i Auravassdraget: 1992-1997. NINA oppdragsmelding 528. 

Heggberget, T. M. 1998. Reproduksjon og dødelighet hos norsk villrein: delrapport 1 : en gjennomgang og oppsummering av litteraturen. NINA oppdragsmelding 529. 

Heggberget, T. M. 1998. Reproduksjon og dødelighet hos norsk villrein: delrapport 2 : ovarieanalyse som metode. NINA oppdragsmelding 530. 

Bevanger, K., Brøseth, H. & Sandaker, O. 1998. Dødelighet hos fugl som følge av kollisjoner mot kraftledninger i Mørkedalen, Hemsedalsfjellet. NINA oppdragsmelding 531.

Svenning, M.-A., Hanssen, Ø. K., Hindar, K. & Balstad, T. 1998. Økologisk og genetisk status hos ørretbestanden i Gámasjohka. NINA oppdragsmelding 532. 

Erikstad, L., Sloreid, S.-E. & Hansen, L. P. 1998. Fysiske kartparametre til bruk i en modell for beregning av produksjon av laksesmolt i vassdrag. NINA oppdragsmelding 533. 

Hesthagen, T., Larsen, B. M., Berger, H. M. & Forseth, T. 1998. Effekter av vannkvalitet og habitat på tettheten av aureunger i tilløpsbekker i innsjøer i tre forsuringsområder. NINA oppdragsmelding 534. 

Gaare, E. & Strand, O. 1998. Terrestrisk naturovervåking: overvåking av 137Cs i Dovre/Rondane i perioden 1994-1996. NINA oppdragsmelding 535. 

Kvaløy, K., Klemsdal, S. S., Eklo, O. M., Netland, J., Schanke, T. & Tømmerås, B. Å. 1998. Konsekvenser ved bruk av herbicidresistente genmodifiserte jordbruksplanter. NINA oppdragsmelding 536. 

Larsen, B. M. & Brørs, S. 1998. Elvemusling Margaritifera margaritifera i Ogna, Rogaland: utbredelse og bestandsstatus. NINA oppdragsmelding 537. 

Økland, F. & Thorstad, E. B. 1998. Oppvandring, overlevelse og geografisk fordeling på gyteområder hos sjøørret og laks fanget og oppbevart i sjøen før rotenonbehandling i Lærdalselva, 1997. NINA oppdragsmelding 538.

Krogstad, S., Andersen, R., Christiansen, F., Smith, M. & Trondsen, Ø. 1998. Forebyggende tiltak mot rovviltskader på sau: gjeting og bruk av vokterhund i Lierne : årsrapport fase 1 - 1997. NINA oppdragsmelding 539. 

Erikstad, L., Reitan, O., Stabbetorp, O. & Sloreid, S. E. 1998. Kartlegging av naturtyper og verdifull og sårbar natur ved Sundvollen i Hole kommune. NINA oppdragsmelding 540. 

Thorstad, E. B. & Hårsaker, K. 1998. Vandring hos radiomerket laks i Mandalselva i forhold tilminstevannføring, lokkeflommer, terskler og kalking: videreføring av tidligere undersøkelser. NINA oppdragsmelding 541. 

Halvorsen, M., Svenning, M.-A. & Hanssen, Ø. K. 1998. Kartlegging av fiskebestandene i potensielle sjørøyevassdrag i Finnmark. NINA oppdragsmelding 542. 

Halvorsen, M., Hanssen, Ø. K. & Svenning, M.-A. 1999. Kartlegging av fiskebestandene i potensielle sjørøyevassdrag i Nordland. NINA oppdragsmelding 543. 

Nøst, T., Daverdin, R. H. & Schartau, A. K. L. 1998. Kjemisk overvåking av norske vassdrag: elveserien 1997. NINA oppdragsmelding 544. 

Thorstad, E. B., Økland, F. & Kroglund, F. 1998. Vandring hos laks og sjøørret ved Rygene kraftverk i Nidelva, Aust-Agder: telemetriundersøkelser 1997. NINA oppdragsmelding 545. 

Hanssen, O. & Hansen, L. O. 1998. Verneverdige insekthabitater: Oslofjordområdet. NINA oppdragsmelding 546. 

Kålås, J. A. 1998. Terrestrisk naturovervåking: fjellrev, hare, smågnagere og fugl i TOV-områdene, 1997. NINA oppdragsmelding 547. 

Svenning, M.-A. & Hanssen, Ø. K. 1998. Fiskebiologisk etterundersøkelse i Røsvatn 1997. NINA oppdragsmelding 548. 

Linnell, J. D. C., Swenson, J. E., Landa, A. & Kvam, T. 1998. Methods for monitoring European large carnivores: a worldwide review of relevant experience. NINA oppdragsmelding 549. 

Linnell, J. D. C., Swenson, J. E., Landa, A. & Kvam, T. 1998. Metodikk for bestandsovervåking av store rovdyr: en litteraturgjennomgang. NINA oppdragsmelding 550. 

Langvatn, R. 1998. Overvåking hjortevilt - hjort: årsrapport region sør (Rogaland - Hordaland) 1997. NINA oppdragsmelding 551. 

Langvatn, R. 1998. Overvåking hjortevilt - hjort: årsrapport for Sogn og Fjordane 1997. NINA oppdragsmelding 552. 

Langvatn, R. 1998. Overvåking hjortevilt - hjort: årsrapport region nord (Nordmøre - Sør-Trøndelag) 1997. NINA oppdragsmelding 553. 

Hanssen, S. A., Systad, G. H., Fauchald, P. & Bustnes, J. O. 1998. Fordeling av sjøfugl i åpent hav: Nordland VI. NINA oppdragsmelding 554. 

Aarrestad, P. A. & Brevik, Ø. 1998. Forundersøkelser av vegetasjon i nedbørsfeltet til Hovlandselva i Guddalsvassdraget 1997. NINA oppdragsmelding 555. 

Lund, R. A. 1998. Rømt oppdrettslaks i sjø- og elvefisket i årene 1989-1997. NINA oppdragsmelding 556. 

Heggberget, T. M. 1998. Kalking av sure vassdrag, re-etablering av oter, mink og vannspissmus: årsrapport 1998. NINA oppdragsmelding 557. 

Finstad, B. & Nilsen, S. T. 1998. Smoltproduksjonsforsøk med laks - 1997. NINA oppdragsmelding 558. 

Follestad, A. 1998. Flystøy og struts. NINA oppdragsmelding 559. 

Strand, O., Severinsen, T. & Espelien, I. S. 1998. Terrestrisk naturovervåking: metaller og radioaktivitet i fjellrev. NINA oppdragsmelding 560. 

Systad, G. H., Hanssen, S. A. & Bustnes, J. O. 1998. Utbredelse av sjøfugl i Troms og Finnmark: en ressursoversikt i forbindelse med borestart på Snøhvitfeltet. NINA oppdragsmelding 561. 

Reitan, O. 1998. E16 ved Kroksund: vurderinger av bruløsninger i forhold til fugleforekomster. NINA oppdragsmelding 562. 

Hesthagen, T. & Aastorp, G. 1998. Aure og vannkvalitet i innsjøer i Sogn og Fjordane. NINA oppdragsmelding 563. 

Lund, R. A. 1998. Rømt oppdrettslaks i Namsen og nære sjøområder: fiske etter rømt oppdrettsfisk i elveutløpet. NINA oppdragsmelding 564. 

Lorentsen, S.-H. 1998. Det nasjonale overvåkingsprogrammet for sjøfugl: resultater fra hekkesesongen 1998. NINA oppdragsmelding 565. 

Svenning, M.-A. & Hanssen, Ø. K. 1999. Konsekvenser av elveforbygning på fiskebestandene i Kirkeselva. NINA oppdragsmelding 566. 

Nøst, T., Heggberget, T. G. & Lamberg, A. 1998. Fiskebiologiske undersøkelser i Skjoma 1997-98, Narvik kommune, Nordland fylke. NINA oppdragsmelding 567. 

Bjørge, A., Christie, H., Erikstad, L., Framstad, E., Hansen, L. P., Muniz, I. P., Norderhaug, K. M., Sloreid, S.-E., Stabbetorp, O. & Svalastog, D. 1999. Naturfaglig konsekvensutredning for Lier industriterminal. NINA oppdragsmelding 568. 

Heggberget, T. M. 1998. Livshistorie og bestandsdynamikk hos norsk oter. NINA oppdragsmelding 569. 

Larsen, B. M. 1998. Utbredelse av elvemusling Margaritifera margaritifera i Østre og Vestre Toten kommuner, Oppland. NINA oppdragsmelding 570. 

Anker-Nilssen, T. 1998. Lundens populasjonsøkologi på Røst i 1998. NINA oppdragsmelding 571. 

Systad, G. H. & Bustnes, J. O. 1998. Ornitologiske undersøkelser på Melkøya juni 1998: kartlegging og konsekvensanalyse. NINA oppdragsmelding 572. 

Strann, K.-B. 1998. Tellinger av vannfugl i Målselvutløpet naturreservat vår og høst 1998. NINA oppdragsmelding 573. 

Kvaløy, K. 1998. Overvåking og detektering av genetisk materiale fra GMOerog GMO-baserte produkter. NINA oppdragsmelding 574. 

Linnell, J. D. C., Strand, O., Loison, A., Solberg, E. J. & Jordhøy, P. 1999. Har fjellreven en framtid i Norge?: en statusrapport og forslag til forvaltningsplan. NINA oppdragsmelding 575. 

Linnell, J. D. C., Strand, O., Loison, A., Solberg, E. J. & Jordhøy, P. 1999. A Future for arctic foxes in Norway?: a status report and action plan. NINA oppdragsmelding 576. 

Stabbetorp, O. E. & Erikstad, L. 1999. Kartlegging av verdifull og sårbar natur ved Eggemoen i Ringerike kommune. NINA oppdragsmelding 577. 

Pedersen, H. C., Steen, H., Kastdalen, L., Svendsen, W. & Brøseth, H. 1999. Betydningen av jakt på lirypebestander: framdriftsrapport 1996-1998. NINA oppdragsmelding 578. 

Grimnes, A., Finstad, B. & Bjørn, P. A. 1999. Registreringer av lakselus på laks, sjøørret og sjørøye i 1998. NINA oppdragsmelding 579. 

Berger, H. M. 1999. Ørekyte (Phoxinus phoxinus) i Litleåna i Kvinavassdraget i Vest-Agder 1998. NINA oppdragsmelding 580. 

Saksgård, L. M., Jensen, A. J., Finstad, B., Johnsen, B. O. & Møkkelgjerd, P. I. 1998. Smoltutsettinger i Auravassdraget: 1992-1998. NINA oppdragsmelding 581. 

Johnsen, B. O., Nøst, T., Møkkelgjerd, P. I. & Larsen, B. M. 1999. Rapport fra Reetableringsprosjektet: Status for laksebestander i kalkede vassdrag. NINA oppdragsmelding 582. 

Krogstad, S., Christiansen, F., Smith, M., Moen, R., Westerdahl, K., Tillung, R. H. & Moen, A. 1999. Forebyggende tiltak mot rovviltskader på sau: gjeting og bruk av vokterhund i Lierne : årsrapport fase 2 - 1998. NINA oppdragsmelding 583. 

Nilsen, S. Ø., Tømmervik, H. & Strann, K.-B. 1999. Konsekvensutredning for fauna og flora i forbindelse med kommunedelplan FV 347 Lauksundskaret - Langfjordvatnet. NINA oppdragsmelding 584. 

Hanssen, Ø. K. & Svenning, M.-A. 1999. Registrering av lakseunger i Jægervassdraget 1998. NINA oppdragsmelding 585. 

Svenning, M.-A., Johansen, M. & Hanssen, Ø. K. 1999. Kartlegging av fiskebestandene i potensielle sjørøyevassdrag i Finnmark, Del 2. NINA oppdragsmelding 586. 

Svenning, M.-A. & Hanssen, Ø. K. 1999. Fiskebiologisk status hos røye- og ørretbestanden i en næringsrik innsjø i Troms, Kasfjordvatn, høsten 1998. NINA oppdragsmelding 587. 

Finstad, B., Kroglund, F., Hartvigsen, R., Teien, H.-C., Rosseland, B. O. & Salbu, B. 1999. Suldalslågen: fisk og vannkjemisk status våren 1997. NINA oppdragsmelding 588. 

Heggberget, T. G., Rikstad, A., Thorstad, E. B. & Fiske, P. 1999. Effekter av kultiveringstiltak for laks i Øvre Namsen. NINA oppdragsmelding 589. 

Solberg, E. J., Sæther, B.-E., Heim, M. & Stubsjøen, T. 1999. Elgbeiteregistreringer i Bardu og Målselv vinteren 1997/98. NINA oppdragsmelding 590. 

Saksgård, R., Sollibråten, T. & Hesthagen, T. 1999. Klekkeforsøk med røyerogn og bestandsforhold hos fisk i Fjorda. NINA oppdragsmelding 591. 

Iversen, M., Finstad, B., Sandodden, R. & Bendiksen, E. A. 1999. Kompensasjonsutsettinger av smolt i Eira: effekt av stressreduserende tiltak på vandringsatferd. NINA oppdragsmelding 592. 

Langvatn, R. 1999. Overvåking hjortevilt - hjort: årsrapport region sør (Rogaland - Hordaland) 1998. NINA oppdragsmelding 593. 

Langvatn, R. 1999. Overvåking hjortevilt - hjort: årsrapport for Sogn og Fjordane 1998. NINA oppdragsmelding 594. 

Langvatn, R. 1999. Overvåking hjortevilt - hjort: årsrapport region nord (Nordmøre - Sør-Trøndelag) 1998. NINA oppdragsmelding 595. 

Kålås, J. A. 1999. Terrestrisk naturovervåking: hare, smågnagere og fugl i TOV-områdene, 1998. NINA oppdragsmelding 596. 

Kvam, T., Hasselvold, A., Brøndbo, K., Eggen, T. & Sørensen, O. J. 1999. Telemetribasert undersøkelse av tap av sau på beite: Nordfjell i Overhalla og Kongsmoen på Høylandet 1997-1998: sluttrapport. NINA oppdragsmelding 597. 

Johnsen, B. O., Hvidsten, N. A. & Møkkelgjerd, P. I. 1999. Lakselver i Trondheimsfjorden. NINA oppdragsmelding 598. 

Bakkestuen, V., Aarrestad, P. A. & Eilertsen, O. 1999. Terrengkalking i Suldal, Rogaland: undersøkelser av vegetasjon og jord før kalking. NINA oppdragsmelding 599. 

Aarrestad, P. A., Bakkestuen, V. & Eilertsen, O. 1999. Terrengkalking i Flekke-Guddal, Sogn og Fjordane: undersøkelser av vegetasjon og jord før kalking. NINA oppdragsmelding 600. 

Berger, H. M., Hesthagen, T. & Rikstad, A. 1999. Utbredelse og status for ferskvannsfisk i innsjøer i Nord-Trøndelag. NINA oppdragsmelding 601. 

Erikstad, L., Sloreid, S.-E. & Hansen, L. P. 1999. Estimering av produksjon av laksesmolt i norske vassdrag ved hjelp av GIS. NINA oppdragsmelding 602. 

Fiske, P. & Lund, R. A. 1999. Rømt oppdrettslaks i sjø- og elvefisket i årene 1989-1998. NINA oppdragsmelding 603. 

Hesthagen, T. & Østborg, G. M. 1999. Kartlegging av naturlige fiskesamfunn i innsjøer på Østlandet. NINA oppdragsmelding 604. 

Systad, G. H. & Bustnes, J. O. 1999. Fordeling av kystnære sjøfugler langs Finnmarkskysten utenom hekketida: Kartlegging ved hjelp av flytellinger. NINA oppdragsmelding 605. 

Erikstad, L., Reitan, O., Stabbetorp, O. & Ytrehorn, O. 1999. Ringeriksbanen: en landskapsøkologisk analyse av konsekvensene for ulike traséer gjennom Hole og Ringerike kommuner. NINA oppdragsmelding 606. 

Ugedal, O. & Finstad, B. 1999. Produksjon av sjøørretsmolt: fysiologi, vandring, vekst og overlevelse. NINA oppdragsmelding 607. 

Nøst, T. & Daverdin, R. H. 1999. Kjemisk overvåking av norske vassdrag: elveserien 1998. NINA oppdragsmelding 608. 

Stabbetorp, O. E., Bakkestuen, V., Eilertsen, O. & Bendiksen, E. 1999. Terrestrisk naturovervåking: vegetasjonsøkologiske undersøkelser av boreal bjørkeskog i Lund, Rogaland. NINA oppdragsmelding 609. 

Bakkestuen, V., Stabbetorp, O. E. & Eilertsen, O. 1999. Terrestrisk naturovervåking: vegetasjonsøkologiske undersøkelser av boreal bjørkeskog i Åmotsdalen, Sør-Trøndelag. NINA oppdragsmelding 610. 

Bakkestuen, V., Stabbetorp, O. E. & Eilertsen, O. 1999. Terrestrisk naturovervåking: vegetasjonsøkologiske undersøkelser av boreal bjørkeskog i Møsvatn - Austfjell, Telemark. NINA oppdragsmelding 611. pdf

Bakkestuen, V., Stabbetorp, O. E., Eilertsen, O., Often, A. & Brattbakk, I. 2000. Terrestrisk naturovervåking: vegetasjonsøkologiske undersøkelser av boreal bjørkeskog i Øvre Dividal og Gutulia nasjonalparker - reanalyser 1998. NINA oppdragsmelding 612. 

Svenning, M.-A., Johansen, M. & Hanssen, Ø. K. 2000. Kartlegging av fiskebestandene i potensielle sjørøyevassdrag i Karlsøy kommune, Troms. NINA oppdragsmelding 613. 

Johnsen, B. O. & Jensen, A. J. 1999. Sjøaurebestandene i Vefsna, Fusta og Drevja i Nordland fylke. NINA oppdragsmelding 614. 

Heggberget, T. M. 1999. Kalking av sure vassdrag, re-etablering av oter, mink og vannspissmus: årsrapport 1998/99. NINA oppdragsmelding 615. 

Gaare, E., Skogen, A. & Strand, O. 2000. Overvåking av 137Cs i Dovrefjell og Rondane i perioden 1997-1999. NINA oppdragsmelding 616. 

Johnsen, B. O., Møkkelgjerd, P. I. & Jensen, A. J. 1999. Parasitten Gyrodactylus salaris på laks i norske vassdrag, statusrapport ved inngangen til år 2000. NINA oppdragsmelding 617. 

Jordhøy, P. & Strand, O. 1999. Tunnel-legging av Bergensbanen vest for Finse: belysing av økologiske problemstillinger knyttet til re-etablering av villreintrekk. NINA oppdragsmelding 618. 

Bendiksen, E. & Svalastog, D. 1999. Barskogsundersøkelser på Østlandet i forbindelse med utvidet verneplan. NINA oppdragsmelding 619. 

Systad, G. H. & Strann, K.-B. 1999. Kommunedelplan E6 Bånes-Langnes: konsekvensutredning, naturfaglig vurdering. NINA oppdragsmelding 620. 

Systad, G. H., Fauchald, P. & Bustnes, J. O. 1999. Fordeling av sjøfugl i åpent hav: Barentshavet. NINA oppdragsmelding 621. 

Hanssen, Ø. K. & Svenning, M.-A. 1999. Kartlegging av fiskebestandene i potensielle sjørøyevassdrag i Nordland, Del 2. NINA oppdragsmelding 622. 

Follestad, A., Reitan, O., Pedersen, H. C., Brøseth, H. & Bevanger, K. 1999. Vindkraftverk på Smøla: mulige konsekvenser for "rødlistede" fuglearter. NINA oppdragsmelding 623. 

Follestad, A., Reitan, O. & Bevanger, K. 1999. Vindkraftverk på Stad: mulige konsekvenser for "rødlistede" fuglearter. NINA oppdragsmelding 624. 

Reitan, O., Follestad, A., Nygård, T. & Bevanger, K. 1999. Vindkraftverk på Hitra: mulige konsekvenser for "rødlistede" fuglearter. NINA oppdragsmelding 625. 

Lorentsen, S.-H. 1999. Det nasjonale overvåkingsprogrammet for sjøfugl: resultater fra hekkesesongen 1999. NINA oppdragsmelding 626. 

Brøseth, H., Pedersen, H. C. & Solberg, E. J. 2000. Utvikling og anvendelse av GIS-basert beslutningsverktøy i forvaltning av store rovdyr. NINA oppdragsmelding 627. 

Finstad, B., Nilsen, S. T. & Strand, R. 1999. Smoltproduksjonsforsøk med laks - 1998. NINA oppdragsmelding 628. 

Hvidsten, N. A., Sægrov, H., Jensen, A. J. & Johnsen, G. H. 2000. Konsekvensutgreiing Kjøsnesfjorden kraftverk: fisk og fiske. NINA oppdragsmelding 629. 

Systad, G. H., Strann, K.-B. & Tømmervik, H. 2000. RV 889 HP 03 Snefjord - Havøysund: utbedring til helårsstandard : konsekvensutredning, naturfaglig vurdering. NINA oppdragsmelding 630. 

Strand, R. & Finstad, B. 2000. Smoltproduksjonsforsøk og utsettinger av laks i Halselva og Altaelva - 1999. NINA oppdragsmelding 631. 

Nygård, T. 2000. Utredning av biologiske konsekvenser ved masseuttak i munningen av Verdalselva, med vekt på marine dykkender. NINA oppdragsmelding 632. 

Berger, H. M. 2000. Ørekyte (Phoxinus phoxinus) i Høyeåna i Mandalsvassdrageti Vest-Agder 1999. NINA oppdragsmelding 633. 

Grimnes, A., Finstad, B. & Bjørn, P. A. 2000. Registreringer av lakselus på laks, sjøørret og sjørøye i1999. NINA oppdragsmelding 634. 

Saksgård, L. M., Jensen, A. J., Finstad, B., Jensås, J. G. & Johnsen, B. O. 2000. Smoltutsettinger i Auravassdraget: årsrapport 1999. NINA oppdragsmelding 635. 

Anker-Nilssen, T. & Aarvak, T. 2000. Lundens populasjonsøkologi på Røst i 1999. NINA oppdragsmelding 636. 

Erikstad, L. & Stabbetorp, O. E. 2000. Analyse av naturens sårbarhet i forhold til planlagt ny vannoverføringstunnel Holsfjorden-Oslo. NINA oppdragsmelding 637. 

Gaare, E. & Tømmervik, H. 2000. Overvåking av lavbeiter i Finnmark. NINA oppdragsmelding 638. 

Rikardsen, A. H., Johansen, M. & Svenning, M.-A. 2000. Fiskebiologiske etterundersøkelser av Adamselv reguleringen 1999. NINA oppdragsmelding 639. 

Heggberget, T. G., Skilbrei, O., Thorstad, E. B., Moen, V. & Johnsen, B. O. 2000. Merking av kulturlaks i Norge: en utredning av aktuelle metoder, kostnader og effekter. NINA oppdragsmelding 640. 

Tømmervik, H. 2000. Reinbeitekartlegging Mauken - Blåtind - Fagerfjell. NINA oppdragsmelding 641. 

Stabbetorp, O. E., Svalastog, D. & Erikstad, L. 1999. Kartlegging av naturverdier på Løkeneshalvøya i Asker kommune. NINA oppdragsmelding 642. 

Hesthagen, T. & Saksgård, R. 2000. Effekt av kalking på fiskebestander i innsjøer med vekt på røye. NINA oppdragsmelding 643. 

Finstad, B., Strand, R., Kroglund, F., Teien, H.-C. & Hartvigsen, R. 2000. Suldalslågen: fisk og vannkjemisk status våren 1998. NINA oppdragsmelding 644. 

Nøst, T., Sægrov, H., Hellen, B. A., Jensen, A. J. & Urdal, K. 2000. Fiskebiologiske undersøkelser i Eidfjordvassdraget, Hordaland fylke 1999. NINA oppdragsmelding 645. 

Pedersen, H. C. & Fossøy, F. 2000. Accumulation of heavy metals in circumpolar willow ptarmigan populations. NINA oppdragsmelding 646. 

Langvatn, R. 2000. Overvåking hjortevilt - hjort: årsrapport region sør (Rogaland - Hordaland) 1999. NINA oppdragsmelding 647. 

Langvatn, R. 2000. Overvåking hjortevilt - hjort: årsrapport for Sogn og Fjordane 1999. NINA oppdragsmelding 648. 

Langvatn, R. 2000. Overvåking hjortevilt - hjort: årsrapport region nord (Sør-Trøndelag) 1999. NINA oppdragsmelding 649. 

Ugedal, O., Forseth, T., Jonsson, B. & Mooij, W. 2000. Terrestrisk naturovervåking: langtidsutvikling for radioaktivitet i ferskvann. NINA oppdragsmelding 650. 

Larsen, B. M., Sandaas, K., Hårsaker, K. & Enerud. 2000. Overvåking av elvemusling Margaritifera margaritifera i Norge: forslag til overvåkingsmetodikk og lokaliteter. NINA oppdragsmelding 651. 

Hårsaker, K., Larsen, B. M. & Dervo, B. K. 2000. Overvåking av amfibier i Norge: forslag til overvåkingsmetodikk, overvåkingsområder og deltakere i en atlasundersøkelse. NINA oppdragsmelding 652. 

Kålås, J. A. 2000. Terrestrisk naturovervåking: smågnagere og fugl i TOV-områdene, 1999. NINA oppdragsmelding 653. 

Thorstad, E. B., Økland, F., Berger, H. M. & Kroglund, F. 2000. Vandring hos laks ved Rygene kraftverk i Nidelva, Aust-Agder: telemetriundersøkelser 1999. NINA oppdragsmelding 654. 

Nøst, T., Schartau, A. K. & Daverdin, R. H. 2000. Kjemisk overvåking av norske vassdrag: elveserien 1999. NINA oppdragsmelding 655. 

Thorstad, E. B., Næsje, T. F., Finstad, B. & Breistein, J. B. 2000. Effekter av fang og slipp fiske: undersøkelser av laks i Altaelva 1998 og 1999. NINA oppdragsmelding 656. 

Dervo, B. K. & Østdahl, T. 2000. Lokal forvaltning av utnyttbare vilt- og fiskeressurser: status for 1998 og 1999. NINA oppdragsmelding 657. 

Strann, K.-B., Systad, G.-H. & Tømmervik, H. 2000. Flora og fauna registrering i Målselvutløpet naturreservat, samt revisjon av vegetasjonskart. NINA oppdragsmelding 658. 

Fiske, P., Østborg, G. M. & Fløystad, L. 2000. Rømt oppdrettslaks i sjø- og elvefisket i årene 1989-1999. NINA oppdragsmelding 659. 

Heggberget, T. M. 2000. Kalking av sure vassdrag, re-etablering av oter, mink og vannspissmus: årsrapport juni 1999/mai 2000. NINA oppdragsmelding 660. 

Hvidsten, N. A., Knutsen, J. A., Torstensen, E., Danielsen, D. & Gjøseter, J. 2000. Konsekvenser av havneutbygging for laksesmolt fra Numedalslågen. NINA oppdragsmelding 661. 

Bustnes, J. O. & Systad, G. H. 2000. Vinterøkologi hos stellerand: oppsummering av resultater fra forskningsprosjekt i Varangerfjorden, 1996-2000. NINA oppdragsmelding 662. 

Svenning, M.-A. 2000. Etterundersøkelser i Reisaelva, Troms, med hensyn på tetthet av laksunger og steinulke. NINA oppdragsmelding 663. 

Hesthagen, T., Nøst, T., Berger, H. M., Schartau, A. K. L., Saksgård, R. & Fløystad, L. 2000. Forsøk med reetablering av abbor i forsurede innsjøer på Sørlandet: en analyse basert på fiskeutsettinger. NINA oppdragsmelding 664. 

Aas, Ø., Birkelund, H. & Thrane, C. 2000. Laksefiskere i Orkla, Årgårdsvassdraget, Namsenvassdraget, Altaelva og Eibyelva: fiskevaner, holdninger til fiskeregler og økonomisk forbruk. NINA oppdragsmelding 665. 

Strand, O., Jordhøy, P. & Solberg, E. J. 2001. Villreinen og effekter av Rv7 over Hardangervidda. NINA oppdragsmelding 666. 

Myrvoll, E. R., Systad, G. H., Tømmervik, H. & Strann, K.-B. 2000. Tilleggsutredning for E6 Tysfjord: konsekvenser for kulturmiljø og naturmiljø på strekningen Efjord - Leiknes. NINA oppdragsmelding 667. 

Systad, G. H., Myrvoll, E. R., Tømmervik, H., Rikardsen, A. & Strann, K.-B. 2000. Skredsikring av E6 Indre Nordnes - Skardalen: konsekvensutredning, vurdering av kulturmiljø og naturmiljø. NINA oppdragsmelding 668. 

Gaare, E. & Tømmervik, H. 2000. Overvåking av lavbeiter i Øst-Finnmark. NINA oppdragsmelding 669. 

Lorentsen, S.-H. 2000. Det nasjonale overvåkingsprogrammet for sjøfugl: resultater til og med hekkesesongen 2000. NINA oppdragsmelding 670. 

Bjerke, T. & Kaltenborn, B. P. 2000. Holdninger til ulv: en undersøkelse i Hedmark, Østfold, Oslo og Akershus. NINA oppdragsmelding 671. http://www.nina.no/archive/nina/PppBasePdf/oppdragsmelding/671.pdf

Strand, R., Finstad, B., Kroglund, F. & Teien, H.-C. 2000. Forsuringsstatus og effekter på smolt i Suldalslågen våren 1999. NINA oppdragsmelding 672. 

Dervo, B. K., Vittersø, J. & Pedersen, P. 2001. Holdninger til fisketurisme i Tanadalen - Tana og Utsjokikommuner. NINA oppdragsmelding 673. 

Hesthagen, T., Skjelkvåle, B. L., Henriksen, A. & Østborg, G. 2001. 1000-sjøers undersøkelsen: endringer i fiskestatus fra 1986-1995. NINA oppdragsmelding 674. 

Fiske, P., Thorstad, E. B., Økland, F. & Johnsen, B. O. 2001. Oppvandring hos radiomerket laks i Suldalslågen i forholdtil vannføring, vannkvalitet og vanntemperatur. NINA oppdragsmelding 675. 

Jensen, A. J., Finstad, B., Jensås, J. G., Johnsen, B. O., Lund, E. & Saksgård, L. M. 2001. Fiskeribiologiske undersøkelser i Auravassdraget: årsrapport 2000. NINA oppdragsmelding 676. 

Nygård, T. & Hvidsten, N. A. 2001. Utredning av konsekvenser for marine dykkender og laksesmolt ved masseuttak i munningen av Verdalselva. NINA oppdragsmelding 677. 

Berger, H. M., Lamberg, A., Fleming, I., Hindar, K. & Fjeldstad, H.-P. 2001. Etablering av gyteområder for sjøaure og laks i Gråelva i Stjørdal i Nord-Trøndelag 1999-2000. NINA oppdragsmelding 678. 

Reitan, O., Aas, Ø., Wilmann, B., Andersen, O., Pedersen, H. C. & Aarrestad, P. A. 2001. Overføring av Finnkoisjøen til Nesjøen - konsekvenser fauna, flora og friluftsliv. NINA oppdragsmelding 679. 

Bruteig, I. E., Thomsen, M. G. & Altin, D. 2001. Vekstrespons hos tre aerofyttiske algar på tilførsel av nitrogen. NINA oppdragsmelding 680. 

Ugedal, O., Lamberg, A., Thorstad, E. B. & Johnsen, B. O. 2001. Tiltaksplan for reetablering av laks i Nidelva (Arendalsvassdraget). NINA oppdragsmelding 681. 

Larsen, B. M. 2001. Bestandssituasjon for laks og elvemusling i Hammerbekken og tiltak for å bevare disse nedstrøms Aklandstjern, Aust-Agder: utredningsarbeid i forbindelse med ny E18 Brokelandsheia - Vinterkjær. NINA oppdragsmelding 682. 

Lorentsen, S.-H. 2001. Kartlegging av tareforekomster og storskarvkolonier ved Sula, Frøya kommune, Sør-Trøndelag fylke: et forprosjekt sommeren 2000. NINA oppdragsmelding 683. 

Anker-Nilssen, T. & Aarvak, T. 2001. Lundens populasjonsøkologi på Røst: status etter hekkesesongen 2000. NINA oppdragsmelding 684. 

Dervo, B. K. & Østdahl, T. 2001. Erfaringer med overføring av kalkingsoppgaver til kommunene. NINA oppdragsmelding 685. 

Østdahl, T., Vittersø, J. & Taugbøl, T. 2001. Holdninger til vassdragstiltak: en spørreundersøkelse blant forvaltere, rekreasjonsbrukere og grunneiere. NINA oppdragsmelding 686. 

Strand, R. & Finstad, B. 2001. Smoltproduksjonsforsøk og utsettinger av laks i Halselva og Altaelva - 2000. NINA oppdragsmelding 687. 

Hertzberg, K., Aas, Ø. & Vistad, O. I. 2001. Evaluering av Stortingsmelding 40 (1986/87) Om friluftsliv. NINA oppdragsmelding 688. 

Bakkestuen, V., Erikstad, L., Andersen, O. & Muniz, I. P. 2001. Eitreims- og Tokheimsvassdraget: naturmiljø, landskap og friluftsliv : en analyse av verdier og sårbarhet. NINA oppdragsmelding 689. 

Taugbøl, T. 2001. Reetablering av kreps etter krepsepest i Glomma- og Haldenvassdraget, 1989-2000. NINA oppdragsmelding 690. 

Aagaard, K., Borgvang, S. A. & Strand, A. 2001. Nedbørfeltdistrikter i Norge: forslag til inndeling ut fra naturgeografiske og regionaladministrative forhold. NINA oppdragsmelding 691. 

Berger, H. M., Nøst, T., Sægrov, H., Hellen, B. A. & Jensen, A. J. 2001. Fiskeribiologiske undersøkelser i Eidfjordvassdraget, Hordaland fylke 2000-2001. NINA oppdragsmelding 692. 

Gaare, E., Johansen, B. & Tømmervik, H. 2001. Vegetasjonskart og flytaksering av beiter i villreinområdene Knudshø og Snøhetta. NINA oppdragsmelding 693. 

Langvatn, R. 2001. Overvåking hjortevilt - hjort: årsrapport region nord (Sør-Trøndelag) 2000. NINA oppdragsmelding 694. 

Langvatn, R. 2001. Overvåking hjortevilt - hjort: årsrapport region sør (Rogaland - Hordaland) 2000. NINA oppdragsmelding 695. 

Langvatn, R. 2001. Overvåking hjortevilt - hjort: årsrapport for Sogn og Fjordane 2000. NINA oppdragsmelding 696. 

Kålås, J. A. & Framstad, E. 2001. Terrestrisk naturovervåking: smågnagere og fugl i TOV-områdene, 2000. NINA oppdragsmelding 697. 

Bjørn, P. A., Finstad, B. & Kristoffersen, R. 2001. Registreringer av lakselus på laks, sjøørret og sjørøye i 2000. NINA oppdragsmelding 698. 

Svenning, M.-A., Johansen, M. & Rikardsen, A. H. 2001. Kartlegging av fiskebestandene i potensielle sjørøyevassdrag i Finnmark, Del 3. NINA oppdragsmelding 699. 

Bakkestuen, V., Stabbetorp, O. E. & Framstad, E. 2001. Terrestrisk naturovervåking: vegetasjonsøkologiske undersøkelser av boreal bjørkeskog i Børgefjell nasjonalpark - reanalyser 2000. NINA oppdragsmelding 700. 

Nygård, T., Skaare, J. U., Kallenborn, R. & Herzke, D. 2001. Terrestrisk naturovervaking: persistente organiske miljøgifter i rovfuglegg i Norge. NINA oppdragsmelding 701. 

Framstad, E. & Kålås, J. A. 2001. TOV 2000: nytt program for overvåking av terrestrisk mangfold - videreutvikling av dagens naturovervåking. NINA oppdragsmelding 702. 

Bruteig, I. E. 2001. Terrestrisk naturovervaking: gjenkartlegging av epifyttvegetasjonen i Solhomfjell og Børgefjell 2000. NINA oppdragsmelding 703. 

Fiske, P., Lund, R. A., Østborg, G. M. & Fløystad, L. 2001. Rømt oppdrettslaks i sjø- og elvefisket i årene 1989-2000. NINA oppdragsmelding 704. 

Saksgård, R. & Schartau, A. K. 2001. Kjemisk overvåking av norske vassdrag: elveserien 2000. NINA oppdragsmelding 705. 

Bendiksen, E. 2001. Rv. 35 Grualia - Slettmoen, tunell gjennom Tveitmarktoppen og Rinilhaugen (Lunner, Oppland): botaniske verdier og lekkasjerisiko. NINA oppdragsmelding 706. 

Walseng, B. & Bongard, T. 2001. Invertebratundersøkelser i kalkete og ukalkete deler av Lyngdalsvassdraget (1978-1998/99). NINA oppdragsmelding 707. 

Aas, Ø. & Andersen, O. 2001. Evaluering av prosjektet "Lokal forvaltning og driftsplanlegging av vilt og fiskeressursene 1997-2000" i regi av Norges bondelag og Norges skogeierforbund. NINA oppdragsmelding 708. 

Taugbøl, T., Vistad, O. I., Nellemann, C., Kaltenborn, B., Flyen, A.-C., Swensen, G., Nybakken, A., Horgen, B. C., Grefsrud, R., Lein, K., Sivertsen, J. B. & Gurigard, K. 2001. Hyttebygging i Norge: en oppsummering og vurdering av ulike miljø- og samfunnsmessige effekter av hyttebygging i fjell- og skogtraktene i Sør-Norge. NINA oppdragsmelding 709. 

Larsen, B. M. 2001. Overvåking av elvemusling i forbindelse med rotenonbehandling av Steinkjervassdraget våren 2001. NINA oppdragsmelding 710. 

Svenning, M.-A. & Johansen, M. 2001. Bonitering av Målselvvassdraget med hensyn på produksjon av laksunger. NINA oppdragsmelding 711. 

Dervo, B. K. 2002. Ny forvaltningsmodell for vilt og fisk: evaluering av prosjektet "Lokal forvaltning av de utnyttbare vilt- og fiskeressursene 1996-1999". NINA oppdragsmelding 712. 

Thorstad, E. B., Næsje, T. F., Fiske, P., Leinan, I., Leinan, T. & Berger, H. M. 2001. Effekter av fang og slipp fiske: undersøkelser av radiomerket laks i Altaelva 1999 og 2000. NINA oppdragsmelding 713. 

Reitan, O. & Aarrestad, P. A. 2001. Leirfossene kraftverk i Nidelva: konsekvenser for flora og fauna mellom Øvre og Nedre Leirfoss. NINA oppdragsmelding 714. 

Lamberg, A., Fiske, P. & Hvidsten, N. A. 2001. Forsøk med videoregistrering av anadrom fisk i elv. NINA oppdragsmelding 715. 

Johnsen, B. O. & Ugedal, O. 2001. Soppinfeksjoner (Saprolegnia spp.) på laksefisk i Norge: statusrapport. NINA oppdragsmelding 716. 

Lorentsen, S.-H. & Nygård, T. 2001. Det nasjonale overvåkingsprogrammet for sjøfugl: resultater fra overvåkingen av overvintrende sjøfugl framtil 2000. NINA oppdragsmelding 717. 

Slåttå, Å., Pedersen, H. C. & Røskaft, E. 2002. Jaktstatistikk som redskap i forvaltningen av småvilt medfokus på hare (Lepus timidus). NINA oppdragsmelding 718. 

Aas, Ø., Andersen, O. & Haaland, H. 2001. Temautredning friluftsliv, jakt og fiske i forbindelse med etablering av Regionfelt Østlandet i Gråfjell: etablering av Ingeniørvåpenet i Åmot kommune. NINA oppdragsmelding 719. 

Jonsson, B. & Jonsson, N. 2001. Feilvandring hos oppdrettslaks og villaks. NINA oppdragsmelding 720. 

Erikstad, L., Bekkby, T., Andersen, O., Bakkestuen, V., Hanssen, O., Jerpåsen, G., Often, A. & Stabbetorp, O. 2002. Grenland: utvidelse av Breviksterminalen : delutredning om naturmiljø, kulturminner og friluftsliv. NINA oppdragsmelding 721. 

Linnell, J. D. C. & Bjerke, T. 2002. Frykten for ulven: en tverrfaglig utredning. NINA oppdragsmelding 722. 

Reitan, O., Heggberget, T. M., Heim, M. & Linnell, J. D. C. 2001. Regionfelt Østlandet - fugl og pattedyr. NINA oppdragsmelding 723. 

Hesthagen, T. & Østborg, G. 2002. Kartlegging av innsjøer med naturlige fiskesamfunn og fisketomme lokaliteter på Sørlandet, Vestlandet og i Trøndelag. NINA oppdragsmelding 724. 

Larsen, B. M. 2001. Overvåking av elvemusling Margaritifera margaritifera i Norge: årsrapport 2000. NINA oppdragsmelding 725. 

Lorentsen, S.-H. 2001. Det nasjonale overvåkingsprogrammet for sjøfugl: resultater fra hekkesesongen 2001. NINA oppdragsmelding 726. 

Jensen, A. J., Finstad, B., Hvidsten, N. A., Jensås, J. G., Johnsen, B. O., Lund, E., Saksgård, L. M. & Uglem, I. 2002. Fiskeribiologiske undersøkelser i Auravassdraget: årsrapport 2001. NINA oppdragsmelding 727. 

Jonsson, B. & Jonsson, N. 2002. Ørretens vandring i vassdrag: betydningen av vannføring og temperatur. NINA oppdragsmelding 728. 

Stabbetorp, O. E., Korsmo, H., Wold, O., Bendiksen, E., Brandrud, T. E. & Often, A. 2002. Regionfelt Østlandet - vegetasjon og planteliv. NINA oppdragsmelding 729. 

Hvidsten, N. A., Kroglund, F., Holst, J. C. & Johnsen, B. O. 2002. Undersøkelser av smoltøkologi i Mandalselva. NINA oppdragsmelding 730. 

Linnell, J. D. C., Andersen, R., Andersone, Z., Balciauskas, L., Blanco, J. C., Boitani, L., Breinerd, S., Beitenmoser, U., Kojola, I., Liberg, O., Løe, J., Okarma, H., Pedersen, H. C., Promberger, C., Sand, H., Solberg, E. J., Valdmann, H. & Wabakken, P. 2002. The Fear of wolves: a review of wolf attacks on humans. NINA oppdragsmelding 731. 

Strand, R., Finstad, B., Kroglund, F., Teien, H.-C. & Berger, H. M. 2001. Forsuringsstatus og effekter på smolt i Suldalslågen våren 2000. NINA oppdragsmelding 732. 

Taugbøl, T. 2002. Effekter av kalking på forsuringsrammede krepsebestander. NINA oppdragsmelding 733. 

Andersen, O. 2002. Forvaltningen av småvilt i Oppland jaktsesongen 2000/01. NINA oppdragsmelding 734. 

Holthe, E., Lund, E. & Finstad, B. 2002. Tiltak for å hindre spredning av ørekyt og for å sikre ørretungenes oppvekstområder. NINA oppdragsmelding 735. 

Anker-Nilssen, T. & Aarvak, T. 2002. Lundens populasjonsøkologi på Røst: status etter hekkesesongen 2001. NINA oppdragsmelding 736. 

Finstad, B., Bjørn, P. A. & Kristoffersen, R. 2002. Registreringer av lakselus på laks, sjøørret og sjørøye i 2001. NINA oppdragsmelding 737. 

Rikardsen, A. H., Sandring, S. & Knudsen, R. 2002. Marin vintervandring til sjøørret i Nord-Norge. NINA oppdragsmelding 738. 

Fry, G. L. A. & Rinde, E. 2002. Usprøyta åkerkanter: effekter på biologisk mangfold og anbefalte tiltak. NINA oppdragsmelding 739. 

Kålås, J. A. & Husby, M. 2002. Terrestrisk naturovervåking: ekstensiv overvåking av terrestre fugl i Norge. NINA oppdragsmelding 740. 

Heggberget, T. M. 2002. Kalking av sure vassdrag, re-etablering av oter, mink og vannspissmus: årsrapport 2. halvår 2000. NINA oppdragsmelding 741. 

Aarrestad, P. A. & Wilmann, B. H. 2002. Miljøovervåking på Tjeldbergodden og Terningvatn: overvåking av vegetasjon og næringsforhold i jord i 1993/94 og 2001. NINA oppdragsmelding 742. 

Berger, H. M., Johnsen, B. O., Jensen, A. J. & Lamberg, A. 2002. Fiskebiologiske undersøkelser i Eidfjordvassdraget, Hordaland fylke 2001-2002. NINA oppdragsmelding 743. 

Jacobsen, K.-O., Tømmervik, H., Iversen, M., Strann, K.-B., Systad, G. H. & Johnsen, T. V. 2004. Planlagte kjøretraséer for terrengmotorsykler (LTK) i Sør-Varanger, Finnmark: miljøkonsekvensanalyse. NINA oppdragsmelding 744. 

Tømmervik, H., Iversen, M., Systad, G. H. & Jacobsen, K. O. 2004. Konsekvensanalyse for reindrift vedrørende utbygde og planlagte kjøretraséer for terrengmotorsykler (LTK) i 5a/5c Pasvik reinbeitedistrikt, Finnmark. NINA oppdragsmelding 745. 

Tømmervik, H., Strann, K.-B., Systad, G. H., Rikardsen, A. H., Iversen, M., Jacobsen, K. O. & Myrvoll, E. 2004. Miljøkonsekvensanalyse vedrørende utbygd kjøretrasé for 6-hjulinger Grenseberget - Treriksrøysa. NINA oppdragsmelding 746. 

Saksgård, R. & Schartau, A. K. 2002. Kjemisk overvåking av norske vassdrag: elveserien 2001. NINA oppdragsmelding 747. 

Heggberget, T. M. 2002. Kalking av sure vassdrag, re-etablering av oter, mink og vannspissmus: årsrapport 2001. NINA oppdragsmelding 748. 

Kålås, J. A. & Framstad, E. 2002. Terrestrisk naturovervåking: smågnagere og fugl i TOV-områdene, 2001. NINA oppdragsmelding 749. 

Nellemann, C., Vistnes, I. & Gaup, P. 2002. Hálkavárre - Porsangmoen skytefelt: konsekvenser og muligheter for reindriften og Forsvaret. NINA oppdragsmelding 750. 

Strand, R. & Finstad, B. 2002. Smoltproduksjonsforsøk og utsettinger av laks i Halselva og Altaelva 2001. NINA oppdragsmelding 751. 

Aas, Ø. 2002. Undervegsevaluering. Første års aktiviteter i prosjektet ”Næringsutvikling og driftsplanlegging i utmark” 2001-2003. NINA oppdragsmelding 752. 

Taugbøl, T., Hesthagen, T., Museth, J., Dervo, B. K. & Andersen, O. 2002. Effekter av ørekyteintroduksjoner og utfiskingstiltak: en vurdering av kunnskapsgrunnlaget. NINA oppdragsmelding 753. 

Hesthagen, T. & Hindar, A. 2002. Storflom og reforsuring høsten 2000: en evaluering av effekter på vannkvalitet og ørretbestander i åtte kalka innsjøer i Telemark. NINA oppdragsmelding 754. 

Jordhøy, P., Strand, O., Nellemann, C. & Vistnes, I. 2002. Planlagt hyttefortetting langs Rv9 mellom Sæsvatn og Haugeligrend i Vinje kommune (Bykleheia i Setesdalsheiene). Mulige konsekvenser for villrein. NINA oppdragsmelding 755. 

Jordhøy, P., Strand, O., Nellemann, C. & Vistnes, I. 2002. Planlagt hyttefortetning i Sandsetdalen, Breisetdalen og Skinnarbu/Frøystulområdet i Tinn kommune. NINA oppdragsmelding 756. 

Jordhøy, P., Strand, O., Nellemann, C. & Vistnes, I. 2002. Planlagt turistutbygging i Bykle - Hovdenområdet Mulige konsekvenser for villrein. NINA oppdragsmelding 757. 

Bakkestuen, V., Stabbetorp, O. E., Erikstad, L., Wilmann, B., Brattbakk, I. & Sørlie, R. 2002. Terrestrisk naturovervåking: vegetasjonsøkologiske undersøkelser av boreal bjørkeskog i Lund og Åmotsdalen : reanalyser 2001. NINA oppdragsmelding 758. 

Bakkestuen, V. & Erikstad, L. 2002. Terrestrisk naturovervåking: metodeutvikling med fokus på arealdekkende modeller : analyse av detaljerte vegetasjonsdata og regionale miljøvariable. NINA oppdragsmelding 759. 

Strand, R. 2002. Vannkvalitet og fiskebestander i Aunvassdraget i Nord-Trøndelag. NINA oppdragsmelding 760. 

Hesthagen, T., Walseng, B. & Karlsen, L. R. 2002. Effekter av forsuring og kalking på fisk og krepsdyr i innsjøer i Enningdalsvassdraget, Østfold. NINA oppdragsmelding 761. 

Larsen, B. M. 2002. Overvåking av elvemusling Margaritifera margaritifera i Norge: årsrapport 2001. NINA oppdragsmelding 762. 

Vistnes, I. & Nellemann, C. 2002. Bruks- og verneplan for Junkerdal/Balvatn: konsekvensutredning for reindriften. NINA oppdragsmelding 763. 

Brandrud, T. E. 2002. Kartlegging av biologisk mangfold (naturtypekartlegging) i ferskvann: innsjøer : fylkesoversikt i Oslo og Akershus. NINA oppdragsmelding 764. 

Nellemann, C., Vistnes, I., Ahlenius, H., Kullerud, L., Lieng, E., Olsen, T. & Johnsen, B. 2002. Snøhvit and Saami reindeer husbandry outlook, impacts andmitigation: prepared upon request from Statoil. NINA oppdragsmelding 765. 

Lorentsen, S.-H. 2002. Det nasjonale overvåkingsprogrammet for sjøfugl: resultater til og med hekkesesongen 2002. NINA oppdragsmelding 766. 

Andersen, O., Aas, Ø., Berger, H. M., Bongard, T. & Ugedal, O. 2002. Overføring av Langvella til Innerdalen: en vurdering av konsekvenser for friluftsliv, jakt, fiskeog ferskvannsbiologi. NINA oppdragsmelding 767. 

Bjerke, T., Skogen, K. & Kaltenborn, B. P. 2003. Nordmenns holdninger til store rovpattedyr: resultater fra en spørreskjemaundersøkelse. NINA oppdragsmelding 768. 

Framstad, E., Økland, B., Bendiksen, E., Bakkestuen, V., Blom, H. H. & Brandrud, T. E. 2003. Liste over prioriterte mangler ved skogvernet. NINA oppdragsmelding 769. 

Østdahl, T. & Skår, M. 2002. Evaluering av forsøk med ny forvaltningsordning for motorferdsel i utmark: statusrapport 2002. NINA oppdragsmelding 770. 

Tømmerås, B. Å., Hofsvang, T., Jelmert, A., Sandlund, O. T., Sjursen, H. & Sundheim, L. 2003. Introduserte arter: med fokus på problemarter for Norge. NINA oppdragsmelding 772. 

Fauchald, P., Tveraa, T., Yoccoz, N. G. & Henaug, C. 2003. Tapsforebygging i reindriften: effekten av vinterfôring og kalving i gjerde. NINA oppdragsmelding 773. 

Tveraa, T., Fauchald, P., Yoccoz, N. G. & Henaug, C. 2003. Sammenhengen mellom simlens størrelse, kalveproduksjon og rovdyr tap i år med svært ulike beiteforhold. NINA oppdragsmelding 774. 

Bekkby, T. 2003. Rana: kystsoneplan for Rana kommune : delplan sjø. NINA oppdragsmelding 775. 

Bruteig, I. E. 2002. Terrestrisk naturovervaking: samanstilling av epifyttovervakinga 1990-1999. NINA oppdragsmelding 776. 

Brøseth, H., Odden, J. & Linnell, J. D. C. 2003. Minimum antall familiegrupper, bestandsestimat og bestandsutvikling for gaupe i Norge i perioden 1996-2000. NINA oppdragsmelding 777. 

Aas, Ø. & Andersen, O. 2002. Friluftstiltak for barn og ungdom: evaluering av Kultur- og kirkedepartementets tilskuddsordning til friluftstiltak for barn og ungdom. NINA oppdragsmelding 778. 

Jensen, A. J., Johnsen, B. O., Berger, H. M. & Lamberg, A. 2003. Fiskebiologiske undersøkelser i Eidfjordvassdraget, Hordaland fylke høsten 2002. NINA oppdragsmelding 779. 

Strand, R., Finstad, B., Kroglund, F. & Teien, H.-C. 2003. Forsuringsstatus og effekter på smolt i Suldalslågen våren 2001. NINA oppdragsmelding 780. 

Jensen, A. J., Finstad, B., Hvidsten, N. A., Jensås, J. G., Johnsen, B. O., Lund, E. & Moen, A. 2003. Fiskeribiologiske undersøkelser i Auravassdraget: årsrapport 2002. NINA oppdragsmelding 781. 

Kålås, J. A. & Lierhagen, S. 2003. Terrestrisk naturovervåking: tungmetaller og sporelementer i lever fra orrfugl og lirype i Norge, 2000-01. NINA oppdragsmelding 782. 

Baadsvik, K. & Daugstad, K. 2003. Kulturminner og kulturmiljøer som grunnlag for verdiskaping. NINA oppdragsmelding 783. 

Anker-Nilssen, T. & Aarvak, T. 2003. Lundens populasjonsøkologi på Røst: status etter hekkesesongen 2002. NINA oppdragsmelding 784. 

Nellemann, C. & Vistnes, I. 2003. Langdistanseskyting og reindrift i indre Troms. NINA oppdragsmelding 785. 

Økland, F., Thorstad, E. B., Næsje, T. F., Berger, H. M. & Lamberg, A. 2003. Forflytninger og habitatbruk hos laksunger i Altaelva. NINA oppdragsmelding 786.

Strand, R. & Finstad, B. 2003. Smoltproduksjonsforsøk og utsettinger av laks i Halselva og Altaelva - 2002. NINA oppdragsmelding 787. 

Lund, R. A., Johnsen, B. O. & Hvidsten, N. A. 2003. Fiskebiologiske undersøkelser i Surna 2002. NINA oppdragsmelding 788. 

Bjørn, P. A., Finstad, B. & Kristoffersen, R. 2003. Registreringer av lakselus på laks, sjøørret og sjørøye i 2002. NINA oppdragsmelding 789. 

Larsen, R. S. & Bruteig, I. E. 2003. Lavdød på Østlandet: rapport til Direktoratet for naturforvaltning april 2003. NINA oppdragsmelding 790. 

Ugedal, O., Saksgård, L. M., Reinertsen, H., Koksvik, J. I., Jensen, A. J., Thorstad, E. B., Næsje, T. F., Saksgård, R. & Blom, H. H. 2003. Biologiske undersøkelser i Altaelva 2002. NINA oppdragsmelding 791. 

Schartau, A. K. & Saksgård, R. 2003. Kjemisk overvåking av norske vassdrag: elveserien 2002. NINA oppdragsmelding 792. 

Framstad, E. 2003. Terrestrisk naturovervåking. Markvegetasjon, epifytter, smågnagere og fugl i TOV-områdene, 2002. NINA oppdragsmelding 793. 

Linløkken, A. & Sandlund, O. T. 2003. Fisk og fiske i Osensjøen: sammendrag av 25 års undersøkelser. NINA oppdragsmelding 794. 

Kålås, J. A. 2003. Miljøovervåking Tjeldbergodden: overvåking av metallinnhold i terrestriske næringskjeder, 2001-2002. NINA oppdragsmelding 796. 

Svarstad, H. & Tømmerås, B. Å. 2003. Østfold økosystemer 2025: Gjengroing, nedbygging eller "ille bra"?: scenarioskisser utført for det nordiske Millennium Ecosystem Assessment prosjektet. NINA oppdragsmelding 797. 

Bay, L. A. & Jordhøy, P. 2004. Store Urevatn – villrein. – etterundersøkelse i forbindelse med tilleggsregulering av Store Urevatn. NINA oppdragsmelding 798. 

Aas, Ø. 2003. Evaluering. Prosjektet næringsutvikling og driftsplanlegging i utmark. Perioden 2002 - 2003 ("andre året"). NINA oppdragsmelding 799. 

Gjelland, K. Ø. & Hesthagen, T. 2003. Fiskebestandar i Bajašjav'ri i indre Finnmark og Mjogsjøen i Gausdal Vestfjell i Oppland, undersøkt med garn og ekkolodd. NINA oppdragsmelding 800. 

Svalastog, D., Stabbetorp, O. E. & Often, A. 2003. Naturfaglige undersøkelser av skog i Hvaler kommune. NINA oppdragsmelding 801. 

Taugbøl, T., Jonsson, N., Sandlund, O. T., Hindar, K., Jonsson, B., Aanes, K. J., Museth, J., Langdal, K. & Linløkken, A. 2003. Fisk og bunndyr i Rena og Glomma mellom Skjefstadfoss og Røros: en kunnskapsoversikt. NINA oppdragsmelding 802. 

Lorentsen, S.-H. 2003. Det nasjonale overvåkingsprogrammet for sjøfugl: resultater til og med hekkesesongen 2003. NINA oppdragsmelding 803. 

Andersen, O. & Kaltenborn, B. P. 2003. Overføring av vann fra Breiddalsmagasinet til Rauddalsmagasinet, Øvre Otta: konsekvenser for friluftsliv. NINA oppdragsmelding 804. 

Hesthagen, T. & Østborg, G. 2004. Utbredelse av ferskvannsfisk, naturlige fiskesamfunn og fisketomme vatn i Troms og Finnmark. NINA oppdragsmelding 805. 

Hesthagen, T., Kristensen, T., Rosseland, B. O. & Saksgård, R. 2004. Relativ tetthet og rekruttering hos aure i innsjøer med forskjellig vannkvalitet: en analyse basert på prøvefiske med garn og vannets syrenøytraliserende kapasitet (ANC). NINA oppdragsmelding 806. 

Rinde, E., Sloreid, S. E., Bakkestuen, V., Bekkby, T., Erikstad, L. & Longva, O. 2004. Modellering av utvalgte marine naturtyper og EUNIS-klasser: to delprosjekter under det nasjonale programmet for kartlegging og overvåking av biologisk mangfold. NINA oppdragsmelding 807. 

Stabbetorp, O. E. & Often, A. 2003. Kulturbetinget botanisk mangfold i grensetraktene i Sørøst-Norge. NINA oppdragsmelding 808. 

Anker-Nilssen, T. & Aarvak, T. 2004. Lundens populasjonsøkologi på Røst: status etter hekkesesongen 2003. NINA oppdragsmelding 809. 

Jensen, A. J., Johnsen, B. O., Berger, H. M. & Lamberg, A. 2004. Fiskebiologiske undersøkelser i Eidfjordvassdraget, Hordaland fylke 2003. NINA oppdragsmelding 810. 

Svarstad, H., Framstad, E., Yoccoz, N. G. & Tømmerås, B. Å. 2004. Tverrfaglig scenariobygging om natur og miljø. NINA oppdragsmelding 811. 

Heggberget, T. M. 2004. Kalking av sure vassdrag, re-etablering av oter, mink og vannspissmus: årsrapport 2002. NINA oppdragsmelding 812. 

Jensen, A. J., Finstad, B., Hvidsten, N. A., Jensås, J. G., Johnsen, B. O., Lund, E. & Holte, E. 2004. Fiskebiologiske undersøkelser i Auravassdraget: årsrapport 2003. NINA oppdragsmelding 813. 

Fauchald, P., Langeland, K. & Erikstad, K. E. 2004. Utbredelse av sjøfugl i Barentshavet: grunnlagsrapport for inngangsdata til Miljørettet Risikoanalyse for område C, Barentshavet. NINA oppdragsmelding 815. 

Hofton, T. H., Brandrud, T. E. & Bendiksen, E. 2004. Biologiske registreringer av 11 skogområder på Østlandet i forbindelse med pilotprosjektet "Frivillig vern av skog". NINA oppdragsmelding 816. 

Knudsen, R., Rikardsen, A., Kristoffersen, R., Sandring, S. & Siikavoupio, S. 2004. Registreringer av Gyrodactylus spp. på fiskesamfunnet i Signaldalselva og Kitdalselva i Troms 2003. NINA oppdragsmelding 817. 

Erikstad, L., Sloreid, S.-E. & Bakkestuen, V. 2004. Bruk av eksisterende kartdata (N50 og N250) for å karakterisere nedbørfelt og elvestrekninger. NINA oppdragsmelding 818. 

Tømmervik, H., Kastdalen, L., Bergersen, G., Brobakk, T., Gaare, E., Vikhamar, D. & Lieng, E. 2004. Kartlegging av reinbeiter i Forollhogna villreinområde. NINA oppdragsmelding 819. 

Heggberget, T. M. 2004. Kalking av sure vassdrag, re-etablering av oter, mink og vannspissmus: årsrapport 2003. NINA oppdragsmelding 821. 

Ugedal, O., Berger, H. M., Larsen, B. M. & Hoem, S. A. 2004. En Vurdering av produksjonspotensialet for anadrom fisk i Kvina. NINA oppdragsmelding 822. 

Strand, R. & Finstad, B. 2004. Smoltproduksjonsforsøk og utsettinger av laks i Halselva og Altaelva 2003. NINA oppdragsmelding 823. 

Larsen, B. M. 2004. Overvåking av elvemusling Margaritifera margaritifera i Norge: årsrapport 2002. NINA oppdragsmelding 824. 

Linnell, J. D. C., Landa, A., Andersen, R., Strand, O., Eide, N., Dijk, J. v. & May, R. 2004. Captive-breeding, population supplementation and reintroduction as tools to conserve endangered Arctic fox populationsin Norway: detailed proposal and progress 2001-2004. NINA oppdragsmelding 825. 

Lund, R. A., Johnsen, B. O. & Fiske, P. 2004. Fiskebiologiske undersøkelser i Surna 2003. NINA oppdragsmelding 826. 

Taugbøl, T., Andersen, O. & Grøndahl, F. A. 2004. Erfaringer med storruse til nærings- og kultiveringsfiske. NINA oppdragsmelding 827. 

Berger, H. M., Hesthagen, T., Fløystad, L., Jensås, J. G. & Hamstad, A. 2004. Fiskebestander i Ausetvatnet, Buan-Almovatnet og Liavatnet i Gråelvavassdraget i Nord-Trøndelag, med vekt på introduksjon av kanadarøye (Salvelinus namaycush). NINA oppdragsmelding 828. 

Systad, G. H., Strann, K.-B. & Frivoll, V. 2004. Biologisk mangfold: Sør-Varanger kommune. NINA oppdragsmelding 829. 

Bendiksen, E. 2004. Barskogsundersøkelser med hensyn til biologiske verdier iforbindelse med verneplan for Trillemarka - Rollag Østfjell. NINA oppdragsmelding 830. 

Saksgård, R. & Ugedal, O. 2004. Fiskeribiologiske undersøkelser i Hajeren og Øksneren. NINA oppdragsmelding 831. 

Saksgård, R. & Schartau, A. K. 2004. Kjemisk overvåking av norske vassdrag: elveserien 2003. NINA oppdragsmelding 832. 

Ugedal, O., Saksgård, L. M., Koksvik, J. I., Reinertsen, H., Thorstad, E. B., Hvidsten, N. A., Næsje, T. F., Jensen, A., Saksgård, R. & Blom, H. H. 2004. Biologiske undersøkelser i Altaelva 2003. NINA oppdragsmelding 833. 

Hilmo, O., Bruteig, I. E. & Wilmann, B. 2004. Terrestrisk naturovervåking: gjenkartlegging av epifyttvegetasjonen i Åmotsdalen og Lund 2001. NINA oppdragsmelding 834. 

Thorstad, E. B., Forseth, T., Økland, F., Aasenstad, I. & Johnsen, B. O. 2004. Oppvandring av radiomerket laks i Numedalslågen i 2003. NINA oppdragsmelding 835. 

Lund, R. A., Johnsen, B. O., Kvellestad, A. & Bongard, T. 2004. Fiskebiologiske undersøkelser i Daleelva i Høyanger 2003-2004. NINA oppdragsmelding 836. 

Østdahl, T., Andersen, J.-E. & Sandodden, S. 2004. Karakterisering av vannforekomster i Midt-Norge: inndeling i vannforekomster og klassifisering av områder med åpenbart god status. NINA oppdragsmelding 837. 

Strand, O., Gaare, E., Solberg, E. J. & Wilmann, B. 2004. Faggrunnlag for forvaltningen av villreinstammen på Hardangervidda. NINA oppdragsmelding 838. 

Framstad, E. 2004. Terrestrisk naturovervåking: markvegetasjon, epifytter, smågnagere og fugl i TOV-områdene, 2003. NINA oppdragsmelding 839. 

Tombre, I. M., Madsen, J., Bakken, J., Kristensen, P., Nicolaisen, P. I. & Røsshag, B. 2004. Gåsetrekket i Vesterålen og Nord-Trøndelag 2004: en evaluering av effekter av iverksatte tiltak. NINA oppdragsmelding 840. 

Hofgaard, A. 2004. Etablering av overvåkingsprosjekt på palsmyrer. NINA oppdragsmelding 841. 

Andersen, O., Nellemann, C., Eide, N. E. & Vistnes, I. 2004. Konsekvensutredning for vern og utredning for fyklesdelplan for Lomsdal-Visten: konsekvensutredning reindrift. NINA oppdragsmelding 842. 

Jordhøy, P. & Strand, O. 2004. Blefjell - hyttebygging og villrein. NINA oppdragsmelding 843. 

Andersen, O. & Aas, Ø. 2004. Forsvarets bruk av Glomma i Åmot som øvingsområde. Konsekvenser for friluftsliv. NINA oppdragsmelding 844. 

Walseng, B. & Often, A. 2004. Ferskvannsbiologiske undersøkelser i forbindelse med planlagte inngrep i Innervatnet, Brønnøy kommune. NINA oppdragsmelding 845. 

Jacobsen, K.-O. & Johnsen, T. V. 2004. 132 kV-kraftlinje mellom Hessfjorden og Fakken, Karlsøy kommune, Troms: konsenskvensutredning for fugl og annet dyreliv. NINA oppdragsmelding 846. 

Jacobsen, K.-O., Johnsen, T. V. & Tombre, I. M. 2004. Vindkraftverk på Fakken-Vannøya, Troms: konseskvensutredning for fugl og annet dyreliv. NINA oppdragsmelding 847. 

Hofgaard, A. 2004. Effekter av klimaendringer på biologiske/økologiske systemer: DNs overvåkingsdata - potensial og kunnskapsressurs. NINA oppdragsmelding 848. 

Sverdrup-Thygeson, A., Framstad, E. & Svarstad, H. 2004. Miljørevolusjon i skogen?: en evaluering av Levende Skog i sertifisering av norsk skogbruk. NINA oppdragsmelding 849. 

Tombre, I. M., Andersen, O., Erikstad, L., Frisvoll, V., Hofgaard, A., Sloreid, S. E., Strann, K.-B., Svestad, A. & Tømmervik, H. 2004. Båtsfjordfjellet vindpark: vurdering av konsekvenser for landskap, flora, fauna, friluftsliv, kulturminner og reindriftsnæring. NINA oppdragsmelding 850. 

Tombre, I. M., Andersen, O., Erikstad, L., Frivoll, V., Hofgaard, A., Sloreid, S. E., Strann, K.-B., Svestad, A. & Tømmervik, H. 2004. Basečearru vindpark: vurdering av konsekvenser for landskap, flora, fauna, friluftsliv, kulturminner og reindriftsnæring. NINA oppdragsmelding 851. 

Lorentsen, S.-H. 2004. Det nasjonale overvåkingsprogrammet for sjøfugl: resultater til og med hekkesesongen 2004. NINA oppdragsmelding 852. 

Bjørn, P. A., Finstad, B. & Kristoffersen, R. 2004. Registreringer av lakselus på laks, sjøørret og sjørøye i 2003. NINA oppdragsmelding 853. 

Aas, Ø., Hanssen, O. & Dervo, B. K. 2004. Evaluering: prosjektet Næringsutvikling og driftsplanlegging i utmark 2001-2004: sluttrapport. NINA oppdragsmelding 854. 

Bjerke, J. W., Strann, K.-B., Frivoll, V. & Bergersen, E. 2004. Konsekvensutredning for Andmyran vindpark i Andøy kommune, Nordland: berggrunn, vegetasjon, fugl og annet dyreliv. NINA oppdragsmelding 855. 

Bjerke, J. W. & Jacobsen, K.-O. 2004. Etablering av radom og vei ved Grøhøgda, Vardø kommune: botanisk og zoologisk undersøkelse. NINA oppdragsmelding 856. 

Jacobsen, K.-O. & Johnsen, T. V. 2004. Ornitologiske registreringer i Skipsfjorden, Vannøya, Troms. NINA oppdragsmelding 857. 

Hvidsten, N. A., Fiske, P. & Johnsen, B. O. 2004. Innsig og beskatning av Trondheimsfjordlaks. NINA oppdragsmelding 858. 

Taugbøl, T., Museth, J., Berge, O. & Borgerås, R. 2004. Ørret, harr og gjedde i Løpsjøen og Søndre Rena: undersøkelser før anlegg og militær aktivitet etableres. NINA oppdragsmelding 861. 

Johnsen, B. O., Lund, R. A. & Bekkey, T. 2004. Høyangeranleggene - konsekvensutredning. NINA oppdragsmelding 862. 

Bruteig, I. E., Hagen, D. & Wilmann, B. 2005. Program for terrestrisk naturovervaking: landsomfattande gjenkartlegging av epifyttvegetasjonen påbjørk i 2002. NINA oppdragsmelding 863. 

Hagen, D. 2005. Hjerkin PRO. Overvåking av pilotområder for tilbakeføring av terrenginngrep. NINA oppdragsmelding 864. 

Norsk institutt for naturforskning

NINA er en uavhengig stiftelse som forsker på natur og samspillet natur – samfunn.
Følg oss på: