Ekspertlister

Ekspertlister

NINAs eksperter svarer på spørsmål og gir kommentarer på mange forskningsområder. Finn tema i de alfabetiske listene, eller skriv inn tema eller navn i søkefeltet.

 

Ekspertliste

A

 • Abbor
 • Akvatisk økologi
 • Akvatiske økosystemer
 • Alger
 • Alkekonge
 • Alpin vegetasjon
 • Amfibier
 • Anadrom laksefisk
 • Andefugl
 • Antarktis
 • Arealbruk og arealinngrep
 • Arealforvaltning
 • Arealkonflikter
 • ARKO
 • Arktis
 • Arktisk økologi
 • Artsbestemmelse
 • Artsmangfold
 • Atferdsbiologi
 • Atferdsøkologi

 • B

 • Barn
 • Beitedynamikk
 • Beiteeffekter
 • Beiteskadeproblematikk
 • Beiteøkologi
 • Bekkerøye
 • Bestandsestimering
 • Bestandsovervåking
 • Bestandsregulering
 • Bestandsøkologi
 • Bevaringsbiologi
 • Bevaringsgenetikk
 • Bevaringsøkologi
 • Bever
 • Bibliotek
 • Bier
 • Bifangst
 • Biller
 • Biodiversitet
 • Biologisk mangfold
 • Biomangfoldkonvensjonen
 • Biomanipuleringer
 • Bioprospektering
 • Biostatistikk
 • Biosystematikk
 • Biotelemetri
 • Bistand
 • Bjørkemålere
 • Bjørkeskog
 • Bjørn
 • Bloggere ved NINA
 • Blyammunisjon
 • Bløtdyr
 • Boreale og subarktiske økosystemer
 • Boreonemoral skog
 • Botanikk
 • Bruk og vern
 • Bunndyr
 • Bymåker
 • Båtelfiske

 • C

 • CEDREN
 • CIENS
 • COAT
 • Cristin
 • CWD

 • D

 • Databaser
 • Dialogprosesser
 • DNN
 • Dragehode
 • DTBird
 • Dyreposisjoner

 • E

 • Edelkreps
 • Elfiske
 • Elg
 • Elgbrems
 • Elvemusling
 • Evolusjonsbiologi

 • F

 • Fallvilt
 • Fang og slipp
 • Ferdsel
 • Fisk
 • Fiske
 • Fiskepassasjer
 • Fisketurisme
 • Fjellrev
 • Fjellrype
 • Fjernmåling
 • Flom
 • Flora
 • Flått
 • Formidling
 • Fornybar energi
 • Forskningsinfrastruktur
 • Forurensning
 • Framsenteret
 • Fremmede arter
 • Friluftsliv
 • Fugl
 • Fugleradar
 • Fugletaksering TOV-E
 • Funcitree

 • G

 • Gaupe
 • Genbank
 • Genetikk
 • Geologisk mangfold
 • GIS
 • Gjedde
 • Gjørs
 • Grevling
 • Grønn infrastruktur
 • Grågås
 • Gyrodactylus
 • Gås

 • H

 • Habitatmodellering
 • Handlingsplaner for art og naturtyper
 • Hardangervidda
 • Hare
 • Harr
 • Havert
 • Havhest
 • Havørn
 • Hjort
 • Hjortevilt
 • Hjorteviltportalen
 • Horisont 2020
 • HR
 • Hubro
 • Humler
 • Hybridisering
 • Hytte
 • Hønsefugl
 • Hønsefuglportalen

 • I

 • Ims
 • Innlandsfisk
 • Insekter og edderkoppdyr
 • Insektutbrudd
 • Instituttpolitikk
 • IPBES

 • J

 • Jakt
 • Jaktfalk
 • Jerv

 • K

 • Kalklindeskog
 • Kanadagås
 • Karpe
 • Karplanter
 • Kartografi
 • Kilenot
 • Kjevelapper
 • Klima
 • Klimaendringer
 • Klimatiltak
 • Kommunikasjon
 • Konfliktkartlegging
 • Kongeørn
 • Konnektivitet
 • Konsekvensutredninger
 • Koraller
 • Kortnebbgås
 • Kraftledninger
 • Krepsdyr
 • Kulturlandskap
 • Kvalitetledelse
 • Kvitkinngås
 • Kyst og hav
 • Kystlynghei

 • Bestillngsskjema_MaurINorge
  Bestillingsskjema