News

NINA news

Sjeldent hekkefunn på Svalbard
16. juli 2009

Svartand er for første gang siden 1905 funnet hekkende på Spitsbergen.

Mer lakselus i Hardangerfjorden
8. juli 2009

Undersøkelser NINA med samarbeidspartnere har foretatt i Hardangerfjorden viser økende påslag av lakselus på sjøørret i løpet av sommeren. Dette samsvarer med høyere sjøtemperatur, og kan medføre økt stress og dårligere overlevelse for sjøørreten.

Fugl og fisk i samme båt?
7. juli 2009

På oppdrag fra miljøvernmyndighetene og i samarbeid med Fiskeridirektoratet og Norges Fiskarlag jobber NINA med å kartlegge i hvilken grad bifangst av sjøfugl påvirker sjøfuglbestandene.

Permafrosten tiner i Norge
6. juli 2009

Overvåking viser at palsmyrene i Norge forandres som en følge av klimaendringer. Økende temperatur og mer nedbør gjør at permafrosten tiner og at utbredelsen av palsmyr minker. Nye overvåkingsdata fra Ferdesmyra i Finnmark dokumenterer raske endringer de siste årene. Hele tre fjerdedeler av palsene er blitt borte siden1970-tallet.

Avlsprogrammet kan redde fjellreven
6. juli 2009

Fjellreven i Norge er kritisk truet og vi antar at det finnes bare 50 voksne fjellrev igjen. De siste 15 åra har bestandene på Dovre og Hardangervidda dødd ut, og bare bestanden i Børgefjell er stabil. Avlsprogrammet har vist at fjellreven kan få fram valper i fangenskap, og at overlevelse ved utsetting er høyere enn forventet.

Hvordan vurdere truete naturtyper?
2. juli 2009

På oppdrag fra Artsdatabanken har NINA utviklet et kriteriesett for vurdering av truete naturtyper. Dette kan brukes til å rødliste naturtyper på lik linje med arter, og vil være et viktig redskap for å forvalte naturen i henhold til den nye naturmangfoldloven. Det er planlagt å ta disse kriteriene i bruk for å vurdere truete norske naturtyper innen sommeren 2010.

Search for articles
News archive

Archive

Norwegian Institute for Nature Research

NINA is an independent foundation for nature research and research on the interaction between human society, natural resources and biodiversity.
Follow us on: