News

NINA news

Klimaendringer påvirker reinens adferd
12. februar 2009

Cand. scient. Bård-Jørgen Bårdsen vil fredag 13. februar offentlig forsvare PhD-avhandlingen: "Risk sensitive reproductive strategies: the effect of environmental unpredictability". Denne avhandlingen forklarer hvordan reinsdyr kan håndtere negative klimatiske hendelser på vinteren ved å endre sin atferd. For rein, som mange andre dyr som lever i et miljø med store sesongsvingninger, er det viktig å stå rustet til vinteren med store kroppsreserver.

Overvåking av jerv i Sverige og Norge
9. februar 2009

NINA har utarbeidet en rapport som sammenligner overvåkingen av ynglehi hos jerv i Sverige og Norge i 2008. Rapporten påpeker behovet for enhetlig bruk av vurderingskriterier og gir anbefalinger for hvordan man kan oppnå dette.

NINA med i nytt forskningssenter for miljøvennlig energi
4. februar 2009

Olje og energiminister Terje Riis-Johansen offentliggjorde onsdag 4. februar at CEDREN blir ett av de nye forskningssentra for miljøvennlig energi.

Naturindeks for Norge
2. februar 2009

NINA har ledet arbeidet med å utvikle en metode for å måle tilstanden i norsk natur. Naturindeksen måler tilstanden ved å se på bestandsendringer i arter. Metoden er testet ut i Midt-Norge, og erfaringene skal benyttes til å framstille naturindeks for hele Norge i løpet av 2010.

Search for articles
News archive

Archive

Norwegian Institute for Nature Research

NINA is an independent foundation for nature research and research on the interaction between human society, natural resources and biodiversity.
Follow us on: