News

NINA news

Bli kjent med de norske rovdyrene
30. juni 2015

Visste du at vi har 15 landlevende rovpattedyr i Norge? Enkelte av dem er sky og et sjeldent syn, mens andre er vanlige arter til og med i byene. Lær mer om rovdyrene i Artsdatabankens informasjonstjeneste «Arter på nett».

Overfiske av torsk påvirker biodiversitet
29. juni 2015

Kraftig torskefiske kan endre resten av fiskesamfunnet. Det viser ny forskning ledet av Norsk institutt for naturforskning (NINA). Forskerne fant at mengden torsk i havet på østkysten av Canada hadde stor effekt på det biologiske mangfoldet.

Longyearbyens geologi – en reise i jordklodens historie
29. juni 2015

Bergartene på Svalbard er en tidsmaskin som kan ta deg med flere hundre millioner år tilbake i tid. Det kan gi grunnlag for å etablere verdens nordligste geopark.

Hule eiker: Biomangfoldborger
26. juni 2015

Visste du at vi i en gammel eik kan finne flere levende individer enn det bor mennesker i Oslo by?

Samarbeid for å øke kunnskapen om truet europeisk kreps
25. juni 2015

Europeiske krepsearter er i dag truet på grunn av krepsepest og ødeleggelser av leveområdene. Sammen med tsjekkiske forskere skal NINA bidra til mer effektiv bevaring av kreps i Europa.

Flere vil samarbeide om gåsjakt
22. juni 2015

En spørreundersøkelse gjort i Nord-Trøndelag viser at flere ønsker å organisere jakten på gås over flere eiendommer. Det er noe som vil bidra til en mer effektiv jakt.

Forvaltningssuksess på kortnebbgås
18. juni 2015

Den Svalbard-hekkende bestanden av kortnebbgjess har vært i kraftig vekst siste tiår. På rekordtid har bestanden nå blitt redusert til det vedtatte nivået.

Dyrepåkjørsler på jernbanen
17. juni 2015

Voksende bestander og økt trafikk forklarer mye av økningen i dyrepåkjørsler de siste 20 årene. Men foreløpig vet vi for lite om effekten av avbøtende tiltak, slår forskere fra NINA fast i ny rapport. 

Usaklige beskyldninger fra Norske Sjømatbedrifters Landsforening (NSL)
16. juni 2015 NINA avviser beskyldninger fra fagsjef Frode Reppe i NSL.
Forskere setter fokus på artsmangfoldets oaser
15. juni 2015

I Norge gir noen få sjeldne naturtyper husly til haugevis av sjeldne arter. Visste du for eksempel at en sjettedel av alle norske plantearter finnes på 1 km² rundt Oslofjorden?

Smaker sei som har spist laksepellets forskjellig fra annen sei?
12. juni 2015

Lunsjen på NINA-huset var onsdag satt opp som et eksperiment for å undersøke hva som smaker best av sei fisket nær oppdrettsanlegg og sei fisket lenger unna.

Ny rapport fra Vitenskapelig råd for lakseforvaltning
8. juni 2015

Status for norske laksebestander i 2015.

Lar elevene følge hver sin sjøørret
5. juni 2015

Barneskoleelever i Sogn har i vår vært med forskere på å merke sjøørret.

 Klimatilpasning på naturens premisser
4. juni 2015

Mange naturtyper er sårbare for klimaendringer og klimatilpasningstiltak. Men naturens egne økosystemtjenester kan også i stor grad bidra til klimatilpasning.

Search for articles
News archive

Archive

Norwegian Institute for Nature Research

NINA is an independent foundation for nature research and research on the interaction between human society, natural resources and biodiversity.
Follow us on: