Nyheter

 

Økende turisme påvirker truet sjøfugl

Publisert: 28. september 2018
Tekst: Inger Haugen

Naturbasert turisme øker i omfang og det blir viktig å finne en balanse mellom næring og vern. En studie fra NINA viser hvordan forstyrrelser som følge av økt turisme har negativ effekt på hekkesuksess hos truede sjøfuglarter på Hornøya.

Økende turisme påvirker truet sjøfugl
Lomvi med unge. Foto: Tone Kristin Reiertsen/NINA.

 

Naturturisme på tur opp

Naturbasert turisme er en økende næring på verdensbasis. At folk får oppleve naturen på nært hold gjør at blir de mer bevisste på hvor viktig det er å ta vare på den. Videre kan naturbasert turisme være svært viktig for lokalsamfunnet.

Dessverre kan disse verdiene lett komme i konflikt med verneformålet ved at dyrelivet utsettes for forstyrrelser. For sjøfugler er det godt kjent at forstyrrelser fra mennesker kan ha negative effekter på overlevelse.

Dermed blir spørsmålet om naturbasert turisme ofte et spørsmål om bærekraft og balanse. En avveining må gjøres mellom det som er bra for naturen og det som er bra for det lokale næringslivet.

Fugleturismen til Hornøya i Vardø kommune øker i omfang. Forskere i NINA har fått i oppgave å finne ut i hvilken grad turisme påvirker sjøfuglene. Studien har pågått over tre år og sammenligner hekkesuksess i uforstyrrede områder med områder nært etablerte turstier. Resultatene viser at økt turisme sammenfaller med lavere hekkesuksess; det betyr at økt ferdsel kan ha vært for belastende og dermed har hatt innvirkning på sjøfuglenes evne til å fø opp unger.

 

Usynlige effekter av menneskelig forstyrrelse

De ulike fugleartene på Hornøya tåler ulik mengde forstyrrelser. I studien har man sett på både lomvi, krykkje og toppskarv.

-Det som er en akseptabel mengde for én art kan være skadelig for en annen så her har det vært viktig å inkludere flere arter i studien, sier Tone Kristin Reiertsen, forsker ved NINA.

Effekt av forstyrrelser er ikke alltid lette å observere. I tillegg til den direkte forstyrrelsen fra turisme hvor man ser at fugler blir skremt og flyr vekk, kan forstyrrelser påvirke sjøfugl på to mer «usynlige» måter som er langt mer alvorlig på sikt. For det første gjør forstyrrelser fuglene kronisk stresset.

-Selv om det ikke vises direkte på fuglen så kan den ha økt hjertefrekvens og økt stressnivå. For fugler som har egg eller unger kan kostnaden med å forlate reiret være for stor til at den velger å flykte, men det å forbli i en stressende situasjon har like fullt også en kostnad. Dette kan føre til nedsatt almenntilstand og dermed økt dødelighet både for unger eller voksne fugler, sier Reiertsen

For det andre er det slik at ferdselen hindrer fuglene i å etablere reirplasser og utvide hekkeområdet på en naturlig måte.

-Begge disse måtene begrenser bestandens evne til å vokse, enten ved at bestanden går tilbake på grunn av at flere fugler dør, eller at de får færre tilgjengelige steder å hekke, forklarer Reiertsen.

 

Viktig fuglefjell

Så mange som åtte av de ti vanligste sjøfuglartene på Hornøya er oppført i Norske rødliste for arter, og øya er et naturreservat. Det vil si at fuglefjellet ligger under den strengeste formen for vern etter naturmangfoldloven fordi det blir ansett som svært viktig og sårbar natur.

Hornøya er lett å besøke og huser mange arter som det attpåtil er lett å komme tett innpå med kamera. Dermed har øya blitt et svært attraktivt reisemål for naturinteresserte turister og tv-selskaper. Hornøya fikk ekstra publisitet i 2016 i NRKs produksjon av tv-serien «Fuglefjellet».

 

Ras ga ny innsikt om sjøfuglenes preferanser

I 2017 førte et steinras til at en tursti måtte stenges av midt i turistsesongen. Dermed ble området fredet for ferdsel med oppsiktsvekkende resultater. Både lomvi og lunder begynte straks å benytte seg av stien som et potensielt nytt hekkeområde.

-Dette viser tydelig at menneskelig ferdsel i fuglefjellet hindrer fuglene i å etablere reirplasser og utvide hekkeområdet på en naturlig måte, sier Reiertsen.

En avstengt sti ble raskt tatt i bruk av lomvi for blant annet parring. Foto: Frida Marie Omma Jørgensen.

 

Lav hekkesuksess og økt turisme

År med spesielt lav hekkesuksess viste seg å sammenfalle med år med høyt trykk av turister.

-Den mest populære perioden for å besøke fuglefjellet er rett etter at ungene klekkes. Dette er også den tiden fuglebestanden er mest sårbar. Med det omfanget turismen til Hornøya har hatt de siste tre årene, er det allerede for mye for fuglene som hekker her, avslutter Reiertsen.

 

Les rapporten: Effektstudie av turisme på sjøfugl. Hvordan påvirker ferdsel hekkende sjøfugl på Hornøya?

Kontakt: Tone Kristin Reiertsen

 

 

Skriv ut
Søk etter nyheter
Nyhetsarkiv

Archive

Norsk institutt for naturforskning

NINA er en uavhengig stiftelse som forsker på natur og samspillet natur – samfunn.
Følg oss på: