Nyheter

 

Klimaendringer påvirker reinens adferd
12. februar 2009

Cand. scient. Bård-Jørgen Bårdsen vil fredag 13. februar offentlig forsvare PhD-avhandlingen: "Risk sensitive reproductive strategies: the effect of environmental unpredictability". Denne avhandlingen forklarer hvordan reinsdyr kan håndtere negative klimatiske hendelser på vinteren ved å endre sin atferd. For rein, som mange andre dyr som lever i et miljø med store sesongsvingninger, er det viktig å stå rustet til vinteren med store kroppsreserver.

Overvåking av jerv i Sverige og Norge
9. februar 2009

NINA har utarbeidet en rapport som sammenligner overvåkingen av ynglehi hos jerv i Sverige og Norge i 2008. Rapporten påpeker behovet for enhetlig bruk av vurderingskriterier og gir anbefalinger for hvordan man kan oppnå dette.

NINA med i nytt forskningssenter for miljøvennlig energi
4. februar 2009

Olje og energiminister Terje Riis-Johansen offentliggjorde onsdag 4. februar at CEDREN blir ett av de nye forskningssentra for miljøvennlig energi.

Naturindeks for Norge
2. februar 2009

NINA har ledet arbeidet med å utvikle en metode for å måle tilstanden i norsk natur. Naturindeksen måler tilstanden ved å se på bestandsendringer i arter. Metoden er testet ut i Midt-Norge, og erfaringene skal benyttes til å framstille naturindeks for hele Norge i løpet av 2010.

Søk etter nyheter
Nyhetsarkiv

Archive

Norsk institutt for naturforskning

NINA er en uavhengig stiftelse som forsker på natur og samspillet natur – samfunn.
Følg oss på: