Nyheter

 

Tause fuglefjell - en fotografisk tidsreise
18. mars 2024

Er vi blitt endringsblinde? Forskerne har sammenlignet gamle og nye bilder av fuglefjell langs kysten, og på disse før/etter-bildene ser vi tydelig de dramatiske endringene.

Naboer om sommeren velger ulikt om vinteren
8. mars 2024

Forskere undersøkte forskjeller i diett og områdebruk til lunder og krykkjer fra Røst utenfor hekkesesongen. Ved hjelp av sporingsdata og analyse av fjærprøver fra fuglene har de gjort funn som avslører at selv fugler av samme art fra samme koloni kan velge ulike strategier når de forlater hekkeplassen.

Trekkende sjøfugler utnytter vinden
15. januar 2024

SEATRACK-data brukt til å studere sammenhengen mellom Nord-Atlanterens vindsystem og sjøfuglenes trekkruter.

Ny indikator for sjøfuglbestandenes tilstand
4. januar 2024

Ny indikator kan være starten på en mer helhetlig og forvaltningsrelevant måte å vurdere tilstanden til marine miljøer på.

Ny kunnskap om teistens næringssøk
24. oktober 2023

Med mål om å finne ut hvilke beiteområder som er viktige for teist (Cepphus grylle) langs kysten har forskere i SEAPOP undersøkt næringssøk og habitatbruk til teist ved tre ulike hekkelokaliteter. Selv om det var ulikheter i beiteadferd og habitatbruk mellom lokalitetene var det én faktor som fremstod som aller viktigst.

For sjøfuglene er havvind best langt til havs
12. oktober 2023

Jo lenger fra land vi bygger ut havvind, jo bedre for sjøfuglene. Det viser et kart Norsk institutt for naturforskning (NINA) har laget for å beskrive effekten vindturbiner til havs vil ha på sjøfugl.

SEAPOPs årsbrosjyre oppsummerer 2022
24. august 2023

SEAPOPs årlige utgivelse «Sjøfugl i Norge» sammenfatter de viktigste resultatene fra forsknings- og overvåkingsarbeidet som forskerne i SEAPOP har gjennomført på sjøfugl foregående år. Den beskriver de siste estimatene for bestandsutvikling, hekkesuksess og voksenoverlevelse og presenterer årsakssammenhenger som kan forklare trendene forskerne ser i bestandene ut fra studier de har gjennomført.

Forskere teller reir for å ta temperaturen på influensaen
28. juli 2023

NINA-forskere organiserer telling av krykkjereir i kolonier langs kysten av Troms og Finnmark. Resultatene skal brukes til å måle hvordan fugleinfluensaen påvirker bestanden av den truede måkearten.

Det haster med å samle inn død fugl for å redde krykkja
26. juli 2023

Forskere er bekymret for hvordan utbruddet av fugleinfluensa vil påvirke bestanden av den allerede utrydningstruede krykkja. Det viktigste tiltaket nå er å samle inn død fugl før trekket starter.

Ny vurdering av kvikksølvnivåene og helserisikoen hos arktiske sjø- og vadefugler
24. mai 2023

Kvikksølv er kjent for å ha skadelig effekt på dyrelivet, og mengden kvikksølv i økosystemet øker som følge av menneskelige utslipp. I en ny studie har forskerne undersøkt kvikksølvnivåene blant 36 arktiske sjø- og vadefugler, og vurdert helserisikoen knyttet til kvikksølvnivåene.

Erfarne fotografer forstyrret fuglene mest
9. mai 2023

Erfarne fuglefotografer var mer villige til å bryte grenser for å komme nær målet enn vanlige fugleturister og erfarne fuglekikkere. Det viser en studie fra Hornøya i Finnmark.

Krykkjehotell fungerer med hell
2. mai 2023

Tilrettelagte plasser for sjekking, hekking og klekking kan redde krykkja fra å dø ut. Den sterkt truete måkefuglen ser ut til å trives når den kan ta inn på egne hotell i byer og tettsteder.   

Ny studie sammenligner endringer i hekketidspunkt for 51 sjøfuglbestander i Nord-Atlanteren
28. mars 2023

Å gjennomføre en vellykket hekkesesong er essensielt for å føre genene videre, men klimaendringer kan gjøre timingen av hekking mer krevende. Data fra flere lokaliteter SEAPOP overvåker er nå inkludert i en stor studie som undersøker om det er samvariasjon i hvordan sjøfuglene justerer hekkefenologien sin – det vil si hekkingens timing.

Reproduksjon reduserer lundenes overlevelse ved høy alder
6. mars 2023

Tilbakegang for bestander med lav ungeproduksjon kan bremses noe av at de voksne lever lenger.

Urbane krykkjer har kommet for å bli
27. februar 2023

Krykkja trekker mot folk som en respons på de store miljøendringene ved kysten. Kanskje kan byene bli redningen for en art som står i fare for å forsvinne? Forskere ved NINA går vitenskapelig til verks for å finne løsninger for sameksistens mellom krykkjer og mennesker.

Havørn øker trykket på sjøfuglbestandene
23. januar 2023

Overvåking over fire tiår viser at økt predasjon fra rovfugler kan bli tungen på vektskålen for sjøfugler som allerede sliter.

Er det stormene som tar livet av sjøfuglene?
21. oktober 2022

Ved hjelp av et omfattende sett med sporingsdata for fem sjøfuglarter i Nord-Atlanteren, og en modell for energiforbruk, har forskere studert hvordan kraftige vinterstormer kan påvirke sjøfuglsamfunnet og i ytterste konsekvens føre til massedødsfall.

Hvordan unngår vi at måkene risikerer livet i nota?
17. oktober 2022

Jakten på silda kan føre til at overivrige måker fanges i nota og drukner. Hva kan gjøres for å hindre at det skjer? Forskerne ønsker nå å finne løsninger på problemet.

Slik kan toppskarvenes beitehabitat forutsies
18. mai 2022

En ny studie åpner muligheter for bedre forvaltning av havområder som har avgjørende betydning for en av våre mest karakteristiske sjøfugler.

Fiskere, forskerne trenger dere!
2. mai 2022

Tonnevis med plast flyter rundt verdenshavene og truer sjøfugl, fisk og andre dyr. Nå ønsker forskerne hjelp fra fiskere til å kartlegge plast i havet og hvordan plastavfall påvirker sjøfuglene.

Søk etter nyheter
Nyhetsarkiv

Archive

Norsk institutt for naturforskning

NINA er en uavhengig stiftelse som forsker på natur og samspillet natur – samfunn.
Følg oss på: