Nyheter

 

Har lært mye om gaupe og jerv i nord
18. desember 2015

Sju år med forskning på gaupe og jerv i Troms og Finnmark har lært forskerne i Norsk institutt for naturforskning (NINA) mye om rovdyrene, hvor mange rein de tar, og hvordan forvaltningen av artene fungerer i disse fylkene.

Norge har god kunnskap om store rovdyr
17. desember 2015 Vi har i dag veldig mye kunnskap om de store rovdyrene i Norge, men det er fortsatt kunnskapshull som bør tettes. Det er hovedkonklusjonen i en ny rapport fra Norsk institutt for naturforskning (NINA).
Reparerer naturens egen karbonfanger
16. desember 2015 Myra kan bli en viktig hjelper for å oppnå målene i den nye klimaavtalen fra Paris. Nå settes et storstilt restaureringsarbeid i gang for å reparere noen av de mange ødelagte myrene våre.
Norges ukjente ferskvannsfauna
11. desember 2015

Forskere fra NINA har kartlagt dyrelivet i dammer, tjern og innsjøer over hele landet. Resultatet er intet mindre enn 14 nye norske hoppekrepsarter, flere av dem er også nye for vitenskapen. 

Forener krefter i tverrfaglig forskningssenter
4. desember 2015

Forskningsmiljøene går sammen i et nytt forskningssenter på biodiversitet og økosystemtjenester i Trondheim. Ny tverrfaglig kunnskap skal bidra til å stanse tapet av arter og naturtyper i Norge og internasjonalt.

Hvitkinngåsa i tekst og bilder
1. desember 2015

Gåseforsker Ingunn Tombre og forfatter Kirsti Blom tar oss med på hvitkinngåsas utrolige reise, fra overvintringsområdene i Skottland til hekkeområdene på Svalbard.

Øst og vest skiller lag om ulven
23. november 2015

Et par år etter at et ulvepar slo seg ned i Østmarka like ved Oslo, er byens innbyggere fortsatt like positive til ulv. På motsatt side av marka har imidlertid oppfatningene gått i betydelig mer negativ retning i kommunene Enebakk og Rælingen.

Vern om dine fiskevann – registrer fremmed fisk!
13. november 2015

Spredning av fisk i vann og vassdrag har resultert i at lokale fiskebestander har blitt nærmest utryddet flere steder. Forskere fra NINA oppfordrer publikum til å melde fra om spredning av fisk.

Velkommen til lansering av boka «Midt i flokken»!
10. november 2015 I 50 000 år har mennesker og villrein levd i tett relasjon med hverandre. Nå har vi for første gang anledning til å ta en titt inn i villreinens personlige fotoalbum.
Fant laksens pubertetsgen
5. november 2015


Ett enkelt gen spiller en helt sentral rolle for om en laks går opp i elva for å gyte som smålaks eller storlaks. Nå har forskere funnet genet og avslørt dets hemmelighet.

Fremmede arter på fremmarsj
4. november 2015

I 2014 ble 17000 tonn trær og busker med jord importert til Norge. Med dem kom også tusenvis av ubudne gjester.

 Etterlyser trafikkdrepte Oslo-rever
29. oktober 2015

WANTED! Forskere frir til publikum i håp om å få undersøkt flere av de revene som årlig blir drept i Oslo-trafikken.

Har tallfestet antall rømt oppdrettslaks i Namsenvassdraget
22. oktober 2015

For første gang har forskere nå kunnet tallfeste hvor mange oppdrettslaks det er i Namsenvassdraget. Det gir ny innsikt i hva som er mulig av tiltak.

Bli bedre kjent med øyenstikkerne
13. oktober 2015

Visste du at vi har intet mindre enn 50 ulike øyenstikkere i Norge? Du kan lese mer om hver og en av dem i Arter på nett.
 

Økt hogst fordrer økt skogvern og mer miljøhensyn
7. oktober 2015

Mindre enn én prosent av skog som både er rik på viktige miljøverdier og har høy sannsynlighet for å bli hogd, er sikret ved vern. Dette er et av resultatene i en ny rapport der forskere fra NINA og NMBU har sett på hva som kan skje dersom vi øker hogsten med 50% fra dagens nivå. 

Tiltak som hjelper elvemusling sikrer godt miljø i elvene
6. oktober 2015

NINA har laget helhetlige tiltaksplaner for elvemuslingen i to elver i Oppland. Det kan flere enn elvemuslingen tjene på.

NINA-forsker valgt inn i Akademiet for yngre forskere
30. september 2015

Av 160 søkere til det nyopprettede Akademiet for yngre forskere ble bare 20 tatt opp. NINA -forsker Ingeborg Palm Helland er en av dem.
 

NINA-forskere på programmet til Naturdatas viltkonferanse
29. september 2015 5. og 6. november går Naturdatas viltkonferanse av stabelen på Værnes. Der vil NINA-forskere holde foredrag om både rype og elg.
Lus har trolig gitt økt dødelighet hos sjøørret og laks
23. september 2015

Fremdriftsrapporten fra den nasjonale lakselusovervåkingen viser at det er mye lus i noen av områdene langs norskekysten. Det har trolig gitt økt dødelighet både hos sjøørret og laks.

Har du sett fjellrev?
22. september 2015

Oppfordrer fjellfolk til å melde fra om observasjoner av denne sjeldne karen. 

Søk etter nyheter
Nyhetsarkiv

Archive

Norsk institutt for naturforskning

NINA er en uavhengig stiftelse som forsker på natur og samspillet natur – samfunn.
Følg oss på: