Nyheter

 

Unike dyrebilder fra NINAs viltkamera
30. desember 2014

Vi ønsker en fortsatt god jul, og et vilt nytt år med NINAs viltkamerabilder.

Oppsummerer årets lakselusovervåking
22. desember 2014

Årets resultater fra den nasjonale overvåkingen av lakselus viser at  det meste av laksesmolten langs norskekysten har kommet seg ut av fjordene uten for høye lusebelastninger. I Romsdal og Namsen var laksen noe mer utsatt, spesielt sent utvandrende smolt. Infeksjonsnivået på sjøørret økte utover sommeren og har sannsynligvis skadet mange lokale sjøørretstammer i 2014.

Reinsdyr kan stoppes av vei på julaften
22. desember 2014

Hadde julenissens reinsdyr vært ekte, så er det ikke sikkert at julegavene dine ville kommet fram i år. Ekte reinsdyr kan nemlig ikke fly, og lar seg stoppe av juletrafikken over fjellet.

Rovdyrene er tilbake i Europa
18. desember 2014

De var nesten utryddet, men de store rovdyrene er på vei tilbake til et tett befolket Europa. Deres leveområder har blitt oppstykket og europeerne flere, men rovdyrene synes å ha tilpasset seg sin nye hverdag.

Humlene klatrer oppover i fjellet
17. desember 2014

Fjellhumlene er noen skikkelige tøffinger og kan fly som små kanonkuler gjennom lufta over lange avstander både i sludd og gråvær. Nå er et humlebol funnet rekordhøyt til fjells.

Kongens fortjenstmedalje til Karl Baadsvik
16. desember 2014

Karl Baadsvik har blitt tildelt Kongens fortjenestmedalje for sitt pionerarbeid på flere områder innenfor oppbygging av kunnskapen om norsk natur. 

Villmarkspreget skog har store biologiske verdier
15. desember 2014

En ny studie dokumenterer for første gang at det er store biologiske verdier i villmarkspregede skogområder. Samtidig fjerner regjeringen beskyttelsen av disse områdene og gir offentlig støtte til veibygging i uberørte områder.

Rømt oppdrettslaks i elvene høsten 2013
15. desember 2014

Innslaget av rømt oppdrettslaks i norske elver høsten 2013 var i gjennomsnitt 18 % i 33 elver undersøkt av NINA og Veterinærinstituttet. Dette er blant de høyeste gjennomsnittsverdiene som er registrert på 2000-tallet, men skiller seg ikke signifikant fra de siste årene når de samme elvene er med i testen.

Klimaendringer skaper stress for plantene
9. desember 2014

Meteorologene varsler at vi trolig får en mild vinter i år. Det er dårlig nytt for flere enn skiløperne. 

 Tidlig varsling av rømt oppdrettsfisk er viktig for effektiv utfisking
1. desember 2014

NINA foreslår defor i sin høringsuttalelse til Nærings- og fiskeridepartementet at det etableres et overvåkings- og varslingssystem i sjøen for effektiv utfisking av oppdrettslaksen før den gyter.  

Åkersvika uvurdelig for artsmangfoldet i Mjøsa
28. november 2014

Variasjonen i vannstand i Åkersvika har stor betydning for både fiskevandringa og artsmangfoldet i Mjøsa. Det er viktig kunnskap å ta med seg når E6 skal utvides.

Kravstor småblank
27. november 2014

Kartlegging viser at småblank er mer utbredt enn tidligere antatt. Den stiller også større krav til leveområdene. 

Elvemusling forteller om tilstanden i elvene
26. november 2014

Resultatene fra overvåkningen av elvemusling i Åelva i Nordland og Oselva i Hordaland er godt nytt for den nyttige og sårbare rødlistearten – og for elvene.

Utsetting av ørret bidrar ikke til bedre fiske
24. november 2014

Utsetting av ørret bidrar i liten grad til bedre fiske i regulerte elver. I stedet bør innsatsen fokuseres på å bedre forholdene for villfisk.

Verdensnyhet oppdaget på Vestlandet
20. november 2014

En flunkende ny soppart er oppdaget i almeskogen på Vestlandet. Nykomlingen er en kresen krabat som kun vokser på den rødlistete almekullsoppen.

Jaktundersøkelse om kortnebbgås
19. november 2014

Ny spørreundersøkelse skal finne ut hvordan grunneiernes rolle i forvaltningen av gås kan styrkes.

Framsenterets formidlingspris for 2014 gikk til NINA-forsker
14. november 2014

Seniorforsker Karl-Birger Strann har i mange år utmerket seg som en allsidig forskningsformidler. Under årets Framdag ble han belønnet med pris.

Mindre lav og mose i plantefelt med sitkagran
10. november 2014

Ny studie viser at det er betraktelig mindre lav og mose i plantefelt med sitkagran, enn i felt med vanlig gran. Heldigvis kan mye bli bedre med tynning. 

Hvorfor dør humlene?
6. november 2014

Horder av døde humler under blomstrende lindetrær i sommer har vakt både bekymring og undring. Hvorfor dør egentlig disse humlene? Teoriene er mange, men foreløpig mangler vi sikre svar.

Åpen dataflyt gir bedre beslutningsprosesser
6. november 2014

Eksemplene er mange, men prinsippet om deling av data er det samme: Norsk-indisk samarbeidsprosjekt viser hvordan tilgang til biodiversitetsdata kan bidra til bedre beslutningsprosesser. 

Søk etter nyheter
Nyhetsarkiv

Archive

Norsk institutt for naturforskning

NINA er en uavhengig stiftelse som forsker på natur og samspillet natur – samfunn.
Følg oss på: