Nyheter

 

Norsk-russisk samarbeid gir ny kunnskap om livet i ferskvann og brakkvann på Svalbard
30. mars 2016 Norske og russiske forskere har funnet seks arter av småkreps på Svalbard som ikke tidligere har vært registrert i dette området. Enkelte av artene har sannsynligvis etablert seg på Svalbard, fordi været er blitt varmere som følge av klimaendringene.
God oversikt over jaktbart småvilt, men også noen kunnskapshull
17. mars 2016

For første gang har vi statusoversikt over alle jaktbare småviltarter i Norge samla i ett dokument. NINA har sammenstilt data for til sammen 16 pattedyrarter og 37 fuglearter fra en rekke forskjellige kilder. Av disse er henholdsvis 9 og 6 arter betegnet som fremmede arter.

Har merket åtte villrein
17. mars 2016

Norsk institutt for naturforskning (NINA) har på få dager merket til sammen åtte villrein og merkinga er ferdig i Setesdalsheiene og Nordfjella for i år. Alt har gått bra under merking, men det ble ved ett tilfelle funnet en rein i dårlig forfatning, som senere døde. Denne er sendt til obduksjon hos Veterinærinstituttet.

Starter merking av villrein
14. mars 2016

På oppdrag fra mange ulike oppdragsgivere starter Norsk institutt for naturforskning (NINA) i disse dager merking av villrein i Nordfjella, Setesdalsheiene og på Hardangervidda. Merking av én rein gjør det mulig å følge hele flokker, og målet er å hente inn verdifull kunnskap om villreinens livsbetingelser.

Gåsevakta
9. mars 2016

Han kom dit for å arbeide med datakryptering på en flystasjon. Nå bruker Johnny Bakken mesteparten av livet sitt til to ting; dirigere kor og telle gjess. I Vesterålen er det nok av begge deler.

Hjortevilt på nett
8. mars 2016

Hjortedyrene er siste tilskudd til informasjonsportalen Arter på nett. Her finner du plansjer, tekst, bilder, film og annen informasjon om norske arter og artsgrupper.

Åpen grunnlendt kalkmark – før, nå og i framtida
7. mars 2016

Artsmangfoldet i åpen grunnlendt kalkmark rundt Oslofjorden er godt kartlagt i løpet av de siste årene. Ved hjelp av flyfoto har forskerne også sett på den historiske utviklingen, for å danne seg et bilde av hvordan endringene påvirker artsmangfoldet over tid. Denne kunnskapen kan hjelpe oss til å bevare denne sjeldne naturtypen for framtida. 

Søk etter nyheter
Nyhetsarkiv

Archive

Norsk institutt for naturforskning

NINA er en uavhengig stiftelse som forsker på natur og samspillet natur – samfunn.
Følg oss på: