Nyheter

 

Småblank: Norges sjeldneste biologiske mangfold?
25. april 2014

Småblank, eller namsenblank, har en spesiell økologi og genetikk og et levesett som skiller seg helt fra alle andre laksebestander. I det mangfoldet som tilsammen utgjør arten laks, er småblanken en unik enhet som er uerstattelig. 

Surere hav forstyrrer fiskens utvikling og atferd
24. april 2014

Økt CO2-innhold i havvann påvirker fiskehjernen. Det kan få betydning for fiskens utvikling og atferd. 

Hule eiker skal overvåkes
24. april 2014

Hule eiker er viktige leveområder for mange insekter, sopp og lav, men det blir stadig færre av dem fordi de hugges vekk eller dør. Nå starter et nytt overvåkingsprogram som skal gi en oversikt over problemet.

Nasjonal spørreundersøkelse om barn og natur
23. april 2014

Det er en alminnelig oppfatning at barn leker mindre i naturen og i nærmiljøet. En omfattende spørreundersøkelse blant 3160 foreldre gir et bilde av barns bruk av ulike uteområder i dag.

 
Forskervettregel: Meld fra om du ser lemen i påska!
16. april 2014

Står vi foran et nytt lemenår? Kan disse smågnagerne ha klart seg gjennom denne værmessig noe uvanlige vinteren? Det er det virkelige påskemysteriet forskerne nå grunner over. 

Tallfester tap til rovdyr i Trøndelag
9. april 2014 Jerv som tar fra null til tre rein på en måned, gauper som tar fra to til elleve rein på en måned, og ei gaupe med 4200 kvadratkilometer som leveområde. Det er noen av funnene som Norsk institutt for naturforskning (NINA) har gjort så langt ved hjelp av GPS-sendere i Trøndelag.
Landsdekkende fugleovervåking endelig på plass
9. april 2014

De første resultatene fra det landsdekkende nettverket for overvåking av fugl i Norge viser betydelige bestandsendringer for en rekke av våre fuglearter. 

Overvåkingsprogram for villaks
8. april 2014

Overvåking av villaksens sjøoverlevelse i Norge i framtida – hvor og hvordan? NINA har utarbeidet et forslag til overvåkingsprogram.

NINA overtar driften av Hjorteviltportalen
8. april 2014

Fra og med i dag overtar Norsk institutt for naturforskning (NINA) drift- og redaktøransvar for Hjorteviltportalen. 

 

Vegetasjon i utmark endres
7. april 2014 Nitrogenforurensning kan føre til at dagens areal med lyngarter blir redusert. Endringer i vinterklima vil også påvirke sammensetningen av arter. Jo lengre nord, jo mer sårbart er økosystemet.
Statoils gassanlegg på Melkøya påvirker ikke vegetasjon og jord etter syv års drift
4. april 2014

NINAs overvåking viser ingen varige vegetasjonsendringer som kan settes i sammenheng med utslipp fra petroleumsanlegget på Melkøya. Forskerne fant heller ikke forhøyet innhold av tungmetaller i planter og jord. 

Søk etter nyheter
Nyhetsarkiv

Archive

Norsk institutt for naturforskning

NINA er en uavhengig stiftelse som forsker på natur og samspillet natur – samfunn.
Følg oss på: