Nyheter

 

Flere jerver fører til økt tap av lam
20. juni 2024

En ny studie fra NINA har dokumentert det mange antar; når antall jerver i et område går opp, så øker også tapene av lam i beitelagene i området. Hiuttak av voksen jerv reduserte tapene de første ett til to årene etterpå, mens lisensjakt ikke hadde en slik effekt lokalt.

Vi gratulerer Eirik Aasmo Finne med fullført doktorgrad!
19. juni 2024

Doktorgradsarbeidet har vært en del av prosjektet EMERALD – som undersøker hvilken rolle vegetasjon har i klimasystemet, og videre hvordan klimamodeller kan forbedres.

NINAs årsmelding 2023
18. juni 2024

Endringsblindhet er et godt uttrykk. Marihøna på forsida av årets årsmelding er lett å se, lett å telle og kjent av alle. Men hva om antallet marihøner og andre insekter gradvis reduseres, og det blir litt færre av dem for hvert år?

Hvordan påvirker trafikklyssystemet for havbruk arbeidet med å oppnå målene satt i kvalitetsnorm for villaks?
17. juni 2024

Styringsgruppen for vurdering av lakseluspåvirkning inviterer til digitalt informasjonsmøte om ny rapport.

Gjess, vi møtes i Tromsø!
14. juni 2024

Arter som krysser landegrenser, trenger grenseløs kunnskap og forvaltning. Derfor møtes eksperter på gjess i Tromsø.

Nå er det klart hvem som blir de fire nye forskningsdirektørene i NINA
11. juni 2024

NINA har blitt en stor bedrift, det krever en sterkere organisering og flere lederressurser. Vi har derfor opprettet fire nye forskningsdirektørstillinger som skal lede hvert sitt overordnete område med ulik geografisk tilhørighet.

Samme art på samme øy påvirkes ulikt av klimaendringene
5. juni 2024

På få tiår har det blitt tre ganger så mange svalbardrein ved Longyearbyen, mens kystreinen 15 mil unna ved Ny-Ålesund blir færre. Hvorfor?

Spørreundersøkelse om artsmangfold – vi trenger svar fra deg!
3. juni 2024

Svar på en liten spørreundersøkelse om artsmangfoldet i Norge i forbindelse med evaluering av Artsprosjektet, og hjelp oss å evaluere og forbedre Artsprosjektet!
 

Nytt nordisk samarbeid for å redde fjellreven
31. mai 2024

Norge, Sverige og Finland styrker samarbeidet over landegrensene for å redde fjellreven. Nytt er at svenskene skal samle DNA fra fjellrev med samme metode som i Norge.

Bidrar flytting til at flere rådyrkalver overlever slåtten?
29. mai 2024

Hvert år dør mange rådyrkalver under slåtten, men hva slags effekt har det å flytte dem? I sommer merkes opp til 30 rådyrkalver med GPS-sendere, for å undersøke hva som skjer med kalvene etter de er flyttet ut av enga.

Kan syk oppdrettslaks være en trussel for villaksen i Trøndelag?
29. mai 2024

Forskere frykter smitte fra syk oppdrettslaks på rømmen kan ramme den allerede truede villaksen, som nå skal opp i elvene for å gyte.

Dafna Gilad disputerer med oppgave om hvordan framtidens energisystemer vil påvirke naturen
28. mai 2024

Hvordan vil framtidens energisystemer i Norge påvirke naturmangfoldet? Det har Dafna Gilad sett nærmere på i doktorgradsarbeidet sitt.

Fjellrevfødsel fanget på film
23. mai 2024

For første gang har NINA-forskere fått opptak en fjellrev som føder. Nå kan både de og du følge valpene direkte via webkamera fra avlsstasjonen for fjellrev.

Ny kunnskap skal bidra til framtidens rypeforvaltning
22. mai 2024

Forskere, forvaltere og brukere sammen om nytt rypejakt-forsøk på Finnmarkseiendommen.

Gjess og gress; hva kan bidra til å redusere gås-landbruk konflikten?
14. mai 2024

Utfordringene med gjess som beiter på landbruksarealer kan være betydelig for mange gårdbrukere. Rett miks av gressfrø kan bøte på skadene.

Med småkreps i verktøykassa kan vi avsløre vannkvaliteten
13. mai 2024

Nytt verktøy bruker dyreplankton til å fortelle om mengden næringsstoffer i vannet.

Milde vintre er dårlig nytt for insektene
2. mai 2024

Mengden av insekter har gått ned i Norge de siste fire årene. Været ser ut til å påvirke insektene, som foretrekker kalde og snørike vintre.

NINA and Hydro Energy team up for biodiversity
30. april 2024

NINA assesses status and implementation gaps of performance standards and no net loss commitments, in relation to energy sector developments in Norway.  

Astrid Raunsgard disputerer med oppgave om villaks
24. april 2024

Hva er årsaken til at laks blir kjønnsmoden på forskjellige tidspunkt? Og hvilke konsekvenser har det? Det har Astrid Raunsgard undersøkt i doktorgradsarbeidet sitt.

Seminar om naturregnskap
22. april 2024

Hva er naturregnskap? Hva skal vi med det? Og hvordan lage naturregnskap? CIENS ved NINA arrangerer seminar om naturregnskap 24. april. Veldig mange er allerede påmeldt, men det er fortsatt mulig å delta digitalt!

Søk etter nyheter
Nyhetsarkiv

Archive

Norsk institutt for naturforskning

NINA er en uavhengig stiftelse som forsker på natur og samspillet natur – samfunn.
Følg oss på: