Nyheter

 

Dialog og brukermedvirkning – Dialogseminar som grunnlag for FoU-prosjekt på villrein og menneske
24. april 2009

På forespørsel fra Direktoratet for naturforvaltning arrangerer NINA 22.-24.april et dialogseminar på Norsk Villreinsenter, Hjerkinn. Seminaret skal legge grunnlaget for et FoU-prosjekt om effekter og konsekvenser av menneskelig inngrep og ferdsel i Snøhettaområdet i forhold til villrein.

Småblank i Namsen – enestående i Europa
23. april 2009

Småblanken er en liten laks som lever hele livet i ferskvann i den delen av Namsen som den sjøvandrende laksen ikke når. NINA har med støtte blant annet fra Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk (NTE) gjort en gjennomgang av tilstanden til denne helt spesielle elvestasjonære laksen.

Søk etter nyheter
Nyhetsarkiv

Archive

Norsk institutt for naturforskning

NINA er en uavhengig stiftelse som forsker på natur og samspillet natur – samfunn.
Følg oss på: