Nyheter

 

Rekordår for fjellreven
29. desember 2011 Med 40 ynglinger, over 300 valper og reetablering i nye fjellområder har 2011 vært et rekordår for den truede fjellreven. Antallet voksne individer i Norge har nå trolig passert 100 individer.
Hvor mye mat trenger sjøfuglene?
22. desember 2011

En internasjonal forskergruppe har funnet en global fellesnevner for sammenhengen mellom sjøfuglers hekkesuksess og mattilgang. I dag publiseres resultatene i prestisjefylte Science.

God Jul
22. desember 2011 NINA ønsker alle ei riktig god jul og et godt nytt år.
Mye lakselus i 2011
15. desember 2011 I enkelte områder med mye oppdrett har infeksjonstrykket fra lakselus på vill laksefisk forverret seg i år sammenlignet med i fjor.
Gaupeforskning gir viktige svar på vanskelige spørsmål
9. desember 2011

Langvarig gaupeforskning har gitt oss viktig kunnskap som kan redusere konflikten mellom utmarksbasert husdyrproduksjon og rovvilt. NINA-forsker John Odden forsvarte i dag sin doktoravhandling “The ecology of a conflict: Eurasian lynx depredation on domestic sheep”, ved Norges tekninsk naturvitenskapelige universitet (NTNU).

Kraftsamling for villrein i Setesdalsheiene
8. desember 2011 I en ny NINA-rapport er det utpekt seks geografiske fokusområder for den framtidige arealforvaltningen i villreinområdene i Setesdal.
Prognosemodell for gaupebestanden i Norge
8. desember 2011 NINA-forskere har i samarbeid med kollegaer i Sverige utviklet en modell for å beregne gaupebestandens utvikling fram i tid. Modellen blir beskrevet i en fersk NINA-rapport.
Setter søkelyset på bifangst av sjøfugl
5. desember 2011 En tverrfaglig forskergruppe fra NINA har sett nærmere på bifangst i fem ulike norske kystfiskerier. Resultatene presenteres i en fersk rapport.
Stort forskningssamarbeid om laks
5. desember 2011 Et nytt stort prosjekt finansiert av Forskningsrådet skal forsterke kunnskapen om hvordan rømt oppdrettslaks påvirker villaksen.
Framtidas havnivå
2. desember 2011 - Springfloa under ekstremværet "Berit" er et forvarsel om hva som kan være normalt havnivå om 50-100 år.
Redder hubro fra grilling
25. november 2011 Forskere fra NINA og SINTEF er i ferd med å løse en miljømessig uheldig sak for nettselskapene. Samtidig kan de fjerne en av årsakene til strømutfall.
NINA får gode skussmål
18. november 2011 Forskningsrådet gjennomførte i 2011 en evaluering av norsk biofagforskning med fokus på vitenskapelig kvalitet og relevans. NINA kommer svært godt ut av evalueringen.
Årets hekkesesong preget av hekkesvikt og bestandsreduksjoner for mange sjøfugl
15. november 2011 Ferske tall fra sjøfuglovervåkingen viser at også hekkesesongen 2011 var preget av hekkesvikt og bestandsreduksjoner for mange sjøfuglarter.
Resultatene styrker mønsteret fra de fire foregående årene og gir en rekke indikasjoner på at tilstanden i havet for tiden ikke er til sjøfuglenes beste. Tverrfaglig forskning er nødvendig for å avdekke de bakenforliggende årsakene til de store endringene vi ser i de norske sjøfuglsamfunnene.
Konsekvensvurdering for sjøfugl i Sør-Norge
3. november 2011 NINA har nylig gjennomført en tverrsektoriell konsekvensvurdering for de viktigste sjøfuglbestandene i norsk del av Nordsjøen og Skagerrak. Undersøkelsen er publisert i NINA Rapport 733 og inngår som grunnlagsrapport til det pågående arbeidet med en helhetlig forvaltningsplan for dette området.
Jostein Skurdal ny forskningssjef i NINA Lillehammer
2. november 2011 Jostein Skurdal kommer fra stillingen som Avdelingsdirektør for forskning og bibliotek ved Høgskolen i Oslo og Akershus. Han har doktorgrad innen økologi fra Universitetet i Oslo. Tirsdag 1.november startet han som ny forskningssjef i NINA Lillehammer.
Avslører gaupas hemmeligheter i nord
31. oktober 2011

Forskning på gaupe i nord gir oss ny og viktig kunnskap om samspillet mellom rovvilt og tamrein.

Vurderer verdien av norsk natur
28. oktober 2011

Miljøverndepartementet oppnevner i dag et ekspertutvalg om verdien av økosystemtjenester. Signe Nybø, assisterende forskningssjef ved NINA, er et av utvalgsmedlemmene.

Laks og elvemusling i kunstige vassdrag
26. oktober 2011 To nye prosjekter vil sette sitt preg på aktivitetene på NINA Forskningsstasjon på Ims i tida framover. Mer bærekraftige lakseutsettinger i regulerte vassdrag, og elvemuslinger som forbedrer vannkvaliteten, skal bli resultatet.
Ursikade påvist i Norge
24. oktober 2011

Det første bekreftede funnet av sikaden Asiraca clavicornis i Nord-Europa er gjort i en sørvendt helling i Telemark.  

Krepsepestbærende signalkreps i Sør-Trønderlag
20. oktober 2011 NINA og Veterinærinstituttet har avslørt godt etablerte bestander av signalkreps i Hemne kommune.
Søk etter nyheter
Nyhetsarkiv

Archive

Norsk institutt for naturforskning

NINA er en uavhengig stiftelse som forsker på natur og samspillet natur – samfunn.
Følg oss på: