Nyheter

 

Norsk oppdrettslaks rømmer til Sverige

Publisert: 17. desember 2021
Tekst: Camilla Næss

Ny studie viser at rømt oppdrettslaks fra Norge gyter i vassdrag på den svenske vestkysten og krysser seg med lokale villaksbestander.

Norsk oppdrettslaks rømmer til Sverige
Når rømt oppdrettslaks og villaks gyter til samme tid og i samme elv blandes gener fra rømt fisk inn i den lokale bestanden – det kan gi konsekvenser for avkommets overlevelse og reproduksjon. Foto: Rune Muladal

Rømt oppdrettslaks er en av de største truslene mot villaksbestandene i Norge. Oppdrettslaks som forviller seg opp i norske elver og gyter kan gi uønskede krysninger mellom villaks og oppdrettslaks (hybrider). Oppdrettslaks er avlet fram med tanke på rask vekst og forsinket kjønnsmodning, egenskaper som er fordelaktige i matproduksjon. I elvene er det andre forhold som rår, og hybrider med gener fra både vill og oppdrettet laks er dårligere tilpasset det lokale miljøet enn villaks.

Genetisk innkrysning fra rømt oppdrettslaks er dokumentert i mange norske villaksbestander, og følges nøye gjennom et nasjonalt overvåkingsprogram. Resultatene fra en ny studie tyder på at den genetiske påvirkningen fra oppdrettslaks trolig forekommer i like stor grad langs den svenske vestkysten.

– Vi vet at oppdrettslaks kan vandre langt fra anlegget de har rømt fra, og funnene er derfor ikke særlig overraskende. Men dette er første gang vi faktisk dokumenterer at det skjer, sier Sten Karlsson, seniorforsker i NINA.

Oppdrettsgener i svenske vassdrag

Forskere fra NINA og Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) har samlet inn prøver fra fem svenske lakseelver på den svenske vestkysten. Både fra voksen fisk med mistenkelig opphav, og tilfeldige stikkprøver blant ungfisk. Fiskens genetiske opphav ble deretter analysert ved hjelp av metoder som NINA har utviklet. I samtlige elver fant forskerne at laksen har gener som stammer fra rømt oppdrettslaks. 

Det finnes rundt 20 lakseførende vassdrag langs den svenske vestkysten. Mange av disse elvene er små og sårbare for genetisk påvirkning fra rømt oppdrettslaks. Foto: Erik Degerman

Det finnes rundt 20 lakseførende vassdrag langs den svenske vestkysten. Mange av disse elvene er små og sårbare for genetisk påvirkning fra rømt oppdrettslaks. Foto: Erik Degerman

– Vi har lenge mistenkt at oppdrettslaks fra Norge også søker seg opp i vassdrag langs vestkysten av Sverige og gyter. Nå har vi fått bekreftet mistankene og ser behovet for mer overvåking også her, sier Stefan Palm, forsker ved SLU.

Funnene illustrerer hvor viktig det er å kartlegge omfanget av innkrysning fra rømt oppdrettslaks, ikke bare i Norge, men i hele utbredelsesområdet til villaks. 

– Med felles innsats over landegrensene kan vi forhindre videre negative konsekvenser for villaksen, sier Karlsson.      

  Kartet viser villaksbestander langs den svenske vestkysten. Prøver til studien ble samlet inn fra 1=Örekilsälven, 2=Göta älv, 3=Viskan, 4=Ätran, 5=Lagan, 6=Rönne å

Kartet viser villaksbestander langs den svenske vestkysten. Prøver til studien ble samlet inn fra 1=Örekilsälven, 2=Göta älv, 3=Viskan, 4=Ätran, 5=Lagan, 6=Rönne å

Les artikkel:
Genetic evidence of farmed straying and introgression in Swedish wild salmon populations Aquaculture Environment Interactions

Kontakt: Sten Karlsson

Skriv ut
Søk etter nyheter
Nyhetsarkiv

Archive

Norsk institutt for naturforskning

NINA er en uavhengig stiftelse som forsker på natur og samspillet natur – samfunn.
Følg oss på: