Nyheter

 

Oter drukner i fiskeredskaper

Publisert: 11. mai 2020
Tekst: Camilla Næss

Utilsiktet bifangst i fritidsfisket forstyrrer den naturlige reetableringen av oterbestanden i Norge.

Oter drukner i fiskeredskaper
For at oter skal kunne etablere seg på Sørlandet må bifangst i fritidsfisket reduseres. Foto: Arild Landa

På 1980-tallet var oteren så godt som utryddet i Norge. Men etter totalfredningen i 1982 har bestanden gradvis tatt seg opp igjen og spredt seg langs kysten til Vestlandet. Her har imidlertid den videre bestandsveksten sørover bremset opp, utilsiktet bifangst i fritidsfisket er trolig en viktig årsak.

– Skal vi lykkes med å reetablere oterbestanden i Norge må bifangst i fritidsfisket reduseres, sier Arild Landa, seniorforsker i NINA. 

Landa har over flere år samlet inn døde otere (fallvilt) i Hordaland. I et flertall av tilfellene skyldes dødsårsaken drukning i garn og ruser. Dette er redskaper som benyttes i fritidsfiske på grunt vann, i de samme områdene oteren vanligvis jakter. Oteren tiltrekkes av småfisk som svømmer rundt i rusene, går inn i fangstkammeret og finner ikke veien ut igjen.

Etterlyser forvaltningstiltak

Det er vanskelig å angi nøyaktige tall for slik bifangst. Til tross for registreringsplikt er mørketallene store, og seks av ti otere som havner i fiskeredskaper blir ikke rapportert til de lokale myndighetene. Oter står oppført som sårbar på norsk rødliste, og disse funnene viser at omfanget er så stort at det mest sannsynlig påvirker bestandsutviklingen.

– Mens Miljødirektoratet har overordnet ansvar for sårbare arter forvaltes fiskeriene av Fiskeridirektoratet, dermed faller oteren forvaltningsmessig mellom to stoler. For en mer effektiv håndtering av bifangst bør det etableres en plattform for å styrke kommunikasjonen mellom direktoratene, sier Landa.

Å sette fiskeredskapen dypere enn 15 meter kan i stor grad redusere bifangst av oter. Men det er også behov for å utvikle fiskeredskaper med effektive otersperrer, uten at det går på bekostning av fangsten. Foreløpig vil det mest effektive tiltaket være å forby ruser rettet mot store fiskearter som torsk og sei.

Reetablering av oterbestanden kan også være en rimelig og effektiv måte å restaurere fuglelivet i skjærgården på: Oteren kan ta rotta på minken.

Kontaktperson: Arild Landa 

Les mer:

Bycatch in local fishery disrupts natural reestablishment of Eurasian otter in western Norway.

Omfattande bifangst av oter i fiskereiskap - Fylkesmannen i Vestland har bidratt i finansiering av studien.

Registrer oterfunn og oterobservasjoner
Oterfallviltprosjektet skal gi en bedre oversikt over den norske oterbestanden. Du kan bidra ved å registrere oterobservasjoner eller levere inn døde otere.

Arter på nett: oter

Skriv ut
Søk etter nyheter
Nyhetsarkiv

Archive

Norsk institutt for naturforskning

NINA er en uavhengig stiftelse som forsker på natur og samspillet natur – samfunn.
Følg oss på: