Nyheter

 

Lakselus kan ha vært bestandsreduserende
20. desember 2012

Resultatene fra overvåkingen av lakselus på vill laksefisk i 2012 viser at det er sannsynlig at lakselus har bestandsreduserende effekt på sjøørret langs store deler av norskekysten, men også på laks enkelte steder.

Harebestanden på vei ned
18. desember 2012 Jaktstatistikken viser at det stadig skytes færre harer i Norge. I følge en ny NINA-rapport gjenspeiler statistikken en faktisk nedgang i harebestanden. Klimaendring, predasjon og konkurranse fra hjortevilt er mulige årsaker til nedgangen.
Har kartlagt artsmangfoldet i regnskogen
13. desember 2012

Et internasjonalt team på 102 forskere har kartlagt det biologiske mangfoldet i en tropisk regnskog. Dermed har de også funnet nøkkelen til å besvare et av menneskehetens eksistensielle spørsmål: Hvor mange arter finnes det på jorda? 

Ærfuglen med eget krimarkiv
12. desember 2012

Hvor lenge husker ærfuglen? Lengre enn du tror, den har sitt eget krimarkiv. Hvis reirene blir plyndret en sesong reduserer ærfuglen produksjonen av unger i årene etter.
 

Både oppdrett og miljøforhold avgjør lakselusinfeksjon på vill sjøørret
11. desember 2012 En studie basert på sju års overvåkningsdata konkluderer med at risiko for lakselusinfeksjon på sjøørret øker med smittepress fra lakseoppdrett, i tillegg til økt saltholdighet og vanntemperatur. Dermed er lakslusinfeksjon på villfisk relatert både til menneskeskapte forhold, i form av lakseoppdrett, og til naturgitte forhold. Studiet viser også at det er behov for å øke omfanget av den nasjonale overvåkinga av lakselus på villfisk.
Risiko ved humleimport
21. november 2012

Utenlandsk mørk jordhumle som innføres og brukes i norske veksthus vil fortrenge stedegne humler. NINAs risikovurdering tilrår stans i innførselen.

Prisvinnende forskere
19. november 2012

Framsenterets formidlingspris og forskningspris 2012 gikk til henholdsvis Audun Rikardsen og Jarle Bjerke.

Felles nordisk innsats gir nye løsninger for biodiversitets- og økosystemforskning
19. november 2012

De nordiske landene arbeider nå sammen med å utrede mulighetene for å realisere en nordisk E-Science infrastruktur for biodiversitets- og økosystemforskning.

Dokumenterer stor lakseluseffekt på villaksbestander
7. november 2012 En studie av 8 elver i Irland og 2 i Norge i perioden 1996-2008 viser at lakselus påfører villaks dødelighet. Dødelighet er beregnet ut fra gjenfangst av merket smolt.
Åpning av Miljøprøvebanken
6. november 2012

I dag åpner den nasjonale Miljøprøvebanken i CIENS i Forskningsparken i Oslo. Miljøprøvebanken tar vare på prøver som gjør det mulig å spore opp miljøgifter vi i dag ikke vet noe om.

Krysning av oppdrettslaks og villaks i Namsen
6. november 2012 NINA har analysert villaks og rømt oppdrettslaks i Namsen med nye genetiske markører som er utviklet for å skille mellom oppdrettslaks og villaks.
Norske rovdyr
22. oktober 2012

Kjetil Bevanger med ny faktabok om norske rovdyr. 

Jakt på kortnebbgås i Norge har internasjonal betydning
18. oktober 2012 For første gang i europeisk forvaltning av trekkende vannfugl er det satt et bestandsmål. Jakt blir et sentralt virkemiddel.
Milde vintre ødelegger livsvilkår
5. oktober 2012 En ny studie  viser at lengre perioder med mildvær i vinterhalvåret har store negative effekter på både mus og rein i Arktis.
Temarapport om lakselus
4. oktober 2012 Vitenskapelig råd for lakseforvaltning publiserer egen temarapport om lakselus.
Fremdeles mye lakselus
1. oktober 2012 Også i sommer har det vært svært høyt infeksjonspress fra lakselus i ytre deler av Hardanger-, Sogne- og Trondheimsfjorden. Dette rammer særlig sjøørreten som oppholder seg i fjordene og langs kysten på denne tiden.
Godt eller dårlig treff?
1. oktober 2012 Skuddet faller, du ser at du treffer, men elgen løper videre. Hvor langt løper en elg som er dødelig truffet? Når må du innse at dyret er skadeskutt og iverksette tiltak?
Hjorten krymper og blir mindre produktiv
1. oktober 2012

Hjorten er i dag 10-15 % lettere enn den var i starten av 1990-tallet. Over 20 års overvåking av elg, villrein og hjort er oppsummert i en ny NINA-rapport.

 

Fjellreven takler magre tider
28. september 2012 Få fødte fjellrever i det fri. Det er resultatet av lite lemen i fjellet i år, men fjellreven er flink til å tilpasse seg dårlige tider.
Norge kan få en sekretariatsfunksjon for det internasjonale Naturpanelet
26. september 2012 Norge – med de biologiske fagmiljøene i Trondheim i førersetet – kan bli vertskap for en sekretariatsfunksjon for kapasitetsbygging under det internasjonale Naturpanelet.
Foreslår felles overvåking av gaupe og jerv
7. september 2012 Flere NINA-forskere har bidratt i et arbeid med å utvikle felles overvåking av gaupe og jerv i Norge og Sverige.
Datadugnad for naturens mangfold
4. september 2012 - Har du samlet inn og tilrettelagt miljø- og biodiversitetsdata? Da ønsker vi å vite om det, sier Frank Hanssen, prosjektleder for LifeWatch Norge.
Hjorten truer styvingstrær
27. august 2012 Eldgamle, kulturskapte lauvtrær og tilhørende rødlistearter trues av store hjortebestander på Vestlandet.
Forsker på barn og natur
13. august 2012 Stadig flere studier indikerer at barn er mindre ute i naturen, og at innholdet i barns naturopplevelser er annerledes enn før. Ikke minst er det mye som tyder på at de voksne spiller en mer aktiv og førende rolle i barns kontakt med natur.
Miljøvernministeren på gaupekontroll
30. juli 2012 Det skandinaviske forskningsprosjektet på gaupe, Scandlynx, hadde nylig med miljøvernminister Bård Vegard Solhjell ut på kontroll av merket gaupe i Porsanger.
Avmagret rein blir rovdyrmat
23. juli 2012 For mange rein på beitene i Finnmark gir mange små og svake dyr som lett blir tatt av rovdyr.
Hekketrøbbel for grågås kan påvirke jakta
19. juli 2012 En ujevn hekkesesong for grågås i Midt-Norge kan være dårlig nytt for jegerne i regionen. Noen steder kan jegerne måtte speide langt etter nye kull mens det andre steder vil være flere eldre ikke-hekkende gjess som tar til vingene når jakta starter.
Mer laks og kraft i Kvina?
26. juni 2012

Kan produksjonen av laksesmolt i Kvina økes samtidig som det blir hentet ut mer kraft fra elva? Det har forskerne sett nærmere på.

En unik stifinner
25. juni 2012

CEDREN har utviklet et unikt, GIS-basert verktøy for å finne den optimale traseen for framtidige kraftlinjer.

Gir deg Norges første humlehefte
25. juni 2012 Norsk institutt for naturforskning (NINA) har laget et hefte som skal gjøre det lettere å kjenne igjen humlearter i norsk natur.
Mye lakselus
21. juni 2012

De første resultatene fra årets overvåking av lakselus langs norskekysten indikerer at det er mye lus i fjordene langs deler av Vest- og Midt-Norge.

Toppskarven på Sklinna sliter
20. juni 2012

Ferske resultater fra årets sjøfuglovervåking viser at hekkebestanden av toppskarv på Sklinna nå teller rundt 1500 par. Det innebærer en tilbakegang på 30 % fra i fjor.

Hvordan påvirker fang-og-slipp laks?
19. juni 2012

Forsker på fang-og-slipp: Fanger du en merket laks i Otra, Orkla, Gaula, Verdalselva eller Lakselva kan du heve 500-1000 kroner.

Hvordan står det til med villaksen?
14. juni 2012

Årsrapporten for 2012 fra Vitenskapelig råd for lakseforvaltning er klar.

 

Nytt press på kraft og miljø
12. juni 2012 Verden trenger mer fornybar energi som erstatning for fossile kilder. Det vi har igjen av urørt natur blir satt under press. CEDRENs nye prosjekt skal skaffe nytt datagrunnlag og avklare begreper for industri og forvaltning.
Storaure i Femund og Isteren
7. juni 2012

Overvåking av storaure i Femund og Isteren de siste 30 år presenteres i en ny NINA-rapport.

 

Aktive dunvær og varmere klima gunstig for ærfugl
6. juni 2012 En gruppe forskere har sammenlignet to ærfuglbestander på Svalbard for å se på effekten av predatorkontroll og klima på bestandsutvikling. I en ny NINA-rapport viser de at ærfuglen på Svalbard drar fordel av aktive dunvær og et varmere klima.
No er det atter fjellrev på Hardangervidda
4. juni 2012

Ein ung fjellrev har vandra frå Jämtland i Sverige til Hardangervidda i Sør-Noreg. Der har han slått seg saman med ei tispe som vart satt ut på Finse i regi av Avlsprogrammet for fjellrev. Det er no stor spaning knytt til om dei får kvalpar.

ALTER-Net: Europe’s biodiversity research network
2. juni 2012 Finske SYKE (The Finnish Environment Institute) overtar driftsansvaret av ALTER-Net etter NINA. Jiska van Dijk avslutter samtidig sin periode som koordinator og overlater stafettpinnen til Sanna-Riikka Saarela. Van Dijk fortsetter som strategisk rådgiver innen ALTER-Net. 
Laks og lidenskap
1. juni 2012 NRK og ut.no sender direkte fra bredden av Gaula fredag 1. juni kl 20:00-23:00
Ny kunnskap kan redde Fossekallen
22. mai 2012

Småkraftverk utfordrer fossekallen. Men ny kunnskap og enkle tiltak gir gode muligheter for nasjonalfuglen å leve side om side med kraftverkene.

 

Retter feil i laksefisketall
8. mai 2012

NINA og UMB har oppdaget feil i estimater i prosjektet Laks og Verdiskaping i Trondheimsfjorden (LOVIT), og retter opp dette ved å utgi korrigerte versjoner av to berørte rapporter.

 

Norske havørner hekker i Irland
2. mai 2012 Havørnene som ble gjeninnført til Irland i samarbeid med NINA hekker for første gang i år. Dette er det første dokumenterte hekkeforsøket på øya på mer enn 100 år.
Vil skogen innta Arktis?
24. april 2012

Skoggrensen i Nordområdene forventes å trekke lenger nord i takt med varmere klima. Ny forskning viser imidlertid at sammenhengen mellom klimaendringer og forskyving av skoggrensen ikke er så enkel som antatt.

Valuation of Ecosystem Services from Nordic Watersheds - From awareness raising to policy support?
19. april 2012 New report provides an overview of economic valuation methods of ecosystem services from watersheds in the Nordic countries.
Gåsa trekker spesialister til Steinkjer
16. april 2012

Ledende gåseforskere fra hele verden samles til konferanse på Steinkjer. Bestandsutvikling, tiltak for landbruk og jaktforvaltning står sentralt på programmet.

 

Bli bedre kjent med humla
13. april 2012

Pollinerende insekter har en særdeles viktig funksjon i naturen. Et «humlesamarbeid» mellom Artsdatabanken, NINA og Hageselskapet gir økt kunnskap om de pollinerende insektene i Norge.

Fjellrev i påskefjellet
5. april 2012 Norsk institutt for naturforskning oppfordrer alle til å melde ifra om observasjoner av fjellrev.
Naturen kan ordne opp selv
3. april 2012 Utslipp av klimagasser gjør at vi i framtiden trolig vil få mer nedbør, oversvømmelser, løsmasseskred og jorderosjon. Nå viser forskning at vi kan begrense omfanget av slike hendelser ved å ta vare på viktige økosystemtjenester.
Bra for laksen i Numedalslågen
29. mars 2012

Nytt reglement for vannføring er gunstig for laksen i Numedalslågen. Det viser en ny rapport fra NINA.

 

12
Søk etter nyheter
Nyhetsarkiv

Archive

Norsk institutt for naturforskning

NINA er en uavhengig stiftelse som forsker på natur og samspillet natur – samfunn.
Følg oss på: