Nyheter

 

Har lært mye om gaupe og jerv i nord
18. desember 2015

Sju år med forskning på gaupe og jerv i Troms og Finnmark har lært forskerne i Norsk institutt for naturforskning (NINA) mye om rovdyrene, hvor mange rein de tar, og hvordan forvaltningen av artene fungerer i disse fylkene.

Norge har god kunnskap om store rovdyr
17. desember 2015 Vi har i dag veldig mye kunnskap om de store rovdyrene i Norge, men det er fortsatt kunnskapshull som bør tettes. Det er hovedkonklusjonen i en ny rapport fra Norsk institutt for naturforskning (NINA).
Reparerer naturens egen karbonfanger
16. desember 2015 Myra kan bli en viktig hjelper for å oppnå målene i den nye klimaavtalen fra Paris. Nå settes et storstilt restaureringsarbeid i gang for å reparere noen av de mange ødelagte myrene våre.
Norges ukjente ferskvannsfauna
11. desember 2015

Forskere fra NINA har kartlagt dyrelivet i dammer, tjern og innsjøer over hele landet. Resultatet er intet mindre enn 14 nye norske hoppekrepsarter, flere av dem er også nye for vitenskapen. 

Forener krefter i tverrfaglig forskningssenter
4. desember 2015

Forskningsmiljøene går sammen i et nytt forskningssenter på biodiversitet og økosystemtjenester i Trondheim. Ny tverrfaglig kunnskap skal bidra til å stanse tapet av arter og naturtyper i Norge og internasjonalt.

Hvitkinngåsa i tekst og bilder
1. desember 2015

Gåseforsker Ingunn Tombre og forfatter Kirsti Blom tar oss med på hvitkinngåsas utrolige reise, fra overvintringsområdene i Skottland til hekkeområdene på Svalbard.

Øst og vest skiller lag om ulven
23. november 2015

Et par år etter at et ulvepar slo seg ned i Østmarka like ved Oslo, er byens innbyggere fortsatt like positive til ulv. På motsatt side av marka har imidlertid oppfatningene gått i betydelig mer negativ retning i kommunene Enebakk og Rælingen.

Vern om dine fiskevann – registrer fremmed fisk!
13. november 2015

Spredning av fisk i vann og vassdrag har resultert i at lokale fiskebestander har blitt nærmest utryddet flere steder. Forskere fra NINA oppfordrer publikum til å melde fra om spredning av fisk.

Velkommen til lansering av boka «Midt i flokken»!
10. november 2015 I 50 000 år har mennesker og villrein levd i tett relasjon med hverandre. Nå har vi for første gang anledning til å ta en titt inn i villreinens personlige fotoalbum.
Fant laksens pubertetsgen
5. november 2015


Ett enkelt gen spiller en helt sentral rolle for om en laks går opp i elva for å gyte som smålaks eller storlaks. Nå har forskere funnet genet og avslørt dets hemmelighet.

Fremmede arter på fremmarsj
4. november 2015

I 2014 ble 17000 tonn trær og busker med jord importert til Norge. Med dem kom også tusenvis av ubudne gjester.

 Etterlyser trafikkdrepte Oslo-rever
29. oktober 2015

WANTED! Forskere frir til publikum i håp om å få undersøkt flere av de revene som årlig blir drept i Oslo-trafikken.

Har tallfestet antall rømt oppdrettslaks i Namsenvassdraget
22. oktober 2015

For første gang har forskere nå kunnet tallfeste hvor mange oppdrettslaks det er i Namsenvassdraget. Det gir ny innsikt i hva som er mulig av tiltak.

Bli bedre kjent med øyenstikkerne
13. oktober 2015

Visste du at vi har intet mindre enn 50 ulike øyenstikkere i Norge? Du kan lese mer om hver og en av dem i Arter på nett.
 

Økt hogst fordrer økt skogvern og mer miljøhensyn
7. oktober 2015

Mindre enn én prosent av skog som både er rik på viktige miljøverdier og har høy sannsynlighet for å bli hogd, er sikret ved vern. Dette er et av resultatene i en ny rapport der forskere fra NINA og NMBU har sett på hva som kan skje dersom vi øker hogsten med 50% fra dagens nivå. 

Tiltak som hjelper elvemusling sikrer godt miljø i elvene
6. oktober 2015

NINA har laget helhetlige tiltaksplaner for elvemuslingen i to elver i Oppland. Det kan flere enn elvemuslingen tjene på.

NINA-forsker valgt inn i Akademiet for yngre forskere
30. september 2015

Av 160 søkere til det nyopprettede Akademiet for yngre forskere ble bare 20 tatt opp. NINA -forsker Ingeborg Palm Helland er en av dem.
 

NINA-forskere på programmet til Naturdatas viltkonferanse
29. september 2015 5. og 6. november går Naturdatas viltkonferanse av stabelen på Værnes. Der vil NINA-forskere holde foredrag om både rype og elg.
Lus har trolig gitt økt dødelighet hos sjøørret og laks
23. september 2015

Fremdriftsrapporten fra den nasjonale lakselusovervåkingen viser at det er mye lus i noen av områdene langs norskekysten. Det har trolig gitt økt dødelighet både hos sjøørret og laks.

Har du sett fjellrev?
22. september 2015

Oppfordrer fjellfolk til å melde fra om observasjoner av denne sjeldne karen. 

Godt hekkeår for snøuglene i nord
18. september 2015

Mye smågnagere førte til at mange snøuglepar gikk til hekking i år. Noen steder gikk det imidlertid galt da smågnagerbestanden brøt sammen i løpet av sommeren.

Flueavl kaster lys over 100 år gammel biologigåte
16. september 2015

–   På bare 26 generasjoner klarte vi å lage mer ekstreme kombinasjoner av egenskaper hos bananfluene enn over 50 millioner år med evolusjon har klart.

Lakselus fører til færre sjøørret
7. september 2015

Lakselus kan påvirke både vekst, overlevelse og atferd hos sjøørreten, ifølge en omfattende internasjonal kunnskapsoppsummering.

To splitter nye sopparter oppdaget i Norge
4. september 2015

Den ene ser ut som gelebringebærgodteri og den andre er så liten at det går flere av den på millimeteren. Sjekk ut Norges nyeste sopparter!

Hønsefuglportalen gir deg oversikt over rypebestanden
2. september 2015

Tettheter og produksjon av lirype og skogsfugl beregnes hver høst basert på de årlige hønsefugltakseringene. I dag lanseres en ny versjonen av Hønsefuglportalen, her kan du se takseringsresultatene fra mange fjellstyrer, Statskog og Finnmarkseiendommen (FeFo).

Glem flåtten – her er den nye festbremsen!
1. september 2015 Da forsker Frode Ødegaard var i Soknedal i forrige uke ble han plutselig omsvermet av en parasittflue som i verste fall kan sprøyte øynene dine fulle av insektslarver.
Filmpremiere!
19. august 2015 ConSite er et verktøy som skal sørge for bedre løsninger og færre konflikter når alt fra veier til vindkraftanlegg skal bygges. Lær mer i denne animasjonsfilmen!
NINA på Aqua Nor 2015
18. august 2015

Verktøy for optimal plassering av oppdrettsanlegg og bruk av genetikk for å spore innkrysning av rømt oppdrettslaks er noe av det vi byr på under Aqua Nor 2015.

– Frykt ikke ulven, men bruk sunn fornuft
18. august 2015

Ser du ulv i Norge, så nyt naturopplevelsen, men vis samtidig respekt for at dette er et viltlevende rovdyr. Opptre som du ville gjort i møte med elg, råder John Linnell, som er ekspert på rovdyr i Norsk institutt for naturforskning (NINA).

Inviterer til internasjonal konferanse på Røros
14. august 2015 The Arctic Ungulate Conference (AUC) er en internasjonal konferanse som holdes hvert fjerde år. I neste uke går konferansen av stabelen på Røros, og det er enda plass for de som vil melde seg på i siste liten.
Sørlige strandenger: små, men viktige leveområder
13. august 2015

Strandenger er et paradis for småkryp. Naturtypen huser også en rekke sjeldne, men også svært hardføre planter, som tåler både saltvannsbad og havets skrubbing.

Slik tar du gode humlebilder
7. august 2015

Det er langt fra noen enkel sak å fotografere humler. Men det finnes flere triks for deg som ønsker å ta bedre insektbilder. 

Kalklindeskog: Urnatur rundt Oslofjorden
6. august 2015

I kalklindskogen kan du finne flerstammede lindeindivid som er flere tusen år gamle. Blant disse oldingene lever et fantastisk mangfold av sær og sjelden sopp.

Åpen grunnlendt kalkmark rundt Oslofjorden: Artseldorado på 1 km²
30. juli 2015

Visste du at en sjettedel av alle norske arter finnes på en kvadratkilometer rundt Oslofjorden?

Boreonemorale regnskoger: Oseaniske oaser
23. juli 2015

Visste du at vi har regnskog på Vestlandet? Her lever sjeldne mose- og lavarter som ikke finnes andre steder i Nord-Europa.

Kulturmarkseng: Artsrike kulturbærere
16. juli 2015

Kulturmarksenga er et eldorado for både blomster, beitemarksopp og barn som binder blomsterkranser en sval sommerkveld i juli. Nå trues imidlertid dette paradis av både gjødsel og gjengroing.

Gamle edelløvtrær: Kjemper truet av sykdom
9. juli 2015 I den næringsrike barken på gamle edelløvtrær gir husly til en lang rekke spesielle arter. Nå truer sykdommer både almen og asken, og de norske bestandene er viktige også i et europeisk perspektiv.
Rødrev drepte fjellrev - tatt på fersken
6. juli 2015

Rødreven er fjellrevens sterkeste konkurrent, og det hender til og med at fjellreven må bøte med livet. At rødreven blir observert i gjerningsøyeblikket hører likevel til sjeldenhetene.

Sjøfuglene rammes av matmangel
3. juli 2015

Ny rapport oppsummerer status for sjøfugl og sjøfuglenes næringsgrunnlag, og skisserer forslag til forvaltningstiltak for de marine økosystemene. 

Dyremøkk: Et billesamfunn «in deep shit»
3. juli 2015

Har du noen gang ufrivillig satt foten ned i en fuktig kuruke? Da har du samtidig invadert boligen til hundrevis av småkryp.

Bli kjent med de norske rovdyrene
30. juni 2015

Visste du at vi har 15 landlevende rovpattedyr i Norge? Enkelte av dem er sky og et sjeldent syn, mens andre er vanlige arter til og med i byene. Lær mer om rovdyrene i Artsdatabankens informasjonstjeneste «Arter på nett».

Overfiske av torsk påvirker biodiversitet
29. juni 2015

Kraftig torskefiske kan endre resten av fiskesamfunnet. Det viser ny forskning ledet av Norsk institutt for naturforskning (NINA). Forskerne fant at mengden torsk i havet på østkysten av Canada hadde stor effekt på det biologiske mangfoldet.

Longyearbyens geologi – en reise i jordklodens historie
29. juni 2015

Bergartene på Svalbard er en tidsmaskin som kan ta deg med flere hundre millioner år tilbake i tid. Det kan gi grunnlag for å etablere verdens nordligste geopark.

Hule eiker: Biomangfoldborger
26. juni 2015

Visste du at vi i en gammel eik kan finne flere levende individer enn det bor mennesker i Oslo by?

Samarbeid for å øke kunnskapen om truet europeisk kreps
25. juni 2015

Europeiske krepsearter er i dag truet på grunn av krepsepest og ødeleggelser av leveområdene. Sammen med tsjekkiske forskere skal NINA bidra til mer effektiv bevaring av kreps i Europa.

Flere vil samarbeide om gåsjakt
22. juni 2015

En spørreundersøkelse gjort i Nord-Trøndelag viser at flere ønsker å organisere jakten på gås over flere eiendommer. Det er noe som vil bidra til en mer effektiv jakt.

Forvaltningssuksess på kortnebbgås
18. juni 2015

Den Svalbard-hekkende bestanden av kortnebbgjess har vært i kraftig vekst siste tiår. På rekordtid har bestanden nå blitt redusert til det vedtatte nivået.

Dyrepåkjørsler på jernbanen
17. juni 2015

Voksende bestander og økt trafikk forklarer mye av økningen i dyrepåkjørsler de siste 20 årene. Men foreløpig vet vi for lite om effekten av avbøtende tiltak, slår forskere fra NINA fast i ny rapport. 

Usaklige beskyldninger fra Norske Sjømatbedrifters Landsforening (NSL)
16. juni 2015 NINA avviser beskyldninger fra fagsjef Frode Reppe i NSL.
Forskere setter fokus på artsmangfoldets oaser
15. juni 2015

I Norge gir noen få sjeldne naturtyper husly til haugevis av sjeldne arter. Visste du for eksempel at en sjettedel av alle norske plantearter finnes på 1 km² rundt Oslofjorden?

12
Søk etter nyheter
Nyhetsarkiv

Archive

Norsk institutt for naturforskning

NINA er en uavhengig stiftelse som forsker på natur og samspillet natur – samfunn.
Følg oss på: