Nyheter

 

Storørreten sliter
19. desember 2018


En stor andel av storørretbestandene her i landet har hatt en negativ utvikling siden den forrige gjennomgangen i 1996. Nå må det iverksettes tiltak for å redde de unike storørretbestandene.

Nordmenns holdninger til ulv
18. desember 2018

Et flertall liker at det finnes ulv i Norge. Befolkningen er mer delt i synet på å ha den i naturen der de bor. Det går fram av en ny studie om nordmenns holdninger til ulv.

Bynatur i det flerkulturelle Oslo
17. desember 2018

Mange innvandrere er mer glad i nærmiljønaturen enn «bort fra hverdagen»-friluftslivet, viser nytt temahefte fra NINA-forskere. 

Trua natur trenger gode tiltak
15. desember 2018

Hva skal til for å ta vare på vår mest truete natur? NINA har sammenstilt kunnskap og beskrevet tiltak med mål om å gjøre 90 arter og 33 naturtyper mindre truet.

Jakthunder mest utsatt for ulveangrep
13. desember 2018

Ulveangrep på hunder er knyttet til jakt. De fleste tilfellene skjer fra september til desember, nær ulverevir. Drøyt åtte av ti som angripes er hunder benyttet til elgjakt og harejakt, og noen ulver synes å være mer tilbøyelige til å angripe hunder enn andre.

Tryggere fiskevandring forbi vannkraftverk
13. desember 2018

Bygging av fisketrapper har lange tradisjoner i Norge mens tiltak for nedvandring av fisk har vært få. Nyere teknologi og forskning har nå gitt muligheter for å gjennomføre tiltak for at fisk også skal kunne vandre trygt ned forbi vannkraftturbiner. 

Erfaringer med ulv – frykt og glede
12. desember 2018

Det har i senere tid blitt framholdt at en del ulver er spesielt lite sky. De synes å oppsøke bebodde områder, og viker ikke unna i møte med mennesker. At såkalt nærgående ulver er skremmende, og bidrar til redusert livskvalitet, har blitt et sentralt argument i diskusjonen om norsk ulveforvaltning.

Oppdaget oter langs svenskegrensa
10. desember 2018

For første gang er oter (Lutra lutra) offisielt registrert i Lierne, ved grensa mot Sverige nordøst i Trøndelag. Kartleggingen er viktig for å få en bedre oversikt over den norske bestanden av arten.  

Pukkellaksåret 2017 – 6390 pukkellaks registrert i norske elver
7. desember 2018

Sommeren 2017 ble norske elver invadert av store mengder pukkellaks. En ny rapport oppsummerer resultatet av den store dugnadsinnsatsen for å skaffe oversikt over invasjonen.

Konsentrasjonen av miljøgifter i storjo bestemmes hovedsakelig av næringsvalg
4. desember 2018

Næringsvalg hos arktiske sjøfugler er viktigere for eksponering av miljøgifter enn overvintringsområde og langtransport av miljøgifter, viser ny forskning.

Antall horndykkere stuper
3. desember 2018

Horndykkeren står i fare for å forsvinne fra Troms. Siden 2001 er antall hekkende par i fylket redusert med 90 prosent, viser ny rapport.

Statusrapport fra styringsgruppen for vurdering av lakseluspåvirkning
29. november 2018

Produksjonsområde 3, Karmøy – Sotra, er fremdeles i kategorien med høyest risiko for dødelighet på villaks forårsaket av lakselus. Fire områder ligger i den mellomste kategorien, mens resten av de 13 produksjonsområdene ligger i kategorien med lavest risiko.

Ryddet plass for truet edderkopp
27. november 2018

Forsvarsbygg gikk til krig mot fremmede planter som invaderte Langøra i Stjørdal. Målet var å beskytte den sterkt truede arten stor elvebreddedderkopp, og en ny rapport viser at offensiven var vellykket.

Klimaendringer påvirker vannfuglers vintervaner
20. november 2018

Været påvirker hvor vannfugl velger å oppholde seg om vinteren, viser ny studie. Det kan føre til at norske våtmarksområder blir viktigere for flere arter.

Elvemuslingen har en ny plan
13. november 2018

Hvem skulle tro at et virvelløst dyr i perlehumør forteller spennende historier? En ny handlingsplan skal bidra til at elvemuslingen kan fortsette å sile ut nyttig kunnskap om livet på bunnen.

Fjellrev fant frender 30 mil unna
12. november 2018

En fjellrev fra Varangerhalvøya vandret drøyt 300 kilometer mot sørvest, før den fant andre fjellrever i Reisa Nord. Det er gode nyheter for den kritisk trua arten.

Gjerder stopper beitende gjess
9. november 2018

Gjerder kan hindre gjess i å tråkke i salaten og fortære andre vekster, før ungene lærer å fly. Det viser en ny studie fra Vestfold om forebygging av beiteskader.  

Vi strømmer direkte fra NINAs 30-årsjubileum!
5. november 2018

Du vil førstkommende onsdag få servert smakebiter fra NINAs forskning på natur og samfunn direkte på nett. Vi arrangerer fagseminar i Trondheim med mange spennende foredrag og strømmer alt på NINAs Facebookside og på www.nina.no. Tema er "30 år med miljøløsninger".

Forsknings-Norge er i endring
31. oktober 2018


Onsdag 31. oktober har det blitt avholdt allmøter hos Norsk institutt for naturforskning (NINA), Norsk institutt for vannforskning (NIVA) og NILU – Norsk institutt for luftforskning.

Syntesesenter for klima-, natur- og miljøforskning må på plass!
22. oktober 2018

Se oppropet fra direktørene i NINA, NIVA, NILU, NIKU og CICERO

Hjort med fullt utviklet foster i magen på høsten
16. oktober 2018

Daniel Madsen ble overrasket da både hans jaktlag og nabojaktlaget felte ei hjortekolle med fullt utviklet foster i magen under årets jakt. 

Klima for mer forskning på rein
15. oktober 2018

Klimaendringer kan være en faktor som slår negativt ut for slaktevekta på rein. Det går fram av en ny NINA-rapport om produksjon og tap i reindriften i Nordland.

Radiosendere ga bivirkninger på bjørner
15. oktober 2018

Én type radiosender som ble operert inn i brunbjørn har gitt dyrene alvorlige bivirkninger. Det viser en ny studie fra Det skandinaviske bjørneprosjektet.

Ekstremvær påvirker krykkjene
10. oktober 2018

Mer ekstremvær og endret tilgang på mat kan true den rødlistede sjøfuglen krykkje. Det viser ny forskning på krykkjeunger på SEAPOP-lokaliteten Anda i Nordland.

Vil avsløre havsvalens trekkruter
9. oktober 2018

Hvor trekker havsvalene som hekker ved norskekysten? For første gang skal havsvaler utstyres med dataloggere. To ganger i døgnet registreres posisjonen når Europas minste sjøfugl flyr til vinterens oppholdssted.

Kartlegging og testing av metodikk for telling av lakselus og beregning av luseforekomst
8. oktober 2018

Usikkerheten rundt lusetellinger kan reduseres ved å gjennomføre flere tellinger på rad, oppsummerer ny rapport. I tillegg foreslås det å beregne luseutslipp fra anlegget basert på biomasse av fisk og vanntemperatur. 

Dette spiser storskarven i Gudbrandsdalslågen
8. oktober 2018

Gulpeboller avslører at sik står øverst på menyen til storskarven i Gudbrandsdalslågen. Totalt spiser den om lag 5 485 kg fisk.

Ny side for NINAs bøker og plakater
5. oktober 2018

Vil du lære mer om humler, maur eller villrein? Eller kanskje du ønsker deg en av de populære artsplakatene? Da kan du bestille dem her!

Nytt kartverktøy viser egnede jervesoner
3. oktober 2018

Det er ønskelig at forvaltningen av jerv i Sør-Norge samordnes mellom rovviltregionene i større grad enn i dag. I den sammenheng har Norsk institutt for naturforskning (NINA) utviklet et nytt kartverktøy som foreslår områder som vil kunne egne seg for en felles sørnorsk jervesone.

Ny doktorgrad om laksens liv i havet
2. oktober 2018

John Fredrik Strøm har vadet mye rundt i kulper og stryk for å ta doktorgrad på den berømte Altalaksen og dens fettere og kusiner i Canada.

Laget nye gyteområder for laks i Orkla
1. oktober 2018

Forskere fra NINA og UNI Research Miljø bidro til at TrønderEnergi Kraft fikk gjennomført viktig miljøtiltak i Orkla ved Berkåk i Trøndelag.

Åpning av utvidet Dovrefjell-Sunndalsfjella nasjonalpark
30. september 2018

Dovrefjell-Sunndalsfjella nasjonalpark er utvidet med over 130 km2  gjennom vern av det tidligere skytefeltet på Hjerkinn. Det ble samtidig opprettet et nytt Hjerkinn landskapsvernområde på 45 km2.

Økende turisme påvirker truet sjøfugl
28. september 2018

Naturbasert turisme øker i omfang og det blir viktig å finne en balanse mellom næring og vern. En studie fra NINA viser hvordan forstyrrelser som følge av økt turisme har negativ effekt på hekkesuksess hos truede sjøfuglarter på Hornøya.

Ny bille funnet i Norge – kan bekjempe uønsket plante
28. september 2018

En ubedt gjest kan kanskje sette en stopper for planten gyvel som nå sprer seg langs strendene på Sørlandet.

Høyere planter tar over i et varmere Arktis
27. september 2018

Lave gress og lyngarter har dominert på den arktiske tundraen, men nå har nye, høyere plantearter sakte tatt over.

Laksetrapp brøt 9500 år med isolasjon for namsblanken - gentesting avslører effekten
25. september 2018

Den unike namsblanken har levd isolert siden forrige istid. Ei laksetrapp gjorde i 1975 slutt på isolasjonen, og i dag er det ikke ren småblank igjen i områdene som ble åpnet opp.

Mest lus på Vestlandet og i Midt-Norge
24. september 2018

Også i år er det vill laksefisk på Vestlandet og i deler av Midt-Norge som er hardest rammet av lakselus. Trolig har bestander av både laks og sjøørret blitt negativt påvirket.

Steril oppdrettslaks kan hjelpe villaksen
21. september 2018

Oppdrettslaks med et ekstra kromosomsett er en mindre trussel mot villaksen og kan samtidig bli minst like god på middagsbordet.

Ny modell viser om jakta er human
18. september 2018

Treffpunktet på dyret er som jegere vet avgjørende for om jakta blir vellykket. Nå har forskningen utviklet en modell som ved hjelp av det påskutte dyrets vekt og fluktstrekning forteller om jakta er human, eller om dyret er skadeskutt og man ender opp i ettersøk.

Varmere hav i nord er dårlig nytt for ærfuglen
18. september 2018

Høyere temperatur i havet i nordlige farvann er ikke bra for alle. For ærfuglen går det ut over bestanden.

Verdien av grøntområder i byen
14. september 2018

Oslo er byen mellom fjorden og marka. I tillegg utgjør Oslo et by-økosystem med mye og variert natur selv i bebygde områder. Bykjernen fortettes etter hvert som befolkningen øker og storbyen vokser ut i nabokommunene i Akershus.  Hvordan kan vi følge med på bynaturens kvaliteter og verdier når byen vokser? Prosjektet URBAN EEA lager regnskap over bynaturen og økosystemtjenestene den gir til innbyggerne.

Teknologiske fremskritt for rypetakseringa
11. september 2018

En nyutviklet app gjør arbeidet betraktelig enklere for de mange frivillige som hvert år registrerer rype og skogsfugl.

Fra katastrofe til suksess
7. september 2018

Parasitten Gyrodactylus salaris var lenge en av de aller største truslene mot norsk villaks. Nå har en rekke utryddelsesaksjoner gitt full uttelling, og Vitenskapelig råd for lakseforvaltning har nedgradert trusselen.

Tips oss om du ser oter!
5. september 2018

Har du sett oter? Da vil forskerne høre fra deg. Målet er å få en bedre oversikt over den norske oterbestanden.

Kjempeår for rypa i sør
31. august 2018

Den varme, tørre sommeren ser ikke ut til å ha slått negativt ut for rypa. Sjekk hvordan rypehøsten blir i ditt område på Hønsefuglportalen.

Etterlyser informasjon om utrangerte demninger
28. august 2018

Små bekker og elver er viktig gyte- og oppvekstområder for fisk. NINA trenger hjelp av lokalkjente for å kartlegge demninger som ikke lenger er i bruk.

 

NINA feirer 30 år med naturforskning
22. august 2018

Norsk institutt for naturforskning (NINA) ble opprettet ved kongelig resolusjon 6. mai 1988. I år feirer forskningsinstituttet 30 år med forskning på natur og kunnskap til nytte for samfunnet nasjonalt og internasjonalt.

Verdifulle innspill til samfunnsforskningen i NINA
21. august 2018

Rett før sommeren la Forskningsrådet fram en internasjonal fagevaluering av kvaliteten på norsk samfunnsvitenskapelig forskning. NINA fikk både gode vurderinger og nyttige råd.

Få lokale besøkende på Hardangervidda
17. august 2018

Hardangervidda har overraskende få lokale besøkende, og en uventet høy andel utlendinger og førstegangsbesøkende.

Møt oss på Elverum!
9. august 2018

Norsk institutt for naturforskning (NINA) og Rovdata deltar på De nordiske jakt- og fiskedager på Elverum fra 9.-12. august. Kom gjerne innom våre to stander for en hyggelig prat!

Amfibiene lider i tørken
27. juli 2018

Årets tørke fører til problemer for frosker, padder og salamandere. Forskerne ber alle være oppmerksomme på funn av døde amfibier. 

Kartlegger myteområder med lysloggere og stabile isotoper
24. juli 2018

Ved å kombinere lysloggere og stabile isotoper i fjær har forskere avslørt hva og hvor sjøfuglene lomvi, alke og lunde spiser under fjærfellingen.

Etterlyser mygg-fangst
18. juli 2018

Har du fanget mygg i sommer? Da har du kanskje en ukjent art i myggfella!

CWD-funn i 2016 utløste omfattende kartleggingsarbeid
17. juli 2018

Norsk institutt for naturforskning (NINA) og Veterinærinstituttet overvåker på oppdrag fra Mattilsynet og Miljødirektoratet forekomsten av skrantesjuke (CWD – chronic wasting disease) i Norge. Nå oppsummeres arbeidet fra 2016 og 2017 i en rapport.

Kartlegger blodsugende insekter
17. juli 2018

Det er 70 år siden den siste store gjennomgangen av stikkmygg i Norge, nå tror forskerne de kan finne mange nye arter.

Varmen fører til «mismatch» i naturen
13. juli 2018

Varmerekordene har kommet i tur og orden helt siden i vår, bare overgått av antall badebilder og solgte is. Ingen tvil om at det er deilig for folk i store deler av landet, men varmen kan få store konsekvenser for naturen.

Råd for mating av måker
11. juli 2018

Matmangel er en av årsakene til at flere måkearter har gått sterkt tilbake de siste tiårene, men bymåker trenger ikke å mates for å klare seg. De er altetende, og livnærer seg på alt fra fisk til insekter, meitemark og søppel.

Maur og villbier får egne plakater
9. juli 2018

Nå kommer to nye arter i plakat-form! Den populære humleplakaten får dermed selskap av villbier og maur.

Miljøfordeler ved å la deler av gamle offshoreinstallasjoner bli i havet
5. juli 2018

Mer enn 7500 gamle offshore olje- og gassplattformer skal fjernes fra 53 land de neste tiårene, det kan få konsekvenser for artsmangfoldet på sjøbunnen viser en ny undersøkelse.

Ny kunnskap om hvordan folk bruker norske nasjonalparker
4. juli 2018

Det er stor variasjon i hvordan folk bruker nasjonalparkene, men de fleste er enige om at helikoptertransport og idrettsarrangement ikke bør bli lov.

Skarvekonflikter på agendaen
3. juli 2018

Mellomskarven begynner å bli tallrik enkelte steder i innlandet, og den skaper mange konflikter. I oktober arrangeres konferansen «Skarv i innlandet» på Hunderfossen.

Standardisering og tilrettelegging av sjøfugldata til bruk i konsekvens- og miljørisikoberegninger
2. juli 2018

Ny NINA-rapport gir anbefalinger for hvordan sjøfugldata best skal brukes i konsekvens- og miljørisikoberegninger.

I sommer blir det marihøne-innvasjon
2. juli 2018

Små svartlilla krokodille-lignende larver kravler rundt i busker over hele landet. Det er godt nytt for alle som elsker marihøner!

Ny statusoppdatering fra Vitenskapelig råd for lakseforvaltning
28. juni 2018

Vitenskapsrådet for lakseforvaltning la i dag fram oppdatert status for villaksen. Det er fortsatt lite villaks som kommer tilbake til Norge, men det finnes lyspunkter.

Våtmarker er verdt flere milliarder kroner
28. juni 2018

Hvordan våtmarkene våre har det påvirker helse, velferd og samfunnsutvikling. 

Årsmelding 2017
27. juni 2018

Nå kan du lese NINAs årsmelding for 2017

Sjøørreten sliter i bekkene i Midt Norge
21. juni 2018

Det er historisk lave bestander av sjøørret i indre del av Trondheimsfjorden og i de store elvene rundt fjorden. Overvåkingsstudier i Orkla og ny arealkartlegging i sidebekkene til Gaula viser at det er svært store tap av gyte- og oppvekstområder, og at livsvilkårene i de bekkene som er igjen er dårlige for sjøørreten.

Mye lakselus på Vestlandet i vår
19. juni 2018

Fra Rogaland til Sunnmøre har det vært mye lakselus på både laks og sjøørret i vår. Trolig har begge artene blitt negativt påvirket. Lenger nord var det generelt lite lus på vill laksefisk.

Ny maur-art stoppet nesten bok om seg selv
16. juni 2018

«Alvorlig situasjon på laboratoriet». Det er meldinga insektforsker Arnstein Staverløkk får av sin kollega Frode Ødegaard like før de setter det siste punktumet i den nye boka Maur i Norge.

Mindre rømt oppdrettslaks i elvene
11. juni 2018

Nye resultat viser at det trolig var mer enn 10 prosent rømt oppdrettslaks i 15 av 197 undersøkte vassdrag i fjor. Dette er det laveste antallet siden overvåkingen av rømt laks startet i 2014.

Har evaluert nasjonale laksevassdrag og nasjonale laksefjorder
7. juni 2018

Etter 10 år har vi vurdert hvilken effekt opprettelsen av nasjonale laksevassdrag og nasjonale laksefjorder har hatt. Har det endret forvaltningspraksis, og har det påvirket villaksen i elvene?

Arter på nett: hoppekreps og vannlopper
6. juni 2018

Bli kjent med vannlopper og hoppekreps - små krepsdyr som lever i ferskvann over hele landet. 

Kunnskapsløft for friluftsliv må til
5. juni 2018

Det er tverrpolitisk enighet om at friluftsliv vil få økende samfunnsmessig betydning i årene som kommer. Da trengs det også en plan for hvordan offentlige myndigheter vil styrke forskningen om friluftsliv.

 

Jakthunder stresser bjørnen
28. mai 2018

Forskere i Norsk institutt for naturforskning (NINA) har sett nærmere på bruk av jakthunder til bjørnejakt i Norge. Forsøkene viste at hundenes atferd er avgjørende for hvor stresset bjørnen blir. Jakt med to hunder var også mer stressende enn jakt med én hund.

10 år med humler og sommerfugler
19. mai 2018

Har du sett en humle i dag? I så fall er det en dronning du har sett, på jakt etter en egnet plass for å etablere bol. I sommer skal det for tiende år på rad registreres humler og sommerfugler i forbindelse med nasjonal overvåkning av humler og dagsommerfugler, et prosjekt i regi av NINA. Som vanlig innledes sesongen med et kurs for de frivillige.

Ulvene i Østmarka splitter friluftsfolket
11. mai 2018

Folk fra Oslo som bedriver aktivt friluftsliv i Østmarka er mest positive til ulvene i området, viser en undersøkelse fra Norsk institutt for naturforskning (NINA). På østsiden av marka er det derimot turfolket som overnatter i marka som er mest negative til ulv.

Truet vedsopp trenger mye gammel skog
7. mai 2018

Truede arter av sopp som lever på død ved er ofte brukt til å identifisere områder av skog som er viktige å bevare. Men hva trenger disse artene egentlig? Er lokale faktorer eller landskapet avgjørende, og hvor mye dødt trevirke trenger de?

Episoder med massedød kan ha store effekter på sjøfuglbestandene
2. mai 2018

De fleste sjøfugler lever lenge, utsetter hekkingen til de er flere år gamle og sprer reproduksjonen over mange år. Denne type livshistorie gjør sjøfugler ekstra sårbare for redusert voksenoverlevelse. Episoder med massedød kan derfor ha store konsekvenser for slike arter.

Takler frykt for bjørn med økologisk og psykologisk kunnskap
1. mai 2018

Bjørneforskere sitter på mye kunnskap om bjørnens økologi og adferd. I et samarbeidsprosjekt mellom NINA og flere universiteter i Sverige har forskere kombinert dette med psykologisk kunnskap om menneskers frykt. Målet er å utvikle tiltak rettet mot de som ønsker å gjøre noe med sin frykt for å møte bjørn i skogen.

Vil det bli for hett for villaksen i fremtidens klima?
30. april 2018

Hva vil klimaendring føre til i Norge og hvordan vil det påvirke våre laksebestander?

NINA har fjernet radiohalsbånd fra villrein
25. april 2018

Norsk institutt for naturforskning (NINA) har samlet inn radiohalsbånd fra samtlige fem merkede villrein i sone 2 i Nordfjella, etter at det ble påvist isdannelse på dem.

Rekordår for lemen?
14. april 2018

Det ligger an til å bli rekordmange lemen i flere fjellområder i Sør- og Midt-Norge i år. Du kan hjelpe forskerne med å forstå lemensyklusene bedre ved å registrere dine lemenobservasjoner.

Norsk ekspertise i tysk storprosjekt
12. april 2018

Tyske myndigheter headhuntet NINA-forskere da de skulle vurdere effekten av miljøtiltak ved vannkraftverk. Forskerne brakte med seg verdifull ekspertise på fjernovervåkning av fisk. 

Varmere hav kan gi hekkesvikt hos sjøfugl
12. april 2018

En omfattende internasjonal studie viser at sjøfugler, i motsetning til mange andre dyregrupper, ikke har endret hekketidspunkt som en respons på klimaendringer. På sikt kan det føre til ubalanse mellom sjøfuglenes hekkesesong og tilgangen på mat til ungene.

Fjellrever på Sverigetur sprer gener
10. april 2018

Det er ikke bare vi mennesker som drar til söta bror for å kose oss. Tre norske fjellrever fra avlsprogrammet har krysset grensen til Helagsfjellet i Sverige, funnet maker og paret seg. De nye valpene tilfører friske gener til den innavlete fjellrevbestanden i området, hvor graden av innavl nå er halvert!

Merking gir verdifull informasjon om hjortedyrene
9. april 2018

I dette innlegget forklarer forskerne hvorfor det fortsatt anvendes GPS-merking til innhenting av kunnskap om villrein og de andre hjortedyrene.

Dramatiske endringer på europeiske fjelltopper
6. april 2018

Antallet plantearter på fjelltopper over hele Europa øker stadig raskere, i takt med at klimaendringene akselererer. 

Påskebilla i farta
27. mars 2018

Det er viktig for påskebilla (Apalus bimaculatus) å være på plass før villsilkebiene kommer på vingene i april slik at billelarvene kan finne sin vert i tide.

Spretthalen slår påskeharen i lengdehopp
23. mars 2018

De tøffeste av insektene trosser kulda og skaffer seg et forsprang selv om snøen fortsatt ligger.

Setter naturgoder på den politiske agendaen
22. mars 2018

En ny digital markedsplass kobler politikere og forskere sammen. Det kan bidra til å synliggjøre verdien av alle godene vi får fra naturen innen politikk og forvaltning.

Forsker på fiskesamfunn på bankene
16. mars 2018

Hvilke mekanismer styrer artsrikdom og sammensetning av fiskesamfunn på våre fiskebanker? Det skal en internasjonal forskergruppe nå forsøke å finne svaret på.

Mer kunnskap om miljøkonsekvenser i kraftmagasiner
13. mars 2018

Vi vet stadig mer om hvordan innsjøer påvirkes av vannkraftproduksjon i dag, men før vi kan forutsi miljøeffektene i framtidens energimarked må vi forstå prosessene som foregår i kraftmagasiner enda bedre. 

Fulgte Slettåsulvene minutt for minutt
9. mars 2018

Norsk institutt for naturforskning (NINA) har testet ut nye teknologier og metoder for å kunne studere mer detaljert hva Slettåsulvene gjør og hvor nært de kommer bebyggelsene i Hedmark. Det viste seg at ulvene av og til kom svært nærme hus, og at dette ofte skjedde etter mørkets frembrudd.

Ny temarapport fra Vitenskapelig råd for lakseforvaltning
8. mars 2018

Vitenskapelig råd for lakseforvaltning har klassifisert tilstanden for alle 448 norske laksebestander i ny rapport. Bare én av fem bestander var i god eller svært god tilstand.

Urbane bier gir naturbevissthet
6. mars 2018

I ny bok viser NINA-forskere hvordan fokus på pollinatorer i byen styrker koblingen mellom menneske og natur.

Inviterer havbruksnæringen til arbeidsmøte
5. mars 2018

Oppdraget fra Fiskeri - og havbruksnæringens forskningsfond (FHF) er å utvikle standardisert tellemetodikk og beregning av luseforekomst.
 

PhD: Sjøfugl og offshore vindkraft
2. mars 2018

NINA-forsker Signe Christensen-Dalsgaard forsvarer fredag sin doktorgradsavhandling ved NTNU. I doktorgradsarbeidet har hun undersøkt hva som styrer bevegelsesmønstre og bruk av beiteområder hos hekkende krykkje og toppskarv, og hvordan dette igjen påvirker sjøfuglenes reproduksjon.

Støing av sjøørret takler nedvandringen over fiskesperra i Driva
28. februar 2018

All radiomerket støing av sjøørret som passerte fiskesperra på vei ut til sjøen våren 2017 overlevde. Tre fjerdedeler av sjøørretene kom senere tilbake til Driva.

 

Uvanlig evolusjonær utviklingsprosess hos stormsvaler
28. februar 2018

Systematikken til ulike bestander av det som tidligere var regnet for å tilhøre arten stormsvale har lenge vært komplisert. Forskerne har nå sammenlignet DNA fra nesten 300 ulike individer fra en lang rekke kolonier i Atlanterhavet og Stillehavet. Det viser seg at bestander innen dette artskomplekset har utviklet ulikheter både på grunn av fysiske og ikke-fysiske barrierer. På en øy i Stillehavet har trolig ulike hekketidspunkt for to bestander ført til at det har oppstått to genetisk ulike arter.

Fjellrevvalper til Varangerhalvøya
17. februar 2018

Denne uka ble 27 fjellrevvalper fra Sæterfjellet avlsstasjon satt ut på Varangerhalvøya for å styrke bestanden.

12
Søk etter nyheter
Nyhetsarkiv

Archive

Norsk institutt for naturforskning

NINA er en uavhengig stiftelse som forsker på natur og samspillet natur – samfunn.
Følg oss på: