Nyheter

Året da bare naturen var åpen

Publisert: 25. juni 2021
Tekst: NINA Admin

2020 ble et uvanlig år for oss alle. Adm. direktør Norunn Sæther Myklebust oppsummerer året som gikk i NINAs årsmelding for 2020. 

Året da bare naturen var åpen

Last ned og les hele Årsmelding 2020

2020 ble et uvanlig år da koronapandemien rammet verden og Norge. Den krevde ekstraordinær klokskap og handlekraft fra myndighetene, og ikke minst så stilte den store krav til omstilling og utholdenhet for hver enkelt av oss.

Mens samfunnet stengte ned, var naturen fortsatt åpen. 2020 ble det året da vi på flere vis skjønte hvor viktig naturen er for menneskeheten. Under nedstengingen i Norge økte interessen for å bruke naturen til trening, rekreasjon og ferie. NINA kom raskt i gang med forskning på hvordan vi brukte naturen, og hvor viktig nærnaturen var under nedstengningen. Vi tok i bruk ulike teknologier, med sammenkobling av mobildata, treningsapplikasjonsdata og geografiske informasjonssystemer, og studerte hvordan fysisk aktivitet og mobilitet økte under nedstengingen. Vi så også at grøntområder i Oslo og andre byer gjorde nytte som grønne tilfluktsrom for befolkningen. Hele landet dro på Norgesferie, og den norske naturen var tilgjengelig 24/7. Kunnskap om å ferdes i naturen med respekt og varsomhet ble derfor ekstra viktig, og vi har blant annet gitt råd om hvordan stisykling kan utøves og reguleres slik at den ikke setter varige spor.

Vi har også forsket på hvordan vi best kan organisere og legge til rette for økende turisme i sårbare arktiske strøk.

Koronapandemien minnet oss om at naturens balanse er viktig. En av hypotesene til Verdens helseorganisasjon om koronavirusets opprinnelse var at viruset sannsynligvis stammer fra flaggermus, og ble overført til mennesker via et annet dyr. Forskerne har ikke konkludert med at hypotesen stemmer, til det trengs mere forskning.

NINAs nye måldokument ble vedtatt i fjor, og det overordna målet er at NINA skal bidra til bærekraftig samfunnsutvikling ved å levere forskningsbasert og aktuell kunnskap om naturmangfold, klima og samfunn. De mange internasjonale rapportene som beskriver at jordas naturmangfold og klima er under stadig større press, gjør NINAs forskning og kompetanse svært aktuell, relevant og etterspurt.

NINAs arbeid skal ha høg vitenskapelig kvalitet og integritet, og vi er avhengige av at både politikere, oppdragsgivere og publikum har tillit til forskninga. I 2020 opplevde vi at vi hele verden måtte sette sin lit til de beste forskerne og fagfolkene. Raskt og omfattende globalt samarbeid ga kunnskap om koronaviruset og utvikling av vaksiner på rekordtid. Tilliten til, og bevisstheten om behovet for kunnskap og forskning, er derfor høyere enn noen gang.

Året 2020 krevde nye arbeidsverktøy og nye rutiner. Nye digitale verktøy bidro til at 2020 ble et uvanlig, men likevel et godt arbeidsår i NINA.

Vi skal ta med oss erfaringene fra 2020 videre. Når samfunnet åpner skal vi møtes, vi skal arbeide fysisk sammen, men digitaliseringen har også gitt oss helt nye muligheter. Geografisk avstand er ikke på samme vis et hinder for samarbeid. Den digitale kontakten gjør at vi kan redusere reiseaktivitet, vi sparer tid og vi reduserer miljøfotavtrykket vårt. NINAs nye «Reis bevistplakat» blir et godt verktøy å ha når samfunnet gjenåpnes.

Våre nye strategiske fagsatsinger (SATS) finansiert av grunnbevilgningen ble etablert i 2020. Målet med satsingene er å utvikle vår samla kompetanse slik at vi er godt rustet til å svare på samfunnets kunnskapsbehov om natur og bærekraftig utvikling. Utvikling av nye og kostnadseffektive metoder for å framskaffe kunnskap er sentralt i satsingene. Vi kombinerer kunnskap om naturen med ny teknologi, og kan dermed raskere forstå naturen, dens tilstand samt finne aktuelle miljøløsninger. Avanserte lydsensorer kan måle lydbildet i naturen og avdekke endringer, og det kan gi informasjon om hvordan laksen har det i merden.

I 2020 var restaureringen av skytefeltet på Hjerkinn ferdig, og arealet kunne innlemmes i Dovrefjell – Sunndalsfjella nasjonalpark. Vi har erfart at natur noen ganger både må og kan repareres, og disse erfaringene er nyttige når vi nå går inn i FNs tiår for naturrestaurering.

30. november var det ti år siden Rovdata ble etablert. Målet var å styrke rovviltovervåkningen, og siden den gang har vi jobbet for å levere presise bestandstall på gaupe, jerv, brunbjørn, ulv og kongeørn i Norge.

Ved årsskiftet var vi 289 ansatte. Vi har god tilgang på nye kunnskapsrike medarbeidere som komplementerer den kompetansen vi allerede har. Vi skal hver dag bestrebe oss på å levere kunnskapsgrunnlag og råd slik at det nasjonalt og globalt tas kloke valg for en bærekraftig samfunnsutvikling.

Jeg vil takke styret og alle ansatte for godt samarbeid og stor innsats i 2020.

Norunn Sæther Myklebust
Adm. direktør

Skriv ut
Søk etter nyheter
Nyhetsarkiv

Archive

Norsk institutt for naturforskning

NINA er en uavhengig stiftelse som forsker på natur og samspillet natur – samfunn.
Følg oss på: