Nyheter

 

Gytefisktellinger i din elv?

Publisert: 14. juni 2021
Tekst: Camilla Næss

Nasjonalt program for overvåkning av gytebestander av laks og sjøørret publiserer nå resultatene fra gytebestandsovervåkingen over hele landet i en digital kartløsning.

Gytefisktellinger i din elv?
Overvåkingen av gytebestandstørrelser av laks og sjøørret gjennomføres hovedsakelig ved drivtellinger i de ulike vassdragene. Foto: Vegard P. Sollien

En god oversikt over mengden laks og ørret som går opp i elvene for å gyte er viktig kunnskap for norsk lakseforvaltning, og danner grunnlaget for årlige vurderinger omkring høstingspotensial og vernebehov.

Tidligere har bestandsovervåkningen vært fordelt på flere institusjoner som hver for seg har rapportert sine resultater til Miljødirektoratet og Vitenskapelig råd for lakseforvaltning (VRL). I 2019 opprettet Miljødirektoratet et nasjonalt program for overvåking av gytebestander av laks og sjøørret, som samlet resultatene i en felles rapport. Nytt av året er en åpen, digital kartløsning som samler resultatene fra gytefisktellinger fra vassdrag over hele landet.

– I kartløsningen kan alle interesserte få innsyn i kvalitetssikrede data som beskriver gytebestandsstørrelsen i elver fra Kongsfjord i nord til Sira i sør, sier Espen Holthe (NINA), som sammen med Øyvind Solem (NINA) og Helge Skoglund i NORCE leder prosjektet.

https://bestand.nina.no gir deg en oversikt over gytefisktellinger i 95 vassdrag. Velg fylke og elv i nedtrekksmenyen, eller klikk på kartet for å se antallet laks og ørret som er registrert for din elv. Informasjon om elva og siste gytefisktelling,

https://bestand.nina.no gir deg en oversikt over gytefisktellinger i 95 vassdrag. Velg fylke og elv i nedtrekksmenyen, eller klikk på kartet for å se antallet laks og ørret som er registrert for din elv. Informasjon om elva og siste gytefisktelling,

Drivtelling, lysfiske og videoovervåking

Overvåkingen gjennomføres om høsten, hovedsakelig ved drivtellinger, der tellerne driver nedover elva iført tørr- eller våtdrakter og snorkelutstyr og registrerer fisken de passerer. I mindre vassdrag gjennomføres det også tellinger ved av lysfiske. Tellerne vader da oppover elvestrengen, og søker etter gytefisk som paralyseres av lyset fra lyssterke lykter.  I enkelte vassdrag brukes også videoregistreringer eller tellinger i trapper.

All fisk som observeres blir klassifisert etter art og størrelse, og ofte også etter kjønn. Ved lysfiske tas det i tillegg skjellprøver fra et antall fisk som avslører fiskens opphav og livshistorie.

– Ved å samle bestandsovervåkingen i et nasjonalt program får vi også i større grad samordnet og optimalisert metodene som benyttes ved gytefisktelling, sier Skoglund.

Åpne kartløsningen 

Kontakt:

Espen Holthe, NINA

Øyvind Solem, NINA

Helge Skoglund, NORCE

Om prosjektet

Det nasjonale programmet for overvåking av gytebestandene i Norge ledes av NINA og NORCE.

Miljødirektoratet finansierer prosjektet og tellinger i 61 av de rapporterte elvene. Programmet inkluderer også data fra telling som er finansiertgjennom andre prosjekter og oppdragsgivere, blant annet av Statsforvalterne i de ulike fylkene og ulike kraftselskaper og andre interessenter.

Undersøkelsene i elvene som inngår i overvåkingsprogrammet utføres sammen med øvrige samarbeidspartnere; Skandinavisk Naturovervåkning AS, Ferskvannsbiologen AS, Rådgivende biologer AS, Veterinærinstituttet og Naturtjenester i Nord.

Lysfiske. Foto: Cecile Trehin

Lysfiske. Foto: Cecile Trehin

Foto: Camilla Næss / NINA

Foto: Camilla Næss / NINA

 

Skriv ut
Søk etter nyheter
Nyhetsarkiv

Archive

Norsk institutt for naturforskning

NINA er en uavhengig stiftelse som forsker på natur og samspillet natur – samfunn.
Følg oss på: