Nyheter

 

Norske elver flommer over av pukkellaks

Publisert: 18. august 2021
Tekst: Jørn J. Fremstad

Det er allerede fanget minst 70 000 pukkellaks i Norske elver i 2021, og ennå er ikke sesongen over. Dersom utviklingen de siste åra fortsetter, vil pukkellaks på sikt kunne bli den dominerende laksefisken i elvefangstene i det nordligste fylket vårt i oddetallsår.

Norske elver flommer over av pukkellaks
Tusenvis av pukkellaks er målrettet tatt ut av norske elver i sommer. NINAs Henrik H. Berntsen (t.v.) er blant de som har deltatt i Skallelv på Varangerhalvøya. Foto: Eva Thorstad, NINA

I Troms og Finnmark alene er det fanget mer enn 65 000 pukkellaks i elvene. I sammenligning har det i snitt blitt fanget om lag 67 000 atlantisk laks i elvene i fylket hvert år.

Allerede tidlig i vår ble det spådd at 2021 ville bli et nytt rekordår for pukkellaks i Norge, og det har slått til for fullt. I midten av juli var det fanget rundt 13 000 pukkellaks i norske elver, og i dag er antallet over 70 000. Nå nærmer vi oss slutten på sesongen. Fangstene i elevene – i alle fall i Øst-Finnmark – har begynt å avta, og flere steder er fisken i gang med å gyte.

Venter på sjølaksefisket

– Hittil i år er det fanget syv ganger så mye pukkellaks som i 2017 og tett på fire ganger så mye som i 2019. Og da er ikke rapportene fra årets sjølaksefiske kommet inn enda, sier forsker Henrik H. Berntsen i Norsk institutt for naturforskning (NINA).

I år er det fanget pukkellaks langs hele den langstrakte kysten vår, og så langt er det registrert pukkellaks i 122 elver. Størsteparten av fangstene kommer imidlertid fra målrettet uttak med feller eller garn i Finnmark. I elvene rundt Varangerfjorden er det til sammen fisket over 60 000 pukkellaks. I noen av elvene er det tatt opp enorme mengder.

Mer i Vesterelva enn i hele Norge

– I Vesterelva i Nesseby er det for eksempel tatt ut 20 000 pukkellaks nå. Det er like mye som det ble registrert i hele landet i 2019, i både elvene og sjøen til sammen, sier Berntsen.  

I resten av Troms og Finnmark er det flere elver som hittil har rapportert om fangster på flere hundre fisk. På topp ligger foreløpig Reisaelva med over 1000 stykker.   

Lite sør for Troms

Sør for Troms er fangstene så langt relativt lave. Her rapporteres det om mellom en til rundt 70 pukkellaks per elv, og totalt er det fanget rundt 700 pukkellaks.  Det pågår imidlertid uttaksfiske i flere elver i både Nordland, Trøndelag og på Vestlandet som ikke er ferdig innrapportert, så antallet vil øke. Det samme gjelder også for Troms og Finnmark.

– Hvis vi antar at det er en like stor andel av bestanden som vandrer langt utenfor kjerneområdet i år som det vi registrerte i 2017 og 2019, vil trolig årets fangst sør for Troms bli større enn i de to foregående årene, sier Berntsen.

En invaderende art med høy risiko

Pukkellaks er en art med høy risiko ifølge Artsdatabankens liste over fremmede arter. Etablering av pukkellaks i elver over større områder øker sjansen for at vi regelmessig får tallrike invasjoner av arten i norske elver. 

Et økende antall pukkellaks vil sannsynligvis ha negativ effekt på det biologiske mangfoldet og på akvakultur langs kysten og elveøkosystemene, ifølge en risikovurdering fra Vitenskapskomiteen for mattrygghet. Noen få pukkellaks vil trolig ha liten betydning, mens tusenvis av gytefisk vil ha stor effekt på naturlig forekommende laksefisk så vel som vannkvalitet og biologisk mangfold, ut fra vurderingen. Nyere forskning fra pukkellaksens naturlige utbredelsesområde indikerer at pukkellaks kan føre til reduksjon av bestander av andre laksearter gjennom konkurranse og at et varmere klima kan være positivt for pukkellaks.

Toårig livssyklus

Pukkellaksen har en toårig livssyklus hvor både hanner og hunner dør etter gyting. De tilbringer litt over ett år i havet før de i løpet av sin andre sommer returnerer til ferskvann for å gyte. Fisk som gyter i oddetallsår får dermed avkom som også gyter i oddetallsår. 

Pukkellaksen hører hjemme i Stillehavet, men etter utsettinger i Nordvest-Russland har den etablert seg i elver på Kolahalvøya og i Finnmark. Bestandene der er kjent for å gyte i oddetallsår, som i 2017 og 2019. Derfor var det som forventet få pukkellaks i elvene i 2018 og 2020. 

Kontakt Henrik H. Berntsen

Les mer om pukkellaks på nina.no

 

Skriv ut
Søk etter nyheter
Nyhetsarkiv

Archive

Norsk institutt for naturforskning

NINA er en uavhengig stiftelse som forsker på natur og samspillet natur – samfunn.
Følg oss på: