Nyheter

 

Gaulas elvebredder gror igjen

Publisert: 1. mars 2017
Tekst: Camilla Næss

Viktige leveområder for rødlistearter har gått tapt langs Gaula de siste 70 årene. Det kommer fram i en ny rapport fra Norsk institutt for naturforskning.

Gaulas elvebredder gror igjen
Elvesandjeger (Cicindela maritima) er en karakteristisk løpebille, som kjennetegnes på sine lange bein og vakre flekkmønster. Arten er oppført som sterkt truet på den norske rødlista (2015), og har status som prioritert art i henhold til naturmangfoldlove

Den unike insektfaunaen som lever på sand- og siltbanker langs vassdrag er sterkt truet både i nordisk og europeisk sammenheng. 90 arter i Norsk rødliste for arter knyttet til elvebredder. Blant dem finner du elvesandjegeren og elvebreddedderkoppen.

–Navnene henspiller jo på akkurat det, sier Frode Ødegaard, seniorforsker i NINA. Disse to skapningene lever langs sandbanker der elva bukter seg, på elvebredder som jevnlig oversvømmes og hindrer vegetasjon å slå rot.

Mens elvesandjegere er kjent fra fem norske vassdrag, nærmere bestemt indre Østlandet, Trøndelag og i Finnmark, er elvebreddedderkoppen bare funnet i Trøndelag. Ved Gaula finner vi begge.

Stor elvebreddedderkopp.
Stor elvebreddedderkopp (Arctosa cinerea). Foto Oddvar Hanssen/NINA.  

Trues fra flere hold

Her har Ødegaard ledet et prosjekt som har sett på endringer i artenes leveområder over tid. Forskerne anslår at minst 40% av artenes leveområder ved Gaula har gått tapt i løpet av de siste 70 årene. Anslagene er beregnet ut fra flyfoto over området helt tilbake til 1947.

–Bildematerialet viser at flomsikring og grusuttak i stor grad har redusert Gaulas naturlige elveprosesser. Resultatet er økt gjengroing, dermed forsvinner også artenes leveområder, forklarer Ødegaard.

Langs ei elv i fri flyt er det en likevekt mellom gjengroing og nydannelse av sandbanker. Åpne sandflater er altså for øyeblikksbilder å regne i en natur av stadige forstyrrelser i varierende grad. I Gaula i dag finner vi en slik naturlig elvedynamikk kun på to korte strekninger.

Samtidig med at arealet har minket har det også blitt dårligere forbindelse mellom leveområdene langs Gaula. For sandlevende arter betyr det at det blir vanskeligere å spre seg til nye leveområder når andre forsvinner. Det igjen innebærer at artene har større sannsynlighet for å dø ut på sikt.


Flyfoto fra Tranmelsøya tatt i 1986 (øverst) og 2016 (nederst). Foto: http://norgeibilder.no/

Gaulas elvebredder har nasjonal betydning

–Beskyttelse og skjøtsel av sandhabitater er nødvendig for å stanse den negative utviklingen for elvesandjeger og stor elvebreddedderkopp langs Gaula, sier Ødegaard.

–Vi anbefaler også å flytte individer fra de lokalitetene der det fortsatt er forholdsvis gode bestander, og rekolonisere nye habitater med disse.

Historisk har både sandjegeren og edderkoppen hatt store bestander langs elva Gaula i Sør-Trøndelag, og til tross for nedgangen er dagens forekomster fortsatt viktige på nasjonal basis. 


Svartelistearter truer rødlistearter: fremmedarten hagelupin (Lupinus polyphyllus), har de senere årene spredt seg i stort omfang på vassdragets bredder, som her på Kregnesøya.I løpet av et år har lupiner etablert seg på hele området. Det øverste bildet er tatt i juni 2015, det nederste i september 2016. Foto Oddvar Hanssen/NINA. 

Om prosjektet

NINA har siden 2009 hatt ansvar for den faglige oppfølgingen av handlingsplanen for elvesandjeger, Cicindela maritima, og stor elvebreddedderkopp, Arctosa cinerea, på oppdrag fra Fylkesmannen i Sør-Trøndelag.

Som et ledd i videreføring av handlingsplanene i perioden 2014-2017, ønsket oppdragsgiver en analyse av hvordan leveområdene for artene langs Gaulavass-draget har variert og endret seg som følge av naturlige påvirkninger som flom og menneske-skapte inngrep som forbygninger, kanalisering, jordbruk, fjerning av kantskog, gjenfylling av flomløp osv. de siste 50 årene.

Mer informasjon

Åström, J., Ødegaard, F., Hanssen, O. & Åström, S. 2017. Endring i leveområder for elvesandjeger og stor elvebreddedderkopp ved Gaula. Forekomst og dynamikk av elveører fra 1947 til 2014. NINA Rapport 1314. 32 s.

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag

Kontakt: Frode Ødegaard

Skriv ut
Søk etter nyheter
Nyhetsarkiv

Archive

Norsk institutt for naturforskning

NINA er en uavhengig stiftelse som forsker på natur og samspillet natur – samfunn.
Følg oss på: