Nyheter

 

Færre fugl i fjellet

Publisert: 3. desember 2013
Tekst: Camilla Næss

9 av 14 fuglearter har gått betydelig tilbake i de skandinaviske fjellene i løpet av 2000-tallet. Det var en gjennomsnittlig bestandsnedgang på 30 % i perioden 2002 til 2012. Det viser omfattende overvåking fra Norge, Sverige og Finland.

Færre fugl i fjellet
Steinskvett er en av artene som går tilbake i fjellet i Norge. Foto © Per Jordhøy/NINA
– Den største bestandsnedgangen er registrert i Norge, der åtte av ti fuglearter har gått tilbake, sier John Atle Kålås fra Norsk institutt for naturforskning. 

Kan være relatert til klimaendringer

I følge Kålås er det slett ikke uvanlig at antallet fugler som hekker i fjellet svinger i antall fra år til år. Men dette er første gang forskerne ser en bestandsnedgang hos flere arter samtidig i et så stort geografisk område. Årsaken til nedgangen er ikke kjent, men forskerne mener den kan være relatert til klimaendringer. 

–Med de klimaendringene vi nå ser forventer vi at arter forskyves stadig lenger opp i fjellet. Dette sammen med endrede miljøforhold vil føre til en nedgang i bestandene for de fugleartene som har sterkest tilknytning til fjellet. 

Undersøkelsen viser at gjennomsnittstemperaturen var én grad varmere enn normalt i alle de tre landene gjennom hele tiårsperioden. I tillegg var det også mer nedbør i samtlige områder.


Årsaken er å finne i hekkeområdene

Standfugler og arter som overvintrer nær Norge, som for eksempel ryper, bjørkefink og gråsisik, bruker mer tid i fjellregionen. Disse fuglene har gått sterkere tilbake enn arter som overvintrer lenger sør, som steinskvett og rødstjert, og bare har et kort opphold i hekkeområdet. Dette tyder på at årsaken til nedgangen er å finne i hekkeområdene, sier Kålås.

Nedgangen synes å gjøre seg gjeldene over store områder. Forskerne fant nemlig den samme utviklingen både for fugl som i finnes over skoggrensa og de som oppholder seg i fjellbjørkeskogen. Både for fjellrype og lirype registrerte forskerne mer enn en halvering av hekkebestanden i løpet av perioden.

–Det at vi ser en samtidig nedgang for så mange arter, og over så store områder gjør resultatene særlig interessante.  Overvåkingsdata for kommende år vil være svært viktig for å gi oss mer innblikk i de endringer som nå ser ut til å pågå i våre fjellområder, mener Kålås.


Områdene i den Fennoskandiske fjellkjeden som inngår i denne studien er her merket med svarte sirkler. I Norge inngår det totalt ca 500 områder i nettverket for overvåking av hekkefugl som nå er etablert som del av ‘Program for terrestrisk naturovervåking’. Data fra dette nettverket inngår som en sentral del av nasjonal og internasjonal rapportering av tilstand for biologisk mangfold i Norge.Omfattende overvåkingsdata

Forskere fra Norge, Sverige og Finland har i fellesskap analysert landsdekkende overvåkingsdata for fugl for perioden 2002 til 2012. For første gang er det påvist omfattende bestandsnedgang for hekkefugler i hele den fennoskandiske fjellkjeden. Til sammen 9 av 14 undersøkte arter har hatt betydelig bestandsnedgang på 2000-tallet. 

Disse nye resultatene er unike i internasjonal sammenheng da de omfatter mange arter og dekker hele den Fennoskandiske fjellkjeden. Denne felles nordiske studien omfattet mer enn 260 studiesteder, spenner over 1600 km fra SV til NØ og omfatter et areal på ¼ million kvadratkilometer. 

Den norske delen av prosjektet inngår som del av et nasjonale Program for terrestrisk naturovervåking (TOV) som er finansiert av Miljødirektoratet og utføres i et samarbeid mellom Norsk institutt for naturforskning, Høgskolen i Nord-Trøndelag og Norsk ornitologisk forening. Opptellingene av fugl er utført av lokale ornitologer.

 


Indeks for bestandsstørrelse for syv arter som representerer fjellbjørkeskogen (Birch forest) og 7 arter som representerer områdene over skoggrensa (Tundra). Gjennomsnittlig bestandsnedgang for disse 14 artene var for tidsperioden 2002 til 2012 ca 30 %.

Fjellbjørkeskogsarter:
 • Lirype (hønsefuglart) - Signifikant nedgang
 • Blåstrupe (spurvefuglart) - Tendens til nedgang
 • Rødstjert (spurvefuglart) - Stabil bestand
 • Rødvingetrost (spurvefuglart) - Signifikant nedgang
 • Løvsanger (spurvefuglart) - Signifikant nedgang
 • Bjørkefink (spurvefuglart) - Signifikant nedgang
 • Gråsisik (spurvefuglart) - Signifikant nedgang

Fjellarter - snaufjellet:
 • Fjellrype (hønsefuglart) - Signifikant nedgang
 • Heilo (vadefugart) - Stabil bestand
 • Fjelljo (måkefuglart) - Tendens til økning
 • Heipiplerke (spurvefuglart) - Signifikant nedgang
 • Steinskvett (spurvefuglart) - Tendens til nedgang
 • Lappspurv (spurvefuglart) - Signifikant nedgang
 • Snøspurv(spurvefuglart) - Signifikant nedgang


Les mer: Undersøkelsen er nylig publisert i det internasjonale tidsskriftet ‘Journal of Avian Biology’

Lehikoinen, A., Green, M., Husby, M., Kålås, J. A. and Lindström, Å. (2013), Common montane birds are declining in northern Europe. Journal of Avian Biology. doi: 10.1111/j.1600-048X.2013.00177.x

Kontakt: John Atle Kålås


 


Skriv ut
Søk etter nyheter
Nyhetsarkiv

Archive

Norsk institutt for naturforskning

NINA er en uavhengig stiftelse som forsker på natur og samspillet natur – samfunn.
Følg oss på: