Nyheter

 

Hvordan sikre en bærekraftig arealpolitikk i kommunene?

Publisert: 30. august 2022
Tekst: Admin

Arealbruk og nedbygging er den viktigste årsaken til tap av natur. Kommunene er landets viktigste arealforvaltere. I en fersk rapport foreslår forskere en rekke tiltak for å sikre en bærekraftig arealpolitikk.

Hvordan sikre en bærekraftig arealpolitikk i kommunene?
Foto: Odd Terje Sandlund

Forskerne lanserer 15 konkrete tiltak innenfor rammen av lokalt selvstyre for å møte de økende utfordringene for natur og klima.

Norsk arealbruksutvikling har skjedd i strid med de mål og prinsipper som Stortinget har vektlagt for å sikre en bærekraftig utvikling, noe Riksrevisjonen har påpekt både i 2007 og 2012. Forskerne bak evalueringen av norsk arealplanlegging konkluderte i prosjektet EVAPLAN med at hensyn til natur og klima ofte taper for utviklingshensyn i lokale planvedtak. FNs klimapanel og det internasjonale naturpanelet peker på at en bærekraftig arealforvaltning er nødvendig for å ta vare på naturmangfold. Det er ikke bare viktig for naturmangfoldet selv, men også helt sentralt for å sikre karbonrike arealer og for en god klimatilpasning.

Som del av prosjektet for KS, ble det avholdt to samlinger med en rekke kommuner og fylkeskommuner, der forskerne innhentet innspill og drøftet status og mulige tiltak for en bærekraftig arealpolitikk.

Rapporten peker på følgende 15 tiltak for å sikre en mer bærekraftig arealforvaltning i kommunene:

Tiltak for bedre kunnskap

 1. Økt klima- og naturkompetanse i kommunene.
 2. Samling, strukturering og kvalitetsheving av miljøinformasjon
 3. Helhetlig naturkartlegging
 4. Nye verktøy for å vurdere klima- og naturpåvirkning
 5. Målbare kriterier for arealpolitikk

Økonomiske virkemidler

 1. Naturavgift
 2. Grønn kommunenøkkel – endring av inntektssystemet i kommunene
 3. Gebyrfinansiering av naturbasert klimaberedskap – overvannsgebyrer
 4. «Arealbanker» med potensial for naturrestaurering
 5. Insentivordninger for grunneiere, tiltakshavere, utviklere og aktører i planprosessene

Juridiske virkemidler

 1. Styrke klima- og naturhensyn i plan- og bygningsloven
 2. Krav om oppdaterte plandata
 3. Bryte bånd mellom utreder og utbygger
 4. Økt satsing på regional planlegging
 5. Klargjøre de rettslige rammene for dispensasjoner

Rapporten er skrevet av forskere i NINA sammen med juristene i Holth & Winge AS og by- og regionforskningsinstituttet OsloMET/NIBR på oppdrag fra KS. KS vil nå bruke rapporten som grunnlag for å diskutere hvordan lokaldemokratiet best kan sikre bærekraftig arealbruk.

Mer informasjon:

Her kan du finne rapporten: Simensen, T., Winge, N., Holth, F., Stange, E., Barton, D. N. og Sandkjær Hanssen, G. (2022). Bærekraftig arealbruk innenfor rammen av lokalt selvstyre. KS FOU-rapport.

Her kan du se opptak av lanseringen av rapporten på Arendalsuka: Forskningsfrokost 19. august - YouTube

Mer om arealbruk og natur i podkasten Naturligvis: Kampen om arealene. Episode 2 om bærekraft

Kontaktpersoner i NINA:

Skriv ut
Søk etter nyheter
Nyhetsarkiv

Archive

Norsk institutt for naturforskning

NINA er en uavhengig stiftelse som forsker på natur og samspillet natur – samfunn.
Følg oss på: