Nyheter

 

Naturen er en del av løsningen

Publisert: 23. juni 2022
Tekst: Bjørg Bruset

Det grønne skiftet må derfor inneholde naturbaserte løsninger, som utnytter naturens naturlige prosesser samtidig som det tas vare på naturmangfoldet. Adm. direktør Norunn Sæther Myklebust oppsummerer året som gikk i NINAs årsmelding for 2021. 

Naturen er en del av løsningen

NINA skal bidra til bærekraftig samfunnsutvikling ved å levere forskningsbasert og aktuell kunnskap om naturmangfold, klima og samfunn. En bærekraftig samfunnsutvikling forutsetter at det tas hensyn til natur, fordi naturen leverer livsviktige tjenester til oss mennesker og den spiller en avgjørende rolle i å dempe klimaendringene. I tillegg gir naturen god folkehelse og livskvalitet.

Les hele Årsmeldingen her

Det grønne skiftet må derfor inneholde naturbaserte løsninger, som utnytter naturens naturlige prosesser samtidig som det tas vare på naturmangfoldet. Eksempler på naturbaserte løsninger er å bevare og styrke naturens evne til å lagre karbon, utnytte bedre naturens egen evne til flomdemping og å restaurere forringet natur slik at naturlige økologiske prosesser gjenopprettes.

Det er en økende erkjennelse om at naturen er avgjørende for en bærekraftig samfunnsutvikling. EUs taksonomi for økonomisk aktivitet er en bærebjelke i videre utvikling, og ett av de seks målene for bærekraft er beskyttelse og gjenopprettelse av biologisk mangfold og økosystemer. FN vedtok i fjor en internasjonal standard for naturregnskap slik at naturgrunnlagets verdi for samfunnet kan måles i nasjonaløkonomien. Forskerne i NINA vil her bidra med kunnskap til både metodeutvikling og analyser.

FN har utpekt 2021-2030 til verdens tiår for restaurering av økosystemer. Tiåret skal gi et løft for arbeidet med å restaurere forringede og ødelagte økosystemer for å bekjempe klimakrisen, styrke matvaresikkerhet, vannforsyning og biodiversitet. Norge sitt mål er å restaurere 15 % av naturen som er ødelagt.  NINA har kunnskap om hvordan natur kan restaureres slik at naturens evne til karbonlagring opprettholdes og naturmangfoldet bevares. Vi deltar i store restaureringsprosjekter gjennom praktisk samarbeid i skytefelt, gruver, kraftverksdammer og sjøørretbekker. Naturrestaurering lønner seg også økonomisk, vi får igjen ti ganger så mye som det vi investerer når vi restaurerer naturen.

Norge skal produsere mere fornybar energi for økt elektrifisering nasjonalt og internasjonalt. Gode miljøløsninger for vannkraft har NINA i samarbeid med andre forskningsmiljø, kraftbransje og myndigheter forsket på i mange år. Økt utbygging av vindkraft til lands og til havs krever kunnskap for å sikre best mulig lokalisering og utforming slik at vi minimerer skader på natur og andre næringer. NINA er partner i forskningssenteret NorthWind, ledet av SINTEF. Senteret skal utvikle teknologi og miljøkunnskap for vindkraftindustrien.

Produksjon av fornybar energi og grønn industriutvikling er nødvendig, og ved å kople kunnskap om natur, klima og teknologi, skapes muligheter for bærekraftig verdiskaping på lag med naturen. For disse områdene vil et tettere faglig samarbeide med SINTEF kunne gi nye muligheter for NINA.

Vi opplever at nye oppdragsgivere og samarbeidsparter etterspør kompetansen vår både nasjonalt og internasjonalt. Det grønne skiftet trenger solid kunnskap om naturen og naturbaserte løsninger, og vi i NINA er klare til innsats.

Offentlig forvaltning er vårt største marked, og oppdragene spenner bredt, fra metodeutvikling for effektiv kartlegging og overvåking av naturtilstand, utvikling av naturregnskap, datainnsamling og rapportering av status for en lang rekke arter, bestander og naturtyper, utvikling av tiltak for trua arter og naturtyper, forekomst og bekjempelse av fremmede arter, til verneområdeforvaltning, ferdsel og friluftsliv. I mange prosjekter benytter vi moderne og kostnadseffektive metoder basert på genetikk, Miljø-DNA, akustikk, bildeanalyse, GIS og fjernmåling. Vi satser på metodeutvikling og hele NINAs kompetanse tas i bruk i arbeidet. At vi er framoverlente på å utnytte ny teknologi for datainnsamling og analyse er et konkurransefortrinn for oss.   

NINA prioriterer forskningsformidling og vi deltar aktivt i samfunnsdebatten. På Arendalsuka bidro vi med «Ti løsninger for god naturrestaurering», og vi deltok på Forskningstorget under den store havbruksmessa, AquaNor. Vi holder webinarer og lager digitale arrangementer på vår egen YouTube-kanal, Podkasten «Naturligvis» gir lytterne nye fortellinger og ny viten. Krykkja var den store stjerna under Festspillene i Harstad i juni, med NINA-forsker Tone Kristin Reiertsen og musiker og komponist Maja Bugge med «Ballad of a changing world» og collage med hverdagshistorier, forskning og musikk.

En stor takk til forskerne våre som både presterte «all time high» på vitenskapelig publisering samtidig som de driver populærvitenskapelig formidling i mange kanaler.

Forskningssjef Signe Nybø ble oppnevnt av regjeringen som medlem av det nye klimautvalget som skal finne ut hvordan Norge kan bli et lavutslippssamfunn i 2050.

2021 ble også prega av koronapandemien med perioder med pålagt hjemmekontor. Gleden var derfor stor over at alle ansatte kunne møtes til NINA-dagan og Ny i NINA i Trondheim først i november. 

Reis bevisst-plakaten er et konkret verktøy vi har utviklet og tatt i bruk for å redusere miljøfotavtrykket vårt ved at ansatte tar bevisste valg om reiser og transport.

Ved årsskiftet var det 296 ansatte i NINA. Vi får nye kunnskapsrike medarbeidere som kompletterer den gode kompetansen vi allerede har. Det er et godt utgangspunkt for at vi kan levere god kunnskap og kloke råd slik at det nasjonalt og globalt velges gode løsninger for en bærekraftig samfunnsutvikling.

Jeg vil takke styret og alle ansatte for godt samarbeide og stor innsats i 2021.

Norunn S. Myklebust

Adm. direktør

Image

 

Skriv ut
Søk etter nyheter
Nyhetsarkiv

Archive

Norsk institutt for naturforskning

NINA er en uavhengig stiftelse som forsker på natur og samspillet natur – samfunn.
Følg oss på: