Nyheter

 

Bygdefolk vil også ha rovdyr
22. desember 2010

Det er ikke noe unisont ønske blant bygdefolk om å redusere rovdyrbestandene.

Friluftsliv sommeren etter Full City-havariet
6. desember 2010

Sommeren etter at lasteskipet Full City gikk på grunn på Telemarkskysten mente de fleste at friluftslivet kunne utøves som tidligere. Likevel var det relativt mange som mente at de positive opplevelsene ved friluftslivet hadde blitt forringet som følge av oljeutslippet. Det viser en ny rapport fra Norsk institutt for naturforskning (NINA).

 

Markerte Rovdata
1. desember 2010

Rovdata er en sentral aktør i arbeidet med å kartlegge og overvåke gaupe, jerv, brunbjørn, ulv og kongeørn i Norge. 30.november ble den nyetablerte enheten markert på Rockheim i Trondheim.

Det haster å stanse rømning av oppdrettslaks
24. november 2010

En ny NINA-rapport viser at det haster å få slutt på innblanding av oppdrettslaks i villaksens gytebestander.

 

Vurderer konsekvenser av rovdyrsikre gjerder
18. november 2010
NINA har vurdert effekter for friluftsliv og hjortevilt av rovdyrsikre gjerder. - Det er overraskende lite dokumentert kunnskap om temaet sier NINA-forsker Henrik Lindhjem.

 
Flere ulver i Norge
12. november 2010

Ulvebestanden i Norge har vokst. Ferske bestandstall, som Høgskolen i Hedmark har utarbeidet på oppdrag fra Rovdata, viser at det i 2009 var mellom 33 og 39 ulver her i landet, mot 25 til 26 vinteren før.

Verdenskonferanse om vindkraft og vilt
3. november 2010

 

NINA arrangerer i 2011 konferanse om vindkraft og dyreliv, med eksperter fra hele verden. - Målet er mer miljøvennlig vindkraft, sier Kjetil Bevanger.

 

Hvilken natur vil vi ha?
12. oktober 2010

 Debatt. Nationen, 12. oktober 2010

Rekordmange jervekull i 2010
6. oktober 2010

Aldri før har det blitt registrert like mange hunnjerver med valpekull i Norge som i år. Det viser nye data, som blir rapportert av ROVDATA i Norsk institutt for naturforskning (NINA).

NINAs lakseforskere sentrale i utgivelse av en stor internasjonal fagbok om villaks
1. oktober 2010

I dag, 1. oktober 2010 utgis boka ”Atlantic Salmon Ecology” på forlaget Wiley-Blackwell. Redaktører for boka er Øystein Aas, Sigurd Einum, Anders Klemetsen og Jostein Skurdal, der de to første er ansatt i NINA, mens to siste er tidligere forskningssjefer i NINA.

Stoltenberg åpner Framsenteret
29. september 2010

Onsdag 29. september åpnes Fram – nordområdesenter for klima- og miljøforskning av Statsminister Jens Stoltenberg. NINA er en av de sentrale deltakerne i Framsenteret og vi ser fram til å videreutvikle samarbeidet med de øvrige institusjonene i senteret.

Naturindeks for Norge er lansert
24. september 2010

I tidsrommet 1990- 2010 er utviklingen for biologisk mangfold god i havet og  ferskvann, mens den er klart negativ i åpent lavland.

Norske vassdrag blir varmere
20. september 2010

Overvåkingen av miljøfaktorer og plante- og dyreliv i Atna- og Vikedalsvassdragene, som nå er rapportert, viser at mange norske vassdrag blir varmere. De to vassdragene, som hydrologisk sett er svært ulike, overvåkes i et DN-støttet program som kalles Nettverk for biologisk mangfold i ferskvann, i et samarbeid mellom NINA, NIVA og Uni Miljø.

Meninger om rovviltforvaltning
16. september 2010

Det finnes mange og sterke meninger om rovdyr i Bygde-Norge, men folk er lite interessert i hvordan rovviltforvaltningen er organisert. Det viser en intervjuundersøkelse i tre kommuner på Østlandet.

Færre jerv i Sør-Norge
15. september 2010

DNA-analyser av jervekskrementer samlet inn i 2009 antyder en bestandsreduksjon på ca. 10 % i Norge fra 2008 til 2009. Nedgangen skyldes først og fremst en markant reduksjon på ca. 30 % i Sør-Norge vest for Østerdalen, der uttaket av jerv har vært meget høyt de siste årene.

HUNT – jakten på bærekraftig jaktutfoldelse
13. september 2010

Det EU-finansierte prosjektet HUNTing for sustainability er nå inne i en hektisk periode, med full aktivitet i en rekke delprosjekter. 

Storsalamanderens hemmeligheter avsløres
8. september 2010

Ved Lahelldammen i Lier følger NINAs forskere nå storsalamanderens bevegelser på veg til dvale for vinteren. Blant annet følges sju individer med radiosender. – Denne overvåkningen gir banebrytende resultater som kommer både storsalamanderen og andre arealinteresser ved dammene til gode, sier forskningssjef Børre Dervo.

Ny skadelig kjempetege invaderer Norge
7. september 2010

Ny invaderende insektart, kjempetega Leptoglossus occidentalis påvist på Sørvestlandet

Forskningssjef Inga Bruteig med i Hardanger-utvalg
31. august 2010

Olje- og energiministeren kunngjorde i dag regjeringens fire utvalg som skal gjennomgå sjøkabelalternativet i Hardanger. NINAs forskningssjef Inga Bruteig er med i utvalget som skal se på tekniske, økonomiske og miljømessige forhold ved en sjøkabelløsning.

Forskerens frihet
26. august 2010

Debatten om forskernes frihet er viktig, uansett om man arbeider ved et privat forskningsinstitutt som NINA, ved universitetene eller i de statlige instituttene. Og forskerens frihet bør være like stor uansett hvor man hører hjemme, skriver Norunn S. Myklebust i Klassekampen og forskning.no.

Overvåking viser langtidstrender for norsk natur
26. august 2010

Årets TOV-rapport bekrefter den trenden vi har sett en god stund allerede, der registrerte endringer i overvåkingsområdene kan knyttes både til endringer i klima og forurensningsbelastninger.

Godt år for fjellreven
20. august 2010

Det er hittil dokumentert 15 ynglinger av fjellrev i Norge i 2010. Fjellrevbestanden svinger i takt med forekomst av mus og lemen, og nå er gnagerbestanden på vei opp igjen. God tilgang til mat gir håp om høy overlevelse av fjellrevvalpene.

Avtalte samarbeid om villaks og lakselus
19. august 2010

 

Havforskningsinstituttet og NINA undertegnet i dag en treårig avtale om forskningssamarbeid. – Samarbeidet sikrer bredde og uavhengighet i kunnskapen for framtidas miljøløsninger, sier administrerende direktør i NINA, Norunn S. Myklebust.
Lite radioaktivt cesium å spore i hjortevilt
20. juli 2010

Alle de målte verdiene av radioaktivt cesium i kjøttprøver fra hjortevilt i 2009 ligger godt under Strålevernets grenseverdier for vilt, viser NINA rapport 549.

Frivillig vern –positivt bidrag til norsk skogvern
Kalkområdet i Grenland - en skattekiste av de sjeldne
13. juli 2010

Kartlegging av jordboende sopp i kalkområdet i Bamble-Porsgrunn har gitt mange overraskende funn for området, inkludert en ny art for vitenskapen og fem arter som aldri før er funnet  i Norge.

Gjennombrudd for avlsprogrammet – fjellrev yngling i det fri
8. juli 2010

Det er hittil dokumentert 4 ynglinger av fjellrev som er satt ut fra avlsprogrammet på Dovrefjell. Minimum 24 valper er observert ved disse fire hiene. I tillegg antas det at en utvandrer, satt ut på Dovrefjell i fjor høst, er far til et kull på minimum 5 valper, i Helags i Sverige. Det er også full klaff i avlsstasjonen med 8 av 8 mulige kull og ca 55 valper som vokser seg klar for utsetting i norske fjell i løpet av høsten.

Det biologiske mennesket – individer og samfunn i lys av evolusjon
7. juli 2010

Endelig foreligger boka som bør leses av alle som fulgte ivrig med i vårens store debatt om ”det store gapet” mellom naturvitenskapen og samfunnsvitenskapen. Dette er det definitive framlegget om biologiens rolle i mennesker og samfunn.

Utilstrekkelig dekning av biologisk mangfold i norske verneområder
7. juli 2010

De viktigste områdene for biologisk mangfold er vernet i alt for liten grad. Spesielt gjelder dette produktivt areal i lavlandet og langs kysten av Sør-Norge Verneområdene i Norge utgjør over 2600 områder og dekker mer enn 60 000 km2. Disse verneområdene er imidlertid svært skjevt fordelt, med størstedelen av arealet til fjells og mot nord.

Nok et godt år for NINA
2. juli 2010

NINAs årsmelding for 2009 beretter om et godt fjorår, samtidig med at NINA fortsetter å rette blikket fremover.

Sjøfugl og offshore vindkraft
29. juni 2010

Ny rapport viser at viktige sjøfuglområder langs norskekysten kan være svært sårbare for utbygging av kystnære og offshore vindenergianlegg.

Årsrapport fra Overvåkingsprogrammet for hjortevilt
20. juni 2010

Årets rapport fra hjorteviltovervåkingen viser at det samlede antallet hjortevilt i Norge har økt ytterligere. Aldri tidligere er det felt flere elg, hjort og villrein enn høsten 2009. Nytt av året er en oversikt over utviklingen i beitetrykk på trær og busker.

International Polar Year - Oslo Science Conference
8. juni 2010

Den største vitenskapelige polarkonferansen noensinne, International Polar year - Oslo Science Conference, åpnet i Oslo i dag.

 

Håndbok i økologisk restaurering
1. juni 2010

Nå er den her, den første norske håndboka i økologisk restaurering. Håndboka beskriver metoder for forebygging av natur- og terrengskader, og tar for seg hvordan gamle skader kan repareres.  

Nasjonal nedgang i gaupebestanden
28. mai 2010

Etter fem år med gradvis økning i antall familiegrupper av gaupe på landsbasis ser vi år en reduksjon i bestanden sammenlignet med fjoråret.

Hotspot med kronprinsen på biomangfolddagen
25. mai 2010

NINAs stand ble en hotspot på biomangfolddagen 20. mai – da H.K.H Haakon, miljø- og utviklingsminister Erik Solheim og statssekretær Heidi Sørensen ble orientert om hotspot-habitater.

 Se fjellrevyngling på webkamera
13. mai 2010

I disse dager blir det født valper på avlsstasjonen for fjellrev på Oppdal. Følg med på webkamera fra hiene – er du heldig kan du se valpene bli født.

NINA ber Mattilsynet revurdere omorganisering av luseovervåkingen
7. mai 2010

Mattilsynet har besluttet å overføre ansvaret for overvåking av lakselus på villfisk til Havforskningsinstituttet. NINA ber Mattilsynet avvente iverksetting av vedtaket inntil prinsipielle spørsmål er avklart.

 

Kongens fortenestemedalje til NINA-forskar
28. april 2010

Tidlegare seniorforskar og forskingssjef ved NINA, Rolf Langvatn, mottok måndag Kongens fortenestemedalje i sølv for sin innsats knytt til norsk hjorteviltforvaltning.

Friluftslivet etter Full City
22. april 2010

Lokalbefolkningens følelser knyttet til Full City-havariet endret seg på kort tid fra sinne, fortvilelse og sorg til å bli preget av optimisme og tro på framtida.

Skogbeitebruk i Mellom-Amerika
19. april 2010

Økt kunnskap om semi-naturlige beitemarker i Mellom-Amerika, både fra et økologisk og et sosioøkonomisk synspunkt, er hovedresultatet fra prosjektet PACA.

Setter Svalbard-gjess på kartet
9. april 2010

Prosjektet GOOSEMAP har samlet alle kjente registreringer av gjess på Svalbard i kartform. Disse dataene er nå tilgjengelige på en egen nettside.  

 

Årets villreinmerking nærmer seg slutten
8. april 2010

Så langt i år er 25 villrein merket med GPS-sendere i regi av NINA i Dovrefjellområdet. Nytt av året er at også bukker er utstyrt med sender.

Naturrestaurering på agendaen
22. mars 2010

Naturrestaurering har lenge vært et aktuelt tema i store deler av Europa og Nord-Amerika. Nå møtes restaurering av naturverdier med stadig økende interesse også i Norge. Det pågår i dag små og store restaureringsprosjekter over hele landet, drevet fram av forskere, forvaltningen, frivillige organisasjoner eller utbyggere.

Fjellrevaktivitet i alle tiltaksområdene
11. mars 2010

Gjennom det nasjonale overvåkingsprogrammet for fjellrev kontrolleres kjente fjellrevlokaliteter årlig. Det ble ikke dokumentert ynglinger av fjellrev i Norge i 2009. Dette henger sammen med det markerte bunnåret for smågnagerne, og er helt som forventet. Årets resultater bekrefter med tydelighet fjellrevens avhengighet av tilgang til smågnagere for å få fram valper, sier forsker Nina E. Eide, som er ansvarlig for rapporten som nå er publisert.

 

2500 sjøfugl omkom etter oljesøl fra "Full City"
2. mars 2010

Mellom 2000 og 2500 sjøfugler omkom som følge av oljeutslippet fra lasteskipet Full City som forliste ved Langesund den 31. juli 2009. Ærfuglene ble sterkest rammet, med 1500–2000 omkomne individer, men det omkom også mange måker, skarver og dykkender. Undersøkelser viser at det var lokale hekkefugler som ble rammet, i følge en fersk rapport fra Norsk institutt for naturforskning (NINA).

Jerv og gaupe følges med GPS-sendere i Finnmark
1. mars 2010

Scandlynx har de siste 2 ukene merket 11 gauper og 7 jerver med GPS-sendere i Finnmark ved hjelp av en imponerende innsats fra lokale mannskap. Prosjektet ”Eallit Luonddus/Leve i Naturen”, organisert av Statens naturoppsyn, kan nå på en unik måte studere samspillet mellom jerv, gaupe og rein.

 

Ørretfangst påvirkes mer av innsjøstørrelse og andre fiskearter enn av regulering
22. februar 2010

Ørretfangster fra prøvefiske med garn alene gir ikke tilstrekkelig informasjon til å vurdere effekten av vannstandsreguleringer på fisk i innsjøer, viser ny NINA-rapport.

 

Fremdeles mye lakselus langs norskekysten
19. februar 2010

Siste oppsummering fra lakselusovervåkingen viser fortsatt forhøyet infeksjonstrykk av lakselus. Langs deler av kysten var infeksjonsbelastningene sannsynligvis høyere enn det som er bærekraftig også på sjøørret og på utvandrende laksesmolt sier Bengt Finstad, seniorforsker i NINA.

Norske landskap i endring
17. februar 2010

NINA-forskere med sentrale bidrag i Forskningsrådets program ”Landskap i endring – bruk og forvaltning av kulturmiljø og naturressurser”.

NINA får nye nettsider
15. februar 2010

Med ny design og enklere struktur setter nye nina.no innhold og brukervennlighet i fokus.

 

NorACIA delutredning 3: Effekter på økosystemer og biologisk mangfold. Klimaendringer i norsk Arktis
11. februar 2010

NINA-forskere med sentrale bidrag i ny utredning om de økologiske effektene av klimaendringer i norsk Arktis.

Fjellreven internasjonal flaggskipart
7. februar 2010

Etter klimakonferansen i København i 2009 har Verdens naturvernunion (IUCN) har plukket ut ti arter for å belyse effektene av klimaendringer. Fjellreven skal flagge tundra- og fjelløkosystemet. Arten er en svært god indikatorart for økosystemtilstand, og kan slik gi oss tidlige varsler om endringer i økosystemet.

Fjellreven er tilbake på Finse
1. februar 2010

Den utrydningstruede fjellreven er igjen tilbake på Finse. Fredag ble 15 rever fra Avlsprogrammet for fjellrev sluppet fri i området.

Nordområdenes natur sårbar for olje
26. januar 2010

Det er mindre motstandskraft mot forstyrrelser i artsfattige systemer som i Lofoten og Barentshavet. Norsk institutt for naturforskning (NINA) synliggjør i en ny rapport ulike faktorer som påvirker sårbarheten for marine økosystemer i nord med hensyn til oljeforurensning.

Oppsummerer status ved inngangen til naturmangfoldåret 2010
18. januar 2010

Høyt aktivitetsnivå har preget ARKO-prosjektet i 2009; fjorårets framdriftsrapport viser at ARKO ikke har ligget på latsiden.

Trønderulven var immigrant fra øst
8. januar 2010

Ulven som ble felt i Snåsa kommune rett før jul var en immigrant fra den finskrussiske ulvebestanden. Dette viser DNA-analyser utført ved Norsk institutt for naturforskning (NINA). Den innvandrende ulven kunne ha blitt et viktig bidrag for å motvirke ytterligere innavl i den skandinaviske ulvebestanden, sier forsker Øystein Flagstad ved NINA.

SCANDLYNX lanserer nye nettsider
6. januar 2010

SCANDLYNX går inn i det nye tiåret med flunkende nye nettsider, nettadressen vil være den samme gamle; http://scandlynx.nina.no.

Søk etter nyheter
Nyhetsarkiv

Archive

Norsk institutt for naturforskning

NINA er en uavhengig stiftelse som forsker på natur og samspillet natur – samfunn.
Følg oss på: