Nyheter

 

Rekordår for fjellreven
29. desember 2011 Med 40 ynglinger, over 300 valper og reetablering i nye fjellområder har 2011 vært et rekordår for den truede fjellreven. Antallet voksne individer i Norge har nå trolig passert 100 individer.
Hvor mye mat trenger sjøfuglene?
22. desember 2011

En internasjonal forskergruppe har funnet en global fellesnevner for sammenhengen mellom sjøfuglers hekkesuksess og mattilgang. I dag publiseres resultatene i prestisjefylte Science.

God Jul
22. desember 2011 NINA ønsker alle ei riktig god jul og et godt nytt år.
Mye lakselus i 2011
15. desember 2011 I enkelte områder med mye oppdrett har infeksjonstrykket fra lakselus på vill laksefisk forverret seg i år sammenlignet med i fjor.
Gaupeforskning gir viktige svar på vanskelige spørsmål
9. desember 2011

Langvarig gaupeforskning har gitt oss viktig kunnskap som kan redusere konflikten mellom utmarksbasert husdyrproduksjon og rovvilt. NINA-forsker John Odden forsvarte i dag sin doktoravhandling “The ecology of a conflict: Eurasian lynx depredation on domestic sheep”, ved Norges tekninsk naturvitenskapelige universitet (NTNU).

Kraftsamling for villrein i Setesdalsheiene
8. desember 2011 I en ny NINA-rapport er det utpekt seks geografiske fokusområder for den framtidige arealforvaltningen i villreinområdene i Setesdal.
Prognosemodell for gaupebestanden i Norge
8. desember 2011 NINA-forskere har i samarbeid med kollegaer i Sverige utviklet en modell for å beregne gaupebestandens utvikling fram i tid. Modellen blir beskrevet i en fersk NINA-rapport.
Setter søkelyset på bifangst av sjøfugl
5. desember 2011 En tverrfaglig forskergruppe fra NINA har sett nærmere på bifangst i fem ulike norske kystfiskerier. Resultatene presenteres i en fersk rapport.
Stort forskningssamarbeid om laks
5. desember 2011 Et nytt stort prosjekt finansiert av Forskningsrådet skal forsterke kunnskapen om hvordan rømt oppdrettslaks påvirker villaksen.
Framtidas havnivå
2. desember 2011 - Springfloa under ekstremværet "Berit" er et forvarsel om hva som kan være normalt havnivå om 50-100 år.
Redder hubro fra grilling
25. november 2011 Forskere fra NINA og SINTEF er i ferd med å løse en miljømessig uheldig sak for nettselskapene. Samtidig kan de fjerne en av årsakene til strømutfall.
NINA får gode skussmål
18. november 2011 Forskningsrådet gjennomførte i 2011 en evaluering av norsk biofagforskning med fokus på vitenskapelig kvalitet og relevans. NINA kommer svært godt ut av evalueringen.
Årets hekkesesong preget av hekkesvikt og bestandsreduksjoner for mange sjøfugl
15. november 2011 Ferske tall fra sjøfuglovervåkingen viser at også hekkesesongen 2011 var preget av hekkesvikt og bestandsreduksjoner for mange sjøfuglarter.
Resultatene styrker mønsteret fra de fire foregående årene og gir en rekke indikasjoner på at tilstanden i havet for tiden ikke er til sjøfuglenes beste. Tverrfaglig forskning er nødvendig for å avdekke de bakenforliggende årsakene til de store endringene vi ser i de norske sjøfuglsamfunnene.
Konsekvensvurdering for sjøfugl i Sør-Norge
3. november 2011 NINA har nylig gjennomført en tverrsektoriell konsekvensvurdering for de viktigste sjøfuglbestandene i norsk del av Nordsjøen og Skagerrak. Undersøkelsen er publisert i NINA Rapport 733 og inngår som grunnlagsrapport til det pågående arbeidet med en helhetlig forvaltningsplan for dette området.
Jostein Skurdal ny forskningssjef i NINA Lillehammer
2. november 2011 Jostein Skurdal kommer fra stillingen som Avdelingsdirektør for forskning og bibliotek ved Høgskolen i Oslo og Akershus. Han har doktorgrad innen økologi fra Universitetet i Oslo. Tirsdag 1.november startet han som ny forskningssjef i NINA Lillehammer.
Avslører gaupas hemmeligheter i nord
31. oktober 2011

Forskning på gaupe i nord gir oss ny og viktig kunnskap om samspillet mellom rovvilt og tamrein.

Vurderer verdien av norsk natur
28. oktober 2011

Miljøverndepartementet oppnevner i dag et ekspertutvalg om verdien av økosystemtjenester. Signe Nybø, assisterende forskningssjef ved NINA, er et av utvalgsmedlemmene.

Laks og elvemusling i kunstige vassdrag
26. oktober 2011 To nye prosjekter vil sette sitt preg på aktivitetene på NINA Forskningsstasjon på Ims i tida framover. Mer bærekraftige lakseutsettinger i regulerte vassdrag, og elvemuslinger som forbedrer vannkvaliteten, skal bli resultatet.
Ursikade påvist i Norge
24. oktober 2011

Det første bekreftede funnet av sikaden Asiraca clavicornis i Nord-Europa er gjort i en sørvendt helling i Telemark.  

Krepsepestbærende signalkreps i Sør-Trønderlag
20. oktober 2011 NINA og Veterinærinstituttet har avslørt godt etablerte bestander av signalkreps i Hemne kommune.
NINA på Forskningstorget 2011
14. oktober 2011 NINA var til stede med et knippe entusiastiske forskere og deres verden av gigantiske svartelisteplanter og ekle småkryp. Og ikke minst melbillelarve-konkurransen. 
Skal bygge miljødata i India
11. oktober 2011 Norsk institutt for naturforskning (NINA) leder et norsk-indisk pilotprosjekt som skal gjøre data om biologisk mangfold i India mer tilgjengelig for landets myndigheter.
Fra konflikt til sameksistens?
3. oktober 2011 Det er spørsmålet en rekke forskere stiller i en spesialutgave av Current Conservation under tittelen “Special: Wildlife-Human Conflict”.
Sjøørret hardt rammet av lakselus
21. september 2011 Resultatene fra sommerens overvåking viser at sjøørret rammes særlig hardt av lakselus.
Skal forske på tamrein og rovdyr
19. september 2011 Norsk institutt for naturforskning (NINA) har fått ansvaret for et prosjekt som skal øke kunnskapen om tamrein og rovvilt i Midt-Norge.
Norges første salamanderhotell
16. september 2011

Håper å bedre vinteroverlevelsen for storsalamander ved å bygge kunstige overvintringsplasser.

Bør skyte færre ryper
9. september 2011

En ny studie på radiomerket lirype viser at 30% jaktuttak er for høyt.

Rom for flere hjortejegere
8. september 2011

Stadig flere jakter hjort, men ennå er det rom for flere hjortejegere. Framtidig hjortejakt har et stort potensial viser en undersøkelse fra NINA.

 

Lemenår gav fjellrevboom
8. september 2011

39 fjellrevkull og minst 270 kvalpar er kome til på landsbasis i år. Nesten halvparten av desse er fødd av revar som er sett ut i naturen frå avlsprogrammet for fjellrev.

Mange ubeskrevne blad blant verdens arter
29. august 2011

Det finnes 8,7 millioner arter på jorda. – Om jeg lever til jeg blir 90 år vil fremdeles bare hver femte art være beskrevet. Frode Ødegaard mener at det må jobbes raskere for å beskrive naturmangfoldet.

 

Skog og biomangfold i skjønn forening?
29. august 2011 Er den artsrike, uberørte skogen vakker, eller er et salig rot. Forskere ved NINA har stilt spørsmål om hvordan vi oppfatter skogen rundt oss.
 
Godt år for snøuglene i nord
26. august 2011

Det store smågnageråret i Norge i 2011 har ført til at snøugla har hatt den beste hekkesesongen i landet siden 1978.

Øyfolkets fortellinger
1. august 2011

”Øya går en … framtid i møte”. Det er de færreste forunt å vite hva framtiden vil bringe. Innbyggerne på  Smøla,  Frøya og Vega  har fått glimt av mulige framtider gjennom scenarioutvikling.

 

Viktig nyfunn av rødknappsandbie
20. juli 2011

Norges sjeldneste og vakreste bie, Andrena hattorfiana, gjenfunnet etter 124 år.

 

Elektrisk kontroll på fisk
18. juli 2011

NINA går nye veier for å kartlegge fiskeressursene i norske elver. Elfiskebåter er nytt her, men velprøvd i USA. 

Historisk mange kull med fjellrev
14. juli 2011

Hittil i år er det bekreftet ni kull med fjellrev og til sammen over 85 valper på Dovrefjell. Dette er et historisk antall kull i dette fjellområdet.

Palsmyrene på Dovrefjell forsvinner
13. juli 2011

Klimaendringer fører til at permafrosten, og dermed også palsmyrene i Norge tiner. Ferske overvåkingsdata fra Dovrefjell viser at permafrosten vil tine helt bort i enkelte områder allerede innen få år.

NINA deltar i prosjekt om naturmangfold og bioinformatikk i India
13. juli 2011

NINA deltar i et internasjonalt prosjekt om kapasitetsbygging innen bioinformatikk i India. (Text also in english)

Fortsatt spor etter Tsjernobyl, 25 år etter
4. juli 2011

25 år etter atomulykken i Tsjernobyl, kan radioaktivt nedfall fremdeles spores i norsk natur.

Vassdragenes viking
29. juni 2011

Rykende fersk informasjonsbrosjyre fra NINA om elvesandjegeren, en av Norges mest truete insekter.

Årsmelding 2010
24. juni 2011

Årsmeldingen for 2010 gjenspeiler et godt år for NINA.

Stor økning av rømt oppdrettslaks ved Ytre Agdenes merkestasjon
20. juni 2011

Hele 42 prosent av laksen som hittil i år er fanget ved Ytre Agdenes merkestasjon er oppdrettslaks. Dette er et betydelig høyere innslag av oppdrettslaks enn tidligere år.

Hvordan bygge god vindkraft
20. juni 2011

Våren 2012 kommer orienteringskartet for ukontroversiell vindkraft. Norske NINA er sentral i å velge ut de beste europeiske prosjektene.

Norunn er nytt styremedlem i Abelia
17. juni 2011

Administrerende direktør Norunn S. Myklebust i Norsk institutt for naturforskning (NINA) ble 15. juni i år valgt inn som nytt styremedlem i Abelia.

Svært mye lakselus på sjøørret i ytre del av Trondheimsfjorden
14. juni 2011

Den føreløpige framdriftsrapporten fra den nasjonale overvåkningen av lakselus viser at sjøørreten i ytre del av Trondheimsfjorden har svært høye lakselusnivåer.  Vi har ikke registrert så høyt lusenivå siden overvåkningen startet i 1992, sier seniorforsker i NINA, Bengt Finstad.

Så å si all sjøørret (snittvekt 129 gram) som ble fanget på Agdenes i månedsskiftet mai/juni var infisert med et gjennomsnittsnivå av 82 lakselus. Dette er nivåer som ligger langt over antatt tålegrense for laksefisk av denne størrelsen. Det er stor sannsynlighet for at mye av denne fisken vil dø som følge av lakselus dersom den ikke vandrer tilbake til ferskvann. Fisken er etter all sannsynlighet nylig infisert, siden den i hovedsak var infisert med lakseluslarver og ikke voksne lus.

Bjørg Bruset ny kommunikasjonssjef i NINA
7. juni 2011

Med ansettelsen av Bjørg Bruset som ny kommunikasjonssjef, har NINA styrket sin strategiske kommunikasjonskompetanse.

Alt om  laks og ørret
6. juni 2011
En ny bok, av Bror Jonsson og Nina Jonsson, gir et helhetlig blikk på de store økologiske variasjonene innen og mellom bestander av laks og ørret.
Effekter av klimaendringer på havstrand
1. juni 2011

Fugler vil miste viktige hekke- og rasteplasser på havstrendene når havet stiger som følge av klimaendringer. Ny rapport vurderer klimaeffekter og mulige tiltak for havstrender.

Lansering av humlenøkkel for mobilen
30. mai 2011

Nå kan du artsbestemme humler med mobiltelefonen.

Rømt oppdrettslaks og bærekraftig havbruk
23. mai 2011

Norsk institutt for naturforskning (NINA) og Havforskningsinstituttet har på oppdrag fra Direktoratet for naturforvaltning og Fiskeridirektoratet utarbeidet et forslag til utforming av indikator for genetiske endringer i ville laksebestander som skyldes rømt oppdrettslaks

Unik og truet sommerfugl kartlegges
22. mai 2011

Merking og gjenfangst gir kunnskap om hvordan langvarig overlevelse av mnemosynesommerfuglen kan sikres.

Ny møteplass for fugleforskere
19. mai 2011

Internasjonale toppforskere på vindkraft og dyreliv fikk en etterlengtet møteplass på BirdWind-konferansen. Neste gang bør også industri og forvaltning engasjeres i større grad.

Kurser frivillige i overvåking av humler og dagsommerfugler
10. mai 2011

I helgen holdt NINA kurs for frivillige insektsektsentusiaster som i løpet av sommeren skal ut i felt for å registrere humler og dagsommerfugler.

Borer hull for truete bier
5. mai 2011

Med en vanlig batteridrill borer Frode Ødegaard hull i døde trær for å gi hjem til ville bier som er i tilbakegang.
 

Verdenskonferense om vindkraft og vilt i gang
2. mai 2011

NINAs internasjonale konferanse om vindkraft og dyreliv starter mandag 2. mai i Trondheim. Verdens fremste forskere på dette feltet et samlet. - Målet er løsninger for mer miljøvennlig vindkraft, sier Kjetil Bevanger.

Meld fra om snøugler
27. april 2011

 Observasjoner av snøugle er gull verdt for å kartlegge bestanden, som kanskje er mye mindre enn tidligere antatt.

NINAs klimaforskning i fokus
5. april 2011

I det siste nummeret av det vitenskaplige tidsskriftet Journal of Animal Ecology er en NINA-studie om effekten av is og snø på ørret og røye i norske innsjøer presentert i en egen omtale.

Kåret til Nordens beste foto av truet natur
4. april 2011

Espen Lie Dahls bilde av havørner mellom roterende vindmøller på Smøla vant kategorien ”Truet nordisk natur” i Nordens største naturfotokonkurranse.

Nå kan man spore innkryssing av oppdrettslaks i villaks
28. mars 2011

For første gang har vi nå et redskap til å identifisere avkom av rømt oppdrettslaks og krysninger med villaks i naturen.

Samarbeider med India om viltkonflikter
15. mars 2011

NINA har i samarbeid med indiske forskere i et fireårig prosjekt studert konflikter knyttet til bevaring av ville dyr i India og Norge. 

Gode erfaringer med organisering av gåsejakten i Nord-Trøndelag
11. mars 2011

En oppfordring om økt jakt i regionen har gitt flere fellinger, men også flere utfordringer hos grunneierne som organiserer jakten.

Kunnskapsmangler i miljøpolitikken?
24. februar 2011

Kunnskap om biologisk mangfold og økosystemtjenester holder en høy standard i det europeiske forskningsmiljøet, men kunnskapen finner ikke veien til de viktige politiske beslutningene.

Oljeutslippet kan være kritisk for småkryp i strandsonen
21. februar 2011

Oljeutslippet fra containerskipet «Godafoss» som grunnstøtte utenfor Hvaler på torsdag, kan ha alvorlige konsekvenser for en rekke truete organismer som lever i strandsonen.

Følg gaupas bevegelser på nett
10. februar 2011

Viltkamerabilder av gaupas bevegelser kan følges på ny nettside.

Vårrastende kortnebbgås i Nord-Trøndelag; god fordeling av miljøtilskuddsmidler
4. februar 2011

Vårrastende kortnebbgjess er en utfordring for landbruket, og i Nord-Trøndelag og Nordland kan gårdbrukerne hver vår søke om et miljøtilskudd finansiert av Statens landbruksforvaltning for å dekke noe av det økonomiske tapet. I en ny NINA-rapport utarbeidet av forskere fra NINA og Danmarks Miljøundersøgelser er fordelingen av disse midlene i Nord-Trøndelag evaluert i forhold til en økologisk prioritering.

LIFEWATCH et stort løft for forskningen
28. januar 2011

LifeWatch- prosjektet er nå formelt oppstartet. NINA koordinerer den norske delen av prosjektet i samarbeid med Artsdatabanken, GBIF, HI og NIVA. Sammen med våre naboland vurderes også et nordisk samarbeid. Prosjektet skal bygge opp en helhetlig e- Infrastruktur for utveksling og deling av miljø- og biodiversitetsdata, datamodeller og analyser på tvers av institusjoner, fagdisipliner og landegrenser i Europa.

Et flertall godtar bestandsmålene for store rovdyr
27. januar 2011

Stor spørreundersøkelse viser at bare et mindretall vil endre de vedtatte bestandsmålene for store rovdyr.

Varmere klima mer laks?
25. januar 2011

Høyere temperatur og mer nedbør i framtida kan gi positiv effekt på laks i mange norske vassdrag.

NINA overvåker humlens tilbakegang
6. januar 2011

Humlene går nå dramatisk tilbake i deler av verden. 6 av 34 norske humlearter står også  i fare for å bli utryddet. Tilbakegang hos blomsterbestøvende insekter kan få alvorlige økologiske og økonomiske konsekvenser. NINA utvikler nå et opplegg for å overvåke humler og dagsommerfugler i flere fylker.

Søk etter nyheter
Nyhetsarkiv

Archive

Norsk institutt for naturforskning

NINA er en uavhengig stiftelse som forsker på natur og samspillet natur – samfunn.
Følg oss på: