Nyheter

 

Fornybar villrein - arealplanlegging og utbygging i villreinområder
21. desember 2016

Forskningsprosjektet «Renewable Reindeer» utvikler et helt nytt verktøy som balanserer hensynet til villrein, vannkraftproduksjon, bærekraftig arealplanlegging og arealbruk.

Fjellreven fikk valper selv i et dårlig smågnagerår
13. desember 2016

Lite smågnagere stoppet ikke fjellreven fra å bære fram nye valpekull i Norge i sommer. Totalt ble det registrert 16 fjellrevkull. De noe overraskende ynglingene kan skyldes god støttefôring.

Salg av bilder fra boka "Midt i flokken"
12. desember 2016

Norsk institutt for naturforskning og Norsk Villreinsenter kan nå tilby et begrenset antall bilder fra boka «Midt i flokken» for salg.

Tester viltkameraer i nye områder
1. desember 2016

Viltkameraer kan bli et av viltforskningens viktigste hjelpemidler til å studere og overvåke vilt i årene som kommer. NINA og lokale partnere har den siste tiden plassert ut nye kameraer i Troms, Hedmark og deler av Midt-Norge for å se om de kan overvåke gauper i snøfattige områder.

Villrein og rødlister
25. november 2016

I siste utgave av den globale rødlista for truete arter rykket villreinen inn som en av nykommerne på lista, med status sårbar (VU). Den norske bestanden regnes som livskraftig (LC), men også her til lands møter villreinen utfordringer.

Spelemiddel og folkehelse; kommunane utnyttar ikkje ordninga
10. november 2016

Styresmaktene har sagt at meir spelemiddel skal gå til eigenorganisert fysisk aktivitet. To av tre vaksne nordmenn brukar kroppen sin for lite. Det største potensialet for betring ligg sannsynlegvis i at fleire går meir i nærmiljøet sitt, meir kvardagsaktivitet. Ein ny NINA-rapport viser at få kommunar søkjer spelemiddel til tilrettelegging av turvegar og turstiar.
 

Lokal økologisk kunnskap er verdifull i forvaltningen av laks
7. november 2016

Det er økende internasjonal anerkjennelse av at lokal økologisk kunnskap (LEK) er viktig for bevaring av biologisk mangfold og som bidrag til naturforvaltningen. Forskere har sett på hvilken betydning det kan ha i lakseforvaltningen. I Norge er bruken av slik erfaringsbasert kunnskap forankret i Naturmangfoldloven.

Foto av rafting på Namsen i elfiskebåt vant konkurranse
4. november 2016

Et spektakulært foto av NINAs elfiskebåt i fossepartier på Namsen vekker oppsikt i USA.

Statssekretær fikk høre mer om NINAs forskning
2. november 2016

Statssekretær Lars Andreas Lunde i Klima- og miljødepartementet besøkte onsdag Norsk institutt for naturforskning (NINA) i Trondheim. Der fikk han blant annet høre om NINAs forskning på naturens økologiske tilstand. Det ble også dissekering av jerv og et besøk på NINAs genetikklab.

Organisert gåsejakt mer effektiv
27. oktober 2016

Nord-Trøndelag er den viktigste rasteplassen om høsten for den Svalbard-hekkende bestanden av kortnebbgås. Det er også i dette fylket at 80% av jaktuttaket for denne bestanden foregår. Hvordan effektivisere gåsejakta i området?

Økt bruk av turstier sliter på vegetasjon
26. oktober 2016

Moderne aktiviteter som terrengsykling og ridning åpner naturen for flere, men den økte bruken av turstier sliter på vegetasjonen rundt stiene, spesielt i våte områder. Det kommer fram i en ny rapport fra Norsk institutt for naturforskning (NINA).

God økologisk tilstand i de østnorske innsjøene
24. oktober 2016

Nye undersøkelser viser at fisken i de åpne vannmassene i seks store østnorske innsjøer har god økologisk tilstand. Innsjøene Nisser, Norsjø, Tinnsjå, Tyrifjorden og Randsfjorden er i svært god tilstand til tross for at de blir noe påvirket av tilførte næringssalter. Eikeren er noe mer påvirket, men er også i god tilstand. 

Er det mulig å identifisere og spore rømt oppdrettslaks uten å merke den?
20. oktober 2016

Det jobber en oppfinner fra Sør-Trøndelag med å finne ut. Med seg på laget har han blant annet forskere ved Norsk institutt for naturforskning (NINA).

Ferdsel kan forstyrre fuglelivet på Jærstrendene
17. oktober 2016

Menneskelig ferdsel kan forstyrre fugler mens de leter etter mat eller skal hvile. Dette kan skje hele året, både når de hekker, raster under trekket eller skal overvintre i et område. Da kan fuglene bli presset ut av de beste områdene for kortere eller lengre tid. Fuglene reagerer svært ulikt, noen tåler de ulike formene for ferdsel og forstyrrelser bedre enn andre. Dette kan variere med næringsforholdene, været, tida på året, og fuglenes alder og kjønn.

Merket ål løser eldgammel gåte
5. oktober 2016

Et internasjonalt forskerteam har satellittmerket og fulgt ål på ferden til Sargassohavet og kartlagt vandringsruter og hastigheter for første gang. Funnene bryter med det vi tidligere har trodd om ålens gytevandring. Det betyr også at vi må tenke nytt rundt forvaltning av arten.

Elgokser med GPS-halsbånd druknet
4. oktober 2016

To elgokser ble nylig funnet druknet i en dreneringsgrøft på Vega. Begge oksene var merket med GPS-halsbånd, og har trolig hektet seg fast i hverandre under slåsskamp, falt i grøfta og druknet.

Pris til NINA-forskere for fremragende forskning
29. september 2016

Klimaforskerne Rolf Ims og Nigel Gilles Yoccoz hedres av Forskningsrådet med pris for deres forskning på hvordan endringer i klimaet påvirker dyr og planter i nord.

NINA-dagan 2016
28. september 2016

Åpent fagseminar: Glimt fra NINA 

Mye lakselus også i sommer
20. september 2016

I perioden da laksesmolten vandret fra elvene og til havs var det mye lakselus fra Rogaland til og med Trøndelag. Dermed har utvandrende smolt i denne delen av landet sannsynligvis fått mye lus på seg. Utover sommeren har mengden lakselus økt langs det meste av kysten, noe som sannsynligvis har hatt negativ effekt på bestandene av sjøørret og sjørøye i mange områder.

Hva er god økologisk tilstand?
6. september 2016

Et ekspertråd har fått i oppdrag fra Klima og miljødepartementet å lage et verktøy som kan måle om naturen er i god tilstand eller ikke. NINAs forskningssjef Signe Nybø skal lede ekspertrådet som har fått frist til 1. juni 2017 med å levere sine anbefalinger. Arbeidet er en oppfølging av stortingsmeldingen «Natur for livet».

Gode rypekull i Midt-Norge, bra med skogsfugl på Østlandet
2. september 2016

Årets taksering av ryper og skogsfugl er gjennomført. For mange områder ser det ut til at sommeren 2016 har gitt gode oppvekstkår for kyllingene. Tellingen viser gode rypekull i Midt-Norge. Det ser også ut til å være store kull av skogsfugl østafjells. Sammenlignet med fjoråret er det en betydelig nedgang i rypebestanden i de to nordligste fylkene.

Villreinflokken som ble drept av lyn hadde ikke CWD
1. september 2016

Veterinærinstituttets analyser viser at ingen av dyrene som ble drept av lyn var smittet med CWD.

Har kartlagt jervens diett i nord
30. august 2016

Jerven er et av de fire store rovdyrene i Skandinavia og er en beryktet predator. Ny forskning viser imidlertid at den ofte ikke dreper byttet selv – i studieperioden drepte merkede individer kun en tredjedel av alle byttedyr de spiste. Ofte spiser jerven kadaver som den finner eller stjeler fra andre.

Lynnedslag drepte 323 villrein
29. august 2016

Et lynnedslag rammet fredag en flokk villrein på Hardangervidda og tok livet av hele 323 dyr. Norsk institutt for naturforskning (NINA) og Statens naturoppsyn (SNO) har vært på stedet og tatt prøver av de døde dyrene. På oppdrag fra Miljødirektoratet utnytter man den tragiske hendelsen til å finne ut om noen av dyrene var smittet av dyresykdommen Chronic Wasting Disease (CWD).

Ber jegere levere inn hoder fra elg, hjort og villrein
16. august 2016

I løpet av høstjakta samler NINA inn hoder fra inntil 4 200 elg, hjort og villrein i utvalgte overvåkingsområder på oppdrag fra Miljødirektoratet. Dette skal bidra til å kartlegge forekomsten av chronic wasting disease (CWD) i Norge.

Bamse på fjellrevbesøk
16. august 2016

Fjelloppsynsmann Jon Nørstebø som har tilsynet med fôrautomatar for fjellrev i Lesja, gjorde store auge då han vitja fôrautomaten vest i Lesjafjella no i sommar.

Norsk lakseforskning får internasjonal anerkjennelse
4. august 2016

NINA-forskere viser i en artikkel i ICES Journal of Marine Science at halvparten av de ville laksebestandene i Norge er genetisk endret gjennom innkrysning av rømt oppdrettslaks.

Produktiv dame – 4 kull på 5 år og 4 ulike hannar
2. august 2016

Denne fjellrevtispa har bidratt med 18 kvalpar til Snøhettabestanden.

Se dyrene som lever like utenfor Oslo
21. juli 2016

En ny film fra Norsk institutt for naturforskning (NINA) gir et unikt innblikk i dyrelivet i skogen, bare kilometer fra hovedstaden.

Bymåkeprosjektet mot slutten
15. juli 2016

De fleste måkeungene har nå forlatt redene og Norsk institutt for naturforskning (NINA) setter nå en strek for sommerens store dugnad for å telle måker.

Kan genmodifisert laks påvirke livet i elva?
13. juli 2016

NINA er sammen med forskere fra flere land i gang med en studie av om laks som er genmodifisert til å spise og vokse raskere kan påvirke det øvrige livet i vassdrag den invaderer. 

Følgjer oterens vandring med viltkamera
4. juli 2016

Etter 50 års fråvær er oteren nå på veg tilbake til Sørvestlandet. NINA følgjer utviklinga i oterbestanden, og vil ha di hjelp. Meld inn oterobservasjoner til oter@nina.no.

Mer lakselus på villfisk
1. juli 2016

Det er sannsynlig at lakselus har hatt negativ innvirkning på utvandrende laksesmolt og sjøørret i de fleste undersøkte områdene. Det viser resultatene fra den første delen av årets overvåking av lakselus. Overvåkingen av lakselus er en kombinasjon av feltarbeid og modeller, og første del av overvåkingen gjøres i Sør-Norge i mai og juni.

Status for norske laksebestander i 2016
28. juni 2016

Ny rapport fra Vitenskapelig råd for lakseforvaltning. 

Dyr fanges i grensegjerder
22. juni 2016

Opprusting av grensegjerder skaper trøbbel for dyrelivet i Øst-Europa og Sentral-Asia. Mange arter fanges i gjerder og stenges ute fra sine leveområder, viser ny forskning. Utviklingen tvinger fram en revurdering av dyreforvaltningen i Eurasia.

Lomvi-bestanden på Hornøya er norskekystens mest livskraftige - hvorfor?
21. juni 2016

Lomvien har funnet sitt paradis: på Hornøya i Finnmark er bestanden av den utrydningstrua sjøfuglarten 15-doblet de siste tretti årene. Etter lang tids grubling har forskerne funnet ut hvorfor.

Nok et uår for krykkjene på Røst
18. juni 2016

SEAPOPs årsbrosjyre oppsummerer bestandsutvikling, hekkesuksess og voksenoverlevelse for norske sjøfugler. Både krykkjene og lundene på Røst innehar nå den nedslående rekorden i lengste serie mislykkede hekkinger for noen norsk sjøfuglkoloni.

Se Østmarkaulvene på musejakt
16. juni 2016

Tirsdag var statssekretær Lars Andreas Lunde i Klima- og Miljødepartementet med Norsk institutt for naturforskning (NINA) ut i Østmarka ved Oslo for å sjekke et viltkamera. På kameraet ventet en skikkelig storfangst; et videoopptak av ulvene i Østmarka i jakt på det som trolig er mus. 

Ny kunnskapsoversikt over norske maur
15. juni 2016

Stokkmaur og rød skogmaur har du sikkert hørt om, men visste du at vi har 65 maurarter i Norge? Disse gjør en uvurderlig jobb i naturen.

Krykkja – den store klimataperen?
15. juni 2016

Det er ikke bare føttene til krykkja som er svart, men også framtida. På grunn av klimaendringene kjemper måkearten for å overleve, og den kan forsvinne helt i løpet av 50 år.

Frykter fremmmede fiskearter
14. juni 2016

Tidligere var sur nedbør den største trusselen for norsk innlandsfisk. I dag er det uvettig og ulovlig spredning av fremmede fiskearter vi frykter mest. Den sure nedbøren kunne stoppes, uønska fiskearter er det langt verre å gjøre noe med. I fjor registrerte forskere fra NINA 25 nye tilfeller av spredning av til sammen 11 fiskearter. Denne utviklingen er dårlig nytt både for naturmangfoldet og fritidsfiskerne.

Skal få oversikt over myggen
13. juni 2016

Stikkmygg etterlater kløende stikk, men enkelte arter kan også overføre sykdom. Nå skal forskerne se nærmere på hvilke arter stikkmygg som finnes i Norge, for i dag mangler en oppdatert oversikt. 

Følg fugl og forskere i fuglefjellet på Hornøya
10. juni 2016

Når NRK i dag drar i gang storsatsingen sakte-TV fra fuglefjellet er det mange av sjøfuglforskerne i Norsk institutt for naturforskning (NINA) med på laget.

Gåsejegere; viktige aktører i forvaltningen av kortnebbgås
7. juni 2016

En spørreundersøkelse utført blant gåsejegere i Nord-Trøndelag viser at jegerne ønsker å være informert og involvert i forvaltningen ved blant annet å rapportere om jaktuttak. Dette er godt nytt for implementeringen av en internasjonal forvaltningsplan for kortnebbgås. 

Fuglefjellet skal lære folk sjøfuglene å kjenne
3. juni 2016 Det første som merkes når man kommer til et fuglefjell er lukta. Det neste er lyden. Oppimot 70.000 fugler som gjør fra seg, har seg, og skriker i kor. Kan det være noe å trakte etter? Klart, sier fugleforsker Tone Kristin Reiertsen. Fem uker med fjernsynssendinger fra fuglefjellet på Hornøya i Finnmark skal lære folk flest om sjøfugler og forskninga på den. 
Rovviltforvaltning på regionalt nivå, fungerer det?
2. juni 2016

Det er et misforhold mellom kravene om en svært presis forvaltning av de store rovdyrartene, og de naturlige forutsetningene. Biologisk sett er de største utfordringene i rovviltforvaltningen knyttet til rammebetingelsene, og ikke hvem som tar avgjørelser. Rovviltnemndene befinner seg i et uklart farvann mellom forvaltning og politikk. Hvordan man ser på deres rolle, avhenger av hva man mener om rovviltpolitikken. Konfliktene handler i stor grad om hvordan landets arealer skal brukes, og opprettelsen av regioner og nemnder ser ikke ut til har endret konfliktnivået.

Lærte om prionsykdom og DNA-analyser
31. mai 2016

Klima- og miljøminister Vidar Helgesen gjestet i dag Norsk institutt for naturforskning (NINA) under sitt besøk i Trondheim. Der ventet informasjon om NINAs oppfølging av tilfeller av prionsykdom hos hjortevilt i Norge, obduksjon av jerv og en innføring i NINAs satsing på DNA-analyser.

Storsatsing på vannkraftforskning
26. mai 2016

Norsk institutt for naturforskning (NINA), NTNU og SINTEF er sammen med partnere fra industri, forvaltning og forskning tildelt midler av Forskningsrådet til å danne et Forskningssenter for miljøvennlig energi (FME) på vannkraft. Det nye forskningssenteret skal gi vannkraftsektoren kunnskap og innovative løsninger i verdensklasse, blant annet om hvordan vannkraftproduksjon kan spille på lag med naturen.

Sjøfugler fanges og drukner i fiskeredskaper
25. mai 2016

Bifangst av sjøfugl i norske fiskerier er utilsiktet og uønsket. Bestandene av mange sjøfuglarter er sterkt redusert, og for å kunne begrense en av de dødelighetsfaktorene vi kan gjøre noe med, er det viktig at vi lærer mer om hvordan og hvorfor slik bifangst skjer. Heldigvis er forebyggende tiltak mulig.
 

Mottok pris for DNA-analyser av skit og hår
24. mai 2016

Øystein Flagstad, seniorforsker i Norsk institutt for naturforskning (NINA), ble i dag tildelt en pris for sitt årelange arbeid med å utvikle og bruke DNA-analyser som en alternativ metode til dyreforsøk. Innsamling og DNA-analyser av skit, hår og fjær gjør det mulig å hente inn informasjon om ville dyr uten å være i kontakt med dem.

Gjenutsetting av laks
20. mai 2016

Laksefiskesesongen nærmer seg, og mange elver har regler som innebærer at fiskerne må gjenutsette laks. I fjor ble hver 5. laks tatt på stang gjenutsatt. Hvilke valg fiskeren tar om redskap, hvordan det fiskes og hvordan fisken håndteres er avgjørende for om fisken overlever etter gjenutsetting.

Hvorfor er nesten alle norske fuglefjell i Nord-Norge?
13. mai 2016

Det er med sjøfuglene som med mennesker, har vi først begynt å like ei strand vender vi gjerne tilbake. Forskjellen er at vi drar sørover, fuglene foretrekker å dra nordover. Hvorfor?

Gåsejegerne blir stadig mer treffsikre
12. mai 2016

På 1990-tallet ble det skadeskutt en kortnebbgås for hver felte gås. Med kortere skuddavstand og endrede jaktvaner har skadeskytingsprosenten sunket betraktelig.

Salamanderen er en kortsiktig klimavinner
11. mai 2016

Varmere, våtere vær som følge av klimaendringene gir gunstigere levekår for salamanderen, men så lenge det blir færre områder hvor den kan leve og yngle, vil antallet salamandere i Norge likevel fortsette å gå ned.

Halvparten av all oppdrettslaks har nedsatt hørsel
29. april 2016

Forskere fra Universitetet i Melbourne og Norsk institutt for naturforskning (NINA) har i en fersk studie avdekket at halvparten av all verdens oppdrettslaks har nedsatt hørsel på grunn av deformerte øresteiner.

Arktis blir brunere
29. april 2016 Arktis blir grønnere. Det har vært en nærmest opplest og vedtatt sannhet de siste 30 årene. Nå har trenden snudd, vegetasjonen i Arktis blir brunere. Hvorfor har dette skjedd?
Skal følge fiskens svømmeruter i Orkla
25. april 2016

Forskere fra Norsk institutt for naturforskning (NINA) skal sammen med kolleger fra SINTEF, NTNU og universiteter i Danmark og Tsjekkia følge 100 laksesmolt og 50 støinger i elva Orkla i Sør-Trøndelag for se hvilke svømmeruter de tar. Resultatene skal brukes for å gjøre det lettere for fisken å komme trygt forbi kraftverket.

Salamander på hotell
19. april 2016

Utbygging av veier og boligområder har gjort det vanskeligere for salamanderen å finne egnede plasser å overvintre. En løsning er å innlosjere salamanderen på hotell, nærmere bestemt på salamanderhotell.

Fortsatt gult lys for trafikklys
15. april 2016

En bredt sammensatt forskergruppe konkluderer med at vi fortsatt mangler avgjørende kunnskap om sammenhengen mellom mengde lakselus i merdene og risiko for uakseptable nivå av lakselus på villfisk. Viktige kunnskapshull må tettes før miljøkonsekvensene kan modelleres sikkert nok til å fastslå om det er grønt, gult eller rødt lys for vekst for oppdrettslaksen.

Tell måker der du bor!
13. april 2016

Måkene er tilsynelatende i ferd med å forlate kysten til fordel for byer og tettsteder. Her finner de rikelig med mat, og trygge hekkeplasser. Men hvor mange måker lever egentlig i norske byer? Bli med på dugnaden og tell måker der du bor.

Svalkast – en podkastserie om klima sett fra Svalbard
8. april 2016

Hva har Nord-Koreanske frø og 15 meter lange rovøgler til felles? Begge er på Svalbard og begge forteller en historie om klimaendringer.

Villrein funnet under merking var alvorlig syk
5. april 2016

Norsk institutt for naturforskning (NINA) fant ei reinsimle i dårlig forfatning under merking av villrein i Nordfjella 15. mars i år. Simla døde like etterpå. Nå viser obduksjonen at simla led av den dødelige sykdommen Chronic Wasting Disease (CWD).

Klimaendringer får store konsekvenser for norsk natur
1. april 2016

Klimaendringene som forventes fremover kan føre til store endringer i norsk natur og naturmangfold. Arter i alle hovedøkosystemene vil bli påvirket. Det viser en ny rapport som Norsk institutt for naturforskning (NINA) i samarbeid med Norsk institutt for vannforskning (NIVA) har utarbeidet på oppdrag for Miljødirektoratet.

Norsk-russisk samarbeid gir ny kunnskap om livet i ferskvann og brakkvann på Svalbard
30. mars 2016 Norske og russiske forskere har funnet seks arter av småkreps på Svalbard som ikke tidligere har vært registrert i dette området. Enkelte av artene har sannsynligvis etablert seg på Svalbard, fordi været er blitt varmere som følge av klimaendringene.
God oversikt over jaktbart småvilt, men også noen kunnskapshull
17. mars 2016

For første gang har vi statusoversikt over alle jaktbare småviltarter i Norge samla i ett dokument. NINA har sammenstilt data for til sammen 16 pattedyrarter og 37 fuglearter fra en rekke forskjellige kilder. Av disse er henholdsvis 9 og 6 arter betegnet som fremmede arter.

Har merket åtte villrein
17. mars 2016

Norsk institutt for naturforskning (NINA) har på få dager merket til sammen åtte villrein og merkinga er ferdig i Setesdalsheiene og Nordfjella for i år. Alt har gått bra under merking, men det ble ved ett tilfelle funnet en rein i dårlig forfatning, som senere døde. Denne er sendt til obduksjon hos Veterinærinstituttet.

Starter merking av villrein
14. mars 2016

På oppdrag fra mange ulike oppdragsgivere starter Norsk institutt for naturforskning (NINA) i disse dager merking av villrein i Nordfjella, Setesdalsheiene og på Hardangervidda. Merking av én rein gjør det mulig å følge hele flokker, og målet er å hente inn verdifull kunnskap om villreinens livsbetingelser.

Gåsevakta
9. mars 2016

Han kom dit for å arbeide med datakryptering på en flystasjon. Nå bruker Johnny Bakken mesteparten av livet sitt til to ting; dirigere kor og telle gjess. I Vesterålen er det nok av begge deler.

Hjortevilt på nett
8. mars 2016

Hjortedyrene er siste tilskudd til informasjonsportalen Arter på nett. Her finner du plansjer, tekst, bilder, film og annen informasjon om norske arter og artsgrupper.

Åpen grunnlendt kalkmark – før, nå og i framtida
7. mars 2016

Artsmangfoldet i åpen grunnlendt kalkmark rundt Oslofjorden er godt kartlagt i løpet av de siste årene. Ved hjelp av flyfoto har forskerne også sett på den historiske utviklingen, for å danne seg et bilde av hvordan endringene påvirker artsmangfoldet over tid. Denne kunnskapen kan hjelpe oss til å bevare denne sjeldne naturtypen for framtida. 

Tidenes fjellrevår i Skandinavia
26. februar 2016

Den svært utrydningstruete fjellreven er på full fart på vei tilbake til den norske og svenske fjellheimen, med ett unntak i nord. I fjor ble det registrert til sammen 127 kull med fjellrevvalper i Norge og Sverige og dette er flere enn noen gang!

Suksess for avlsprogrammet for fjellrev
26. februar 2016

Rev nr. 300 er sett ut på Hardangervidda!

Doktorgrad på klimaeffekter på ørret
25. februar 2016

Forrige uke disputerte Kim Magnus Bærum med en doktorgradsoppgave om hvordan klimaendringer påvirker ørretpopulasjoner. Framover skal han bidra til å styrke klimaforskningen i NINA.

Skal hjelpe fisken med å unngå kraftturbinene
24. februar 2016

Å geleide fisk trygt forbi kraftverk krever kunnskap fra mange fagfelt. Da kommer det godt med at vår portugisiske postdoktor nærmest er et tverrfaglig team i seg selv.

Eiker tilbakeføres til gammel stil
18. februar 2016

Gamle eiker er levested for en rekke sjeldne arter, men slike eiker er mangelvare. Nå vil forskere framskynde trærnes aldringsprosess for å løse boligkrisen. 

Havhester forgiftes mer av mat enn av mikroplast
17. februar 2016

I motsetning til det man hittil har trodd viser ny forskning fra NILU og NINA at mikroplast ikke er en vesentlig kilde til miljøgifter i havhest. Sjøfugl får i seg det meste av miljøgiftene gjennom maten, konkluderer forskerne.

Kunnskapsmangel om påvirkning fra havbruk
16. februar 2016

En ny NINA-rapport konkluderer med at vi vet for lite om hvordan havbruk kan forstyrre fugl og pattedyr. 

Kun en tredjedel av de 125 laksebestandene var uten genetisk spor av rømt oppdrettslaks
8. februar 2016

Norsk institutt for naturforskning (NINA) og Havforskningsinstituttet har i fellesskap klassifisert genetisk påvirkning av rømt oppdrettslaks på ville laksebestander. Basert på genetisk analyse av 20 000 laks klekket i naturen har forskerne klassifisert 125 laksebestander.

Klassifisering av 104 laksebestander etter kvalitetsnorm for villaks
8. februar 2016

Ny rapport fra Vitenskapelig råd for lakseforvaltning. 

Bill. mrk.: Forsker søker grunneier
5. februar 2016 NINA søker grunneiere til nytt forskningsprosjekt om bærekraftig bruk og gjengroing av jordbrukslandskap. 
Flere kortnebbgjess enn først beregnet
29. januar 2016 Høstjakta som skal regulere antallet kortnebbgjess blir basert på resultatene av vårtellingen. Vintertellingen av kortnebbgjessene viste imidlertid at om lag 10 000 gjess manglet i vårtellingen.
Elvemuslinger fikk midlertidig adresse – unnslapp rotenondøden
28. januar 2016 Da innsjøene i Fustavassdraget måtte rotenonbehandles på grunn av fiskeparasitten gyro, sørget en redningsaksjon for at elvemuslingen ikke ble utryddet i vassdraget.
Få morløse kalver etter jakta
28. januar 2016

Det er få elg- og hjortekalver som går alene uten mor etter at jakta er avsluttet. Ny forskning fra Norsk institutt for naturforskning (NINA) viser at jegerne er flinke til å skyte voksne dyr og ikke etterlate noen morløse kalver. Noen regionale forskjeller gjør det likevel viktig å opprettholde fokus på gode jaktholdninger.

Toppforsk-millioner til NINA
27. januar 2016 Hvordan kan ville dyr og mennesker leve side om side i vår moderne verden? NINAs forskere tar for seg de store spørsmålene i banebrytende prosjekt. 
Status quo for Europas ferskvannsmuslinger
25. januar 2016 Som små renseanlegg holder de elver og innsjøer rene. Nå avdekker et omfattende samarbeid mellom forskere fra 26 land hvordan det står til med de store ferskvannsmuslingene i Europa.
Pollinerende insekter gir bonden større avlinger
22. januar 2016 Gårder som tar hensyn til pollinerende insekter på jordene vil kunne høste mer av markens grøde. Insektene bestøver plantene og fører til større avlinger, viser ny forskning fra Norsk institutt for naturforskning (NINA). Resultatene publiseres i dag i det anerkjente vitenskapelige tidsskriftet Science.
Mye lakselus i 2015
21. januar 2016 Det var en generell økning i smittepress av lakselus på ville laksefisk (laks, sjøørret, sjørøye) i 2015 i forhold til 2014. Trolig har vill utvandrende laksesmolt fra både Hordaland (Hardanger og Nordhordland), Sogn og Fjordane (ytre Sognefjord), Møre og Romsdal (Storfjord) og Nordland (Nordfolda) blitt negativt påvirket av lakselus i 2015. Ved flere av overvåkingslokalitetene hadde sjøørreten så høye lakseluspåslag at dette kan ha hatt en bestandsreduserende effekt.
Funker det å jage gjess?
20. januar 2016 Gjess som beiter på innmark gir bønder store økonomiske tap, og mange ser ingen annen utvei enn å jage dem. Men hvor effektivt er det egentlig?
Er viltkamera framtiden i gaupeovervåkingen?
5. januar 2016

En ny studie viser at viltkamera er et godt alternativ til dagens snøbaserte overvåking av gauper i områder med lite snø. Viltkameraene er også en ny måte å studere gaupe og andre pattedyr uten at forskere trenger å fange og merke dyrene med GPS-halsbånd.

Søk etter nyheter
Nyhetsarkiv

Archive

Norsk institutt for naturforskning

NINA er en uavhengig stiftelse som forsker på natur og samspillet natur – samfunn.
Følg oss på: