Nyheter

 

Milde vintre er dårlig nytt for insektene

Publisert: 2. mai 2024
Tekst: Jørn J. Fremstad

Mengden av insekter har gått ned i Norge de siste fire årene. Været ser ut til å påvirke insektene, som foretrekker kalde og snørike vintre.

Milde vintre er dårlig nytt for insektene
Innsamling av innsekter i en malaisefelle på en lokalitet i Troms, med Kågen i bakgrunnen. Foto: Vegar Seljestokken, NINA

At insekter trives med varme somre er forståelig. Da er det kanskje mer overraskende at kalde og nedbørsrike vintre slår positivt ut. I prosjektet Nasjonal overvåking av insekter i Norge har forskere fra Norsk institutt for naturforskning (NINA) undersøkt hva slags effekt vinter- og vårværet har på biomassen, eller mengden, av insekter.

– I de fire årene vi har samlet inn insekter har biomassen gått ned. Forhåpentligvis er det en kortvarig trend som vil snu hvis vi får værforhold som er gunstigere for insektene. Samtidig frykter vi at klimaendringer kan komme til å få en negativ effekt på insektene i fremtiden, sier prosjektleder og forsker Jens Åström i NINA.

Forskerne har sett på hvordan nedbørsmengde og temperatur påvirker biomassen av insekter som er samlet inn i feller i skog og eng over store deler av landet. Biomassen beregnes som vekten av insektene en standardisert felle samler inn per dag. Varmt og ikke for tørt vær om sommeren virker positivt, mens en nedbørsfattig og mild vinter skaper problemer.

Snø isolerer fra været

– Det er utfordrende for insekter å overleve vinteren i Norge, men et stort og tykt snødekke isolerer godt fra vær og vind. Ut fra dette antar vi at høyere temperatur, som gir mindre mengder snø, vil gå ut over insektene, forklarer Åström.

På samme måte vil en tidlig vår gjøre at insektene blir aktive litt «for tidlig». Nedbør i form av regn eller tilbakeslag til mer vinterligere forhold kan da gå ut over overlevelsen.  

Kalde og nedbørsrike vintre slår positivt ut for insektene. Her to snønebbfluer (Boreus westwoodi) som parrer seg på snø i Soknedal i Trøndelag. Foto: Arnstein Staverløkk, NINA

Kalde og nedbørsrike vintre slår positivt ut for insektene. Her to snønebbfluer (Boreus westwoodi) som parrer seg på snø i Soknedal i Trøndelag. Foto: Arnstein Staverløkk, NINA

Så langt har Nasjonal overvåking av insekter i Norge estimert en nedgang i mengden insekter på ca. 14 prosent årlig i perioden 2020-23. Analysen av resultatene bekrefter i store trekk funnene fra en tidligere publisert tysk studie. Den mener at nedgangen i biomassen av insekter i Tyskland på 1980- og 90-tallet i stor grad kan skyldes værforholdene om vinteren i denne perioden.

– For programmet sin del er det positivt at vi allerede kan dokumentere at vi evner å oppdage tidstrender, men vi håper naturligvis at nedgangen er kortvarig, sier Åström.

Insektene jobber for kloden vår

Insekter spiller en avgjørende rolle i de fleste økosystemer på kloden. De bryter ned plantemateriale, slik at næringsstoffene kan brukes på nytt, og er føde for andre dyr og fugler. I tillegg pollinerer de planter og bidrar til å regulere bestander av skadedyr. Flere studier viser at bestanden av insekter er kraftig redusert de seneste årene, særlig i Europa.

– Konsekvensene er vanskelige å forutse i detalj, men de kan ha stor påvirkning på hele økosystemet. Derfor er det viktig å forstå hva som påvirker forekomsten av insekter, for eksempel bruk av areal eller endringer i klima. For å kunne gjøre det i Norge, må vi overvåke situasjonen løpende over tid i landet, sier Åström.

Denne blindingen (Chrysops relictus) er en av artene som går i forskernes feller. Foto: Arnstein Staverløkk, NINA

Denne blindingen (Chrysops relictus) er en av artene som går i forskernes feller. Foto: Arnstein Staverløkk, NINA

Overvåkingen blir landsomfattende

I 2023 ble området for overvåkingen av insekter utvidet til også å gjelde Nord-Norge. Det innebærer en stor utvidelse av de værforhold og breddegrader overvåkingsprogrammet dekker. I 2024 inkluderes også Vestlandet, og da vil undersøkelsen av eng være landsdekkende. Skog overvåkes foreløpig bare på Østlandet. Prosjektet drives av NINA og er finansiert av Miljødirektoratet.

Kontakt Jens Åström

Les rapporten Insektovervåking på Østlandet, Sørlandet, Trøndelag og Nord‐Norge. Rapport fra feltsesong 2023

Les mer om overvåking av insekter

Skriv ut
Søk etter nyheter
Nyhetsarkiv

Archive

Norsk institutt for naturforskning

NINA er en uavhengig stiftelse som forsker på natur og samspillet natur – samfunn.
Følg oss på: