Nyheter

 

Restaurerer Gudbrandsdalslågen etter brukollapsen

Publisert: 23. mai 2023
Tekst: Anne Olga Syverhuset

NINA har i vår restaurert elveleiet Gudbrandsdalslågen etter at Tretten bru kollapset i fjor. Nå blir forholdene for storørret og fossekall bedre enn før kollapsen.

Restaurerer Gudbrandsdalslågen etter brukollapsen
Foto: Oddgeir Andersen / NINA.

Den 15. august 2022 kollapset Tretten bru, og store deler av brua falt ned i Trettenstrykene i Gudbrandsdalslågen. Dette er et fuglefredingsområde som blant annet er et viktig vinterområde for fossekallen. I tillegg ligger det flere viktige gyte- og oppvekstområder for storørret både oppstrøms og nedstrøms for brua. 

Bruvraket ble fjernet høsten 2022, og ved årsskiftet startet byggingen av en midlertidig bru. Den skal stå ferdig i mai 2023. Samtidig har Norsk institutt for naturforskning (NINA) i vår restaurert elveleiet på oppdrag fra Innlandet fylkeskommune, og samtidig bøtt på gamle miljøsynder.

– Målet har vært å etterlate elva i en bedre økologisk tilstand enn før brua datt ned, forteller NINA-forsker Oddgeir Andersen, som har ledet arbeidet i NINA.

Forrige uke ble de siste steinene flydd på plass med helikopter, akkurat i tide før flomsesongen.

Vårflommen skal gjøre siste del av arbeidet

I 1998 ble en sedimentfelle installert i sideelva Moksa for å minske risikoen for skadeflommer. Den stopper massene før de når Gudbrandsdalslågen, og førte til at det ble mindre naturlig transport av grus og stein i elva. 

– Den naturlige dynamikken i elva er at grus og steiner blir dratt nedover hver gang det er flom. For å bøte på at Moksa ikke lenger forsyner Lågen med stein og grus, har det blitt lagt ut mye masse oppstrøms for brua, forteller Andersen.

Tanken er at elva selv skal fordele disse massene nedover elveløpet i de neste årene. Det vil forsyne et viktig gyteområde nedenfor elva med grus, og gi et større gyteareal for storørreten.

Reparerte elvebunnen og fjernet søppel

Når den sammenraste brua ble revet, ble det laget en terskel i elva for at maskinene kunne kjøre ut i elva. Den har nå blitt fjernet, slik at elvebunnen igjen får en mer naturlig profil.

– Terskler øker sjansen for at vannet graver, forklarer Andersen.

Andersen forteller at det er flinke maskinførere som har utført selve jobben, og NINAs rolle har vært å bistå med råd underveis.
Samtidig har de også ryddet søppel fra elva, både en stor mengde kopperplater fra beslag på toppen av brua, og annet søppel som har kommet drivende med elva tidligere.

Hotell og sitteplasser for fossekall

Restaureringen har også hatt som mål å bedre vinterforholdene for fossekallen. Norges nasjonalfugl er avhengig av åpent vann for å finne føde. Trettenstryka er regnet som en av nordens viktigste overvintrinhgslokaliteter for fossekall.

– Muligheter for å overnatte trygt er avgjørende for at den skal overleve vinteren, forklarer Andersen. 

Han forteller at NINA-forsker Anna Nilson derfor skal designe et fossekallhotell som de skal plasser ved elva til høsten. 

I tillegg til dette er det satt ut store steiner som fossekallen liker å sitte på i elva. De siste steinene ble fløyet inn forrige uke, og med det var hoveddelen av restaureringsarbeidet i boks før vårflommen kan gjøre siste del av jobben.

– Nå skal vi følge opp tiltakene for å se at arbeidet har fungert etter hensikten, sier Andersen.

 

Les mer om NINAs arbeid med naturrestaurering

Kontakt: Oddgeir Andersen
 

Skriv ut
Søk etter nyheter
Nyhetsarkiv

Archive

Norsk institutt for naturforskning

NINA er en uavhengig stiftelse som forsker på natur og samspillet natur – samfunn.
Følg oss på: