Nyheter

 

Startskudd for forskningsprosjekt om grønn infrastruktur

Publisert: 20. mai 2022
Tekst: Anne Olga Syverhuset

Skal arter kunne forflytte seg mellom sine leveområder, er det nødvendig å ta vare på landskapsøkologiske sammenhenger som del av arealplanleggingen. Samarbeidsprosjektet GreenPlan skal utarbeide kartverktøy gjennom modellering sammen med sentrale brukere.

Startskudd for forskningsprosjekt om grønn infrastruktur
Foto: John D.C. Linnell /NINA.

Økologiske sammenhenger i naturen, som trekkveier for vilt og sammenhengende leveområder for pollinerende insekter, spiller en avgjørende rolle for å opprettholde naturmangfoldet. Det er også viktig for å opprettholde en robust natur som tåler møtet med klimaendringene bedre. Vi trenger arealbasert kunnskap om slike sammenhenger for å ta tilstrekkelig hensyn til naturmangfoldet. Det trengs også kompetanse for å kunne bruke og fortolke slik arealbasert kunnskap.

GreenPlan skal utvikle et rammeverk og verktøy for beslutningsstøtte for bærekraftig arealplanlegging. Dette skal gjøres i tett dialog med brukere av slike kart og verktøy. Prosjektet skal resultere i en nasjonal kartdatabase for grønn infrastruktur som kan inngå i portalen for det økologiske grunnkartet, og som kan brukes i arbeid med arealplanlegging og arealprioritering for bevaring, avbøtende tiltak og restaurering. Prosjektet skal også utvikle verktøy for scenarieanalyser for effekter av arealbruk og klimaendringer. GreenPlan har et dialogforum med sentrale aktører i arealplanlegging og forvaltning, som koordineres av Miljødirektoratet. Prosjektet har også en internasjonal rådgivergruppe.

Ved å klikke på bildet nedenfor kan du prøve prototypen vår App for forvaltning av Grønn Infrastruktur:

Image

I Stortingsmeldingen Natur for livet (Meld. St. nr. 14 2015-2016) sa regjeringen at de ville arbeide for en arealforvaltning som tar hensyn til naturmangfold gjennom et godt kunnskapsgrunnlag og styrking av kompetansen i kommunene og fylkeskommunene om både naturmangfold og dets verdier, og at de ville utrede nærmere hvilke behov det er for en bedre ivaretakelse av økologiske sammenhenger, og hvordan slik ivaretakelse kan gjøres. Siden meldingen ble behandlet i Stortinget i 2016, har Klima- og miljødepartementet gitt Miljødirektoratet oppdrag om å følge opp arbeidet. Som del av dette har NINA har hatt tre FOU-oppdrag om dette. Dette arbeidet har vært et viktig forarbeid til GreenPlan.  

Samarbeidspartnere i GreenPlan er Miljødirektoratet, Statens Vegvesen, Stavanger kommune, Ålesund kommune, Bodø kommune, Møre og Romsdal Fylkeskommune og Rogaland Fylkeskommune.

Image

Lenker:

Kontaktpersoner: 

Skriv ut
Søk etter nyheter
Nyhetsarkiv

Archive

Norsk institutt for naturforskning

NINA er en uavhengig stiftelse som forsker på natur og samspillet natur – samfunn.
Følg oss på: