Nyheter

 

Feltmedarbeidere for NiN-kartlegging og botaniske ruteanalyser

Publisert: 10. desember 2021
Tekst: Siri A. Svendsen

Norsk institutt for naturforskning (NINA) er et uavhengig forskningsinstitutt organisert som en stiftelse. Vi er det største forskningsinstituttet innen anvendt økologi i Norge med over 290 ansatte. Hovedkontoret ligger i Trondheim, og vi har forskningsavdelinger i Oslo, Bergen, Lillehammer og Tromsø. Instituttet har oppdrag for et bredt spekter av oppdragsgivere innen offentlig forvaltning og næringsliv, og forskningsprosjekter som er finansiert av norske og internasjonale forskningsråd. 
 

Feltmedarbeidere for NiN-kartlegging og botaniske ruteanalyser
Foto: Lise Tingstad / NINA.

NINA vil ha behov for botaniske feltarbeidere i perioden 15. juni – 15. september 2022. Oppstart og lengde på tilsettingsperioden vil være avhengig av når de som tilsettes kan være i felt, men det forventes at søkere er tilgjengelige minimum i fire uker. Det kan være aktuelt å jobbe i hele Midt- og Sør-Norge, da lokalitetene for feltarbeid ligger spredt. Det er mulig å arbeide innenfor en region, men noe reise på påregnes. Faktisk arbeidssted og antall stillinger bestemmes når vi har oversikt over feltsesongen.  

Kompetansekrav:
For tilsetting i stillingene kreves påbegynt bachelor eller helst mastergrad, og felterfaring med NiN-kartlegging og/eller botaniske registreringer. 
 
I tillegg kreves følgende:
• teoretisk og praktisk kunnskap om NiN og NiN-kartleggingsmetodikk.
• god vegetasjonsøkologisk kompetanse
• god artskunnskap innen karplanter, gjerne også innen moser og lav.
• kunne gjennomføre ruteanalyser av vegetasjon.
• kjennskap til rødlistede naturtyper og rødlistede- og fremmede arter.
• erfaring fra friluftsliv og feltarbeid, vant til å ferdes i naturen 

Aktuelle arbeidsoppgaver:
Feltarbeid primært i forbindelse med prosjektet «Arealrepresentativ naturovervåking (ANO)» og eventuelt andre prosjekter knyttet til NiN og botanikk/planteøkologi. Arbeidet vil omfatte botaniske ruteanalyser og kartlegging av naturtyper etter NiN. I tillegg kan det bli aktuelt med etterarbeid inne i forbindelse med feltarbeid. 
 
Vi tilbyr:
• konkurransedyktig lønn og godtgjørelser
• yrkesskadeforsikring i hht loven
• reiseforsikring på reiser for NINA 
• en spennende og lærerik sommer i variert norsk natur! 

Søknad sendes på e-post til siri.svendsen@nina.no, og må inneholde CV med informasjon om utdanning, relevant arbeidserfaring og eventuell publikasjonsliste. 
 
Spørsmål om stillingen rettes til: Prosjektleder Lise Tingstad, tlf. 909 90 942, e-post: lise.tingstad@nina.no eller ass. forskningssjef Jørgen Rosvold, tlf. 952 79 789, e-post: jorgen.rosvold@nina.no.  

Søknadsfrist er 4. februar 2022 

Skriv ut
Søk etter nyheter
Nyhetsarkiv

Archive

Norsk institutt for naturforskning

NINA er en uavhengig stiftelse som forsker på natur og samspillet natur – samfunn.
Følg oss på: