Nyheter

 

Færre villsvin skutt i Norge

Publisert: 30. mai 2023
Tekst: Jørn J. Fremstad

For første gang siden jaktåret 2014/2015 har antall skutte villsvin i Norge sunket. Frekvensen av observerte villsvin på kamerafellene i Akershus og Østfold er stabil, mens antall observasjoner har gått kraftig ned i Innlandet.

Færre villsvin skutt i Norge
SCANDCAM sitt nettverk av kamerafeller er et viktig verktøy i overvåkingen av villsvin i Norge. Foto: Viltkamera, NINA

Norsk forvaltning har definert villsvin (Sus scrofa) som en fremmed art. Målet er å ha færrest mulig villsvin på norsk jord, spredt utover et minst mulig område. Her i landet er villsvin mest utbredt langs svenskegrensa, fra Halden i sør til Elverum i nord. Enkeltindivider kan forekomme over store deler av Sør-Norge.

Klart flest i Halden og Aremark

– Vi observerer klart flest villsvin på kamerafellene i kommunene Halden og Aremark. I jaktåret 2021/2022 ble åtte av ti felte villsvin skutt i disse to kommunene, sier seniorforsker John Odden i Norsk institutt for naturforskning (NINA).

I 2019 fikk NINA i oppdrag fra Miljødirektoratet å kartlegge utbredelsen og bestandsutviklingen hos villsvin, og fra i fjor har NINA overvåket villsvin i Norge. Det gjøres blant annet ved hjelp av SCANDCAM sitt nettverk av kamerafeller, og innrapporterte opplysninger om hvor villsvin er felt. Jaktstatistikken viser en nedgang i antall rapportert felte villsvin i både Innlandet og Viken. Det er første gang antall skutte villsvin har sunket siden 2014/15.

Stabilt i Akershus og Østfold

– Frekvensen av villsvinobservasjoner på kamerafellene i Akershus og Østfold ser ut til å være stabil, mens det er en kraftig nedgang i antall observasjoner på kamerafellene i Innlandet. Hvorfor det er slik er for tidlig å si, men det er felt mye villsvin i disse områdene, forteller Odden.

Villsvinet ble borte fra faunaen vår for over 1 000 år siden. Siden 1990-tallet har arten igjen vandret inn i Sørøst-Norge fra Sverige, og villsvin har reprodusert seg i Norge siden 2005. Arten er kontroversiell på grunn av trafikkulykker med villsvin, skader knyttet til jord- og skogbruk og fordi de kan fungere som reservoar for smitte av ulike parasitter og sykdommer. De senere årene har utbruddene av afrikansk svinepest hos tamgris i Europa ført til søkelys på villsvinets betydning for spredning og som smittereservoar for denne sykdommen.

Både miljø- og landbruksforvaltningen har behov for kunnskap om hvordan blant annet jakt påvirker antall og utbredelse av villsvin i årene som kommer. 

Bedre data om felte villsvin

Fra og med januar i år kan jegere rapportere data om felte villsvin via Hjorteviltregisteret. Her fins det også retningslinjer for hvordan jegerne skal rapportere vekt og inndeling i aldersgrupper for felte villsvin, samt mulighet for å rapportere antall villsvin som var i følge med det skutte dyret.

– Sammen med bilder fra kamerafellene vil opplysninger om felte dyr gi oss gode data på bestandsutviklingen hos villsvin framover. Det er viktig å sikre lange tidsserier med data for bedre å kunne vurdere utviklingen over tid, og for å se bestandsutviklingen i sammenheng med andre faktorer, sier Odden.

Dataene kommer fra jaktstatistikk og prosjektet SCANDCAM, som siden starten i 2010 har hatt kamerafeller på mer enn 1700 lokaliteter i Norge. De fleste av alle disse kameraene har vært driftet av lokale jegere og andre naturinteresserte organisert i Norges jeger- og fiskerforbund (NJFF) eller NINA selv. Arbeidet i Halden og Aremark er gjort med god hjelp fra Utmarksforvaltningen AS, og deres lokale samarbeidspartnere.

Les rapporten Bestandsovervåking av villsvin, status 2022

Se alle bilder fra Scandcam her https://viltkamera.nina.no/

Les mer om Scandcam her https://www.nina.no/Naturmangfold/Rovvilt/SCANDCAM

Les om villsvin her Villsvin (nina.no)

Kontakt:

John Odden

Jørgen Rosvold

Christer Moe Rolandsen

Skriv ut
Søk etter nyheter
Nyhetsarkiv

Archive

Norsk institutt for naturforskning

NINA er en uavhengig stiftelse som forsker på natur og samspillet natur – samfunn.
Følg oss på: