Nyheter

 

Pukkellakseksplosjon i 2021

Publisert: 26. september 2022
Tekst: Anne Olga Syverhuset

Det kom åtte ganger mer pukkellaks til Norge i 2021 enn i 2019, og hele 17 ganger mer enn i 2017. Fortsetter pila oppover i 2023?

Pukkellakseksplosjon i 2021
Foto: Eva B. Thorstad / NINA.

Pukkellaksinvasjonen i 2021 fikk de foregående invasjonene til å blekne: Registreringene i 2021 viser at antallet pukkellaks langs norskekysten og i norske elver var åtte ganger høyere enn i 2019, og hele 17 ganger høyere enn i 2017. Som tidligere var fangsten av pukkellaks aller størst i Finnmark og Troms.

Helt nytt i år er at forskerne har brukt fangststatistikken til å sammenligne tidspunktet for når pukkellaksen og vår egen laksefisk oppholder seg langs norskekysten og når de går opp elvene.

– Ut fra fangststatistikken ser det ut til at de oppholder seg samtidig langs kysten, og at de fanges i elva i samme periode, forteller NINA-forsker Henrik H. Berntsen.

Går opp i elva annethvert år 
Pukkellaksen har en toårig livssyklus hvor både hanner og hunner dør etter gyting. De tilbringer litt over ett år i havet før den i løpet av sin andre sommer returnerer til ferskvann for å gyte. Fisk som gyter i oddetallsår får dermed avkom som også gyter i oddetallsår. 2017 var første gang den fremmede arten for første gang inntok norske elver i stort omfang.

 

Foto: Eva B. Thorstad / NINA.
Foto: Eva B. Thorstad / NINA.

Svært mye pukkellaks i enkelte elver i nord

Økningen i antall pukkellaks i 2021 sammenlignet med tidligere år skyldes at det var flere elver med mye pukkellaks vest- og sørover i Troms og Finnmark, men også at det var svært store fangster i noen elver i Øst-Finnmark.
I fem elver i Øst-Finnmark (Vestre Jakobselv, Vestelva i Nesseby, Munkelva, Neiden og Tana) ble det til sammen registrert 109 000 pukkellaks. I Vestelva alene ble det fanget over 20 000 pukkellaks, mens det i Tanaelva ble registrert totalt 49 5000 pukkellaks.
Fangsten i elvene fra Nordland og sørover var høyere i 2021 enn i de foregående pukkellaksårene, men utgjorde en liten andel av den totale elvefangsten i Norge.

Foto: Eva B. Thorstad / NINA.
Foto: Eva B. Thorstad / NINA.

208 000 pukkellaks registrert

Totalt ble 208 000 pukkellaks registrert fanget og observert i norske elver og kystfarvann i 2021. Til sammenligning ble 12 000 pukkellaks registrert i 2017 og 25 000 i 2019. Av fisken fanget i 2021 ble 104 000 fisket ved uttaksfiske i elv, 39 000 i kilenot- og krokgarnfiske i sjøen, 13 700 ved sportsfiske i elv og 1700 ved sportsfiske i sjøen. I tillegg ble 49 000 pukkellaks observert under drivtelling eller kameraovervåking av elver.
 

Utsatt i Russland på 50-tallet
Pukkellaksen hører hjemme i Stillehavet, men etter utsettinger i Nordvest-Russland har den etablert seg i elver på Kolahalvøya og i Finnmark. Bestandene der er kjent for å gyte i oddetallsår, som i 2017 og 2019. Derfor var det som forventet få pukkellaks i elvene i 2018, 2020 og 2022.

 

Stor spenning knyttet til 2023

I 2023 kan vi igjen forvente at pukkellaksen inntar norske elver, og det knyttes stor spenning til om økningen fortsetter.

– Hvis utviklinga gjentar seg, kan det bli veldig mye pukkellaks neste år. Det var gode forhold for pukkellaksen og mye gyting i 2021, så pilene peker den veien, forteller Berntsen.

Berntsen oppfordrer derfor til fortsatt god overvåking av innsiget av pukkellaks.

– Med stadig mer pukkellaks i mange elver øker arbeidsmengden med å fjerne så mye av fisken som mulig. Når store mengder fisk må håndteres vil mindre informasjon om hver enkelt fisk registreres, og vi står derfor ovenfor en situasjon hvor vi framover kan få mindre informasjon om innsiget, til tross for stort antall pukkellaks, sier han. 

– Fremtidig overvåking og registrering bør derfor planlegges og tilpasses slik at vi ikke går glipp av viktig kunnskap om pukkellaksen og dens påvirkning på norske elveøkosystemer, avslutter Berntsen.
 

En invaderende art med høy risiko
Pukkellaks er en fremmed art med høy risiko ifølge Artsdatabankens liste over fremmede arter. Etablering av pukkellaks i elver over større områder øker sjansen for at vi regelmessig får tallrike invasjoner av arten i norske elver. Dette vil innebære en betydelig trussel mot naturmangfoldet, og spesielt mot laks, sjøørret og sjørøye, ifølge en risikovurdering av pukkellaks som fremmed art utført av Vitenskapskomitéen for mat og miljø. Et stort antall gytende pukkellaks kan dessuten påvirke vannkvaliteten, ut fra vurderingen. Nyere forskning fra pukkellaksens naturlige utbredelsesområde indikerer at pukkellaks kan føre til reduksjon av bestander av andre laksearter gjennom konkurranse og at et varmere klima kan være positivt for pukkellaks.

 

Les rapporten: Pukkellaks i Norge 2021

Kontakt: Henrik H. Berntsen
 

Skriv ut
Søk etter nyheter
Nyhetsarkiv

Archive

Norsk institutt for naturforskning

NINA er en uavhengig stiftelse som forsker på natur og samspillet natur – samfunn.
Følg oss på: