Nyheter

 

NINA satser på DNA-basert overvåking av naturen

Publisert: 25. oktober 2022
Tekst: Jan Arne Stokmo

DNA-analyser blir en stadig viktigere metode i forskning og naturovervåking. For å møte økt etterspørsel fra forvaltning og industri åpnet Norsk institutt for naturforskning (NINA) i dag NINAGEN som er et nasjonalt senter for biodiversitetsgenetikk i Trondheim.

NINA satser på DNA-basert overvåking av naturen
Statssekretær Aleksander Øren Heen fra Klima- og miljødepartementet og Norunn S. Myklebust, administrerende direktør i NINA, på åpningen av NINAGEN. Foto: Arnstein Staverløkk/NINA

Den offisielle åpningen av NINAGEN ble gjennomført av statssekretær Aleksander Øren Heen fra Klima- og miljødepartementet. Til stede på åpningen var mange av dagens brukere av NINAs laboratorietjenester.

Styrker overvåking av natur

Alt levende har sin egen, unike DNA-profil og tilgang til denne åpner en ny verden av muligheter for kunnskap om individer, arter og økosystemer. Genetiske analyser har blitt en stadig viktigere del av dagens naturovervåking og NINA har lenge vært en viktig leverandør av genetiske data til norsk forvaltning og industri. 

– DNA-analyser er i dag en viktig metode for overvåking av naturen og oppdragene fra forvaltningen og andre øker. I dag åpner vi en ny og moderne lab og etablerer et nytt kompetansesenter for å møte denne økende etterspørselen, sier Norunn S. Myklebust, administrerende direktør i NINA.

DNA har mange bruksområder

NINA leverer i dag prøvesvar raskt og effektivt på en rekke områder. DNA-analyser brukes blant annet i stort omfang i bestandsregistrering og overvåking av de store rovdyrene i Skandinavia. Det gjennomføres årlige innsamlinger av biologiske prøver over hele landet fra brunbjørn, jerv, ulv og kongeørn i regi av Rovdata, og prøvene analyseres av NINAGEN.

NINAGEN bruker også DNA til å overvåke tilstanden hos villaks i Norge og ser blant annet på innblanding av oppdrettslaks i norske vassdrag. 

Med Miljø-DNA kan forskerne identifisere hundrevis av arter i naturen samtidig fra små vann- eller jordprøver, og genetiske analyser av skitprøver kan vise hva dyrene har spist.

– Det utvikles stadig nye bruksområder for DNA i overvåking og forskning, for eksempel på hjortevilt, salamandere, insekter og planter, og NINA vil bidra i fronten av dette arbeidet, sier Myklebust. 

Nytt kompetansesenter

Det nye senteret for biodiversitetsgenetikk i Trondheim består av en rekke genetikere og forskere fra ulike disipliner. Sammen med et team av erfarne labingeniører danner de et unikt kunnskaps- og forskningsmiljø, som dekker en bred portefølje av genetiske analyser. I tillegg har NINAGEN faglig støtte fra et tett samarbeid med NINAs mange økologer og artsspesialister.

Senteret jobber på tvers av alle økosystemer med både terrestriske, limniske, og marine prosjekter, og på tvers av organismegrupper fra insekter og planter til fugler og rovdyr.

Omvisning på NINAs nye genetikklab. Foto: Arnstein Staverløkk/NINA

Omvisning på NINAs nye genetikklab. Foto: Arnstein Staverløkk/NINA

Genetisk mangfold er en livsforsikring

–  Genetisk variasjon er selve grunnlaget for biologisk mangfold og er viktig for arters overlevelse og tilpasning. Det gjelder spesielt i møte med klima- og miljøendringer. NINAGEN vil jobbe raskt og effektivt for å dekke forvaltningens behov for genetikkanalyser, sier Frode Fossøy, seniorforsker i NINA.

For et fagområde som er i stadig endring gjennom nye teknologiske fremskritt vil dette senteret sikre at ny kunnskap og nye metoder blir grundig evaluert og effektivt tatt i bruk i norsk forvaltning.

Les mer om NINAGEN på vår nettside (lenke)

Kontaktpersoner i NINA:

Norunn S. Myklebust, adm.dir i NINA
Jonas Kindberg, leder i Rovdata
Frode Fossøy, seniorforsker i NINA
 

Skriv ut
Søk etter nyheter
Nyhetsarkiv

Archive

Norsk institutt for naturforskning

NINA er en uavhengig stiftelse som forsker på natur og samspillet natur – samfunn.
Følg oss på: