Nyheter

 

Nationwide mapping of green infrastructure in Norway
16. april 2024

New statistical models map for the first time suitable habitats and their connectivity, now and in the future, for solitary bees, moose and 14 species of trees. An invaluable tool to identify and prioritise areas for conservation and restoration. 

Har kartlagt nettverket av egnede leveområder for bier, elg og trær i Norge
8. april 2024

Nye modeller kartlegger for første gang egnede leveområder og korridorer mellom dem for bier, elg og 14 arter av trær. Snart står flere arter for tur! Da vil vi lettere kunne prioritere hvilke områder vi bør bevare eller restaurere i hele Norge.

Restoring mining landscapes in the High Arctic
7. mars 2024

NINA researchers play a central role in restoring old mining landscapes in Svalbard, Norway. As of 2024, the restoration is complete.

Large-scale mapping shows Salmon lice push sea trout towards crisis
26. februar 2024

Salmon lice from aquaculture poses massive threat to wild sea trout populations, as researchers develop approach vital for prioritizing management measures.

Peatland restoration and conservation – lessons from northern and central Europe
14. august 2023

An international team of researchers and restoration practitioners will get together in Trondheim, Norway to discuss the most relevant issues of contemporary peatland research and management. 

Ny vurdering av kvikksølvnivåene og helserisikoen hos arktiske sjø- og vadefugler
24. mai 2023

Kvikksølv er kjent for å ha skadelig effekt på dyrelivet, og mengden kvikksølv i økosystemet øker som følge av menneskelige utslipp. I en ny studie har forskerne undersøkt kvikksølvnivåene blant 36 arktiske sjø- og vadefugler, og vurdert helserisikoen knyttet til kvikksølvnivåene.

Reproduksjon reduserer lundenes overlevelse ved høy alder
6. mars 2023

Tilbakegang for bestander med lav ungeproduksjon kan bremses noe av at de voksne lever lenger.

Innovativ bruk av høy fra slåttemarker gleder både pollinerende insekter og folk
27. januar 2023

Å bruke høy fra artsrike slåttemarker til å skape urbane blomsterenger er en av mange måter vi kan hjelpe ville pollinerende insekter på.

The World’s best method to capture and store carbon
16. desember 2022

Nature does the job for us, for free.  But, in the search for good measures to compensate for man-made greenhouse gas emissions, carbon emissions from disturbance or loss of biodiversity caused by these measures are often not included in the calculation.

Det glemte klimatiltaket
8. desember 2022

Verdens beste metode for å fange karbon - finnes allerede! Naturen gjør denne jobben for oss. Gratis.

Vannkraftutbygging har endret Eiralaksens gener
28. oktober 2022

Ved hjelp av genetiske analyser, lange tidsserier og statistiske modeller har NINA-forskere dokumentert menneskeskapt evolusjon i en naturlig laksebestand.

Er det stormene som tar livet av sjøfuglene?
21. oktober 2022

Ved hjelp av et omfattende sett med sporingsdata for fem sjøfuglarter i Nord-Atlanteren, og en modell for energiforbruk, har forskere studert hvordan kraftige vinterstormer kan påvirke sjøfuglsamfunnet og i ytterste konsekvens føre til massedødsfall.

Lice traps on the Hardanger coast
25. juli 2022

Researchers at NINA and NTNU have developed a new method for monitoring salmon lice larvae along the coast. The lice trap is now being tested.

Ute av syne, men ikke ute av sinn: GPS-sporing av sjøfugl i hekkesesongen
15. juli 2022

I MARCIS-prosjektet ønsker vi å forstå hvordan sjøfugler påvirkes av menneskelige stressfaktorer i marine områder. For å gjøre det, trenger vi kunnskap om hvordan de bruker leveområdene sine. Siden sjøfugler tilbringer mesteparten av livet langt ute på havet, er dette ingen enkel oppgave.

Må flytte etter lyset eller finne mat i tussmørket
26. januar 2022

Hvordan finner sjøfuglene mat nok for å overleve vinteren? I en studie av kolonier i Storbritannia, Island og Norge har forskere ved hjelp av lysloggere avdekket at toppskarv har ulike strategier for å takle mørketiden.

Well managed protected areas assist waterbirds on the move
25. januar 2022

In response to a warming climate, many species are shifting their range norhtwards. Protected areas play an important role in helping bird species to adjust - if the sites follow a clear management plan.

Krykkjer etablerer seg på oljeinstallasjoner til havs
19. november 2020

Oljeinstallasjoner til havs fungerer som tilfluktssted for hekkende krykkjer. Selv om det bare er snakk om noen tusen individer, produserer disse fuglene i snitt flere unger per reir enn krykkjer i naturlige kolonier langs norskekysten, og det er godt nytt for den utarmede norske krykkjebestanden.

Sjøfugleksperter i CAFF har utarbeidet ny bevaringsplan for krykkje
4. november 2020

Den sirkumpolare sjøfuglgruppen under CAFF og Arktisk Råd har utarbeidet en bevaringsplan for krykkje Rissa tridactyla, en art som har gått kraftig tilbake på verdensbasis siden 1970-årene. Planen inneholder fire hovedmålsetninger, og det er definert konkrete tiltak for å oppnå disse målsetningene.

Sertifisering av palmeoljeplantasjer gir blandede resultater
2. november 2020

Bærekraftig sertifisering av palmeoljeplantasjer kan gi reduksjon i fattigdom, men timingen for sertifiseringen er en av flere faktorer som påvirker effekten.

Sjøfugl og taretråling – konflikt eller sameksistens?
18. september 2020

Beitende toppskarv og kommersielle taretrålere viser sterk tendens til å benytte de samme områdene i kystsonen. 

Søk etter nyheter
Nyhetsarkiv

Archive

Norsk institutt for naturforskning

NINA er en uavhengig stiftelse som forsker på natur og samspillet natur – samfunn.
Følg oss på: