Nyheter

 

Hvordan sikre en bærekraftig bruk av landet vårt?
25. september 2023

Arealplanlegging og kunnskapsberedskap var viktige tema da statssekretær Kjersti Bjørnstad i Klima- og miljødepartementet besøkte NINA mandag. Hun fikk høre mer om soneforvaltning på rovvilt, utfordringene til villrein, og hvordan forskningen kan hjelpe kommunene til å utføre en bærekraftig arealplanlegging.

Opptur for dyreplankton i tidligere forsurede innsjøer
11. september 2023

En stor undersøkelse avdekker nå en positiv utvikling for dyreplankton i tidligere forsurede innsjøer.

Gjendeflua på vei opp igjen etter kollaps
8. september 2023

Gjendeflua gikk på få år fra spektakulær sverming til knapt ei flue å se. Men nå viser undersøkelser at det går oppover igjen!

Hvordan skal vi bygge landet?
5. september 2023

Forskere lanserer nytt verktøy som gir en samlet oversikt over planlagt utbyggingsareal, og konsekvenser av planlagt arealbruk.

Dårlig rypeår i sør, beste på over ti år i nord
31. august 2023

Områdene fra Salten og nordover viser økte tettheter av rype sammenliknet med i fjor. I Sør- og Midt-Norge er situasjonen den motsatte, med en betydelig nedgang fra i fjor.

SEAPOPs årsbrosjyre oppsummerer 2022
24. august 2023

SEAPOPs årlige utgivelse «Sjøfugl i Norge» sammenfatter de viktigste resultatene fra forsknings- og overvåkingsarbeidet som forskerne i SEAPOP har gjennomført på sjøfugl foregående år. Den beskriver de siste estimatene for bestandsutvikling, hekkesuksess og voksenoverlevelse og presenterer årsakssammenhenger som kan forklare trendene forskerne ser i bestandene ut fra studier de har gjennomført.

Felling av kongeørn er ingen «quick-fix» mot tap av lam
24. august 2023

Resultatene fra et forskningsprosjekt på Fosen viser at de fleste kongeørnene tok få lam i løpet av beitesesongen, og at en høy tetthet av kongeørn ikke nødvendigvis innebærer høye lammetap. Å felle kongeørn er i tillegg forventet å ha kortsiktig effekt på lammetapet ettersom nye ørner raskt fyller det tomrom som blir etter de som tas ut.

Har laget oversikt over restaurerbar natur
23. august 2023

Nordre Follo har fått hjelp til å kartlegge hvilke naturområder de kan restaurere. Slik skal de nå målet om å bli arealnøytrale, og dermed oppnå null netto tap av natur i kommunen.

Natur- og klimakrisa er en “verdikrise”
21. august 2023

For ensidig verdsetting av naturen er hovedårsaken til naturkrisen. Nøkkelen til en bærekraftig framtid ligger i hvordan vi verdsetter naturen, viser ny studie i Nature.

Ny behandling mot dødelig lakseparasitt i gang
17. august 2023

Den andre klor- og rotenonbehandlingen mot parasitten Gyrodactylus salaris er i gang i Drivaregionen. Funn av parasitten i elva Driva skal analyseres. 

Peatland restoration and conservation – lessons from northern and central Europe
14. august 2023

An international team of researchers and restoration practitioners will get together in Trondheim, Norway to discuss the most relevant issues of contemporary peatland research and management. 

Meld deg på Naturrestaureringskonferansen
14. august 2023

Få faglig påfyll, bli inspirert, møt kollegaer og delta i diskusjoner på Naturrestaureringskonferansen på Scandic Lerkendal i Trondheim 30.-31. oktober. Her kan du melde deg på!

Norsk fiskeørn skal øke Irlands mangfold av rovfugler
28. juli 2023

Irland har med hjelp fra Norge fått en ny og voksende bestand av havørn. Nå står fiskeørna for tur, og denne uka ble for første gang norske fiskeørnunger flydd fra Norge til Irland.

Forskere teller reir for å ta temperaturen på influensaen
28. juli 2023

NINA-forskere organiserer telling av krykkjereir i kolonier langs kysten av Troms og Finnmark. Resultatene skal brukes til å måle hvordan fugleinfluensaen påvirker bestanden av den truede måkearten.

Det haster med å samle inn død fugl for å redde krykkja
26. juli 2023

Forskere er bekymret for hvordan utbruddet av fugleinfluensa vil påvirke bestanden av den allerede utrydningstruede krykkja. Det viktigste tiltaket nå er å samle inn død fugl før trekket starter.

Kampen om hytte-Norge
21. juli 2023

Hyttetrenden legger stort press på lokalsamfunn og utfordrer også dagens forvaltningssystemer. Forskere påpeker at vi må å se på hytteutvikling i et mer helhetlige perspektiv, som også tar hensyn til den sosiale bærekraften.

Følg fjellrevvalpene direkte i hiet
10. juli 2023

Fjellrevene i avlsstasjonen på Sæterfjellet har fått valper igjen. Ett av kullene kan du følge direkte via www.nina.no

Pukkellaksen er her igjen
8. juli 2023

Den er aggressiv, svært tilpasningsdyktig og sprer seg fort. Innen få tiår kan pukkellaksen ha tatt over elvene og kystområdene våre.

Skal fange opp gaupe med viltkamera i Nord-Norge
30. juni 2023

Fra i sommer skal Norsk institutt for naturforskning (NINA) forsøke å ta bilder av gaupe og andre store rovdyr med viltkamera i Nordland, Troms og Finnmark. Bildematerialet vil inngå i den nasjonale overvåkingen av store rovdyr.

Se lusa som haiker med flua fra fugl til fugl
30. juni 2023

Hvordan skal ei fjærlus som ikke kan fly finne mat som smaker av fugl? Jo, den tar en hopp-på-tur med ei fuglelusflue.

Søk etter nyheter
Nyhetsarkiv

Archive

Norsk institutt for naturforskning

NINA er en uavhengig stiftelse som forsker på natur og samspillet natur – samfunn.
Følg oss på: